.

STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

GALERIA

MAPY

KONTAKT

SHIRO & BASIA

BIBLIOGRAFIA- L. Adamczewski: Grób mistrzów krzyżackich, Głos Wielkopolski 15.03.2008
- R. Adamek: Stanisław Dąbrowski - inicjator budowy dworu obronnego w Pabianicach
- D. Adamska: Siedlęcin, czyli „wieś Rudigera”, Stowarzyszenie Wieża Książęca w Siedlęcinie 2016
- W. Alexandrowicz: Malakofauna w ruinach zamku Smoleń, Chrońmy Przyr. Ojcz. 70/2014
- A. Andrzejewski, P. Wroniecki: W poszukiwaniu zaginionego miasta..., 2015
- T. Andrzejewski, K. Motyl: Siedziby rycerskie w ks. glogowskim, MMNS 2002
- W. Antkowiak, P. Lamparski: Zamki i strażnice krzyżackie ziemi chełmińskiej, Graffiti BC 1999
- M. Antoniewicz: Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej...
- Z. Anusik: Garwascy herbu Grzymała w XV-XVII wieku..., Przegląd Nauk Historycznych 2015
- D. Banaszak, A. Tabaka: Ostrów Lednicki - informator, MPPNL 2008
- T. Banaś, R. Garus: Legendy świętokrzyskie - przewodnik rodzinny, Agencja JP
- Z. Bandurska: Ruiny zamku w Otmęcie, PP Pracownie Konserwacji Zabytków 1980
- W. Bazielich: Klaryski starosądeckie a sztuki piękne w XVII i XVIII wieku
- A. Będkowska-Karmelita: Przewodnik po Ziemi Opolskiej, Alkazar 2008
- K. Bielicki: Zamki województwa toruńskiego, KAW 1980
- B. Bielinis-Kopeć: Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego, WUOZ w Zielonej Górze 2008
- J. Bieszk: Zamki państwa krzyżackiego w Polsce, Bellona
- W. Błaszczyk: Będzin przez wieki, Poznań 1982
- J. Bogdanowski: Daw­na li­nia obron­na Ju­ry Kra­kow­sko-Czę­sto­chow­skiej: pro­ble­my adap­ta­cji dla tu­ry­sty­ki i kon­ser­wa­cji, Ochro­na Za­byt­ków 17/4 (67), 3-36 1964
- J. Bogdanowski: Jura warowna jaki kulturowy zasób turystyczny
- A. Boguszewicz, Ł.Koniarek: Sprawozdanie z badań archeologicznych siedziby [...] w Wierzbnej w 1999r.
- A. Boguszewicz: Zamki Piastów fürsten­ber­skich na po­gra­ni­czu księ­stwa ja­wor­skie­go, świd­nic­kie­go i zię­bic­kie­go do po­ło­wy XIV wie­ku, 2010
- J. Borkowski, M. Borkowska, J. Rajchman: Zamki Państwa Krzyżackiego, 1999
- J. Borkowski: Kętrzyn - przewodnik po dziejach miasta i zamku, JB-Studio 2001
- M. Brykowska: Ochrona zabytkowych ruin – problemy badawcze i projektowe na przykładzie zamku...
- J. Brzezińska-Laszczkowa: Karol Ferdynand królewicz polski i biskup wrocławski, Księg. Akadem. 2001
- M. Brzeziński: Pyzdry – wielka historia małego miasta, www.miastopoznaj.pl
- M. Burak: Arsenał Wrocławski, 2012
- G. J. Brzustowicz: Czasy Wedlów, ASz 2003
- P. Cembrzyński: Przyczynek do studiów nad funkcją zamków w średniowiecznych miastach..., 2019
- A. R. Chodyński: Historia kultury - życie dworu
- A. R. Chodyński: Malbork, Arkady 1986
- M. Chorowska: Rezydencje średniowieczne na Śląsku, OFPWW 2003
- M. Chorowska, P. Duma, M. Furmanek, M. Legut-Pintal, A. Łu­czak, J. Pie­kal­ski: Wleń jako miej­sce cen­tral­ne, Ar­che­olo­gia Hi­sto­ri­ca Po­lo­na tom 24, 2016
- M. Chorowska: Zamek jako rezydencja książęca na Dolnym Śląsku...
