STRONA G紟NA


ZA GRANIC

ZAMKI WΜSKIE
MINIGALERIA

POWR紘
DO MAPY


LITERATURA


KONTAKT

PESARO – ROCCA CONSTANZA

BERGAMO

BRESCIA

CASTEL DEL RIO

CORTONA

DESENZANO DEL GARDA

FIRENZE (FLORENCJA)

GRADARA

IMOLA

LONATO DEL GARDA

MALCESINE

MILANO (MEDIOLAN)

MONIGA DEL GARDA

MONTEPULCIANO

PESARO

w opracowaniu:

PRATO

RIMINI

RIVA DEL GARDA

SAN LEO

SANT'AGATA FELTRIA

SIRIMONE

TORRIANA

VERUCCHIO


WIDOK OD STRONY POΣDNIOWEJ NA BASTEJOW TWIERDZ W PESARO


HISTORIA


Z

budowany w latach 1474-83 pot篹ny, przysadzisty zamek jest naj­wa­niej­szym dzie­貫m for­ty­fi­ka­cyj­nym w tym nad­mor­skim mie­軼ie. Za­m­wi go w豉d­ca Pe­sa­ro i Gra­da­ry Co­stan­zo Sfor­za (zm. 1483) w ce­lu udo­sko­na­le­nia sy­ste­mu obron­ne­go za­po­cz徠­ko­wa­ne­go przez je­go oj­ca Ales­san­dro (zm. 1473) we wcze­snych la­tach pa­no­wa­nia Sfor­z闚. Pro­jekt zo­sta roz­po­cz­ty przez in­篡­nie­ra Gior­gio Mar­chesi da Set­ti­gna­no i po kil­ku mie­si­cach po­wie­rzo­ny dal­ma­ty­skie­mu ar­chi­tek­to­wi Lu­cia­no Lau­ra­na, kt­re­go obec­no嗆 w Pe­sa­ro jest udo­ku­men­to­wa­na umo­w z 1476 ro­ku. Po 鄉ier­ci Lau­ra­ny w 1479 pra­ce uko­czo­no pod kie­row­nic­twem Che­ru­bi­no di Gio­van­ni da Mi­la­no; z po­wo­du sza­le­j­cej w tym cza­sie za­ra­zy ostat­ni etap bu­do­wy trwa znacz­nie d逝­瞠j ni to pier­wot­nie pla­no­wa­no, a jej za­ko­cze­nie zbie­g這 si w cza­sie ze 鄉ier­ci fun­da­to­ra.


PLAN MIASTA I TWIERDZY WYKONANY OKOΜ 1650 ROKU


N

ast瘼c Costanzo zosta jego siedemnastoletni nie郵ubny syn Gio­van­ni Sfor­za (zm. 1510), pierw­szy m捫 s造n­nej fem­me fa­ta­le Lu­kre­cji Bor­gii (c鏎­ki pa­pie­瘸 Alek­san­dra VI i je­go ko­chan­ki Gio­van­ny dei Cat­ta­nei). Wkr鏒­ce jed­nak zo­sta on prze­gna­ny przez swo­je­go by­貫­go szwa­gra (r闚­nie na­ro­dzo­ne­go ze zwi­zku pa­pie­瘸 z ko­chan­k) Ce­sa­re­go Bor­gi (zm. 1507), kt­ry w 1500 ro­ku za­j掖 za­mek, a na­st瘼­nie za ra­d swe­go in­篡­nie­ra woj­sko­we­go (te­go) Le­onar­da Da Vin­ci zmo­der­ni­zo­wa je­go sy­stem obron­ny przez roz­bu­do­w fos i ich za­si­le­nie s這­n wo­d po­cho­dz­c bez­po­鈔ed­nio z Ad­ria­ty­ku. Gio­van­ni od­zy­ska mia­sto w ro­ku 1503, a gdy zmar, je­go brat sprze­da je wraz z twier­dz za dwa­dzie­軼ia ty­si­cy scu­di ksi­ciu Ur­bi­no Fran­ce­sco I Del­la Ro­ve­re (zm. 1538).WSPANIAΧ PLAN MIASTA ZE SZCZEG茛OWYM WIZERUNKIEM ZAMKU, 1663 ROKU


W

tym czasie zamek mia ju plan czworoboku, z kolistymi wie­瘸­mi os­kar­po­wa­ny­mi na ro­gach, po­陰­czo­ny­mi na pe­nym ob­wo­dzie mu­ra­mi kur­ty­no­wy­mi. W 1657 ro­ku prze­szed on wraz z ca­造m mia­stem pod pa­no­wa­nie Pa­stwa Ko­軼iel­ne­go, by w la­tach 60. XIX wie­ku, po utra­ce­niu przez pa­pie­篡 ziem w pro­win­cji Mar­che, zo­sta prze­kszta­co­nym w wi­zie­nie. Funk­cj t pe­ni a do 1989 ro­ku.ROCCA CONSTANZA, WIDOK OD P茛NOCNEGO- I POΣDNIOWEGO WSCHODU


STAN OBECNY


O

becnie twierdza stanowi w豉sno嗆 Archiwum Pa雟twowego w Pesaro. W jej mu­rach od­by­wa­j si fe­sti­wa­le, kon­cer­ty, sean­se fil­mo­we, przed­sta­wie­nia te­atral­ne i ta­necz­ne. Dla zwie­dza­j­cych udo­st瘼­nia­na jest tyl­ko z oka­zji wy­da­rze kul­tu­ral­nych. W ka­盥ej po­rze dnia i no­cy mo積a j obej嗆 do­oko­豉; mo­積a r闚­nie wej嗆 do fo­sy.


wst瘼 do zamku: tylko okazjonalnie


PRZED BRAM WJAZDOW
DOJAZD


Z

amek wznosi si przy Vilale Piave, w linii pro­stej oko­這 200 me­tr闚 na wsch鏚 od Piaz­za Del Po­po­lo, g堯w­ne­go pla­cu sta­re­go mia­sta i oko­這 300 me­tr闚 na po­逝­dnio­wy za­ch鏚 od pla miej­skich. Du­穎 miejsc par­kin­go­wych (oczy­wi­軼ie p豉t­nych) znaj­du­je si na Via­le Pia­ve, przy wschod­niej kur­ty­nie zam­ku.
廝鏚這: www.comune.pesaro.pu.it, www.turismo.pesarourbino.it
STRONA G紟NA

tekst: 2021
fotografie: 2020
© Jacek Bednarek