*** CASTELLO DI BRESCIA ***


.

STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

WŁOCHY GALERIA

WŁOCHY MAPA

KONTAKT

BRESCIA

castello di Brescia

CASTELLO DI BRESCIA, PRZED BRAMĄ WJAZDOWĄ NA ZAMEK WYSOKI

DZIEJE ZAMKU

STAN OBECNY

WARTO ZOBACZYĆ


Z

amek nazywany jest Sokołem Włoch ze wzglę­du na swo­je po­ło­że­nie na szczy­cie wzgó­rza, z któ­re­go roz­ta­cza się wspa­nia­ły wi­dok na mia­sto. Je­go cał­ko­wi­ta po­wierz­chnia wy­no­si 75,000 me­trów kwa­dra­to­wych, co czy­ni tę ol­brzy­mią wa­row­nię jed­nym z naj­więk­szych kom­ple­ksów o­bron­nych we Wło­szech. Pier­wo­tnie na wzgó­rzu Cid­neo sta­ła rzym­ska świą­ty­nia, któ­rą póź­niej za­adap­to­wa­no na koś­ciół chrze­ści­jań­ski, i któ­rej po­zo­sta­ło­ści wciąż za­cho­wa­ły się na wie­ży zna­nej ja­ko Mi­ra­bel­la, choć te daw­no już nie przy­po­mi­na­ją an­tycz­nych rzym­skich ru­in. Za­mek wznie­sio­no w XIII stu­le­ciu, a w wie­ku XVI, gdy Bres­cia by­ła częś­cią Re­pub­li­ki We­nec­kiej, roz­bu­do­wa­no go o ma­syw­ne bas­tio­ny z mo­nu­men­tal­ną bra­mą. Pa­miąt­ką po tych cza­sach jest rzeź­bio­ny w ka­mie­niu Lew We­nec­ki u­miesz­czo­ny nad wspom­nia­ną bra­mą przy głów­nym wej­ściu do twier­dzy.FRAGMENT PLANU MIASTA Z 1599 ROKU

ZAMEK NA POCZĄTKU XVIII WIEKU

A TUTAJ PIĘKNY PLAN BRESCI W CAŁEJ OKAZAŁOŚCI, OPRACOWANIE P. VANDER

B

azując na strategicznym położeniu zamku można sobie wy­obra­zić, że był on świad­kiem wie­lu ba­ta­lii wo­jen­nych. Nie­wie­le wiem o bit­wach, ja­kie on prze­trwał, ale w świa­do­mo­ści Wło­chów naj­sil­niej u­trwa­li­ło się oblę­że­nie z cza­sów tzw. Ri­sor­gi­men­to, woj­ny do­mo­wej 1849-70 za­koń­czo­nej zjed­no­cze­niem kra­ju przez Giu­sep­pe Ga­ri­bal­die­go. W po­cząt­ko­wej jej fa­zie, po oba­le­niu znie­na­wi­dzo­nej aus­tria­ckiej ad­mi­ni­stra­cji miesz­kań­cy mia­sta schro­ni­li się na zam­ku, skąd pro­wa­dzi­li bo­ha­ter­ską o­bro­nę przed woj­ska­mi ce­sar­ski­mi. I choć twier­dzy nie uda­ło się o­bro­nić, bit­wa prze­szła do his­to­rii Włoch ja­ko Dzie­sięć Dni Bres­cii. Obec­nie przy­po­mi­na o niej u­miesz­czo­ne w obręb­ie kom­plek­su zam­ko­we­go Mu­ze­um Ri­sor­gi­men­to o­raz Mu­ze­um Orę­ża Lui­gi Mar­zol­ie­go mo­gą­ce po­chwa­lić się jed­ną z naj­bo­gat­szych ko­lek­cji bro­ni w Eu­ro­pie.PANORAMA MIASTA Z ZAMKIEM W TLE, 1850

ZAMEK NA POCZTÓWCE Z PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU

TYMCZASOWY PAWILON CENTRALNY WZNIESIONY NA MURACH ZAMKU Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY,
JAKA ODBYŁA SIĘ W BRESCII W 1904 ROKU


DZIEJE ZAMKU

STAN OBECNY

WARTO ZOBACZYĆ


F

orteca i wzgórze od zawsze stanowiły in­te­gral­ną część mia­sta. Dziś jed­nak wej­ście "na za­mek" ozna­cza nie tyl­ko zwie­dza­nie o­grom­nych for­ty­fi­ka­cji twier­dzy, ale tak­że spa­cer po prze­stron­nych ogro­dach w obrę­bie mu­rów lub po za­cie­nio­nych dro­gach pro­wa­dzą­cych na szczyt wzgó­rza Cid­neo. Po­mi­mo, że kom­pleks ten cha­ra­kte­ry­zu­je ty­po­wy dla współ­czes­nych Wło­chów brak tro­ski o cen­ne dzie­dzic­two i gdzie­nie­gdzie spra­wia on wra­że­nie za­nie­dba­ne­go, zde­cy­do­wa­nie war­to się tu­taj wspiąć, choć­by dla wspa­nia­łych wi­do­ków, ja­kie ofe­ru­je.