- M. Chorowska, T. Dudziak, K. Jaworski, A. Kwaśniewski: Zamki i dwory obronne w Sudetach, 2009
- B. Czechowicz: Zamek jako manifest władcy - przyczynek do dziejów [...] zamku w Cieszynie, 2002
- B. Chudzińska: Pozostałości średniowiecznej ręcznej broni palnej z zamku w Muszynie, A.M.M. VII
- A. Chyczewska: Zamek Kórnicki, 1973
- O. Czerner, J. Rozpędowski: Bolków i Świny, Ossolineum 1960
- B. Czwojdrak: "To jest rzecz niesłuszna i być nie może!" Skandale w rodzinie, Pomocnik Hist. 5/2017
- N. Davies: Boże igrzysko, Znak 1999
- J. Dąbrowski, Ł. Szczepański: Listy z napoleońskiej kwatery głównej w Ostródzie..., OPH 2016-17
- M. Derwich: Rola Tyńca w rozwoju monastycyzmu benedyktyńskiego w Polsce, 1994
- P. Dettloff: Obraz srebrny z kościoła kanoników regularnych w Mstowie, Instytut Sztuki PAN
- M. Dębiec, S. Jędrzejewska: Średniowieczne zamki województwa podkarpackiego, 2018
- F. S. Dmochowski: Przekleństwo matki, Verbum 2004
- B. Dolczewska, M. Kosman: Zamek w Kórniku
- Z. Dolczewski: Tajemnice zamku królewskiego w Poznaniu, Dr Roman Dolczewski 2014
- O. Dziechciarz: Rabsztyn od końca XVI do końca XVIII w., Przegląd Olkuski
- B. Franczyk: Zamki średniowiecznego pogranicza polsko-węgierskiego..., UJ 2010
- X. Froelich: Góra zamkowa w Grudziądzu…, Biblioteka Zespołu Szkół Medycznych
- X. Froelich: Historia powiatu grudziądzkiego (Geschichte des Graudenzer Kreises), 1868
- M. Garniec, M. Jackiewicz-Garniec: Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach, studio Arta 2009
- S. Garnczarski: Kultura muzyczna w klasztorze klarysek..., Tarnowskie Studia Teologiczne 33 (2014)
- M. Gaworski: Śmierć, bale i skandale czyli osobowości i osobistości śląskich pałaców, Matiang 2019
- A. Gąsiorowski: Kolskie starostwo i kolscy starostowie w czasach jagiellońskich, 2012
- T. Giecewicz: Gminny program opieki nad zabytkami gminy Sobków na lata 2016-19
- A. Ginter: Zamek w Muszynie w świetle najnowszych badań..., Almanach Muszyny 2014
- A. Ginter, A. Przybyłok: Wybrane militaria z badań archeologicznych zamku w Muszynie..., A.M.M. XII
- E. Giżycka, I. Pawłowska-Pich: Tajemnice Zamku Żupnego w Wieliczce, 2009
- T. Glinka, M. Piasecki: Cuda Polski, Publicat 2008
- W. Gliński, Cz. Hadamik: Zamek w Chęcinach - zarys problematyki badawczej...
- M. Goliński: Dzieje zamku Wleń, UW 2017
- T. Gostyński: Sobków - miasto i zamek, Ochrona Zabytków 10/3 1957
- U. J. Górski: Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu, Autor 1998
- T. Glinka, M. Piasecki, R. Szewczyk, M. Sapała: Cuda Polski, Publicat SA
- T. Graff: Kościół w Polsce wobec konfliktu z zakone krzyżackim w XV wieku, Księgarnia Akademicka 2010
- C. Gravett: Zamki świata, Elipsa 2001
- R. Grenz: Der Kreis Rastenburg, 1976
- M. T. Gronowski OSB: Tyniec - opactwo benedyktynów, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów 2018
- M. Grupa, T. Kozłowski: Katedra w Kwidzynie – tajemnica krypt, Kwidzyńskie Centrum Kultury 2009
- A. Grzybkowski: Zamek w Kurozwękach, Arkady 1981
- B. Guerquin: Zamki w Polsce, Arkady 1984
- J. Gula, R. Karasiewicz-Szczypiorski: Zamek w Sochaczewie. Z otchłani wieków.
