STRONA G紟NA


ZA GRANIC

ZAMKI WΜSKIE
MINIGALERIA

POWR紘
DO MAPY


LITERATURA


KONTAKT

CORTONA - FORTEZZA DEL GIRIFALCO

BERGAMO

BRESCIA

CASTEL DEL RIO

CORTONA

DESENZANO DEL GARDA

FIRENZE (FLORENCJA)

GRADARA

IMOLA

LONATO DEL GARDA

MALCESINE

MILANO (MEDIOLAN)

MONIGA DEL GARDA

MONTEPULCIANO

PESARO

w opracowaniu:

PRATO

RIMINI

RIVA DEL GARDA

SAN LEO

SANT'AGATA FELTRIA

SIRIMONE

TORRIANA

VERUCCHIO


FORTEZZA DEL GIRIFALCO, WIDOK NA ZAMEK Z SUNSET POINT-PAESSAGIO


HISTORIA


Z

amek Girifalco w Cortonie zosta zbudowany w 1556 roku na fun­da­men­tach sta­ro­篡t­nej twier­dzy e­trus­kiej, w p馧­noc­no-wscho­dnim na­ro­ni­ku mu­r闚 o­bron­nych i naj­wy­szym punk­cie mia­sta. Wznie­sio­no go pod kie­row­nic­twem in­篡­nie­ra Ga­brio Ser­bel­lo­nie­go (ku­zy­na pa­pie­瘸 Piu­sa IV) i ar­chi­te­kta Fran­ce­sco La­pa­rel­li, na po­le­ce­nie wiel­kie­go ksi­cia To­ska­nii Co­si­mo I de' Me­di­ci w ce­lu wzmoc­nie­nia o­bron­no­軼i mia­sta. W rze­czy­wi­sto­軼i, mi­mo in­ten­cji zwi­za­nych z jej bu­do­w, wa­ro­wnia ani razu nie by­豉 wy­ko­rzy­sta­na w wal­ce. Po wojnie ze Sien w latach 1554-55 Wiel­kie Ksi­stwo To­ska­nii cie­szy­這 si bo­wiem d逝­gim o­kre­sem po­ko­ju, co spra­wi­這, 瞠 twier­dza sta­豉 si zb璠­na. W 1766 ro­ku roz­bro­jo­no j i sprze­da­no Wsp鏊­no­cie Cor­to­ny, kt­ra a­dap­to­wa­豉 za­mek na po­trze­by wi­zie­nia i sie­dzi­by nie­wiel­kie­go gar­ni­zo­nu pe­ni­ce­go fun­kcj po­li­cji miej­skiej. Na­st瘼­nie, po upad­ku Wiel­kie­go Ksi­stwa To­ska­nii w 1860 ro­ku wa­ro­wni wy­ko­rzy­sty­wa­no m.in. ja­ko ma­ga­zyn drew­na i ka­mie­nia. W cza­sie dru­giej woj­ny 鈍ia­to­wej za­mek przez pe­wien czas s逝­篡 za schro­nie­nie dzie­ciom, kt­rych ro­dzi­ce zo­sta­li wy­gna­ni za gra­ni­c, a tak­瞠 ja­ko stra­te­gi­czny punkt o­bser­wa­cyj­ny dla nie­miec­kich ra­dio­ope­ra­to­r闚. Po woj­nie pod­da­ny zo­sta sze­ro­ko za­kro­jo­nym pra­com kon­ser­wa­tor­skim.


WIDOK ZAMKU NA PLANIE Z 1612 ROKU


FORTEZZA DEL GIRIFALCO NA ARCHIWALNEJ FOTOGRAFII Z LOTU PTAKA, W TLE NEOGOTYCKA SYLWETA KO列IOx SANTA MARGHERITA


STAN OBECNY


T

wierdza ma kszta速 trapezu z czte­re­ma du­篡­mi ba­stio­na­mi i jest wspa­nia­造m przy­k豉­dem XVI-wiecz­nej ar­chi­te­ktu­ry woj­sko­wej. Jed­nak, cho bez w徠­pie­nia fas­cy­nu­je pod wzgl­dem his­to­rycz­nym i ja­ko przy­k豉d zna­ko­mi­te­go roz­pla­no­wa­nia, jej naj­wi瘯­sz za­le­t jest praw­do­po­do­bnie wi­dok, kt­ry o­fe­ru­je na Cor­to­n i do­li­n Val­di­chia­na. Dzi za­mek Gi­ri­fal­co s逝­篡 mie­szka­com mia­sta ja­ko o­鈔o­dek kul­tu­ry – mie­軼i si tu­taj mi­dzy­na­ro­do­we cen­trum sztuk wi­zu­al­nych.


wst瘼 do zamku: p豉tny

informacje praktyczne: TUTAJZAMEK JEST TAK USYTUOWANY, 浩 NIESTETY Z ZIEMI NIEWIELE MO烤A DOSTRZEC


NO TO LECIM ROBI ZDJ犴IA ;-)
DOJAZD


Z

amek wznosi si w p馧nocno-wschodniej cz窷ci Cor­to­ny, przy Via di For­tez­za. Po­mi­mo wzgl璠­nie nie­wiel­kiej od­le­g這­軼i od za­bu­do­wy sta­re­go mia­sta o­strze­gam ch皻­nych do pie­szej wy­ciecz­ki, 瞠 dro­ga do nie­go tra­wer­su­je i jest d逝­sza ni to si po­zor­nie wy­da­je. Naj­wy­go­dniej wi璚 pod­je­cha sa­mo­cho­dem bez­po­鈔e­dnio pod bra­m wej­軼io­w, gdzie znaj­du­je si du­篡 dar­mo­wy (w 2020) par­king.