Wstęp: darmowy na tarasy, płatny do muzeów

Informacje praktyczne: TUTAJPRZY BRAMIE GŁÓWNEJ W ZACHODNIEJ CZĘŚCI ZAMKU WYSOKIEGO

OGROMNA SZYJA BRAMNA PROWADZĄCA NA DZIEDZIŃCE NAJWYŻSZEJ CZĘŚCI ZAMKU

POŚRÓD ZABUDOWAŃ, W KTÓRYCH DZIŚ MIESZCZĄ SIĘ EKSPOZYCJE MUZEUM ORĘŻA LUIGI MARZOLIEGO

WIDOK Z ZAMKU NA PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ CZĘŚĆ STAREGO MIASTA
CHARAKTERYSTYCZNY BUDYNEK Z LEWEJ TO XV-WIECZNY GMACH PALAZZO DELLA LOGIA - OBECNIE SIEDZIBA RADY MIASTA
UWAGĘ PRZYKUWA RÓWNIEŻ ARKADOWY DZIEDZINIEC UNIWERSYTETU USYTUOWANEGO TUŻ POD WZGÓRZEM ZAMKOWYM


DOJAZD


C

astello di Brescia wznosi się w północnej czę­ści sta­re­go mia­sta bę­dąc do­sko­na­le wi­docz­nym już z dal­szej od­le­gło­ści, dzię­ki cze­mu sto­sun­ko­wo ła­two jest wy­zna­czyć kie­ru­nek, w ja­kim chce­my po­dą­żać. Je­dno­cze­śnie na­le­ży mieć na uwa­dze, że Bres­cia to cał­kiem spo­ry o­śro­dek miej­ski, więc ruch ulicz­ny po­tra­fi być tu­taj u­ciąż­li­wy. Je­że­li do mia­sta przy­je­cha­li­śmy po­cią­giem, po wyj­ściu z dwor­ca na­le­ży kie­ro­wać się na pół­noc lub sko­rzy­stać z no­wo­czes­ne­go, za­dba­ne­go me­tra, wy­sia­da­jąc na sta­cji San Fau­sti­no (Bres­cia jest praw­do­po­do­bnie naj­mniej­szym mias­tem w Eu­ro­pie mo­gą­cym po­szczy­cić się ta­kim środ­kiem ko­mu­ni­ka­cji). Sa­mo­chód naj­wy­god­niej za­par­ko­wać na du­żym pla­cu tuż pod zam­kiem, przy Via del Ca­stel­lo.


WARTO ZOBACZYĆ


M

iasto wręcz kipi od wspaniałych zabytków, po­cząw­szy od tych na­praw­dę sta­rych, an­tycz­nych lub wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nych, jak choć­by rzym­ska świą­ty­nia Ca­pi­to­lium Bri­xia czy wpi­sa­ne na lis­tę UNESCO bu­dyn­ki kla­­szto­ru San Sal­va­to­re-San­ta Giul­ia, aż po cał­kiem mło­de, ale rów­nie cie­ka­we przy­kła­dy ar­chi­te­ktu­ry z okre­su fa­szy­stow­skiej dy­kta­tu­ry Be­ni­to Mus­so­li­nie­go. Bres­cia to rów­nież jed­no z tych miejsc, w któ­rych moc­niej bi­ją ser­ca mi­łoś­ni­ków mo­to­ry­za­cji. Tu­taj bo­wiem, przy Via del­le Ri­mem­bran­ze, w sta­rym kla­szto­rze św. Eu­fe­mii znaj­du­je się Mu­seo Mil­le Mi­glia, ga­le­ria za­ło­żo­na w 2004 ro­ku z ini­cja­ty­wy Au­to­mo­bil­klu­bu z Bres­cii i nie­któ­rych pry­wat­nych en­tu­zja­stów wy­ści­gu Mil­le Mi­glia. Je­go głów­ną atrak­cją są oczy­wi­ście za­by­tko­we sa­mo­cho­dy, któ­rych his­to­ria zwią­za­na jest z ty­mi słyn­ny­mi za­wo­da­mi or­ga­ni­zo­wa­ny­mi w la­tach 1927-57. Eks­po­zy­cję spor­to­wych po­jaz­dów u­zu­peł­nia wy­sta­wa su­we­ni­rów …po zes­po­le the Be­at­les, a tak­że zna­ko­mi­cie wy­po­sa­żo­ny sklep, w któ­rym każ­dy łow­ca ga­dże­tów sta­nie przed nie­po­wta­rzal­ną o­ka­zją wy­da­nia ty­się­cy eu­ro na odzież o­raz pa­miąt­ki zwią­za­ne z wy­ści­giem i słyn­ny­mi włos­ki­mi su­per­sa­mo­cho­da­mi.


źródło:
www.turismobrescia.it, www.in-lombardia.it, en.wikipedia.org, fotostrasse.com
POWRÓT

STRONA GŁÓWNA

tekst: 2020
fotografie: 2017
© Jacek Bednarek