STRONA G紟NA


ZA GRANIC

ZAMKI WΜSKIE
MINIGALERIA

POWR紘
DO MAPY


LITERATURA


KONTAKT

ROCCA DI BERGAMO

BERGAMO

BRESCIA

CASTEL DEL RIO

CORTONA

DESENZANO DEL GARDA

FIRENZE (FLORENCJA)

GRADARA

IMOLA

LONATO DEL GARDA

MALCESINE

MILANO (MEDIOLAN)

MONIGA DEL GARDA

MONTEPULCIANO

PESARO

w opracowaniu:

PRATO

RIMINI

RIVA DEL GARDA

SAN LEO

SANT'AGATA FELTRIA

SIRIMONE

TORRIANA

VERUCCHIO


ROCCA DI BERGAMO, WIDOK Z BASTIONU WSCHODNIEGO


HISTORIA


Z

amek, kt鏎ego budow rozpocz皻o w 1331 roku, pierwotnie mia by jed­n z sie­dzib Ja­na Luk­sem­bur­skie­go, sy­na ce­sa­rza rzym­skie­go na­ro­du nie­miec­kie­go Hen­ry­ka VII. Okres his­to­ry­czny, w kt­rym go wznie­sio­no, by szcze­g鏊­nie nie­spo­ko­jny z po­wo­du walk mi­dzy frak­cja­mi gwel­f闚 (stron­ni­k闚 pa­pie­瘸) i gi­be­li­n闚 (stron­ni­k闚 ce­sa­rza), i w tym kon­tek­軼ie Ber­ga­mo, po­do­bnie jak in­ne oko­licz­ne mia­sta, zo­sta­這 prze­ka­za­ne w lu­tym 1331 Ja­no­wi Luk­sem­bur­skie­mu w na­dziei, 瞠 sil­na ze­wn皻rz­na w豉­dza mo­瞠 do­pro­wa­dzi do roz­豉­do­wa­nia na­pi­cia po­li­tycz­ne­go w tym re­gio­nie. Jed­nak ju w 1332 mia­sto upa­d這 pod na­po­rem wojsk w豉d­cy Me­dio­la­nu Az­zo­ne Vis­con­tie­go, kt­ry w ro­ku 1336 uko­czy bu­do­w wa­ro­wni. W XV stu­le­ciu za­mek prze­szed pod w豉­dz pa­stwa we­nec­kie­go. Wte­dy te ca­造 u­moc­nio­ny kom­pleks zwa­ny Roc­ca wzbo­ga­ci si o okr庵­陰 wie­輳 i ze­wn皻rz­n li­ni mu­r闚, a w wie­ku XVI otrzy­ma do­da­tko­wo po­t篹­ny pas ba­stio­no­wy o­ta­cza­j­cy wzg­rza Cit­tà Al­ta i prze­kszta­ca­j­cy Ber­ga­mo w twier­dz. Po 1797 ro­ku mia­sto sta­這 si au­to­no­mi­czn re­pu­bli­k, jed­nak wol­no嗆 ta ju dwa la­ta p騧­niej le­g豉 pod na­po­rem wojsk fran­cu­skich, a w ro­ku 1816 – au­stria­ckich. W XIX wie­ku na zam­ku sta­cjo­no­wa gar­ni­zon woj­sko­wy, kt­ry m.in. w cza­sie woj­ny do­mo­wej w 1859 bro­ni go przed obl­瞠­niem od­dzia­堯w Ga­ri­bal­die­go.


