*** ZAMEK W CHOJNICY NA POLIGONIE BIEDRUSKO ***


.

STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

GALERIA

MAPY

KONTAKT

SHIRO & BASIA

CHOJNICA

zamek z betonu (makieta zamku)

'ZAMEK' W CHOJNICY

OPIS ZAMKU


P

ew­nie co nie­któ­rzy po­trak­tu­ją to ja­ko żart, ale zam­ko­wi w Choj­ni­cy na­praw­dę na­le­ży się sza­cu­nek. Ża­den in­ny o­biekt wa­row­ny w Pol­sce w cza­sach po­wo­jen­nych nie przy­jął bo­wiem na sie­bie tak wie­le, jak ta nie­po­zor­na, ale jak­że u­ro­cza be­to­no­wa twier­dza. Po­ło­żo­ny na po­li­go­nie bied­rus­kim o­biekt od wie­lu lat cier­pli­wie zno­si bar­dziej lub mniej u­dol­ne pró­by a­ta­ków i ob­lę­żeń na­sze­go dziel­ne­go woj­ska, szko­lą­ce­go się w zdo­by­wa­niu zam­ków wro­ga.


NIEJEDNEMU REZERWIŚCIE ŁEZKA SIĘ W OKU ZAKRĘCI


DOJAZD


B

u­dow­la po­ło­żo­na jest w gra­ni­cach wy­lud­nio­nej o­sa­dy Choj­ni­ca, przy skrzy­żo­wa­niu dróg pro­wa­dzą­cych od­po­wied­nio do: Bied­rus­ka, Złot­ko­wa i Złot­nik. Nie­o­po­dal stoi za­byt­ko­wy koś­ciół ob­ron­ny, przy któ­rym w pierw­szej sce­nie fil­mo­wej a­dap­ta­cji Og­niem i Mie­czem Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza po­seł księ­cia Je­re­mie­go Wiś­nio­wiec­kie­go Jan Skrze­tus­ki u­ra­to­wał ży­cie puł­kow­ni­ko­wi ko­zac­kie­mu Boh­da­no­wi Chmiel­nic­kie­mu. Ze wzglę­du na przez­na­cze­nie te­go te­re­nu wjazd sa­mo­cho­dem bez waż­nej prze­pus­tki jest ry­zy­kow­ny, choć fi­zycz­nie moż­li­wy, i dla­te­go w nie­dzie­le i świę­ta - kie­dy żoł­nie­rze ma­ją wol­ne - na dro­dze cza­sa­mi by­wa tłocz­no, sza­le­ją mło­do­cia­ni raj­dow­cy, od­waż­ni wrot­ka­rze i ro­we­rzyś­ci, a po o­ko­licz­nych wer­te­pach ha­ła­su­ją sil­ni­ki mo­to­cyk­li cros­so­wych i qua­dów. Do Złot­ko­wa i Złot­nik kur­su­ją po­cią­gi z Poz­na­nia. (ma­pa zam­ków w Wiel­ko­pol­sce)


RUINY KOŚCIOŁA PW. ŚCIĘCIA JANA CHRZCICIELA


W pobliżu:
Poznań - zamek królewski z XIII w., odbudowany, ok. 15 km
Szamotuły - zamek rycerski z XV w., przebudowany, ok. 25 km
POWRÓT

STRONA GŁÓWNA

tekst: 2007
fotografie: 2005
© Jacek Bednarek