STRONA G紟NA


ZA GRANIC

ZAMKI WΜSKIE
MINIGALERIA

POWR紘
DO MAPY


LITERATURA


KONTAKT

CASTELLO DI BRESCIA

BERGAMO

BRESCIA

CASTEL DEL RIO

CORTONA

DESENZANO DEL GARDA

FIRENZE (FLORENCJA)

GRADARA

IMOLA

LONATO DEL GARDA

MALCESINE

MILANO (MEDIOLAN)

MONIGA DEL GARDA

MONTEPULCIANO

PESARO

w opracowaniu:

PRATO

RIMINI

RIVA DEL GARDA

SAN LEO

SANT'AGATA FELTRIA

SIRIMONE

TORRIANA

VERUCCHIO


CASTELLO DI BRESCIA, PRZED BRAM WJAZDOW NA ZAMEK WYSOKI


HISTORIA


Z

amek nazywany jest Soko貫m W這ch ze wzgl­du na swo­je po­這­瞠­nie na szczy­cie wzg­rza, z kt­re­go roz­ta­cza si wspa­nia­造 wi­dok na mia­sto. Je­go ca­ko­wi­ta po­wierz­chnia wy­no­si 75,000 me­tr闚 kwa­dra­to­wych, co czy­ni t ol­brzy­mi wa­row­ni jed­nym z naj­wi瘯­szych kom­ple­ks闚 o­bron­nych we W這­szech. Pier­wo­tnie na wzg­rzu Cid­neo sta­豉 rzym­ska 鈍i­ty­nia, kt­r p騧­niej za­adap­to­wa­no na ko­ci馧 chrze­軼i­ja­ski, i kt­rej po­zo­sta­這­軼i wci捫 za­cho­wa­造 si na wie­篡 zna­nej ja­ko Mi­ra­bel­la, cho te daw­no ju nie przy­po­mi­na­j an­tycz­nych rzym­skich ru­in. Za­mek wznie­sio­no w XIII stu­le­ciu, a w wie­ku XVI, gdy Bres­cia by­豉 cz窷­ci Re­pub­li­ki We­nec­kiej, roz­bu­do­wa­no go o ma­syw­ne bas­tio­ny z mo­nu­men­tal­n bra­m. Pa­mi徠­k po tych cza­sach jest rze­bio­ny w ka­mie­niu Lew We­nec­ki u­miesz­czo­ny nad wspom­nia­n bra­m przy g堯w­nym wej­軼iu do twier­dzy.


FRAGMENT PLANU MIASTA Z 1599 ROKU


ZAMEK NA POCZ﹗KU XVIII WIEKU


A TUTAJ PI艼NY PLAN BRESCI W CAΒJ OKAZAΜ列I, OPRACOWANIE P. VANDER


B

azuj帷 na strategicznym po這瞠niu zamku mo積a sobie wy­obra­zi, 瞠 by on 鈍iad­kiem wie­lu ba­ta­lii wo­jen­nych. Nie­wie­le wiem o bit­wach, ja­kie on prze­trwa, ale w 鈍ia­do­mo­軼i W這­ch闚 naj­sil­niej u­trwa­li­這 si obl­瞠­nie z cza­s闚 tzw. Ri­sor­gi­men­to, woj­ny do­mo­wej 1849-70 za­ko­czo­nej zjed­no­cze­niem kra­ju przez Giu­sep­pe Ga­ri­bal­die­go. W po­cz徠­ko­wej jej fa­zie, po oba­le­niu znie­na­wi­dzo­nej aus­tria­ckiej ad­mi­ni­stra­cji miesz­ka­cy mia­sta schro­ni­li si na zam­ku, sk康 pro­wa­dzi­li bo­ha­ter­sk o­bro­n przed woj­ska­mi ce­sar­ski­mi. I cho twier­dzy nie uda­這 si o­bro­ni, bit­wa prze­sz豉 do his­to­rii W這ch ja­ko Dzie­si耩 Dni Bres­cii. Obec­nie przy­po­mi­na o niej u­miesz­czo­ne w obr瑿­ie kom­plek­su zam­ko­we­go Mu­ze­um Ri­sor­gi­men­to o­raz Mu­ze­um Or­瘸 Lui­gi Mar­zol­ie­go mo­g­ce po­chwa­li si jed­n z naj­bo­gat­szych ko­lek­cji bro­ni w Eu­ro­pie.


PANORAMA MIASTA Z ZAMKIEM W TLE, 1850


WIDOK ZAMKU OD WSCHODU NA POCZT紟CE Z PRZEΜMU XIX I XX WIEKU


TYMCZASOWY PAWILON CENTRALNY WZNIESIONY NA MURACH ZAMKU Z OKAZJI MI犵ZYNARODOWEJ WYSTAWY, JAKA ODBYx SI W BRESCII W 1904 ROKU


STAN OBECNY


F

orteca i wzg鏎ze od zawsze stanowi造 in­te­gral­n cz窷 mia­sta. Dzi jed­nak wej­軼ie "na za­mek" ozna­cza nie tyl­ko zwie­dza­nie o­grom­nych for­ty­fi­ka­cji twier­dzy, ale tak­瞠 spa­cer po prze­stron­nych o­gro­dach w obr­bie mu­r闚 lub po za­cie­nio­nych dro­gach pro­wa­dz­cych na szczyt wzg­rza Cid­neo. Po­mi­mo, 瞠 kom­pleks ten cha­ra­kte­ry­zu­je ty­po­wy dla wsp馧­czes­nych W這­ch闚 brak tro­ski o cen­ne dzie­dzic­two i gdzie­nie­gdzie spra­wia on wra­瞠­nie za­nie­dba­ne­go, zde­cy­do­wa­nie war­to si tu­taj wspi望, cho­by dla wspa­nia­造ch wi­do­k闚, ja­kie ofe­ru­je.


