*** RELIKTY ZAMKU RYCERSKIEGO W RESKU ***


.

STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

GALERIA

MAPY

KONTAKT

SHIRO & BASIA

RESKO

relikty zamku rycerskiego

WZGÓRZE ZAMKOWE - WIDOK OD POŁUDNIA, STAN PRZED REWITALIZACJĄ

DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

ZWIEDZANIE


W

e wczes­nym śred­nio­wie­czu na te­re­nie o­bec­ne­go mias­ta ist­niał gród ob­ron­ny z pod­gro­dziem za­miesz­ki­wa­ny przez sło­wiań­skie ple­mię Po­mo­rzan. Na miej­scu gro­du w dru­giej po­ło­wie XIII wie­ku, przy­pusz­czal­nie w la­tach 1260-1270, syn kasz­te­la­na ko­ło­brzes­kie­go Bor­ka Ja­kub Borck wzniósł drew­nia­no-ziem­ną wa­row­nię, wzmian­ko­wa­ną po raz pierw­szy w do­ku­men­tach z ro­ku 1295. W os­tat­nim kwar­ta­le XIII stu­le­cia właś­ci­cie­la­mi o­sa­dy zwa­nej Re­gen­wol­de wraz z zam­kiem zos­ta­li przed­sta­wi­cie­le ro­du Vi­dan­tów, któ­rzy w 1365 ro­ku sprze­da­li przy­na­leż­ną do nich część księ­ciu po­mor­skie­mu Bo­gus­ła­wo­wi V. Nie wia­do­mo do­kład­nie, kie­dy ten ar­cha­icz­ny zes­pół wa­row­ny zas­tą­pio­ny zos­tał mu­ro­wa­ną bu­dow­lą, choć przy­pusz­cza się, że prze­bu­do­wa ta­ka mia­ła miej­sce w trze­cim kwar­ta­le XIV wie­ku. Póź­niej­sze lo­sy zam­ku są rów­nie sła­bo poz­na­ne - nie po­tra­fię po­dać ani oko­licz­noś­ci ani da­ty je­go znisz­cze­nia. Na oto­czo­nym śred­nio­wiecz­nym mu­rem maj­da­nie bę­dą­cy po­now­nie od 1447 ro­ku je­dy­ny­mi właś­ci­cie­la­mi Res­ka Borc­ko­wie wznieś­li w 1774 no­wo­żyt­ną sie­dzi­bę miesz­kal­ną - ry­glo­wa­ny dwór szla­chec­ki, któ­ry os­ta­tecz­nie ro­ze­bra­no w ro­ku 1826.RELIKTY MURÓW


DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

ZWIEDZANIE


W

arow­nia u­sy­tu­o­wa­na by­ła na sztucz­nie u­sy­pa­nym kop­cu, któ­re­go plan zbli­żo­ny jest do kwad­ra­tu o bo­ku 40 met­rów. W ob­ręb­ie o­to­czo­ne­go mu­rem dzie­dziń­ca znaj­do­wać się miał zbu­do­wa­ny z ka­mie­nia i ceg­ły dom miesz­kal­ny. Ze wzglę­du na póź­niej­szą za­bu­do­wę je­go lo­ka­li­za­cja nie jest jed­nak roz­poz­na­na.RELIKTY MURÓW


DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

ZWIEDZANIE


D

o cza­sów współ­czes­nych za­cho­wa­ły się tyl­ko skrom­ne szcząt­ki ka­mien­nych mu­rów ob­wo­do­wych, nad­bu­do­wa­ne częś­cio­wo pół­met­ro­wej wy­so­ko­ci współ­czes­nym, ce­gla­nym mu­rem. Po ro­ku 2017 ob­szar daw­ne­go zam­ku zre­wi­ta­li­zo­wa­no: uczy­tel­nio­no je­go mu­ry i za­go­spo­da­ro­wa­no oto­cze­nie.
WZGÓRZE ZAMKOWE PRZED I PO REWITALIZACJI, FOTOGRAFIA WSPÓŁCZESNA POCHODZI ZE STRONY WWW.RESKO24.PL


DOJAZD


R

elik­ty zam­ku po­ło­żo­ne są na te­re­nie nie­wiel­kie­go par­ku miej­skie­go, po le­wej stro­nie dro­gi pro­wa­dzą­cej ze Świd­wi­na do Pło­tów, o­ko­ło 200 met­rów na po­łud­nie od wy­so­kiej wie­ży koś­ciel­nej i tuż o­bok pla­cu za­baw. Do mias­ta do­cie­ra tyl­ko ko­mu­ni­ka­cja au­to­bu­so­wa - naj­bliż­szy czyn­ny dwo­rzec ko­le­jo­wy znaj­du­je się w od­da­lo­nych o 11 km Pło­tach. Sa­mo­chód za­par­ko­wać moż­na bez­poś­red­nio pod wzgó­rzem zam­ko­wym.

W pobliżu:
Strzmiele - dwór obronny z XVI w., 19 km
Świdwin - zamek rycerski/krzyżacki z XIII-XV w., 26 km
Dobra - ruina zamku rycerskiego z XIV w., 27 km
Golczewo - pozostałości (wieża) zamku biskupiego z XIV w., 32 km
Kościuszki - pozostałości zamku z XIII-XIV w., 32 km
Buk - relikty zamku rycerskiego z XIV w., 36 km
POWRÓT

STRONA GŁÓWNA

tekst: 2004
fotografie: 2004 (2018)
© Jacek Bednarek