STRONA G紟NA


ZA GRANIC

ZAMKI WΜSKIE
MINIGALERIA

POWR紘
DO MAPY


LITERATURA


KONTAKT

ROCCA DI LONATO

BERGAMO

BRESCIA

CASTEL DEL RIO

CORTONA

DESENZANO DEL GARDA

FIRENZE (FLORENCJA)

GRADARA

IMOLA

LONATO DEL GARDA

MALCESINE

MILANO (MEDIOLAN)

MONIGA DEL GARDA

MONTEPULCIANO

PESARO

w opracowaniu:

PRATO

RIMINI

RIVA DEL GARDA

SAN LEO

SANT'AGATA FELTRIA

SIRIMONE

TORRIANA

VERUCCHIO


MURY ZEWN邛RZNE ZAMKU W LONATO, Z TEJ PERSPEKTYWY NIESTETY NIEWIELE MO烤A ZOBACZY


HISTORIA


Z

amek Lonato, we W這szech okre郵anym mianem Roc­ca (twier­dza), stoi na szczy­cie na­tu­ral­ne­go wzg­rza mo­re­no­we­go wy­no­sz­ce­go si po­nad do­li­n po­逝­dnio­we­go wy­brze­瘸 je­zio­ra Gar­da. Je­go po­cz徠­ki da­tu­je si na prze­這m pier­wsze­go i dru­gie­go ty­si帷­le­cia, gdy w miej­scu tym wznie­sio­no for­ty­fi­ka­cje w ce­lu o­bro­ny miesz­ka­c闚 o­sa­dy przed na­jaz­da­mi ple­mion bar­ba­rzy­skich. Obec­na for­ma wa­ro­wni to jed­nak ju efekt re­ne­san­so­wej prze­bu­do­wy, pro­wa­dzo­nej pod ko­niec XV wie­ku z ini­cja­ty­wy przed­sta­wi­cie­li me­dio­la­skiej ro­dzi­ny Vis­con­ti.


ZNACZNIE CIEKAWIEJ ZAMEK PREZENTUJE SI Z LOTU PTAKA, W TLE KOPUx BAZYLIKI DI SAN GIOVANNIEGO BATISTY (JANA CHRZCICIELA)
I SMUKx SYLWETA WIE玆 MIEJSKIEJ


N

iewiele mog napisa na temat nowo篡tnych dzie­j闚 zam­ku w Lo­na­to. Po do­mi­na­cji Vis­con­tich i Sca­li­ge­rich prze­szed on na w豉s­no嗆 Pa­stwa We­nec­kie­go, a nas­t瘼­nie w r­ce Aus­tria­k闚, kt­rzy u­rz­dzi­li w nim ko­sza­ry i wi­zie­nie. Jed­nym z naj­wa­niej­szych wy­da­rze w je­go his­to­rii by­豉 bi­twa, ja­ka w dniach 3-4 sier­pnia 1796 ro­ku ro­ze­gra­豉 si na wzg­rzu zam­ko­wym po­mi­dzy fran­cu­sk Ar­mi W這ch pod do­w鏚z­twem Na­po­le­ona Bo­na­par­te, a aus­tria­ck ko­lum­n w si­le kor­pu­su, do­wo­dzo­n przez ge­ne­ral­leu­tan­ta Pe­ta­ra Gvo­zda­no­vi­cia. W XIX wie­ku twier­dza sta­豉 si w豉s­no­軼i pry­wat­n, a jej naj­bli­sze o­to­cze­nie o­raz dzie­dzi­ce we­wn­trzne prze­kszta­co­no w grun­ty rol­ne i miej­sce pod u­pra­w o­li­wek. W 1920 ro­ku w這­ski pa­rla­men­ta­rzy­sta Ugo da Co­mo od­ku­pi ru­in od lo­kal­nych miesz­ka­c闚, a nas­t瘼­nie cz窷­cio­wo j od­re­stau­ro­wa. Od 1996 ro­ku w jej mu­rach swo­j sie­dzi­b ma mu­ze­um przy­ro­dni­cze.


DOM KAPITANA W NAJWY特ZEJ CZ呇CI ZAMKU, ZWANEJ ROCCHETTA


WZDΣ MUR紟 ZAMKU DOLNEGO


GAJ OLIWNY NA ZAMKU DOLNYM TO EFEKT XIX-WIECZNYCH NASADZE


STAN OBECNY


M

useo Civico Ornitologico mie軼i si w Do­mu Ka­pi­ta­na, je­dy­nym za­cho­wa­nym bu­dyn­ku zam­ko­wym, usy­tu­ow­nym w naj­wy­szej cz­軼i twier­dzy, zwa­nej Roc­chet­ta. W ra­mach sta­貫j eks­po­zy­cji pre­zen­tu­je ono kil­ka­set o­ka­z闚 w這s­kiej fau­ny i flo­ry, z do­mi­nu­j­c ro­l (nie­ste­ty wy­pcha­nych) pta­k闚, po­gru­po­wa­nych w dwa­na­軼ie ga­blot, w za­le­no­軼i od 鈔o­do­wi­ska, do kt­re­go na­le­膨 m.in.: ptac­two le­ne, g鏎­skie, 鈔鏚­ziem­no­mor­skie, ob­sza­r闚 wiej­skich, miast i pta­ki w璠­ro­wne z je­zio­ra Gar­da. Na dzie­dzi­cu zam­ku dol­ne­go or­ga­ni­zo­wa­ne s uro­czy­sto­軼i we­sel­ne o­raz im­pre­zy o cha­ra­kte­rze na­uko­wym i kul­tu­ral­nym.


wst瘼 do zamku: p豉tny

informacje praktyczne: TUTAJ


WIDOK Z ZAMKU WYSOKIEGO NA POΜ烙NY W CZ呇CI P茛NOCNEJ ZAMEK DOLNY...


...NA DZIEDZI哸U KT紑EGO STOI PAWILON OGRODOWY DO ORGANIZACJI WESEL


FRAGMENT EKSPOZYCJI MUZEALNEJ W DOMU KAPITANA
DOJAZD


L

onato del Garda to niewielkie mia­ste­czko po­這­穎­ne kil­ka ki­lo­me­tr闚 na po­逝­dnio­wy za­ch鏚 od brze­g闚 je­zio­ra Gar­da, nie­co w cie­niu po­pu­lar­nych de­sty­na­cji wy­po­czyn­ko­wych: De­sen­za­no, Ri­vol­tel­la czy Si­ri­mo­ne. W po­bli­簑 miej­sco­wo­軼i bieg­nie au­to­stra­da E70 z We­ro­ny do Me­dio­la­nu, z kt­rej za­mek jest do­sko­na­le wi­do­czny. Wzno­si si on na sto­kach wzg­rza zaj­mu­j­ce­go wscho­dni cz窷 mia­sta, przy Via dei Fan­ti. Sa­mo­ch鏚 par­ku­je­my na du­篡m par­kin­gu (w 2017 dar­mo­wym), usy­tu­owa­nym w 郵e­pej u­li­cy przy ko­軼ie­le del­la Be­ata Ver­gi­ne del Cor­lo.


WIDOK Z MUR紟 ZAMKU WYSOKIEGO NA MIASTECZKO


W SUMIE TO TE JEST WIDOK Z MUR紟 ZAMKU WYSOKIEGO NA MIASTECZKO


W CENTRUM LONATO DEL GARDA


廝鏚這: www.wikiwand.com, www.fondazioneugodacomo.it
STRONA G紟NA

tekst: 2020
fotografie: 2017
© Jacek Bednarek