*** RELIKTY ZAMKU RYCERSKIEGO W KRĘPCEWIE ***


.

STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

GALERIA

MAPY

KONTAKT

SHIRO & BASIA

KRĘPCEWO

relikty zamku rycerskiego

RELIKTY ZAMKU W KRĘPCEWIE, STAN W 2002 ROKU

DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

ZWIEDZANIE


Z

amek w Kręp­ce­wie przy­pusz­czal­nie zbu­do­wa­ny zos­tał w po­ło­wie XIV wieku. Wcześ­niej stał tu­taj dre­wnia­no-ziem­ny gród, wznie­sio­ny o­ko­ło ro­ku 1310 przez przed­sta­wi­cie­li ro­du Wed­lów, a później znisz­czo­ny w 1338 ro­ku przez woj­ska księ­cia szcze­ciń­skie­go Bar­ni­ma III. Tyl­ko nie­znacz­nie dłuż­sza by­ła his­to­ria fun­kcjo­no­wa­nia mu­ro­wa­nej wa­row­ni - praw­do­po­dob­nie w po­ło­wie XV wie­ku u­tra­ci­ła zna­cze­nie stra­te­gicz­ne i oko­ło 1500 by­ła już o­pusz­czo­na. Z cza­sem jej mu­ry pod­da­ły się po­stę­pu­ją­cej de­gra­da­cji bądź zo­sta­ły ro­ze­bra­ne przez o­ko­licz­nych mie­szkań­ców.WIDOK RUIN ZAMKU W 1846 ROKU


DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

ZWIEDZANIE


Z

amek wzniesiono na ko­pcu ziem­nym w do­li­nie rze­czki Iny. Wy­sta­wio­ny na pla­nie kwa­dra­tu o bo­ku 30 me­trów zes­pół o­bron­ny o­to­czo­no ka­mien­no-ce­gla­nym mu­rem, do któ­re­go od pół­noc­ne­go wscho­du przy­le­gał dom miesz­kal­ny o nie­zna­nym o­bec­nie roz­pla­no­wa­niu. W na­roż­ni­ku pół­noc­no-za­chod­nim u­miesz­czo­no czwo­ro­bocz­ną wie­żę o wy­mia­rach 8,5x9 me­trów. Za­cho­wa­ła się tyl­ko do­lna jej część, stąd tru­dno o­kreś­lić jej pier­wot­ne zwień­cze­nie i wy­so­kość. Od po­łud­nia są­sia­do­wał z wie­żą ry­za­lit bra­mny o sze­ro­koś­ci o­ko­ło 7 me­trów, usy­tu­o­wa­ny na­prze­ciw­ko do­mu miesz­kal­ne­go. Ca­łe za­ło­że­nie o­ta­cza­ła fo­sa o­raz wy­su­nię­ty kil­ka­naś­cie me­trów przed ob­wód mu­rów zie­mny wał.
REKONSTRUKCJA ZAMKU WG Z. RADACKIEGO
PLAN ZAMKU W KRĘPCEWIE: 1. DOM MIESZKALNY, 2. RYZALIT BRAMNY, 3. WIEŻA, 4. KOPIEC ZIEMNY, 5. FOSA, 6. WAŁ ZIEMNY


DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

ZWIEDZANIE


P

ozostałości fun­da­men­tów zam­ku częściowo skry­wa zie­mia, mech i gę­sta tra­wa, choć ogól­ny stan ru­in jest dziś znacz­nie lepszy niż su­ge­ro­wa­ły­by to za­łą­czo­ne tu­taj zdję­cia. Te­ren zam­ko­wy zo­stał upo­rząd­ko­wa­ny, a ro­ślin­ność po­ra­sta­ją­ca mu­ry - wy­ple­nio­na. Od cza­su do cza­su w ru­inach orga­ni­zo­wa­ne są tur­nie­je ry­cer­skie i spot­ka­nia pa­sjo­na­tów hi­sto­rii.Brak barier ograniczających dostęp czworonogom. Jest to jed­nak te­ren pry­wat­ny, a ja nie­ste­ty nie wiem, czy wła­ści­el po­strze­ga oso­by chcą­ce zwie­dzić ru­iny ja­ko go­ści czy ra­czej wi­dzi w nich in­tru­zów.

Po usunięciu roślinności porastającej re­lik­ty mu­rów i od­sło­nię­ciu jej fun­da­men­tów ru­ina naj­cie­ka­wiej pre­zen­tu­je się wła­śnie z lo­tu pta­ka. Wo­kół brak jest za­bu­do­wań lub in­nych prze­szkód unie­mo­żli­wia­ją­cych swo­bodne wy­ko­ny­wa­nie lo­tów nad zam­kiem.RELIKTY ZAMKU W KRĘPCEWIE (2002)DOJAZD


K

rępcewo położone jest 12 ki­lo­me­trów na po­łud­nio­wy wschód od Star­gar­du Szcze­ciń­skie­go. Kur­su­je tu­taj ko­mu­ni­ka­cja au­to­bu­so­wa, a naj­bliż­sza sta­cja ko­le­jo­wa mie­ści się w od­da­lo­nym o 4 km Ko­li­nie. Aby dos­tać się do ru­in na­le­ży kie­ro­wać się prze­ci­na­ją­cą wieś u­li­cą w kie­run­ku wschod­nim i oko­ło 150 me­trów za koś­cio­łem skrę­cić na pół­noc, na wą­ską dro­gę u­ło­żo­ną z be­to­no­wych płyt. Dro­ga ta prze­cho­dzi nas­tę­pnie w grun­to­wą; stąd do re­lik­tów zam­ko­wych po­zo­sta­je oko­ło je­dne­go ki­lo­me­tra. Do­jazd sa­mo­cho­dem mo­żli­wy, choć nie­ko­niecz­nie aż pod sa­mo wzgó­rze (te­ren pry­wat­ny).

LITERATURA


Pęzino - zamek joannitów z XIV/XVII w., 12 kmPOZOSTAŁOŚCI KAMIENNEJ WIEŻY
POWRÓT

STRONA GŁÓWNA

tekst: 2013, 2021
fotografie: 2002
© Jacek Bednarek