*** PALAZZO ALIDOSI ***


.

STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

WŁOCHY GALERIA

WŁOCHY MAPA

KONTAKT

CASTEL DEL RIO

palazzo Alidosi

RENESANSOWY ZAMEK W CASTEL DEL RIO

DZIEJE ZAMKU

STAN OBECNY

DOJAZD


P

ałac twierdza, wzniesiony na początku XVI wieku przez kar­dy­na­ła Fran­ce­sco Ali­do­sie­go, skarb­ni­ka ge­ne­ral­ne­go Koś­cio­ła rzym­skie­go i zau­fa­ne­go dwo­rza­ni­na pa­pie­ża Jul­iu­sza II, któ­ry pod­czas spra­wo­wa­nia wła­dzy od­zna­czył się wy­bit­nym o­kru­cień­stwem wo­bec po­li­tycz­nych prze­ciw­ni­ków 'oj­ca świę­te­go', i któ­ry pod­czas tzw. wo­jen wło­skich zgi­nął za­szty­le­to­wa­ny przez księ­cia Ur­bi­no Fran­cisz­ka del­la Ro­ve­re. Wstęp­ny pro­jekt prze­wi­dy­wał bu­do­wę wa­row­nej re­zy­den­cji z czte­re­ma ba­ste­ja­mi za­my­ka­ją­cy­mi du­ży dzie­dzi­niec z log­gią zło­żo­ną z dwu­dzie­stu czte­rech pias­ko­wco­wych ko­lumn. Z po­wo­du bra­ku fun­du­szy pla­nów tych w peł­ni nie zre­ali­zo­wa­no i osta­tecz­nie po­wsta­ły tyl­ko dwie ba­ste­je. W po­łu­dnio­wej czę­ści re­zy­den­cji za­ło­żo­no pięk­ny o­gród zwa­ny Ogro­dem Roz­ko­szy, któ­re­go naz­wa prze­wrot­nie kon­tra­stu­je z prze­zna­cze­niem zam­ko­wych piw­nic, gdzie na po­le­ce­nie kar­dy­na­ła u­miesz­czo­no aż dwa wię­zie­nia: jed­no dla męż­czyzn i jed­no dla ko­biet.
ZAMEK OD POŁUDNIOWEGO WSCHODU NA FOTOGRAFII Z LAT 20. XX WIEKU I OBECNIE


DZIEJE ZAMKU

STAN OBECNY

DOJAZD


D

ziś w zamku swoją siedzibę ma urząd miej­ski i bi­blio­te­ka. Miesz­czą się w nim rów­nież dwa mu­zea: Mu­ze­um Woj­ny oraz …Mu­ze­um Ka­szta­nów, po­wszech­nie u­wa­ża­nych tu­taj za 'chleb gór'. Ta ory­gi­nal­na pla­ców­ka o­fe­ru­je zwie­dza­ją­cym wy­ciecz­kę e­du­ka­cyj­ną, któ­ra roz­po­czy­na się od opi­su śro­do­wi­ska na­tu­ral­ne­go, w ja­kim kwi­tną ka­szta­ny, ilu­stru­je ich wy­jąt­ko­we ce­chy i wy­ja­śnia ro­lę czło­wie­ka w upra­wie ka­szta­nów. Na wy­sta­wie pre­zen­to­wa­ne są rów­nież sta­re na­rzę­dzia pra­cy i prób­ki gle­by, w któ­rej ro­sną te ma­ło zna­ne u nas orze­chy.


Wstęp: darmowy do urzędów, płatny do muzeów

Informacje praktyczne: TUTAJDOJAZD


I

to tyle na temat zamku, który mia­łem okaz­ję zo­ba­czyć zu­peł­nie przy­pad­ko­wo, pod­czas noc­nej po­dró­ży z Flo­ren­cji nad Ad­ria­tyk. Je­go przy­sa­dzi­sta bry­ła wzno­si się przy Via Mon­ta­na, głów­nej osi ko­mu­ni­ka­cyj­nej mia­stecz­ka, po­ło­żo­ne­go w gór­skiej do­li­nie o­ko­ło 35 ki­lo­me­trów na po­łu­dnie od Bo­lo­nii.
źródło:
museoguerralineagoticacasteldelrio.it, www.imolafaenza.it
POWRÓT

STRONA GŁÓWNA

tekst: 2020
fotografie: 2020
© Jacek Bednarek