- Cz. Hadamik: Najstarszy zamek w Chęcinach, Architektura 7-A/2011
- Cz. Hadamik: Zbiór fragmentów kafli [...] z badań zamku…, Acta Universitatis Lodzensis 27/2010
- M. Haftka: Zamki krzyżackie w Polsce, 1999
- M. Haftka: Zamki krzyżackie: Dzierzgoń-Przezmark-Sztum, Marpress 2009
- D. Hein: Zamki joannitów w Polsce, Poznań 2009
- R. Herman, W. Dudak: Wyniki badań na­uko­wych a pro­jekt adap­ta­cji zam­ku. Wza­jem­ne uwa­run­ko­wa­nia na przy­kła­dach zam­ków w Unie­jo­wie, Lidz­bar­ku War­miń­skim i Eł­ku
- M. Hislop: Jak czytać zamki. Krótki kurs wiedzy o fortyfikacjach, Arkady 2018
- D. Hochberg von Pless: Taniec na wulkanie 1873-1918, Arcana 2015
- S. Horodecki: Przeszłości okruchy. Zabytki i przyroda powiatu legnickiego; wyd. Skryba
- F. Idzikowski: Opole - dzieje miasta do 1886 roku, Opole 2002
- M. Jackiewicz, M. Garniec: Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach, Studio Arta 2006
- T. Jakimowicz: Gołuchów, 1984
- K. Jankowski, K. Kułaga: Zamek Książ, VIA NOVA 2001
- H. Janocha, F. Lachowicz, D. Ptaszyńska: Gród i zamek w Starym Drawsku, WP 1972
- Z. Janowski: Problemy konstrukcyjne związane z odbudową biblioteki tynieckiej...", 2009
- A. Janowski, M. Rębkowski: Ceramika Saintonge z siedziby rycerskiej w Płotach, Gemma Gemarum 2017
- Z. Janusz, P.Tałan: Biografie Książąt Opolskich
- G. Jaworski, K. Marcinkiewicz, J. Piekalski, S. Sie­mia­now­ska: Ba­da­nia zam­ku Wleń, Ślą­skie Spra­wo­zda­nia Ar­che­olo­gicz­ne tom 54, 2012
- Z. Jędrasiak, E.Olszewska, A.Wiącek: Lwówieckie legendy i opowieści
- B. Jesionowski: Zamek Malbork - miniprzewodnik, Wydawnictwo VIA
- K. Jońca: Zarys dziejów Strzelec Opolskich, 1970
- S. Jóźwiak: Zamek w Nowej Nieszawie w świetle średniowiecznych źródeł..., Rocznik Toruń. tom 42
- U. Junkier: Historische Nachrischten von der Burg Lehnhaus, C. W. J. Krahn 1825
- T. Jurek: Zapomniana Piastówna: Elżbieta córka Bolka II świdnickiego
- R. Jurkowski: Zamki świętokrzyskie, Wydawnictwo CM 2017
- I. T. Kaczyńscy: Zamki w Polsce południowej, Muza SA 1999
- I. T. Kaczyńscy: Zamki w Polsce północnej i środkowej, Muza SA 1999
- K. Kalinowski: Sala Książęca opactwa cysterskiego w Lubiążu, Wydawnictwo Fundacji Lubiąż 2001
- D. Kamiński: O wskrzesaniu historycznej pamięci, Kultura Wsi 10/2016
- L. Kajzer: Zamki i dwory obronne w Polsce Centralnej, DiG 2004
- L. Kajzer: Małe czy duże, czyli o tzw. zamkach rycerskich na Niżu Polskim
- L. Kajzer, T. Olszacki: Zamek w Pyzdrach w świetle badań ar­chi­tek­to­nicz­no-arch­eo­lo­gicz­nych, Fon­tes Arch­ae­olo­gi­ci Pos­na­nien­ses 47/2011
- L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001
- D. Kalina: Bałtów – zespół rezydencjalny, dawnekieleckie.pl
- P. Kałuża: Zabytkowy kompleks w Sobkowie, czyli sarmacki wehikuł czasu, Focus Historia 12/2014
- M. Kamińska: Aktualny stan badań i nowe koncepcje interpretacyjne romańskiego Tyńca, 2014
- J. Kamiński: Zamek wodny w Świeciu, Wydawnictwo PWR 2003
- M. Kantor-Mirski: Warowny klasztor w Mstowie, Drukarnia L. Martynkowski i L. Nowak 1929
- W. Kapałczyński, P. Napierała: Zamki, pałace i dwory Kotliny Jeleniogórskiej, Fundacja DPiOKJ 2005
- M. Kara, J. Wrzesiński: Kościół nr II na Ostrowie Lednickim – kamienny czy drewniany?, Gniezno 2004
- Z. Karolczak: Zamek królewski w Poznaniu w świetle badań archeologicznych, Muz. Archeol. w Poznaniu
- W. Kawka: Murowane wieże na zamkach księstwa opolsko-raciborskiego..., UJ 2014
- R. Kąsinowska: Gołuchów. Rezydencja magnacka, Poznań 1993
- J. Kita: Donacja hrabiów Tollów w przestrzeni wiejskiej Królestwa Polskiego, Zeszyty Wiej­skie 26/2020
- M. Klat, J. Mykowski, W. Antkowiak: Krzyżackie tajemnice: zamki, skarby...
