STRONA G紟NA


ZA GRANIC

ZAMKI WΜSKIE
MINIGALERIA

POWR紘
DO MAPY


LITERATURA


KONTAKT

CASTELLO DI GRADARA

BERGAMO

BRESCIA

CASTEL DEL RIO

CORTONA

DESENZANO DEL GARDA

FIRENZE (FLORENCJA)

GRADARA

IMOLA

LONATO DEL GARDA

MALCESINE

MILANO (MEDIOLAN)

MONIGA DEL GARDA

MONTEPULCIANO

PESARO

w opracowaniu:

PRATO

RIMINI

RIVA DEL GARDA

SAN LEO

SANT'AGATA FELTRIA

SIRIMONE

TORRIANA

VERUCCHIO


CASTELLO DI GRADARA, WIDOK OD POΣDNIA


HISTORIA


Z

amek Gradara to 鈔edniowieczna twierdza o­to­czo­na dwie­ma li­nia­mi u­moc­nie, z kt­rych ze­wn皻­rzna roz­ci­ga si na im­po­nu­j­c d逝­go嗆 pra­wie 800 me­tr闚. Jej o­sta­te­czna for­ma u­kszta­to­wa­na zo­sta­豉 po­mi­dzy XII a XV wie­kiem, gdy swo­j sie­dzi­b mia­造 tu­taj po­t篹­ne ro­dy Ma­la­te­sta, Sfor­za, Bor­gia i Del­la Ro­ve­re. Pier­wsz bu­do­wl na zam­ku by ma­syw­ny don­穎n, wznie­sio­ny o­ko­這 1150 ro­ku z po­le­ce­nia Pie­tro i Ri­dol­fo De Gri­fo, uzur­pu­j­cych so­bie pra­wo do ziem w gmi­nie Pe­sa­ro. W po­這­wie XIII wie­ku ro­dzi­na De Gri­fo po­pa­d豉 w nie­豉­sk pa­pie­瘸 tra­c帷 Gra­da­r, a wraz z ni za­mek, kt­ry w po­sia­da­nie ob­j掖 g堯w­no­do­wo­dz­cy ar­mii Gwel­f闚 (stron­nic­twa po­li­tycz­ne­go sprzy­ja­j­ce­go Pa­stwu Ko­ciel­ne­mu) Ma­la­te­sta da Ve­ruc­chio, za­這­篡­ciel s造n­ne­go w這­skie­go ro­du a­ry­sto­kra­tycz­ne­go Ma­la­te­st闚, pa­n闚 Ri­mi­ni, Pe­sa­ro i Ce­se­ny.


JEDEN Z HISTORYCZNYCH (?) WIDOK紟 GRADARY


W

1445 roku Galeazzo Malatesta zde­cy­do­wa si na sprze­da wa­ro­wni Fran­cisz­ko­wi Sfor­za za kwo­t 20 000 z這­tych flo­re­n闚, ale kie­dy ten przy­by do Gra­da­ry, od­m­wio­no mu pra­wa wej­軼ia do zam­ku, a tak­瞠 zwro­tu pie­ni­dzy. W kon­se­kwen­cji u­ra­穎­ny Sfor­za w 1446 na­je­cha za­mek i oble­ga go przez po­nad czter­dzie­軼i dni, ale osta­te­cznie, z po­wo­du z貫j po­go­dy i przy­by­cia od­sie­czy zmu­szo­ny zo­sta zwi­n望 o­bl­瞠­nie i mia­sto po­zo­sta­這 w r­kach Ga­le­az­zo. Do­mi­na­cja Ma­la­te­st闚 w Gra­da­rze za­ko­czy­豉 si w ro­ku 1463, gdy eks­ko­mu­ni­ko­wa­ny przez pa­pie­瘸 Piu­sa II Si­gi­smon­do Pan­dol­fo wszed w kon­flikt z in­nym po­t篹­nym a­ry­sto­kra­t te­go cza­su, ksi­ciem Ur­bi­no Fe­de­ri­co da Mon­te­fel­tro, kt­ry na­je­cha i za­j掖 w imie­niu Ko­cio­豉 t pi瘯­n wa­ro­wni. Zwa­nio­ne ro­dy po­go­dzi­li Sfor­zo­wie z Pe­sa­ro, przej­mu­j帷 w dru­giej po­這­wie XV wie­ku kon­tro­l nad mia­stem. W XVII stu­le­ciu Roc­ca prze­sz豉 pod bez­po­鈔e­dni nad­z鏎 le­ga­t闚 pa­pies­kich i od­t康 za­cz掖 si jej po­wol­ny u­pa­dek. Naj­wi瘯­szych znisz­cze do­zna­豉 jed­nak w wy­ni­ku po­t篹­ne­go trz­sie­nia zie­mi, ja­kie na­wie­dzi­這 mia­ste­czko na po­cz徠­ku XX wie­ku. Obec­ny wy­gl康 za­mek za­wdzi­cza rzym­skie­mu in­篡­nie­ro­wi Um­ber­to Zan­vet­to­rie­mu, kt­ry w 1920 ro­ku ku­pi ru­in za trzy mil­io­ny li­r闚, a na­st瘼­nie sfi­nan­so­wa jej pe­n re­kon­stru­kcj.
ZAMEK GRANARA NA PRZEDWOJENNYCH POCZT紟KACH


