*** IMOLA - ROCCA SFORZESCA ***


.

STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

WŁOCHY GALERIA

WŁOCHY MAPA

KONTAKT

IMOLA

rocca Sforzesca

ROCCA SFORZESCA, WIDOK OD POŁUDNIA

DZIEJE ZAMKU

DOJAZD


Z

amek Sforzesca został wzniesiony w pierwszej połowie XIV stu­le­cia, częś­cio­wo na fun­da­men­tach wie­ży miesz­kal­nej z XI wie­ku. Je­go plan skła­dał się po­cząt­ko­wo z dzie­wię­ciu czwo­ro­kąt­nych wież włą­czo­nych w li­nię ze­wnętrz­nych u­moc­nień, oraz dzie­sią­tej wie­ży sto­ją­cej w cen­tral­nej czę­ści dzie­dziń­ca. W śre­dnio­wie­czu mie­li tu­taj swo­ją sie­dzi­bę przed­sta­wi­cie­le po­tęż­nych ro­dów Ali­do­si, Vis­con­ti i Man­fre­di, jed­nak do­pie­ro po ob­ję­ciu mia­sta przez księ­cia Me­dio­la­nu Gia­na Ga­le­az­zo Sfor­zę (zm. 1494, oj­ca pol­skiej kró­lo­wej Bo­ny Sfor­zy) pod ko­niec XV wie­ku twier­dza o­trzy­ma­ła for­mę zbli­żo­ną do współ­czes­nej. Pod bez­po­śred­nim nad­zo­rem Gi­ro­la­mo Ria­rio (zm. 1488), mę­ża Ca­te­ri­ny Sfor­zy (zm. 1509) i bra­tan­ka pa­pie­ża Syk­stu­sa IV (zm. 1484), na­roż­ne wie­że zam­knię­to we­wnątrz gru­bo­ścien­nych o­krąg­łych kon­stru­kcji zdol­nych do wy­trzy­ma­nia o­strza­łu ar­ty­le­ryj­skie­go, zaś we­wnątrz u­moc­nio­ne­go ob­wo­du roz­po­czę­to bu­do­wę re­pre­zen­ta­cyj­nej sie­dzi­by miesz­kal­nej, zwa­nej Pa­laz­zet­to.
PLAN IMOLI OPRACOWANY PRZEZ LEONARDA DA VINCI W 1502 ROKU

Ś

mierć papieża Sykstusa IV za­po­cząt­ko­wa­ła o­kres kry­zy­su pa­no­wa­nia Sfor­zów, a oblę­że­nie i zdo­by­cie zam­ku przez Ce­sa­re Bor­gię (zm. 1507, sy­na pa­pie­ża Alek­san­dra VI) w 1499 ro­ku przy­spie­szy­ło po­wrót do­mi­na­cji pa­pies­kiej w tym re­gio­nie. W ro­ku 1502 na proś­bę Ce­sa­re kon­sul­tan­tem w spra­wie od­bu­do­wy wa­ro­wni był sam Le­onar­do da Vin­ci: świa­de­ctwem je­go wi­zy­ty w mie­ście je­st o­pra­co­wa­ny przez mis­trza plan Imo­li, któ­ry wy­raź­nie wska­zu­je Roc­cę.WSPANIAŁY PLAN MIASTA WG JOHANNESA BLAU Z 1663 ROKU, ZAMEK W GÓRNYM PRAWYM ROGU

FOTOGRAFIA Z 1958 ROKU

W

raz z przyłączeniem Imoli do Pań­stwa Pa­pies­kie­go twier­dza sta­ła się wię­zie­niem i fun­kcję tę peł­ni­ła aż do 1958 ro­ku, po czym zo­sta­ła zam­knię­ta i pod­da­na pra­com re­stau­ra­tor­skim. Po­now­nie o­twar­to ją w 1973 ro­ku, już ja­ko pla­ców­kę mu­ze­al­ną z bo­ga­tą ko­lek­cją ce­ra­mi­ki i bro­ni. Obok mu­ze­um sie­dzi­bę ma tu­taj pre­sti­żo­wa Mię­dzy­na­ro­do­wa Aka­de­mia Pia­ni­sty­czna In­con­tri col Ma­es­tro.Wstęp: płatny

Informacje praktyczne: TUTAJRZUT PRZESTRZENNY ZAMKU, STAN WSPÓŁCZESNY

ELEWACJA WSCHODNIA ZAMKU, NA PIERWSZYM PLANIE REKONSTRUKCJA UMOCNIEŃ PRZED BRAMĄ WJAZDOWĄ

WIDOK ZAMKU OD POŁUDNIOWEGO ZACHODU, PO PRAWEJ RUINA ZEWNĘTRZNEJ BASTEI
BRONIĄCEJ WJAZDU NA ZAMEK OD POŁUDNIA (WIDOCZNEJ NA PLANIE LEONARDA)
DOJAZD


I

mola położona jest w regionie Emilia-Romagna, oko­ło 30 ki­lo­me­trów na po­łu­dnio­wy wschód od Bo­lo­nii. Za­mek stoi w za­cho­dniej czę­ści sta­re­go mia­sta, nie­co na ubo­czu od miej­skie­go zgieł­ku, przy Via Giu­sep­pe Ga­ri­bal­di. Spo­rą ilość miejsc par­kin­go­wych znaj­dzie­my przy jed­nej z są­sia­du­ją­cych ulic, Via Ca­te­ri­na Sfor­za.

M

iłośnikom motosportu miasto kojarzy się prze­de wszys­tkim z to­rem wyś­ci­go­wym Auto­dro­mo En­zo e Di­no Fer­ra­ri, na któ­rym w la­tach od 1980 do 2006 od­by­wa­ły się wy­ści­gi For­mu­ły 1 o Grand Prix San Ma­ri­no. W 1994 ro­ku w wy­pad­kach na to­rze Imo­la zgi­nę­li Ro­land Rat­zen­ber­ger (w se­sji kwa­li­fi­ka­cyj­nej), a dzień póź­niej Ayr­ton Sen­na (pod­czas wyś­ci­gu) – trzy­kro­tny Mistrz Świa­ta For­mu­ły 1.ZAMEK WIDZIANY OD PÓŁNOCNEGO WSCHODU, DOSKONALE ZACHOWANE POZOSTAŁOŚCI FOSY

ROCCA SFORZESCA, ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA


źródło:
it.wikipedia.org, wwww.museiciviciimola.it
POWRÓT

STRONA GŁÓWNA

tekst: 2020
fotografie: 2020
© Jacek Bednarek