wst瘼 do zamku: darmowy na tarasy, p豉tny do muze闚

informacje praktyczne: TUTAJ


PRZY BRAMIE G紟NEJ W ZACHODNIEJ CZ呇CI ZAMKU WYSOKIEGO


OGROMNA SZYJA BRAMNA PROWADZ。A NA DZIEDZI哸E NAJWY特ZEJ CZ呇CI ZAMKU


PO吐笈 ZABUDOWA, W KT紑YCH DZI MIESZCZ SI EKSPOZYCJE MUZEUM OR坒A LUIGI MARZOLIEGO


WIDOK Z ZAMKU NA P茛NOCNO-ZACHODNI CZ呇 STAREGO MIASTA
CHARAKTERYSTYCZNY BUDYNEK Z LEWEJ TO XV-WIECZNY GMACH PALAZZO DELLA LOGIA - OBECNIE SIEDZIBA RADY MIASTA
UWAG PRZYKUWA R紟NIE ARKADOWY DZIEDZINIEC UNIWERSYTETU USYTUOWANEGO TU POD WZG紑ZEM ZAMKOWYM


DOJAZD


C

astello di Brescia wznosi si w p馧nocnej cz­軼i sta­re­go mia­sta b­d帷 do­sko­na­le wi­docz­nym ju z dal­szej od­le­g這­軼i, dzi­ki cze­mu sto­sun­ko­wo 豉­two jest wy­zna­czy kie­ru­nek, w ja­kim chce­my po­d­瘸. Je­dno­cze­郾ie na­le­篡 mie na uwa­dze, 瞠 Bres­cia to ca­kiem spo­ry o­鈔o­dek miej­ski, wi璚 ruch u­licz­ny po­tra­fi by tu­taj u­ci捫­li­wy. Je­瞠­li do mia­sta przy­je­cha­li­鄉y po­ci­giem, po wyj­軼iu z dwor­ca na­le­篡 kie­ro­wa si na p馧­noc lub sko­rzy­sta z no­wo­czes­ne­go, za­dba­ne­go me­tra, wy­sia­da­j帷 na sta­cji San Fau­sti­no (Bres­cia jest praw­do­po­do­bnie naj­mniej­szym mias­tem w Eu­ro­pie mo­g­cym po­szczy­ci si ta­kim 鈔od­kiem ko­mu­ni­ka­cji). Sa­mo­ch鏚 naj­wy­god­niej za­par­ko­wa na du­篡m pla­cu tu pod zam­kiem, przy Via del Ca­stel­lo.

WARTO ZOBACZY


M

iasto wr璚z kipi od wspania造ch zabytk闚, po­cz患­szy od tych na­praw­d sta­rych, an­tycz­nych lub wcze­sno­鈔e­dnio­wiecz­nych, jak cho­by rzym­ska 鈍i­ty­nia Ca­pi­to­lium Bri­xia czy wpi­sa­ne na lis­t UNESCO bu­dyn­ki kla­­szto­ru San Sal­va­to­re-San­ta Giul­ia, a po ca­kiem m這­de, ale r闚­nie cie­ka­we przy­k豉­dy ar­chi­te­ktu­ry z okre­su fa­szy­stow­skiej dy­kta­tu­ry Be­ni­to Mus­so­li­nie­go. Bres­cia to r闚­nie jed­no z tych miejsc, w kt­rych moc­niej bi­j ser­ca mi­這­ni­k闚 mo­to­ry­za­cji. Tu­taj bo­wiem, przy Via del­le Ri­mem­bran­ze, w sta­rym kla­szto­rze 鈍. Eu­fe­mii znaj­du­je si Mu­seo Mil­le Mi­glia, ga­le­ria za­這­穎­na w 2004 ro­ku z ini­cja­ty­wy Au­to­mo­bil­klu­bu z Bres­cii i nie­kt­rych pry­wat­nych en­tu­zja­st闚 wy­軼i­gu Mil­le Mi­glia. Je­go g堯w­n a­trak­cj s oczy­wi­軼ie za­by­tko­we sa­mo­cho­dy, kt­rych his­to­ria zwi­za­na jest z ty­mi s造n­ny­mi za­wo­da­mi or­ga­ni­zo­wa­ny­mi w la­tach 1927-57. Eks­po­zy­cj spor­to­wych po­jaz­d闚 u­zu­pe­nia wy­sta­wa su­we­ni­r闚 …po zes­po­le the Be­at­les, a tak­瞠 zna­ko­mi­cie wy­po­sa­穎­ny sklep, w kt­rym ka­dy 這w­ca ga­d瞠­t闚 sta­nie przed nie­po­wta­rzal­n o­ka­zj wy­da­nia ty­si­cy eu­ro na odzie o­raz pa­mi徠­ki zwi­za­ne z wy­軼i­giem i s造n­ny­mi w這s­ki­mi su­per­sa­mo­cho­da­mi.
廝鏚這: www.turismobrescia.it, www.in-lombardia.it, en.wikipedia.org, fotostrasse.com
STRONA G紟NA

tekst: 2020
fotografie: 2017
© Jacek Bednarek