STRONA G紟NA


ZA GRANIC

ZAMKI WΜSKIE
MINIGALERIA

POWR紘
DO MAPY


LITERATURA


KONTAKT

MALCESINE - CASTELLO SCALIGERO

BERGAMO

BRESCIA

CASTEL DEL RIO

CORTONA

DESENZANO DEL GARDA

FIRENZE (FLORENCJA)

GRADARA

IMOLA

LONATO DEL GARDA

MALCESINE

MILANO (MEDIOLAN)

MONIGA DEL GARDA

MONTEPULCIANO

PESARO

w opracowaniu:

PRATO

RIMINI

RIVA DEL GARDA

SAN LEO

SANT'AGATA FELTRIA

SIRIMONE

TORRIANA

VERUCCHIO


ZAMEK SCALIGERO NAD JEZIOREM GARDA


HISTORIA


Z

amek Scaligero na najbardziej znany za­by­tek baj­ko­we­go mia­ste­czka Mal­ce­si­ne po­這­穎­ne­go na wscho­dnim brze­gu La­go di Gar­da. Ta kie­szon­ko­wa for­te­ca cha­ra­kte­rem ide­al­nie kom­po­nu­je si ze zwar­t 鈔e­dnio­wie­czn za­bu­do­w miej­sk, a jej zdo­mi­no­wa­na przez 30-me­tro­w wie­輳 syl­we­ta ma­lo­wni­czo wpi­su­je si w chro­ma­ty­czny b喚­kit je­zio­ra i zie­le g鏎 Mon­te Bal­do.

O

ryginalna data budowy pierwszego zam­ku nie jest udo­ku­men­to­wa­na, cho uwa­瘸 si, 瞠 mia­豉 ona miej­sce za pa­no­wa­nia Lon­go­bar­d闚 wkr鏒­ce po wkro­cze­niu te­go za­cho­dnio­ger­ma­skie­go ple­mie­nia na te­re­ny Ita­lii w la­tach 60. VI wie­ku. Zbu­rzo­ny przez Fran­k闚 w 590 ro­ku, zo­sta od­bu­do­wa­ny i w 806 go­軼i kr­la Lon­go­bar­d闚 Pe­pi­na, trze­cie­go sy­na Ka­ro­la Wiel­kie­go. De­cy­zj je­go oj­ca w ro­ku 887 za­mek wraz z osa­d miej­sk wszed w sk豉d mar­chii We­ro­ny, a de­ka­d p騧­niej (po znisz­cze­niach do­ko­na­nych przez na­jazd Ma­dzia­r闚) pod­da­no go mo­der­ni­za­cji i wzmoc­nio­no sy­ste­mem mu­r闚 miej­skich. W po­這­wie XII wie­ku Mal­ce­si­ne zna­la­z這 si pod kon­tro­l ar­cy­bi­sku­p闚 We­ro­ny, kt­rzy na­da­li mia­stu sze­ro­k au­to­no­mi, dzi­ki cze­mu mo­g這 ono pro­wa­dzi nie­za­le­積 po­li­ty­k we­wn皻rz­n i bi w豉­sne mo­ne­ty. W ro­ku 1277 za­mek prze­szed w po­sia­da­nie Al­ber­to del­la Sca­li, przed­sta­wi­cie­la pa­nu­j­ce­go w We­ro­nie ro­du ma­gnac­kie­go Sca­li­ge­rich, po­zo­sta­j帷 w r­kach tej ro­dzi­ny a do 1387. W ce­lu pod­kre­郵e­nia do­mi­na­cji w re­gio­nie pa­no­wie We­ro­ny z wiel­k sta­ran­no­軼i i ogrom­nym na­k豉­dem fi­nan­so­wym roz­bu­do­wa­li sta­r wa­ro­wni, a ta od­t康 zwy­cza­jo­wo na­zy­wa­na jest od ich naz­wi­ska zam­kiem Sca­li­ge­ro.CASTELLO SCALIGERO NA PRZEDWOJENNYCH POCZT紟KACH, W TLE MASYW MONTE BALDO


P

o wygnaniu Antoniego Scaligeri z Werony w 1387 ro­ku je­go zie­mie za­j掖 w豉d­ca Me­dio­la­nu Gian Ga­le­az­zo Vis­con­ti. Jed­nak w 1403 ro­ku je­go syn Gio­van­ni Ma­ria Vis­con­ti utra­ci ksi瘰­two, kt­re roz­pa­d這 si w wy­ni­ku walk pro­wa­dzo­nych mi­dzy stron­nic­twa­mi kie­ro­wa­ny­mi przez do­w鏚­c闚 woj­sko­wych i na­jem­ni­k闚. Dwa la­ta p騧­niej te­re­ny nad Gar­d prze­j­豉 Re­pu­bli­ka We­ne­cka, w豉­da­j帷 ni­mi a do 1797 ro­ku. Ten d逝­gi, w mia­r spo­ko­jny o­kres, przer­wa­ny zo­sta na po­cz徠­ku XVI wie­ku woj­n We­ne­cjan z pa­stwa­mi Li­gi z Cam­brai (so­jusz pa­pie­瘸 z Aus­tri, Fran­cj i Hisz­pa­ni), kie­dy to od 1506 za­mek po­zo­sta­wa pod o­ku­pa­cj wojsk ce­sar­skich. Od­zy­ska go ma­ju 1513 we­ne­cki kon­do­tier Sci­pio­ne Ugo­ni do­ko­nu­j帷 wraz z gru­p 300 na­jem­ni­k闚 bra­wu­ro­we­go a­ta­ku od stro­ny je­zio­ra, w wy­ni­ku kt­re­go zgi­n­這 18 obro­c闚 twier­dzy, a jej nie­miec­ki kasz­te­lan tra­fi do nie­wo­li. P騧­niej przez kr鏒­ki czas zam­kiem w豉­da­li Fran­cu­zi, a na­st瘼­nie, po kon­gre­sie wie­de­skim (1815) - Aus­tria­cy.WIDOK ZAMKU OD P茛NOCY, NA DOLE FOTOGRAFIA Z 1948 ROKU