- B. Klimek, Ł. Turowski: Zamek w Ćmielowie – hi­sto­ria, do­ku­men­ta­cja i oce­na sta­nu tech­nicz­ne­go, Po­li­tech­ni­ka Lu­bel­ska 2013
- P. Kocańda: Badania nad pierwszymi murowanymi zamkami..., Archeologie Zapadnich Cech 11/2016
- M. Kornecki: Ochrona i konserwacja zabytków w dawnym woj. krakow..., Ochrona Zabytków 42/2, 1989
- B. Kowalska: Biskup krakowski Paweł z Przemankowa a klasztor klarysek..., Zeszyty Historyczne 2009
- I. Kowalski: Dolnośląskie podróże z historią śladami ludzi niezwykłych, Fundacja Frankonia 2016
- M. Kozarzewski, A. Karolczak: Polichromia kościoła w Brochowie..., Renowacje i zabytki 2010
- P. Kozerski: Śląski Wawel, Wydawnictwo MS
- J. Kracik: Ludzie królewskich Niepołomic, Urząd Miasta i Gminy Niepołomice 2008
- R. Krajewski, R. Kubiszyn: Orle gniazda i warownie jurajskie, Orla Baszta 1997
- T. Kruz: Fachowiec i skradziona łyż­ka..., Echa Prze­szło­ści 9/2008
- M. Krysiński, M. Trochonowicz: Zamek w Bobrownikach - problematyka techniczna..., 2013
- B. Krzywobłocka: O mieszkańcach zamku warszawskiego, PWN 1986
- R.B. Kucharczyk: Kaplica na zamku krzyżackim w Grudziądzu
- J. Kuczer: Szlachta jako dzierżawca dóbr królewskich w księstwie głogowskim..., IPiA PWSZ 2007
- P. Kucznir: Tajny zamek Czocha, Technol 2016
- J. Kuczyński, A. Oborny: Pałac w Kielcach - przewodnik, KAW 1981
- T. Kudyba: Rogów Opolski - posiadłość w rogu Odry
- A. Kurek-Perzyńska, M. Perzyński: Zamek Czocha - historia, legendy, tajemnice, plan
- Z. Kurnatowska, A. M. Wyrwa: Ostrów Lednicki. [...] ośrodek pierwszych Piastów, 2016
- A. Kwaśniewski: Zamek jako kreacja przestrzeni mitycznej, DiG 2002
- B. Kwiatkowska-Kopka: Domy opackie w klasz­to­rach ry­cer­skich w Ma­ło­pol­sce, Cis. Ma­ter No­stra 2010
- K. Kwiatkowski: Nowa Marchia w działaniach militarnych 1410-1411 roku, Muzeum Lubuskie 2012
- J. Laberscheck: Uwagi i uzupełnienia do genealogii Melsztyńskich herbu Leliwa, ŚPiP, 2(6) 2010
- J. Lamparska: Tajemnice, zamki, podziemia, Asia Press 1999
- J. Lamparska: Tajemnicze podziemia, Asia Press 2000
- J. Lamparska: Dolny Śląsk jakiego nie znacie, Asia Press 2002
- J. Lamparska: Sudety Środkowe po obu stronach granicy, Asia Press 2003
- J. Lamparska: Zamkowe tajemnice, Asia-Press 2009
- P. Lasek: Początki zamków na Mazowszu w świetle nowszych badań
- P. Lasek: Prywatne zamki polskich dowódców z czasów wojny trzynastoletniej, Kom. Maz.-Warm. 2/2017
- P. Lasek: Zamki elity monarchii Andegawenów po obu stronach Karpat. Próba wstępnej charakterystyki...
- M. Lech: Średniowieczna zbroja z zamku Szczerba, Acta Militaria Mediaevalia IV 2008
- J. Leszczełowski: Henrykowscy Golczowie, Kamera 2013
- M. Lewicka: Problemy ochrony konserwatorskiej zespołu wie­lo­ele­men­to­we­go zam­ku w Ćmie­lo­wie, Po­li­tech­ni­ka Lu­bel­ska 2013
- J. Lileyko: Zamek warszawski 1569-1763, Ossolineum 1984
- E. Linette: Zamek w Poznaniu
- R. Liwoch: Groty spod zamku Sobień w Manastercu, Acta Militaria Mediaevalia IX
- J. Lodowski: Badania, rekonstrukcja i konserwacja odkrytych reliktów zamku rycerskiego...
