*** WIEŻA MIESZKALNO-OBRONNA W BIESTRZYKOWIE ***


.

STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

GALERIA

MAPY

KONTAKT

SHIRO & BASIA

BIESTRZYKÓW

wieża mieszkalno-obronna

WIEŻA RYCERSKA W BIESTRZYKOWIE

DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

STAN OBECNY


O

go­tyc­kiej wie­ży w Bie­strzy­ko­wie wie­my nie­ste­ty bar­dzo nie­wie­le. Bu­dow­la po­wsta­ła praw­do­po­dob­nie w XIV wie­ku, a w źró­dłach po raz pierw­szy wy­mie­nia­na jest w roku 1411. W śre­dnio­wie­czu na­le­ża­ła do ad­mi­ni­stra­to­ra dóbr ka­pi­tu­ły wro­cław­skiej. Po­cząt­ko­wo wie­ża po­sia­da­ła dwie kon­dy­gna­cje, do któ­rych w XVII stu­le­ciu do­bu­do­wa­no trze­cią, nie­co póź­niej do­sta­wia­jąc jesz­cze pię­tro­we skrzy­dło. Po dru­giej woj­nie świa­to­wej wie­ża ule­gła de­wa­sta­cji. Z ruin w la­tach 90. ubie­głe­go wie­ku pod­niósł ją pry­wat­ny właś­ci­ciel, dzię­ki cze­mu od nie­daw­na znów świe­ci daw­nym blas­kiem.WIDOK OD POŁUDNIA NA FOTOGRAFII Z LAT 30. XX WIEKU


DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

STAN OBECNY


W

ie­ża zbu­do­wa­na zo­sta­ła z ka­mie­nia oraz ce­gły w wąt­ku go­tyc­kim, gę­sto prze­ty­ka­nym ozdob­ną zen­drów­ką (jest to prze­pa­lo­na ce­gła). Jej dol­ną kon­dy­gna­cję sta­no­wi­ła skle­pio­na krzy­żo­wo piw­ni­ca, do­stęp­na od pół­no­cy tu­ne­lem mu­ro­wa­nej po­chyl­ni, co su­ge­ru­je jej prze­zna­cze­nie na ma­ga­zy­ny wina lub piwa. Par­ter praw­do­po­dob­nie prze­zna­czo­ny był na po­miesz­cze­nie urzę­do­we, a na kry­tym drew­nia­nym stro­pem pię­trze mie­ści­ła się po­li­chro­mo­wa­na i ogrze­wa­na ko­min­kiem kom­na­ta miesz­kal­na oświe­tlo­na przez trzy du­że otwo­ry okien­ne. Wą­skie przej­ście w kur­ty­nie za­chod­niej pro­wa­dzi­ło na nie­ist­nie­ją­cy już dzi­siaj ga­nek hur­dy­cjo­wy, umiesz­czo­ny po­wy­żej mu­rów pierw­sze­go pię­tra. Wej­ścia do przy­zie­mia oraz na pier­wsze pię­tro ulo­ko­wa­no w ścia­nie pół­noc­nej i osło­nię­to wą­ską, mu­ro­wa­ną przy­bu­dów­ką kry­ją­cą za­pew­ne scho­dy.
ELEWACJA POŁUDNIOWA WG B.GUERQUINA, LINIĄ PRZERYWANĄ ZAZNACZONO ZASIĘG MURÓW W XIV WIEKU


DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

STAN OBECNY


W

ie­ża go­tyc­ka w Bies­trzy­ko­wie (obok Sie­dlę­ci­na i Że­laz­na) na­le­ży do gru­py naj­le­piej za­cho­wa­nych na Ślą­sku wie­żo­wych sie­dzib obron­nych. Znisz­czo­na po 1945 roku, za­cho­wa­ła peł­nej wy­so­ko­ści mury ma­gi­stral­ne z trze­ma śre­dnio­wiecz­ny­mi ostro­łu­ko­wy­mi okna­mi i skle­pie­nia. Po­ło­żo­na na te­re­nie daw­ne­go fol­war­ku i do dziś oto­czo­na frag­men­tem na­wod­nio­nej fosy bu­dow­la ak­tu­al­nie znaj­du­je się w rę­kach pry­wat­ne­go wła­ści­cie­la, któ­ry trosz­czy się o jej stan - po­kry­ta no­wym da­chem i wy­re­mon­to­wa­na czyn­nie mu słu­ży. Wie­ża stoi na gra­ni­cy wsi, na nie­wiel­kiej dział­ce i dzię­ki temu moż­na ją obej­rzeć z bli­ska nie na­ru­sza­jąc przy tym pry­wat­no­ści miesz­ka­ją­cych tu­taj osób.FOTOGRAFIE PRZEDSTAWIAJĄCE STAN WIEŻY W LATACH 30. STULECIA I TUŻ PO WOJNIE (W RUINIE)


DOJAZD


D

o Bie­strzy­ko­wa moż­na je­chać sa­mo­cho­dem, ale moż­na również po­cią­giem (z Wro­cła­wia kie­ru­nek na Strze­lin) - trze­ba wów­czas wy­siąść we wsi Smar­dzów. Przy sta­cji roz­po­czy­na się wieś Żar­ni­ki Wro­cław­skie, któ­rą na­le­ży prze­ciąć kie­ru­jąc się na za­chód. Za wsią po le­wej stro­nie wi­dać Bie­strzy­ków i wzno­szą­cą się na jego krań­cu syl­we­tę sta­rej wie­ży. (ma­pa zam­ków wo­je­wódz­twa dol­no­śląs­kie­go)

LITERATURA


1. M. Chorowska: Rezydencje średniowieczne na Śląsku, OFPWW 2003
2. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001


WIEŻA W BIESTRZYKOWIE, STAN W 2002 ROKU


W pobliżu:
Wrocław - zamki wrocławskie, 8 km
Smolec - pozostałości zamku z XIV w., 17 km
Wrocław Leśnica - zamek z XV-XVIII w., 22 km
Oława - zamek książęcy z XIII-XVII w., przebudowany, 23 km
Krobielowice - zamek z XVI w., 26 km
POWRÓT

STRONA GŁÓWNA

tekst: 2014
fotografie: 2002
© Jacek Bednarek