BERGAMO NA RYCINIE Z 1450 ROKU, ZAMEK W G紑NYM PRAWYM ROGU


PLAN ZAMKU Z 1596 ROKU


WIDOK OD P茛NOCNEGO WSCHODU NA FOTOGRAFII Z PRZEΜMU XIX I XX WIEKU


STAN OBECNY


O

becnie Rocca di Bergamo stanowi siedzib muzeum po­鈍i­co­ne­go wal­kom o zjed­no­cze­nie i wy­zwo­le­nie W這ch. Bu­do­wla jest do­sko­na­造m punk­tem orien­ta­cyj­nym i miej­scem, gdzie mo­積a po­dzi­wia ma­lo­wni­cze wi­do­ki na do­li­n Pa­du od po­逝­dnia i na Al­py od p馧­no­cy. Jak wie­le w這­skich wa­ro­wni miej­skich, za spra­w g瘰­tej za­bu­do­wy nie na­le­篡 ona jed­nak do wdzi璚z­nych o­biek­t闚 fo­to­gra­ficz­nych, co do­sko­na­le wi­da na za­陰­czo­nych zdj­ciach.


wst瘼 do zamku: darmowy na tarasy, p豉tny do muzeum

informacje praktyczne: TUTAJ


WIDOK OD POΣDNIOWEGO WSCHODU, Z VIA ALLA ROCCA


PRZY KURTYNIE P茛NOCNEJ


FRAGMENT EKSPOZYCJI MUZEALNEJ
DOJAZD


R

occa di Bergamo znajduje si w g鏎nej cz窷ci miasta na wzg­rzu Sant'Eu­fe­mia. Do­jazd sa­mo­cho­dem mo­磧i­wy tyl­ko w te­orii, po­nie­wa w御­kie ulicz­ki i licz­ne o­gra­ni­cze­nia sku­tecz­nie znie­ch­ca­j do ta­kiej e­ska­pa­dy. Auto wi璚 naj­le­piej zo­sta­wi w dol­nej cz­軼i mia­sta, a na­st瘼­nie pie­szo wspi望 si na wzg­rza za­by­tko­wej sta­r闚­ki lub wy­bra wy­ciecz­k ko­lej­k li­no­wo-to­ro­w zwa­n Fu­ni­co­la­re (sta­cja dol­na przy Via­le Vit­to­rio Ema­nu­ele II). Za­mek wkom­po­no­wa­ny jest w g­st za­bu­do­w his­to­ry­czne­go cen­trum Ber­ga­mo i w po­r闚­na­niu z naj­wi瘯­szy­mi a­trak­cja­mi te­go pi瘯­ne­go mia­sta pre­zen­tu­je si ra­czej skrom­nie. Trud­no zre­szt wy­obra­zi so­bie, 瞠 wo­bec ty­lu wspa­nia­造ch za­byt­k闚 sta­no­wi on b­dzie je­dy­ny cel na­szej wy­ciecz­ki. Te sku­pia­j si prze­de wszy­stkim wo­k馧 nie­wiel­kich, ale nie­zwy­kle u­ro­czych Piaz­za Vec­chia i Piaz­za del Du­omo, zdo­mi­no­wa­nych przez mo­nu­men­tal­ne bry­造 dw鏂h wiel­kich 鈍i­ty: ka­te­dry i ba­zy­li­ki San­ta Ma­ria Mag­gio­re, ma­low­ni­cze fa­sa­dy pa­豉­c闚 del­la Ra­gio­ne i Nu­ovo, czy smu­k陰 syl­we­t XII-wiecz­nej wie­篡 miej­skiej.


WIDOK Z WIE玆 W KIERUNKU PIAZA VECCHIA; NA BLI特ZYM PLANIE WIE涉 KLASZTORU C紑EK 名I邛EGO SERCA JEZUSOWEGO (Z LEWEJ)
ORAZ TORRE DEL GOMBITO, W ODDALI KOPUx KATEDRY 名. ALEKSANDRA


PANORAMA NOWEGO MIASTA Z POΜ烙NYM U ST紞 WZG紑ZA ZAMKOWGO KLASZTOREM 名. AUGUSTYNA;
NIECO BARDZIEJ W ODDALI PO LEWEJ STADION ATALANTY BERGAMO; W TLE ALPY


W BAZYLICE SANTA MARIA MAGGIORE廝鏚這: en.wikipedia.org
STRONA G紟NA

tekst: 2020
fotografie: 2017
© Jacek Bednarek