- I. Łaborewicz: Piastowskie świadectwa, Sudety 2/2001
- K. Łopatecki: Konfederacje byłych klientów, sług i pra­cow­ni­ków Ja­nu­sza Ostrog­skie­go dzia­ła­ją­ce w la­tach 1620-1621, Stu­dia Hi­sto­rycz­ne 3/2016
- J. Z. Łoziński: Renesansowy dwór obronny w Pabianicach
- A. Łuczak, J. Piekalski: Rekonstrukcja form osadniczych na Górze Zamkowej, UW 2017
- R. M. Łuczyński: Zamki i pałace Dolnego Śląska, OWPW 1997
- R. Łuczyński: Chronologia dziejów Dolnego Śląska, Atut 2006
- R. Łuczyński: Zamki, dwory i pałace w Sudetach, Wspólnota Akademicka 2008
- P. Machlański, J. Podolska: Spacerownik po regionie, dodatek GW 2008
- A. Majewska-Rau: Muzeum - zamek w Oporowie, 2018
- I. Malawska: Ruiny krzyżackiego zamku konwentualnego na planie nieregularnym w Toruniu..., NID
- E. Małachowicz: Wrocławski zamek książęcy i kolegiata św.Krzyża na Ostrowie, OWPW
- D. Marek: Ordynacja Gołuchowska Izabeli z Czartoryskich..., Poznań 1994
- A. Martyka: Ruiny zamku w Czchowie..., Wia­do­mo­ści Kon­ser­wa­tor­skie 64/2020
- Z. Matuszewski: Pałac w Zbąszyniu z I poł. XVII wieku..., Szkice Zbąszyńskie 2017
- K. R. Mazurski: O głośnej dyskusji teologicznej na Śląsku, Słowo i Myśli 2/1995
- K. Mika: Średniowieczny zamek w Korzkwi, Kraków 2007
- O. Mikołajski: Zamek w Pieskowej Skale, Dikappa 2009
- M. Mirek: Dziedzictwo kulturowe św. Kingi..., Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 107 (2017)
- Z. Moliński: Zamek w Rydzynie, 1997
- K. Moskal: Grody i zamki nad Dunajcem i Popradem, Ko­li­ber 2011
- K. Moskal: Leliwici z Melsztyna i ich zamki, Koliber 2007
- M. Murzyn-Kupisz: Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny. Przykład [...] Niepołomic, ZN 835
- J. Myjak: Opatów i okolice. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, PAIR 2008
- M. Nagielski: Zamki i twierdze Rzeczypospolitej w dobie rokoszu Jerzego Lubomirskiego
- M. Niemczyk: Z badań zamku w Rogowie Opolskim, PW 1974
- W. Niewalda: Średniowieczny zamek w Korzkwi, Teki Krakowskie 2/1995
- P. Nocuń: Wieża książęca w Siedlęcinie..., Stowarzyszenie Wieża Książęca w Siedlęcinie 2016
- A. Nowakowski: Arsenał zamków krzyżackich w Prusach..., Ac­ta Ar­cha­e­o­lo­gi­ca Lo­dzien­sia 31/1986
- K. Ochniak-Dudek: Zamek Żupny w Wieliczce - historia i architektura
- H. Ogonowski: Miasto i gmina Wleń, Oficyna Wydawnicza ATUT 2012
- M. Olczak: Grodziec, Oppidum 2004
- T. Olszacki: Rezydencje królewskie prowincji małopolskiej w XIV wieku, Architektura 7/2011
- T. Olszacki, A. Różański: Zamek w Gołańczy, Gołaniecki Ośrodek Kultury 2015
- T. Olszacki, A. Różański: Badania terenowe zamków z obszaru Wielkopolski i Polski Centralnej...
- T. Olszacki: Zanim powstała Rzeczpospolita - zamki Królestwa Polskiego...
- T. Olszacki: Zapomniany zamek królewski w Pyzdrach, Ad Rem 1/2010
- T. Olszacki, P. Lasek: Zamek w Kole w świetle wyników badań archeologicznych (1977-1983)..., 2012
- Z. Osenkowski: Klasztor Karmelitów Bosych w Zagórzu, Zagórz 1995
- P. Oszczanowski: O dwóch rzeźbach z początku wrocławskiego renesansu…, Qart nr 4(26)/2012
- P. Pajor: Kilka uwag o okolicznościach budowy [...] kościoła klarysek w Starym Sączu, Modus XVIII, 2018
- R. Pakuła: Opactwo cysterskie w Sulejowie i projekt adap­ta­cji na śred­nią szko­łę rol­ni­czą, P. Z. H. 15/2014
- I. Panic: Zamek książęcy-miasto na Górnym Śląsku w średniowieczu, DiG 2002
- J. Parol: Spory cystersów sulejowskich i nor­ber­ta­nów wi­tow­skich w XIII i XIV w.
