STRONA G紟NA


ZA GRANIC

ZAMKI WΜSKIE
MINIGALERIA

POWR紘
DO MAPY


LITERATURA


KONTAKT

FIRENZE - FORTEZZA DA BASSO

BERGAMO

BRESCIA

CASTEL DEL RIO

CORTONA

DESENZANO DEL GARDA

FIRENZE (FLORENCJA)

GRADARA

IMOLA

LONATO DEL GARDA

MALCESINE

MILANO (MEDIOLAN)

MONIGA DEL GARDA

MONTEPULCIANO

PESARO

w opracowaniu:

PRATO

RIMINI

RIVA DEL GARDA

SAN LEO

SANT'AGATA FELTRIA

SIRIMONE

TORRIANA

VERUCCHIO


FORTEZZA DA BASSO, WIDOK Z VIALE FILIPPO STROZZI NA BASTION PRZY PORTA FAENZA


HISTORIA


A

rcydzie這 architektury renesansowej, For­tez­za da Bas­so – zwa­na tak瞠 for­te­c 安i­te­go Ja­na Chrzci­cie­la (For­tez­za di San Gio­van­ni Bat­ti­sta), to naj­wi瘯­sza his­to­ry­czna bu­do­wla mia­sta. Za­pro­je­kto­wa j i wzni鏀 w la­tach 1534-37 An­to­nio da San­gal­lo il Gio­va­ne na zle­ce­nie pier­wsze­go ksi­cia Flo­ren­cji Ale­ssan­dro de' Me­di­ci (Ale­ksan­dra Me­dy­ce­usza). I tu­taj ko­czy si mo­ja wie­dza na te­mat his­to­rii te­go miej­sca :-(


FORTECA NA MAPIE MIASTA Z XVII WIEKU


STAN OBECNY


F

ort wkomponowany zosta w zarys XIV-wiecz­nych mu­r闚 miej­skich, a je­go ca­ko­wi­ta po­wierz­chnia wy­no­si 80 000 me­tr闚 kwa­dra­to­wych, z cze­go o­ko­這 50 000 jest za­da­szo­nych. Nie­ste­ty, obec­nie sta­no­wi on w豉s­no嗆 pry­wat­n i nie jest u­do­st瘼­nio­ny do zwie­dza­nia. Na je­go te­re­nie mie­軼i si cen­trum tar­go­wo-kon­fe­ren­cyj­ne, or­ga­ni­zo­wa­ne s kon­cer­ty o­raz du­瞠 wy­da­rze­nia biz­ne­so­we i ar­ty­sty­czne. Za­pe­wne pod­czas te­go ty­pu im­prez ist­nie­je szan­sa po­zna to miej­sce nie­co bli­瞠j, mnie nie­ste­ty po­zo­sta­這 je­dy­nie o­gl­da­nie mu­r闚 z ze­wn徠rz. A 瞠 s one ogrom­ne, to i fo­to­gra­fie wy­pa­da­j mar­nie, z per­spe­kty­wy u­li­cy je­ste­my bo­wiem w sta­nie u­j望 je­dy­nie nie­wiel­ki wy­ci­nek re­ne­san­so­wych u­moc­nie.WSP茛CZESNY PLAN SYTUACYJNY FORTECY DA BASSO


WZDΣ POΣDNIOWEJ KURTYNY MUR紟


DOJAZD


F

ortezza da Basso mo瞠 pod pewnym wzgl­dem by in­te­re­su­j­ca r闚­nie dla os鏏, kt­rych ar­chi­te­ktu­ra o­bron­na 鈔e­dnio ob­cho­dzi, a kt­re za­mie­rza­j przy­je­cha do Flo­ren­cji sa­mo­cho­dem. Tu­taj bo­wiem, u pod­n­瘸 jej za­cho­dniej kur­ty­ny znaj­du­je si du­篡 par­king sta­no­wi­cy bar­dzo do­go­dne miej­sce roz­po­cz­cia w璠­r闚­ki po tym pi瘯­nym mie­軼ie. Par­king no­si na­zw Par­cheg­gio Sta­zio­ne Bi­na­rio 16 i jest od­da­lo­ny od ka­te­dry San­ta Ma­ria del Fio­re o za­le­dwie 1,5 ki­lo­me­tra.

WARTO ZOBACZY


F

lorencja nale篡 do najlepiej za­cho­wa­nych re­ne­san­so­wych o­鈔o­dk闚 sztu­ki i ar­chi­te­ktu­ry na 鈍ie­cie. Nie jest to 瘸d­ne od­kry­cie, ka­dy prze­cie s造­sza o sto­li­cy Tos­ka­nii i jej atrak­cjach, ale z pew­no­軼i nie wszy­scy s 鈍ia­do­mi te­go, 瞠 na li­cie ran­kin­go­wej 15 naj­cz窷­ciej od­wie­dza­nych w這s­kich mu­ze­闚 sztu­ki a 10 re­pre­zen­to­wa­nych jest przez mu­zea flo­ren­ckie. To od­da­je o­grom­ny po­ten­cja tu­ry­sty­czny te­go mia­sta, ab­so­lu­tnie wy­j徠­ko­we­go, kt­re­go 瘸­den mi­這­郾ik za­byt­k闚 nie mo­瞠 po­mi­n望 przy pla­no­wa­niu wa­ka­cyj­nych wo­ja­篡 po Eu­ro­pie.


