STRONA G紟NA


ZA GRANIC

ZAMKI WΜSKIE
MINIGALERIA

POWR紘
DO MAPY


LITERATURA


KONTAKT

IMOLA - ROCCA SFORZESCA

BERGAMO

BRESCIA

CASTEL DEL RIO

CORTONA

DESENZANO DEL GARDA

FIRENZE (FLORENCJA)

GRADARA

IMOLA

LONATO DEL GARDA

MALCESINE

MILANO (MEDIOLAN)

MONIGA DEL GARDA

MONTEPULCIANO

PESARO

w opracowaniu:

PRATO

RIMINI

RIVA DEL GARDA

SAN LEO

SANT'AGATA FELTRIA

SIRIMONE

TORRIANA

VERUCCHIO


ROCCA SFORZESCA, WIDOK OD POΣDNIA


HISTORIA


Z

amek Sforzesca zosta wzniesiony w pierwszej po這wie XIV stu­le­cia, cz窷­cio­wo na fun­da­men­tach wie­篡 miesz­kal­nej z XI wie­ku. Je­go plan sk豉­da si po­cz徠­ko­wo z dzie­wi­ciu czwo­ro­k徠­nych wie w陰­czo­nych w li­ni ze­wn皻rz­nych u­moc­nie, oraz dzie­si­tej wie­篡 sto­j­cej w cen­tral­nej cz­軼i dzie­dzi­ca. W 鈔e­dnio­wie­czu mie­li tu­taj swo­j sie­dzi­b przed­sta­wi­cie­le po­t篹­nych ro­d闚 Ali­do­si, Vis­con­ti i Man­fre­di, jed­nak do­pie­ro po ob­j­ciu mia­sta przez ksi­cia Me­dio­la­nu Gia­na Ga­le­az­zo Sfor­z (oj­ca pol­skiej kr­lo­wej Bo­ny Sfor­zy) pod ko­niec XV wie­ku twier­dza o­trzy­ma­豉 for­m zbli­穎­n do wsp馧­czes­nej. Pod bez­po­鈔ed­nim nad­zo­rem Gi­ro­la­mo Ria­rio, m­瘸 Ca­te­ri­ny Sfor­zy i bra­tan­ka pa­pie­瘸 Syk­stu­sa IV, na­ro­ne wie­瞠 zam­kni­to we­wn徠rz gru­bo­軼ien­nych o­kr庵­造ch kon­stru­kcji zdol­nych do wy­trzy­ma­nia o­strza­逝 ar­ty­le­ryj­skie­go, za we­wn徠rz u­moc­nio­ne­go ob­wo­du roz­po­cz­to bu­do­w re­pre­zen­ta­cyj­nej sie­dzi­by miesz­kal­nej, zwa­nej Pa­laz­zet­to.PLAN IMOLI OPRACOWANY PRZEZ LEONARDA DA VINCI W 1502 ROKU


mier papie瘸 Sykstusa IV za­po­cz徠­ko­wa­豉 o­kres kry­zy­su pa­no­wa­nia Sfor­z闚, a obl­瞠­nie i zdo­by­cie zam­ku przez Ce­sa­re Bor­gi (sy­na pa­pie­瘸 Ale­ksan­dra VI - tak, tak) w 1499 ro­ku przy­spie­szy­這 po­wr鏒 do­mi­na­cji pa­pies­kiej w tym re­gio­nie. W ro­ku 1502 na pro­b Ce­sa­re kon­sul­tan­tem w spra­wie od­bu­do­wy wa­ro­wni by sam Le­onar­do da Vin­ci: 鈍ia­de­ctwem je­go wi­zy­ty w mie­軼ie je­st o­pra­co­wa­ny przez mis­trza plan Imo­li, kt­ry wy­ra­nie wska­zu­je Roc­c.


WSPANIAΧ PLAN MIASTA WG JOHANNESA BLAU Z 1663 ROKU, ZAMEK W G紑NYM PRAWYM ROGU


ZAMEK NA RYCINIE Z 1895 ROKU


W

raz z ostatecznym przy陰czeniem Imoli do Pa­stwa Pa­pies­kie­go twier­dza sta­豉 si wi­zie­niem i fun­kcj t pe­ni­豉 a do 1958 ro­ku, po czym zo­sta­豉 zam­kni­ta i pod­da­na pra­com re­stau­ra­tor­skim. Po­now­nie o­twar­to j w 1973 ro­ku, ju ja­ko pla­c闚­k mu­ze­al­n z bo­ga­t ko­lek­cj ce­ra­mi­ki i bro­ni. Obok mu­ze­um sie­dzi­b ma tu­taj r闚­nie pre­sti­穎­wa Mi­dzy­na­ro­do­wa Aka­de­mia Pia­ni­sty­czna In­con­tri col Ma­es­tro.


wst瘼 do zamku: p豉tny

informacje praktyczne: TUTAJ


RZUT PRZESTRZENNY ZAMKU, STAN WSP茛CZESNY


NA PIERWSZYM PLANIE REKONSTRUKCJA 吐EDNIOWIECZNYCH UMOCNIE PRZED BRAM WJAZDOW


WIDOK ZAMKU OD POΣDNIOWEGO ZACHODU, PO PRAWEJ RUINA ZEWN邛RZNEJ BASTEI BRONI。EJ WJAZDU NA ZAMEK OD POΣDNIA
(WIDOCZNEJ NA PLANIE LEONARDA)
DOJAZD


I

mola po這穎na jest w regionie Emilia-Romagna, oko­這 30 ki­lo­me­tr闚 na po­逝­dnio­wy wsch鏚 od Bo­lo­nii. Za­mek stoi w za­cho­dniej cz­軼i sta­re­go mia­sta, nie­co na ubo­czu od miej­skie­go zgie­ku, przy Via Giu­sep­pe Ga­ri­bal­di. Spo­r ilo嗆 miejsc par­kin­go­wych znaj­dzie­my przy jed­nej z s­sia­du­j­cych ulic, Via Ca­te­ri­na Sfor­za.

M

i這郾ikom motosportu miasto kojarzy si prze­de wszys­tkim z to­rem wy­ci­go­wym Auto­dro­mo En­zo e Di­no Fer­ra­ri, na kt­rym w la­tach od 1980 do 2006 od­by­wa­造 si wy­軼i­gi For­mu­造 1 o Grand Prix San Ma­ri­no. W 1994 ro­ku w wy­pad­kach na to­rze Imo­la zgi­n­li Ro­land Rat­zen­ber­ger (w se­sji kwa­li­fi­ka­cyj­nej), a dzie p騧­niej Ayr­ton Sen­na (pod­czas wy­ci­gu) – trzy­kro­tny Mistrz 安ia­ta For­mu­造 1.


ZAMEK OD P茛NOCNEGO WSCHODU, DOSKONALE ZACHOWANE POZOSTAΜ列I FOSY


ROCCA SFORZESCA, ELEWACJA POΣDNIOWO-WSCHODNIA廝鏚這: it.wikipedia.org, wwww.museiciviciimola.it
STRONA G紟NA

tekst: 2020
fotografie: 2020
© Jacek Bednarek