- J. Partyka: Zamek w Ojcowie, Dikappa 2008
- Z. Pastwiński: Jan z Czarnkowa o zajęciu zamku w Uniejowie..., Biuletyn Uniejowski Tom 3 2014
- B. Paszkiewicz: Monety z kościoła św. Mikołaja w Gieczu, Biblioteka Studiów Lednickich t. XV
- A. Paszkowska-Witkowska: Zamek w Niemodlinie - dzieje i architektura, NTR 2018
- M. Perzyński: Zamki, twierdze i pałace Dolnego Śląska i Opolszczyzny
- M. Perzyński: Arystokraci i ich niezwykłe zamki, dwory i pałące na Dolnym Śląsku, WDW 2008
- M. Perzyński: Dolnośląskie zamki, warownie, pałace, Wrocławski Dom Wydawniczy 2012
- T. Pietras: Oporowscy herbu Sulima, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013
- J. Pietrzak: Zamki państwowe..., Zamki i przestrzeń społeczna w średniowiecznej Europie, 2002
- Piotrków Trybunalski i okolice - przewodnik, it 1997
- S. Piotrowski: Zamek w Kamiennej Górze
- J. Pleszyniak: Zamek Ogrodzieniec, Alatus 2006
- J. Pleszyniak: Jurajskie niespodzianki, Alatus 2008
- M. Podlodowska-Reklewska: Pieskowa Skała, Zamek Królewski na Wawelu 2006
- G. Podruczny: Pruska twierdza w Łęczycy. Epizod z dziejów miasta z lat 1794-1806
- T. Poklewski: Dom stary na zamku w Łęczycy, Acta Archeologica Lodziensia 26/1977
- T. Poklewski-Koziełł: Studia o zamkach średniowiecznych, IAE PAN 2012
- G. Polak, A. Datko: Pielgrzymki do miejsc świętych - część 2: Jasna Góra, Agora SA
- Ł. Popowski: Zamek w Sochaczewie

- Praca zbiorowa: Kronika konwentu ber­nar­dy­nów sie­ra­kow­skich spi­sa­na w la­tach 1624-1819, Mu­ze­um Za­mek Opa­liń­skich 2015
- Praca zbiorowa: Morfologiczne i radiologiczne badania szkieletu olbrzymki..., Studia Lednickie VI 2000
- Praca zbiorowa: Ostrów Lednicki - u progu chrześcijaństwa, Gutenberg 1993
- Praca zbiorowa: Płoty – perła Pomorza Zachodniego Urząd Miejski w Płotach
- Praca zbiorowa: Rocznik historyczno-archiwalny VII/VIII, 1994
- Praca zbiorowa: Zamek królewski w Chęcinach na tle Eu­ro­py Środ­ko­wej, Wy­daw­nic­two Uni­wer­sy­te­tu Ja­na Ko­cha­now­skie­go w Kiel­cach 2018
- Praca zbiorowa: Zamek książąt, królów, starostów, Kronika Miasta Poznania 2004
- Praca zbiorowa: Zamek i katedra w Kwidzynie, Foto Liner
- M. Prarat, K. Zimna-Kawecka: Konserwatorskie i społeczne aspekty ochrony ruin zamków [...]
- L. Prejbisz: Zamek i Klucz Rydzyński, Rydzyna 1938
- P. Prus: Księżniczka Halszka z Ostroga, Muzeum Zamek Górków 1992
- K. Przyboś: Zamek w Muszynie
- M. Przygoda-Stelmach: Bractwo parafialne św. Rocha..., Saeculum Christianum 2013
- M. Przyłęcki: Zamek w trwałej ruinie - nowe funkcje, ochrona, ekspozycja
- A. Purna: Zamek Nowy Dwór, Sudety nr 8/2001
- Z. Radacki: Zamek w Płotach, Ziemia Gryficka, T 2
- P. Rajski, T. Stolarczyk: Problem związku późnośredniowiecznych założeń obronnych...
- T. Ratajczak: Nie tylko Wawel. Przebudowa monarszych rezydencji w Królestwie Polskim...
- T. Ratajczak: Podróże władcy i architektura. Przebudowa królewskich rezydencji za panowania Z. Starego
- T. Ratajczak: Udział mistrza Benedykta w przebudowie zamku wawelskiego, Studia Waweliana 2009
- T. Ratajczak: Średniowieczny zamek królewski w Poznaniu. Uwagi na temat chronologii i genezy architek.