ZABYTKOWA ZABUDOWA P茛NOCNEGO BRZEGU RZEKI ARNO, GMACH Z PODCIENIAMI NA 吐ODKU ZDJ犴IA TO SΧNNA GALEIRA UFFIZI


CAΘIEM PUSTY PIAZZA DI SANTA CROCE


WOJSKO I UPODLENI POLICJANCI W KAGA哸ACH W 30 STOPNIOWYM UPALE PRZY DZWONNICY GIOTTA - PARANOICZNA RZECZYWISTO汎 A.D. 2020


ASY NAWIGACJI W WIELKIM MIE列IE ;-)


W

ielka popularno嗆 starej Florencji sprawi豉, 瞠 na te­mat jej wa­lo­r闚 na­pi­sa­no set­ki ksi­瞠k i nie­zli­czo­n ilo嗆 ar­ty­ku­堯w, praw­do­po­do­bnie we wszys­tkich j­zy­kach 鈍ia­ta. Oszcz­dz wi璚 so­bie cza­su na po­wie­la­nie po­wszech­nie do­st瘼­nych in­for­ma­cji, sku­pia­j帷 u­wa­g na Pa­laz­zo Vec­chio (zwa­nym r闚­nie Pa­laz­zo del­la Sig­no­ria, Pa­laz­zo del Po­po­lo, Pa­laz­zo dei Prio­ri czy Pa­laz­zo Du­ca­le), ra­tu­szu miej­skim wznie­sio­nym w la­tach 1299-1310 z po­le­ce­nia Me­dy­ce­uszy. Jest to gmach o cha­ra­kte­rze wa­ro­wnym, zbu­do­wa­ny z li­te­go, bo­nio­wa­ne­go ka­mie­nia, z dwo­ma rz­da­mi po­dw鎩­nych go­tyc­kich o­kien. Je­go szczyt wie­czy kre­ne­la, pod kt­rym po­pro­wa­dzo­no dwa rz­dy o­bron­nych gan­k闚 z 逝­ka­mi kry­j­cy­mi po­wta­rza­j­cy si mo­tyw dzie­wi­ciu ma­lo­wa­nych her­b闚 re­pub­li­ki flo­ren­ckiej. Nad su­ro­w bry­陰 pa­豉­cu do­mi­nu­je do­sta­wio­na od za­cho­du 94-met­ro­wa wie­瘸, ozdo­bio­na o­kr庵­陰 tar­cz wiel­kie­go ze­ga­ra z 1667 ro­ku i zwie­czo­na ta­ra­sem wi­do­ko­wym z dzwon­ni­c. Dzi je­go wn皻­rza u­do­st瘼­nio­ne s dla ru­chu tu­rys­tycz­ne­go, za­chwy­ca­j帷 bo­gac­twem wy­stro­ju de­ko­ro­wa­nych stro­p闚 i 軼ien­nych ma­lo­wi­de. Wy­ko­rzy­sta­no je mi­dzy in­ny­mi pod­czas kr­ce­nia scen do fil­mu Anio­造 i De­mo­ny z To­mem Hank­sem i Au­drey Tau­tou.


PALAZZO VECCHIO


XVI-WIECZNA FONTANNA NEPTUNA NA PIAZZA DELLA SIGNORA, W POBLI狹 G紟NEGO WEJ列IA DO PALAZZO VECCHIO


ARKADOWY DZIEDZINIEC PAxCUW

ca造m okresie funkcjonowania pa豉c wie­lo­krot­nie sta­no­wi sce­no­gra­fi dla burz­li­wych wy­da­rze od­gry­wa­j­cych si na uli­cach Flo­ren­cji na prze­strze­ni wie­k闚. Z je­go o­kien w 1478 roku wie­sza­no u­czest­ni­k闚 bun­tu prze­ciw­ko Me­dy­ce­uszom, zwa­ne­go spis­kiem Paz­zich, a dwa­dzie­軼ia lat p騧­niej nie­opo­dal g堯w­ne­go wej­軼ia po­wie­szo­no, a na­st瘼­nie spa­lo­no szcz徠­ki re­for­ma­to­ra re­li­gij­ne­go Gi­ro­la­mo Sa­vo­na­ro­l i je­go naj­bli­szych wsp馧­pra­co­wni­k闚.

P

alazzo Vecchio stoi w samym ser­cu his­to­ry­czne­go cen­trum Flo­ren­cji, przy Piaz­za del­la Sig­no­ria. St康 do s造n­ne­go Mo­stu Z這t­ni­k闚 (Pon­te Vec­chio) dzie­li nas za­le­dwie 300 me­tr闚, a do zwie­czo­nej gi­gan­ty­czn ko­pu­陰 ka­te­dry San­ta Ma­ria del Fio­re - p馧 ki­lo­me­tra.


PANORAMA MIASTA Z PIAZZALE MICHELANGELO
DOMINUJ W NIEJ OD LEWEJ: PALAZZO VECCHIO, OGROMNA KATEDRA SANTA MARIA DEL FIORE Z WIE砥 DI GIOTTO ORAZ BAZYLIKA DI SANTA CROCE DI FIRENZE


LUDZIE ROBILI SOBIE ZDJ犴IA Z TYMI LODAMI, WI犴 MY R紟NIE... SMACZNE, CHO W ZDU垶KIEJ WOLI MO烤A ZJE汎 R紟NIE DOBRE (PRZY PLACU WOLNO列I 5)


KATEDRA SANTA MARIA DEL FIORE NA PIAZZA DEL DUOMO, NA PIERWSZYM PLANIE POKRYTY BIAΧM MARMUREM BATTISTERO DI SAN GIOVANI廝鏚這: en.wikipedia.org
STRONA G紟NA

tekst: 2020
fotografie: 2020
© Jacek Bednarek