STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

KONTAKT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

POZOSTAŁOŚCI WIEŻY OBRONNEJ W MYŚLENICACHierw­sze in­for­ma­cje o bu­dow­li ob­ron­nej w Myś­le­ni­cach po­cho­dzą z do­ku­men­tu wys­ta­wio­ne­go w 1342 ro­ku wy­mie­nia­ją­ce­go fun­kcjo­nu­ją­cą tu­taj ko­mo­rę cel­ną, w któ­rej po­bie­ra­no o­pła­ty od kup­ców prze­wo­żą­cych to­wa­ry trak­tem z Kra­ko­wa na Węg­ry. Nie wia­do­mo jed­nak, kto był fun­da­to­rem te­go przed­się­wzię­cia. Być mo­że ob­ron­ną mu­ro­wa­ną wie­żę ka­zał zbu­do­wać so­bie pier­wszy wójt Myś­le­nic Han­ko, praw­do­po­dob­na wy­da­je się też te­za o kró­lew­skim po­cho­dze­niu bu­dow­li wznie­sio­nej z ini­cja­ty­wy Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go. Trud­no tak­że jed­no­znacz­nie o­kreś­lić, kie­dy wa­row­nia przes­ta­ła fun­kcjo­no­wać. We­dług Ja­na Dłu­go­sza, w 1457 ro­ku w mieś­cie ob­wa­ro­wa­ły się woj­ska za­cięż­ne pod wo­dzą Kaw­ki i bra­ci Świe­bo­row­skich żą­da­ją­ce wy­pła­ty za­leg­łe­go żoł­du za wy­pra­wy do Prus. Wal­ki bun­tow­ni­ków z wys­ła­nym przez kró­la Ka­zi­mie­rza Ja­giel­loń­czy­ka woj­skiem do­pro­wa­dzi­ły do spa­le­nia mias­ta, a być mo­że rów­nież znisz­cze­nia wie­ży, choć Dłu­gosz nic o niej nie wspo­mi­na. We­dług in­nych źró­deł wie­ża mia­ła być sie­dzi­bą ry­ce­rzy ra­bu­siów na­pa­da­ją­cych na po­dró­żu­ją­cych kup­ców i z te­go po­wo­du z kró­lew­skie­go roz­ka­zu w po­ło­wie XV wie­ku wy­sa­dzo­no ją w po­wiet­rze. W ro­ku 1957 na te­re­nie ruin pro­wa­dzo­no ba­da­nia ar­che­o­lo­gicz­ne, pod­czas któ­rych od­kry­to po­zo­sta­łoś­ci ce­ra­mi­ki, pod­ków­kę do bu­ta i gro­ty strzał. Przed­mio­ty te póź­niej tra­fi­ły do myś­le­nic­kie­go mu­ze­um.


REKONSTRUKCJA ZAMKU Z XIV WIEKU, ŹRÓDŁO: R. SYPEK ZAMKI I OBIEKTY WAROWNE JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJo­mi­nan­tę za­ło­że­nia sta­no­wi­ła wol­no sto­ją­ca cy­lin­drycz­na wie­ża zbu­do­wa­na z miej­sco­we­go ła­ma­ne­go pias­kow­ca na wa­pien­nej za­pra­wie mu­rar­skiej. Jej pod­sta­wa mia­ła śred­ni­cę 10,2 met­ra, a gru­bość mu­rów do­cho­dzi­ła do 4,3 met­ra. Wnęt­rze wie­ży by­ło o­wal­ne i przy­pusz­czal­nie roz­sze­rza­ło się ku zwień­czo­nej kre­ne­la­żem, kry­tej gon­tem ko­ro­nie. Wznie­sio­no ją we wschod­niej częś­ci roz­cią­ga­ją­ce­go się na po­wierz­chni 50x60 met­rów cyp­la od­cię­te­go od płas­ko­wy­żu dwo­ma głę­bo­ki­mi ro­wa­mi i usy­pa­nym mię­dzy ni­mi ziem­nym wa­łem. Wa­row­ni to­wa­rzy­szy­ły za­pew­ne drew­nia­ne bu­dyn­ki gos­po­dar­cze. Ca­łość o­to­czo­na by­ła częs­to­ko­łem.PRZEKRÓJ PRZEZ TEREN ZAMCZYSKA I PLAN POZOSTAŁOŚCI ZAMKU WG G. LEŃCZYKAwa­lis­ka zam­ku znaj­du­ją się na te­re­nie re­zer­wa­tu jod­ło­we­go Zam­czys­ko, u pod­nó­ża wzgó­rza Uk­lej­na (677 m n.p.m.), w let­nis­ko­wej dziel­ni­cy Za­ra­bie na pra­wym brze­gu rze­ki Ra­by. Wstęp do re­zer­wa­tu wol­ny. (ma­pa zam­ków)

1. B. Guerquin: Zamki w Polsce, Arkady 1984
2. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001
3. R. Sypek: Zamki i obiekty warowne Jury Karkowsko-Częstochowskiej


IMG BORDER=1 style=

POZOSTAŁOŚCI WIEŻY OBRONNEJ W MYŚLENICACH


W pobliżu:
Dobczyce - ruina zamku królewskiego XIVw., 14 km
Lanckorona - ruina zamku królewskiego XIVw., 17 km
Zebrzydowice - zamek renesansowy XVIw., przebudowany, 23 km
Wieliczka - zamek żupny XIVw., przebudowany, 24 kmSTRONA GŁÓWNA

tekst: 2003
fotografie: 2001
© Jacek Bednarek