*** PRATO – CASTELLO DELL’IMPERATORE ***


.

STRONA G紟NA

ZA GRANIC

WΜCHY GALERIA

WΜCHY MAPA

KONTAKT

PRATO

castello dell'imperatore

ZAMEK CESARSKI W PRATO, WIDOK OD POΣDNIA

DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

ZWIEDZANIE


Z

amek Cesarski (Castello dell`imperatore), zna­ny r闚­nie ja­ko For­tezza San­ta Bar­ba­ra lub Ca­stel­lo Sve­vo, jest uwa­瘸­ny za naj­wa­niej­sze 鈍ia­de­ctwo ar­chi­te­ktu­ry Pra­to z XII wie­ku. Je­go bu­do­w roz­po­cz­to w 1237 ro­ku na po­le­ce­nie 安i­te­go Ce­sa­rza Rzym­skie­go Fry­de­ry­ka II Szwab­skie­go (zm. 1250) w ce­lu obro­ny i kon­tro­li szla­k闚 ko­mu­ni­ka­cyj­nych pro­wa­dz­cych z pa雟tw nie­miec­kich do Flo­ren­cji i da­lej do Rzy­mu. Bu­do­wl wznie­sio­no we­d逝g pro­jek­tu Ric­car­do da Len­ti­ni w miej­scu ma­貫j for­te­cy na­le­膨­cej wcze­郾iej do ro­dzi­ny Al­ber­ti (nie­mal ca­ko­wi­cie zr闚­na­nej z zie­mi w 1107 ro­ku pod­czas obl­瞠­nia przez woj­ska Ma­tyl­dy z Ca­nossy). Po­cz徠­ko­wo pe­ni­豉 ona funk­cj sie­dzi­by wi­kar­iu­sza ce­sar­skie­goWikariusz cesarski by ksi璚iem, kt鏎emu powierzono administrowanie ca這軼i lub cz窷ci 安i皻e imperium rzymskie w imieniu cesarza , goszcz帷 nie­郵ub­ne­go sy­na Fry­de­ry­ka, Fry­de­ry­ka z An­tio­chii (zm. 1256), kt­ry wy­ru­szy st康 na pod­b鎩 Flo­ren­cji w 1248 ro­ku.ZAMEK NA OBRAZIE Z 1856 ROKU

WIDOK OD POΣDNIA, W TLE CHIESA DI SANTA MARIA DELLE CARCERI
GUIDO DOLCI, PRAWDOPODOBNIE LATA 40. XX WIEKU

P

race budowlane na zamku wstrzymano po 鄉ierci ce­sa­rza w 1250 ro­ku i ni­gdy ich nie uko­czo­no. W XIV wie­ku, gdy Pra­to prze­sz這 pod ju­rys­dyk­cj flo­renc­k, prze­kszta­co­no go w gar­ni­zon woj­sko­wy oraz wi­zie­nie. Na zam­ko­wym dzie­dzi­cu wy­bu­do­wa­no drew­nia­ne ba­ra­ki dla woj­ska, kt­re z cza­sem za­st­pio­ne zo­sta­造 za­bu­do­w mu­ro­wa­n. R闚­nie mu­ry ze­wn皻rz­e z up造­wem wie­k闚 zdo­mi­no­wa­豉 cha­otycz­na za­bu­do­wa miej­ska. W la­tach 30. XX wie­ku, za rz­d闚 fa­szy­stow­skich, wszyst­kie te bu­dyn­ki zo­sta­造 zbu­rzo­ne, a za­mek przy­bra sw鎩 obec­ny wy­gl康. Jesz­cze wio­sn 1944 akty­wi­軼i z Re­pu­bli­ki Sa­loRepublika Salò – istniej帷e w latach 1943–1945 marionetkowe pa雟two w p馧nocnych W這szech. Zosta這 utworzone przez Benito Mussoliniego przy pomocy Niemc闚 po obaleniu rz康闚 faszyst闚 we W這szech. Zlikwidowane po wybuchu powstania, kt鏎ego uczestnicy rozstrzelali Mussoliniego. wy­ko­rzy­sta­li mu­ry wa­row­ni do uwi­zie­nia se­tek miesz­ka­c闚 Pra­to aresz­to­wa­nych za tzw. strajk mar­co­wy, a je­sie­ni te­go sa­me­go ro­ku, po za­j­ciu mia­sta przez par­ty­zan­t闚, pe­ni­造 one funk­cj miej­sca stra­ce fa­szy­st闚 i dom­nie­ma­nych fa­szy­st闚. Wy­da­rze­nie to zo­sta­這 za­pa­mi­ta­ne jako ma­sa­kra na zam­ku ce­sar­skim. Po za­ko­cze­niu woj­ny na zam­ku prze­pro­wa­dzo­no pra­ce kon­ser­wa­tor­skie, kt­re przy­wr­ci­造 je­go pier­wot­ny wi­ze­ru­nek i po­zwo­li­造 na udo­st­pnie­nie go zwie­dza­j­cym.
FOTOGRAFIE Z WCZESNYCH LAT 30. XX WIEKU, PRZED WYBURZENIEM BUDYNK紟 NA DZIEDZI哸U
I DOM紟 PRZYLEGAJ。YCH DO MUR紟 ZEWN邛RZNYCH


DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

ZWIEDZANIE


Z

amek zbudowano na planie kwadratu o bo­ku 40 me­tr闚, na kt­re­go na­ro­瘸ch wzno­sz si czte­ry przy­sa­dzi­ste, kwa­dra­to­we wie­瞠, kt­rym z ko­lei to­wa­rzy­sz mniej­sze wie­篡cz­ki usy­tu­owa­ne mniej wi­cej po­鈔od­ku ka­dej z kur­tyn. Je­go su­ro­w for­m uro­zma­ica­j gi­be­li­skie blan­ki (tzw. ja­sk馧­czy ogon) na ko­ro­nie mu­r闚, a tak­瞠 go­tyc­ki 逝k bra­my z rze­ba­mi lw闚 – sym­bo­lem w豉­dzy ce­sar­skiej i de­ko­ra­cj w for­mie pa­s闚 wy­ko­na­nych na­prze­mien­nie z bia­貫­go i zie­lo­ne­go mar­mu­ru. Nie­wie­le wia­do­mo na te­mat ory­gi­nal­nej za­bu­do­wy re­zy­den­cjal­nej zam­ku, kt­ra ni­gdy nie zo­sta­豉 uko­czo­na, a z cza­sem za­st­pi­造 j bez­sty­lo­we bu­dyn­ki ery no­wo­篡t­nej.PRZY BRAMIE PROWADZ。EJ NA DZIEDZINIEC

WIDOK ZAMKU OD ZACHODU


DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

ZWIEDZANIE


Z

amek po rewitalizacji to tylko mury ze­wn皻rz­ne i ba­szty, na kt­re mo­積a wspi望 si po ala­ba­stro­wych spi­ral­nych scho­dach i sk康 roz­ci­ga si pa­no­ra­ma sta­rej cz­軼i mia­sta. Dzi to hi­sto­rycz­ne miej­sce wy­ko­rzy­sty­wa­ne jest g堯w­nie na po­trze­by or­ga­ni­za­cji wy­da­rze kul­tu­ral­nych oraz ja­ko prze­strze dla pro­jek­cji fil­mo­wych w ra­mach tzw. ki­na pod gwiaz­da­mi.


Wst瘼: bezp豉tny

Godziny otwarcia: TUTAJDZIEDZINIEC ZAMKOWY

ZAMEK W PRATO, TYM RAZEM PERSPEKTYWA OD POΣDNIOWEGO WSCHODUDOJAZD


P

rato po這穎ne jest oko這 20 ki­lo­me­tr闚 na p馧­noc­ny za­ch鏚 od Flo­ren­cji, sk康 pro­wa­dzi wy­god­na au­to­stra­da A11. Za­mek stoi w cen­tral­nej cz­軼i mia­sta, przy Pia­zza San­ta Ma­ria delle Car­ce­ri. Miejsc par­kin­go­wych po­win­ni­鄉y szu­ka na ulicz­kach wo­k馧 wa­row­ni lub w jej s­siedz­twie (par­ko­wa­nie p豉t­ne).
廝鏚這:
castellitoscani.com, www.cittadiprato.it, www.tuscany-villas.it, it.wikipedia.org, www.welcome2prato.com
POWR紘

STRONA G紟NA

tekst: 2021
fotografie: 2020
© Jacek Bednarek