J

eszcze za czas闚 weneckich, w 1786 roku w Mal­ce­si­ne go­ci Jo­hann Wolf­gang Go­ethe. Na­ry­so­wa on w­wczas szkic zam­ku, w zwi您­ku z czym tu­tej­si 郵ed­czy za­cz­li go po­dej­rze­wa o szpie­go­stwo na rzecz Aus­trii i na t oko­licz­no嗆 s造n­ny po­eta mu­sia sta­wi si na prze­s逝­cha­nie! Za pa­no­wa­nia Aus­tria­k闚, kt­re za­ko­czy­這 si w 1866 ro­ku z chwi­l w陰­cze­nia Kr­le­stwa Lom­bar­dzko-We­nec­kie­go do Kr­le­stwa W這ch, wa­ro­wni prze­bu­do­wa­no, do­sto­so­wu­j帷 j do wy­mo­g闚 XIX-wiecz­nej sztu­ki wo­jen­nej. Od 22 sier­pnia 1902 ro­ku za­mek chro­nio­ny jest ja­ko mo­nu­men­to na­zio­na­le. W 2017 ro­ku prze­szed on na w豉s­no嗆 gmi­ny Mal­ce­si­ne.


SZKIC ZAMKU WYKONANY PRZEZ GOETHEGO W 1786 ROKU


WIDOK ZAMKU OD P茛NOCY, Z VIA GARDESANA


NIEZBYT xDNE UJ犴IE WYKONANE P茯NYM POPOΣDNIEM Z VIA CASTELLO, U PODN荅A 吐EDNIOWIECZNEJ TWIERDZY


STAN OBECNY


O

becnie w zamku Sacaligero mie軼i si in­ter­aktyw­ne Mu­seo di Sto­ria Na­tu­ra­le del Gar­da e del Bal­do – Mu­ze­um His­to­rii Na­tu­ral­nej Je­zio­ra Gar­da i Mon­te Bal­do, gdzie za­po­zna si mo­積a z eks­po­zy­cj do­ty­cz­c 鈔o­do­wi­ska na­tu­ral­ne­go re­gio­nu, je­go flo­ry i za­miesz­ku­j­cych w nim zwie­rz徠. Jed­no z po­miesz­cze po­鈍i­co­ne jest wi­zy­cie Go­ethe­go w Mal­ce­si­ne – udo­st瘼­nio­no w nim szki­ce, ja­kie ten wiel­ki po­eta-ar­ty­sta wy­ko­na nad je­zio­rem Gar­da i w oko­li­cy pod­czas swo­jej w這s­kiej po­dr­篡. Ze wzgl­du na p騧­n go­dzi­n dla mnie za­mek nie­ste­ty by ju nie­do­st瘼­ny.


wst瘼 do zamku: p豉tny

informacje praktyczne: TUTAJW MALCESINE
DOJAZD


M

alcesine to urokliwe, turystyczne miasteczko po這穎ne w p馧­noc­no-wscho­dniej cz窷­ci La­go di Gar­da, oko­這 50 ki­lo­me­tr闚 na p馧­noc od We­ro­ny. Miejsc po­sto­jo­wych na­le­篡 szu­ka przy Piaz­za Sta­tu­to (bar­dzo blis­ko za­byt­ko­we­go cen­trum) lub na nie­co od­da­lo­nym, ale wi瘯­szym par­kin­gu przy Via Scuis­se. Pla­nu­j帷 d逝­szy po­byt w oko­li­cy war­to sko­rzys­ta z naj­wi瘯­szej jej atrak­cji, ja­k jest ko­lej­ka li­no­wa na je­den ze szczy­t闚 Mon­te Bal­do (2218 m n.p.m.), kt­ra ja­ko je­dy­na na 鈍ie­cie pod­czas jaz­dy o­bra­ca si wo­k馧 w豉s­nej osi, dzi­ki cze­mu pa­sa­瞠­ro­wie mo­g po­dzi­wia za­r闚­no g鏎­skie szczy­ty, jak i fan­ta­sty­czn pa­no­ra­m La­go di Gar­da. Dol­na sta­cja ko­lej­ki znaj­du­je si przy Via Sal­ta­ri­no, a par­king na s­sied­niej Via Na­ve­ne Vec­chia.


WIDOK Z KOLEJKI LINOWEJ FUNIVIA MALCESINE - MONTE BLANCO廝鏚這: www.kierunekwlochy.pl, pl.wikipedia.org, www.casapopi.com, www.visitmalcesine.com
STRONA G紟NA

tekst: 2020
fotografie: 2017
© Jacek Bednarek