W

ysokie na trzydzie軼i metr闚 krenelowane mury zam­ku by­造 sce­n wie­lu in­tryg, zgub­nych ro­man­s闚 i wa­nych wy­da­rze po­li­tycz­nych: to w豉­nie tu­taj naj­wy­bit­niej­sze ro­dy a­ry­sto­kra­ty­czne re­gio­nu po­sta­no­wi­造 w 鈔e­dnio­wie­czu wal­czy z pa­pies­twem. Jed­no z tra­gicz­nych wy­da­rze do­ty­cz­cych his­to­rii Gra­na­ry na­g這­郾i Dan­te Ali­ghie­ri w jed­nym z naj­s造n­niej­szych epi­zo­d闚 dan­tej­skie­go Pie­k豉 wcho­dz­ce­go w sk豉d Bos­kiej Ko­me­dii. Je­go pre­lu­dium sta­no­wi 郵ub naj­star­sze­go sy­na Ma­la­te­sty da Ver­ru­chio, nie­zbyt u­ro­dzi­we­go, w do­dat­ku ku­la­we­go i gar­ba­te­go Gio­van­nie­go, z w這s­k szlach­cian­k Fran­ce­sc da Po­len­ta. Oj­ciec Fran­ce­sci, oba­wia­j帷 si, i nie ze­chce ona wyj嗆 za brzyd­kie­go dzie­dzi­ca ro­do­wej for­tu­ny, wy­s豉 przed o­tarz je­go bra­ta, przy­stoj­ne­go Pa­olo, m­瘸 i oj­ca dw鎩­ki dzie­ci. Fran­ce­sca, prze­ko­na­na, 瞠 to jest jej przy­sz造 m捫, za­ko­cha­豉 si w nim, co do­pro­wa­dzi­這 do ro­man­su mi­dzy o­boj­giem, przer­wa­ne­go 鄉ier­ci ko­chan­k闚 z r彗 za­zdro­sne­go Gio­van­nie­go.RZUT PERSPEKTYWICZNY ZAMKU


GRADARA Z LOTU PTAKA, 昱笈Μ: it.wikipedia.org


STAN OBECNY


D

zi w dawnej warowni Malatest闚 mie軼i si pry­wat­ne mu­ze­um z ko­lek­cj an­ty­k闚, his­to­rycz­nych stro­j闚 i 鈔e­dnio­wiecz­ne­go u­zbro­je­nia. St康 pro­wa­dz r闚­nie ci庵­n­ce si pod mias­tecz­kiem tu­fo­we jas­ki­nie, kt­rych cz窷 u­do­st瘼­nio­no dla ru­chu tu­ry­sty­czne­go. Za­mek jest zde­cy­do­wa­nie wart od­wie­dze­nia. Nie­ste­ty, pod­czas mo­jej wi­zy­ty w Gra­da­ra sta on zam­kni­ty z po­wo­du pod­sy­ca­nej przez me­dia i rz­dy 鈍ia­to­we psy­cho­zy stra­chu przed... No w豉­nie, przed czym?


wst瘼 do zamku: p豉tny

informacje praktyczne: TUTAJ


WIDOK Z VIA MANCINI NA POΣDNIOWY ODCINEK UMOCNIE MIEJSKICH


吐EDNIOWIECZNE MURY MIEJSKIE W CAΒJ OKAZAΜ列I, PARCHEGGIO CASTELLO DI GRADARA


PRZY VIA UMBERTO I, G紟NEJ ULICY W ZABYTKOWEJ CZ呇CI MIASTECZKA
DOJAZD


Z

amek wznosi si na szczycie wzg­rza z wi­do­kiem na zie­lo­n do­li­n Mar­che i gra­ni­cz­cy z ni re­gion Emi­lia-Ro­ma­gna. G­ru­je on nad uro­czym ma­le­kim mias­tecz­kiem, kt­re­go g堯w­ny ci庵 ko­mu­ni­ka­cyj­ny sta­no­wi jed­no­cze­nie naj­kr鏒­sz dro­g do bra­my zam­ko­wej. Sa­mo­ch鏚 par­ku­je­my po­za mu­ra­mi miej­ski­mi, przy Par­cheg­gio Cas­tel­lo di Gra­da­ra.


W DRODZE DO ZAMKU (ZAMKNI邛EGO, JAK POΜWA RESTAURACJI W MIE列IE)


W MALOWNICZYCH ULICZKACH GRADARY


TUTAJ NAWET SIEDZIBA BANKU WYGL.A JAK Z INNEJ EPOKI廝鏚這: pl.wikipedia.org, www.gradara.org, www.italianways.com, www.e-borghi.com
STRONA G紟NA

tekst: 2020
fotografie: 2020
© Jacek Bednarek