- M. Remiś, M. Szajerka: Kwerenda źródłowa dotycząca wieży Klimek..., Polskie Tow. Historyczne 2003
- R. Rogiński: Zamki i twierdze w Polsce, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1990
- I. Rolska-Boruch: Domy Pańskie na Lubelszczyźnie..., Wydawnictwo KUL 2003
- A. M. Rosiek: Siedziby rycerskie w księstwie świdnicko-jaworskim do końca XIV wieku, Kraków 2010
- R. Rosin (red.): Łęczyca. Monografia miasta do 1990 r., Łęczyca 2001
- W. Roszkowska: Wrocław - przewodnik po dawnym i współczesnym mieście, Sport i Turystyka 1970
- H. Rusewicz: Historia i zabytki powiatu lubińskiego, Atut Oficyna 2004
- G. Rutkowska: Jagiellonowie w Kole, 2012
- E. Rymar: Historia polityczna i społeczna Nowej Marchii w średniowieczu, Gorzów Wielkopolski, 2016
- B. Rymaszewski: Problematyka konserwatorska zamku krzyżackiego w Toruniu, Ochrona Zab. 27/3 1974
- P. Sczaniecki OSB: Katalog opatów tynieckich, 1978
- P. Sczaniecki OSB: Tyniec, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
- M. Słomski: Zamki arcybiskupów gnieź­nień­skich w Ło­wi­czu, Unie­jo­wie i Opa­tów­ku w świe­tle opi­sów in­wen­ta­rzo­wych z lat 1591-1592, Rocz­nik Łódz­ki Tom LXV, 2016
- M. Szajerka: Kaplica na Zamku Wysokim w Grudziądzu…, Biuletym KMDG nr 23/2018
- S. Szczepański: Święte i Święci Pańscy w murach zamku ostródzkiego..., OPH 2/2016
- M. Sikorski, M. Grudzień: Otmuchów - Szkice do portretu miasta, 1995
- Z. Skiełczyński: Dawny Brochów, Leszno 1993
- J. Skuratowicz: O najstarszych prywatnych zamkach w Wielkopolsce
- J. Skuratowicz: Zamek Górków w Szamotułach, Muzeum Zamek Górków w Szamotułach 2005
- J. Skuratowicz: Zamek Górków i Opalińskich w Sierakowie, Ochrona Zabytków 53/4, 2000
- J. Smoczyński: Zamki, Carta Blanca 2008
- J. Sobczak: Przez Wielkopolskę..., ZYSK I S-ka 1999
- A. Soczyk: Historia klasztoru jasnogórskiego
- L. Stefaniak: Muzeum Okręgowe Konin-Gosławice - informator, Muzeum Okręgowe w Koninie 2012
- S. Stefański: Karmel zagórski, Sanok–Zagórz 1993
- K. Stępińska: Pałace i zamki w Polsce dawniej i dziś, KAW 1977
- M. Stokowski: Zamek Gniew – siedziba krzyżackich komturów i królewskich starostów, TopSpot Guide
- M. Stokowski: Zamek Malbork - siedziba wielkich mistrzów, TopSpot Guide
- J. Struczyński, J. Rusinek: FAMA jako mecenas dóbr kultury
- Sz. Swoboda: Średniowieczne relikty kultu św. Kingi. Historia i aranżacja kaplicy św. Kingi…
- R. Sypek: Zamki i obiekty warowne Państwa Krzyżackiego, Agencja CB 2000
- R. Sypek: Zamki i obiekty warowne Jury Karkowsko-Częstochowskiej
- A. R. Sypek: Zamki i obiekty warowne od Opola do Żywca, Alma-Press
- A. R. Sypek: Zamki i warownie ziemi mazowieckiej, TRIO 2002
- R. A. Sypek: Zamki i warownie ziemi sandomierskiej, TRIO 2003
- J. Sypień: Historia zamku Rabsztyn
- K. Szafraniec: Z dziejów Jasnej Góry, 1980
- B. Szczech: Muzeum Zagłębia w Będzinie 1916-1956-2016, Muzeum Zagłębia 2018
- A. Szczerba: Prawnoadministracyjna ochrona zabytków ar­che­olo­gicz­nych w Kró­le­stwie Pol­skim, In­sty­tut Ar­che­olo­gii UŁ 2012
- B. Szmygin, P. Molski: Ochrona i konserwacja ruin zamkowych, PKN ICOMOS Politech. Lubelska 2013
- A. Szpunar, M. Glinianowicz: Uzbrojenie późnośredniowieczne z zamku w Czcho­wie w Ma­ło­pol­sce, Ac­ta Mi­li­ta­ria Me­dia­eva­lia II, 2006
- Z. Szultka: Natzmerowie - z badań nad zróżnicowaniem politycznym..., Słupskie Studia Hist. 19, 2013
- S. Szybkowski: Elita ziemi dobrzyńskiej na przełomie XIV i XV wieku..., Średniowiecze Polskie... 3 (7) 2011
- A. Szydłowska-Szczecińska: Gmina Zagrodno i jej okolice, AG Legnica 2008
- J. Szymczak: Zamki i pieniądze w średniowiecznej Polsce
- B. Szyndler: Ikonografia zamku w Będzinie
- B. Śliwiński: O wieży w grodzie gdańskim w drugiej połowie XIII wieku
- W. Śniecikowski, R. Skeczowski: Administracja i samorząd miejski w Państwie Krzyżackim
- M. R. Świątek, K. Adamek: Żagań znany i nieznany
- M. Świeży: Zamki, twierdze, warownie, Foto Art 2002
- A. Techmańska, M. Młynarska: Brzeg - stolica śląskich Piastów, Wydawnictwo MS 2006
- S. Tomkowicz: Dwór obronny szlachecki z XVIw. w Korzkwi
- J. Tomziński: Jasna Góra - informator, Jasna Góra 1981
- S. Trawkowski (red.): Atlas historyczny Polski, PAN 1998
- A. Wagner: Murowane budowle obronne w Polsce X-XVIIw., Bellona 2019
- J. B. Wanat: Zakon Karmelitów Bosych w Polsce, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1979
- J. Wańkowska-Sobiesiak: Zamek w Szymbarku: budowa, zniszczenie [...], Ochrona zabytków 46/4 1993
- B. Wasik: Zamek w Radzyniu Chełmińskim. Technika i etapy budowy [...]