WIDOK ZE WZG紑ZA ZAMKOWEGO NA DOLIN VALDICHIANA, NA DRUGIM PLANIE KO列I茛 SANTA MARGHERITA


BASILICA DI SANTA MARGHERITA, W TLE FORTEZZA DEL GIRIFALCO


WE WN邛RZACH BAZYLIKI
WARTO ZOBACZY


C

ortona nale篡 do najpi瘯niejszych, naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych sym­bo­li To­ska­nii, i z pew­no­軼i za­s逝­gu­je na tak za­szczyt­ne mia­no. Mia­sto ku­si tu­ry­st闚 鈔e­dnio­wie­czn a­tmo­sfe­r, jed­ny­mi z naj­star­szych we W這­szech do­ma­mi i wy­鄉ie­ni­t pa­no­ra­m na ca­陰 Val­di­chia­n z ogrom­nym je­zio­rem Tra­si­me­no, gdzie w 217 r p.n.e. mia­豉 miej­sce s造n­na bi­twa Han­ni­ba­la z ar­mi rzym­sk. Naj­star­sze skar­by ar­chi­te­ktu­ry po­cho­dz tu­taj z cza­s闚 e­trus­kich, jak cho­by mur miej­ski, kt­re­go pod­sta­wa wznie­sio­na zo­sta­豉 przez bu­do­wni­czych z Etru­rii kil­ka wie­k闚 przed Chrys­tu­sem. Etrus­kie ko­rze­nie miej­sco­wo­軼i pod­kre­郵a Mu­seo dell'Ac­ca­de­mia Etrus­ca o­twar­te we wn­trzach Pa­laz­zo Ca­sa­li ju w 1772 ro­ku, a jej bo­ga­ta prze­sz這嗆 wy­ra­瘸 si w licz­bie ko­軼io­堯w, ja­kie na prze­這­mie wie­k闚 wy­ra­sta­造 w obr­bie mia­sta (Chie­sa di San Do­me­ni­co, Chie­sa di San Cris­to­fo­ro, Chie­sa di San­ta Cia­ra, Chie­sa di San Nic­co­lo, Chie­sa di San Fi­lip­po Ne­ri) lub tu po­za je­go mu­ra­mi (San­ta Ma­ria del­le Gra­zie).


WIDOK Z PIAZZA GARIBALDI NA DOLIN VALDICHIANA


PIAZZA DELLA REPUBLICA, G紟NY PLAC MIEJSKI CORTONY


PUSTE ULICE W SZCZYCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO, TUTAJ VIA ROMA


C

ortona nale篡 do najpopularniejszych miej­sco­wo­軼i tu­ry­sty­cznych w re­gio­nie, w czym za­s逝­ga m.in. ksi­磬i Pod s這­cem To­ska­nii o­raz jej fil­mo­wej a­da­pta­cji; cz窷 ak­cji ro­man­ty­cznej ko­me­dii F. Ma­yes roz­gry­wa si bo­wiem po­鈔鏚 his­to­ry­cznej za­bu­do­wy te­go 鈔e­dnio­wiecz­ne­go mia­stecz­ka. Ogrom­na po­pu­lar­no嗆 prze­k豉­da si oczy­wi­軼ie na ilo嗆 wcza­so­wi­cz闚 od­wie­dza­j­cych Cor­to­n ka­de­go la­ta, co opr鏂z nie­do­go­dno­軼i ty­po­wych dla tu­ry­sty­cznych best­sel­le­r闚 (t逝­my, ce­ny, ko­lej­ki) mo­瞠 o­zna­cza r闚­nie p o w a n e pro­ble­my z par­ko­wa­niem. Po­mi­mo, 瞠 przy­je­cha­li­鄉y tu­taj tu po szczy­cie pier­wszej pa­ni­ki spo­wo­do­wa­nej wy­le­wa­j­c si ze wszys­tkich me­di闚 pro­pa­gan­d stra­chu w zwi您­ku z po­ja­wie­niem si CO­VID-19, gdy mia­stecz­ko by­這 nie­mal­瞠 pu­ste, nie zna­la­z貫m ani jed­nej wol­nej jed­no­stki par­kin­go­wej na wy­zna­czo­nych przez mia­sto pla­cach. Je­瞠­li spo­tka Was to sa­mo, nie tra­cie cza­su i kie­ruj­cie si od ra­zu na szczyt wzg­rza, pod za­mek lub sto­j­c u je­go pod­n­瘸 wspa­nia­陰 ne­o­go­ty­ck San­ta Mar­ghe­ri­ta. Tam miejsc par­kin­go­wych po­win­no by pod do­stat­kiem.


KWINTESENCJA MAΧCH WΜSKICH MIASTECZEK: KILKUSETLETNIE DOMY I KILKUDZIESI犴IOLETNIE FIATY ;-)


PO吐笈 ZAKAMARK紟 STAREGO MIASTA


CORTON WARTO SMAKOWA POWOLI, NA PRZYKxD PRZY KAWIE LUB LAMPCE SCHΜDZONEGO LOKALNEGO WINA廝鏚這: www.visittuscany.com, www.fortezzadelgirifalco.it, en.wikipedia.org
STRONA G紟NA

tekst: 2020
fotografie: 2020
© Jacek Bednarek