- B. Wasik: Zamek w Kowalewie Pomorskim - pierwsze wyniki badań archeologicznych, UMK Toruń 2018
- B. Wasik: Prace budowlane na zamkach w Grudziądzu i Toruniu..., Rocznik Grudziądzki Tom XXII 2014
- B. Wasik, M. Wiewióra: Próba rekonstrukcji układu przestrzennego zamku..., Wiad. Konserwat. 45/2016
- B. Wasik: Początki krzyżackich zamków na ziemi chełmińskiej, Archaeologia Historica Polona 24/2016
- B. Wasik: Zamki pokrzyżackie w województwie chełmińskim..., Wiadomości Konserwatorskie 41/2015
- K. Wasilkiewicz: Templariusze i joannici w biskupstwie lubuskim, UAM Poznań 2016
- K. Wasilkiewicz: Zarys dziejów komandorii joannitów w Łagowie..., Studia Europaea Gnesnensia 10/2014
- K. Wasilkiewicz: Zarys dziejów baliwatu brandenburskiego..., Studia Europaea Gnesnensia 18/2018
- B. Wernichowska, M. Kozłowski: Duchy polskie, PTTK Kraj 1978
- P. Węcowski: Urządzenie spraw królestwa - system władzy w rozległej monarchii, Pomocnik Hist. 5/2017
- H. Widacka: Ród Szafrańców i magia
- H. Widacka: Troska o dekolt czyli prymas Poniatowski i pani Oborska
- M. Wiewióra, B. Wasik: Chronologia zamku krzyżackiego w Kowalewie Pomorskim..., UMK Toruń
- M. Wiewióra: Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, 2012
- M. Wiewióra, B. Wasik: Zamek w Kowalewie Pomorskim. Dzieje warowni..., Archeologia XXXV 2017
- M. Wiewióra: Zamki krzyżackie na ziemi chełmińskiej w świetle najnowszych badań...
- Z. Wilk-Woś: Zamek arcybiskupów gnieź­nień­skich w Unie­jo­wie..., Biu­le­tyn Unie­jow­ski Tom 4 2015 - ks. Jan Wiśniewski: Przewodnik po opactwie cy­ster­sów w Su­le­jo­wie, UM Su­le­jów 2008
- K. Witkowska: Badania nad średniowiecznymi materiałami [...] z zamku w Radzyniu Chełmińskim
- M. Wojciechowski: Historia fortyfikacji w XIX wieku. Twierdza Kłodzko.
- M. Wójcik: Kto był mężem Katarzyny….Przyczynek do genealogii panów von Parchwitz, 2000
- K. Wroński: Zamek w Łagowie w świetle najstarszego inwentarza z 1533 roku, Rocznik Chojeński 2018
- A. M. Wyrwa: Ad futuram rei memoriam on the fi ftieth anniversary..., Studia Lednickie t. XVIII
- T. Zagrodzki: Czersk. Zamek i miasto historyczne, 1996
- P. Zaniewski: Szlakami zamków krzyżackich, Muza SA 2005
- R. Zdaniewicz: Militaria z ba­dań fo­sy zam­ku w Ry­czo­wie na Ju­rze Kra­kow­sko-Czę­sto­chow­skiej, Ac­ta Mi­li­ta­ria Me­dia­eva­lia XVI 2020 - A. Zieliński: Zamki dolnośląskie na dawnej rycinie, 1991
- J. Zinkow: Orle gniazda i warownie jurajskie, Sport i Turystyka 1977
- J. Zub: Kurozwęki. Zamek., ABC 2001
- J. Związek: Kapelanie w zamkach obronnych na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
- J. Żabicki: Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Arkady 2015 - D. Żrałko: Zamek, którego już nie ma, Sudety 9/2005
- K. Żurowska: Topografia Ostrowa Lednickiego, Biblioteka Studiów Lednickich 1993
- andreovia.pl: Skarb w Sobkowie
STRONA GŁÓWNA