STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

LITERATURA

KONTAKT

GIŻYCKO

zamek krzyżacki

BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

ĆMIELÓW

DĄBROWA

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

HOMOLE

IŁŻA

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIDZICA

NIEDZICA

NIEMCZA

NIEMODLIN

NIEPOŁOMICE

NOWA RUDA

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PTKANÓW

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


ZAMEK W GIŻYCKU, FOT. M. TARŁOWSKI


DZIEJE ZAMKU


P

ierw­sze u­mo­cnie­nia na te­re­nie współ­czes­ne­go Gi­życ­ka wznieś­li po­gań­scy Pru­so­wie z ple­mie­nia Jać­win­gów. Po za­ję­ciu o­ko­licz­nych ziem przez za­kon krzy­żac­ki o­ko­ło 1290 ro­ku kom­tur po­kar­miń­ski Mein­hard z Quer­fur­tu zbu­do­wał tu nie­wiel­ką drew­nia­ną straż­ni­cę, być mo­że z wy­ko­rzys­ta­niem wcześ­niej ist­nie­ją­ce­go wczes­no­śred­nio­wiecz­ne­go gród­ka. Pół wie­ku póź­niej straż­ni­cę za­stą­pił za­mek, choć i w tym przy­pad­ku głów­ny je­go bu­du­lec wciąż sta­no­wi­ło drew­no. Wys­ta­wio­na z i­ni­cja­ty­wy wiel­kie­go mist­rza Diet­ri­cha von Al­ten­burg wa­row­nia wzmian­ko­wa­na by­ła w ro­ku 1337 ja­ko Haus Le­czen­burg - na­le­ża­ła ona do gru­py sa­mot­nych, za­in­sta­lo­wa­nych w głę­bi pusz­czy sta­nic, o­kreś­la­nych w li­te­ra­tu­rze nie­miec­kiej mia­nem Wild­haus. Kres jej is­tnie­nia nas­tą­pił pod­czas na­jaz­du księ­cia Kiej­stu­ta w 1365, gdy woj­ska li­tew­skie zdo­by­ły ją, a nas­tęp­nie spa­li­ły. Na zglisz­czach tej bu­do­wli w la­tach 1377-99 krzy­ża­cy wznieś­li no­wy, tym ra­zem "praw­dzi­wy" za­mek z ce­gły i ka­mie­nia, przez­na­czo­ny na sie­dzi­bę za­kon­ne­go u­rzęd­ni­ka niż­sze­go szcze­bla, zwa­ne­go ko­mor­ni­kiem.POCZTÓWKI Z LAT 1910-1920, PONIŻEJ NA PIERWSZYM PLANIE XVII-WIECZNY BUDYNEK Z OKRĄGŁĄ BASZTĄ ROZEBRANY PO 1945


W

zrost po­li­tycz­ne­go zna­cze­nia zam­ku nas­tą­pił z po­cząt­kiem XV wie­ku, gdy a­wan­so­wał on do ro­li sie­dzi­by pro­ku­ra­to­ra. Je­go uz­bro­je­nie jed­nak nig­dy nie by­ło im­po­nu­ją­ce - dzie­sięć lat po wiel­kiej woj­nie z Pol­ską na sta­nie znaj­do­wa­ło się tu­taj pięć bom­bard na ku­le ka­mien­ne, dwa dzia­ła na ku­le o­ło­wia­ne o­raz za­led­wie dzie­sięć kusz. Po wy­bu­chu woj­ny 13-let­niej, w lis­to­pa­dzie 1455 wa­row­nię zdo­by­ły nie­mal bez wal­ki od­dzia­ły Związ­ku Prus­kie­go za­si­la­ne przez roz­ju­szo­ną nad­mier­nym fis­ka­liz­mem krzy­ża­ków miej­sco­wą lud­ność. Obiekt po­wró­cił do Za­ko­nu w 1466, zos­tał od­bu­do­wa­ny i ja­ko sie­dzi­ba niż­szych u­rzęd­ni­ków słu­żył im do ro­ku 1520. Po se­ku­la­ry­za­cji Pań­stwa Krzy­żac­kie­go w 1525 wpro­wa­dził się tu­taj u­rząd sta­ros­ty ksią­żąt prus­kich, nie­dłu­go po­tem pod­ję­to de­cyz­ję o prze­bu­do­wie śred­nio­wiecz­ne­go za­ło­że­nia w sty­lu re­ne­san­so­wym. W trak­cie pro­wa­dzo­nych pod nad­zo­rem Krzy­szto­fa Ro­e­me­ra prac po­wsta­ły m.in. dwa, za­cho­wa­ne do dziś, póź­no­re­ne­san­so­we szczy­ty, da­to­wa­ne na rok 1560. Ko­lej­ne zmia­ny w fun­kcji i wy­glą­dzie zam­ku mia­ły miej­sce w dru­giej de­ka­dzie XVII stu­le­cia pod­czas je­go a­da­pta­cji do ro­li myś­liw­skiej re­zy­den­cji ksią­żąt e­lek­to­rów. Pow­sta­ły wów­czas dwa no­we skrzyd­ła o­raz nis­ki par­te­ro­wy gmach, w któ­re­go wschod­nim szczy­cie wznie­sio­no na­kry­tą stoż­ko­wym da­chem cy­lin­drycz­ną basz­tę. Skrzy­dła te zos­ta­ły znisz­czo­ne przez po­żar w 1749 ro­ku i nie­dłu­go po­tem ro­ze­bra­ne. Po­dob­ny los po dru­giej woj­nie świa­to­wej spot­kał bu­dy­nek z basz­tą, a tak­że część u­moc­nień i fos - te os­tat­nie wy­ko­rzys­ta­no do bu­do­wy ka­na­łu łą­czą­ce­go je­zio­ra Mam­ry i Nie­go­cin. Wcześ­niej jed­nak, w 1. po­ło­wie XIX wie­ku u­miesz­czo­no tu­taj u­rzę­dy sta­ros­twa o­raz lo­ka­le miesz­kal­ne zaj­mo­wa­ne m.in przez ko­men­dan­tów twier­dzy Bo­yen. Po 1945 za­mek od­res­tau­ro­wa­no, a w la­tach 70-ych przek­ształ­co­no w mo­tel. Póź­niej trak­to­wa­ny był on ja­ko ka­pi­tał spe­ku­la­cyj­ny przez ko­lej­nych właś­ci­cie­li, któ­rzy osz­czę­dza­jąc na je­go re­mon­cie poś­red­nio do­pro­wa­dzi­li do ka­tas­tro­fy bu­dow­la­nej w 2007 ro­ku. Kil­ka lat te­mu za­mek od­res­tau­ro­wa­no z przez­na­cze­niem na luk­su­so­wy ho­tel.KANAŁ GIŻYCKI Z ZAMKIEM W TLE NA POCZTÓWKACH Z POCZĄTKU XX WIEKU


ARCHITEKTURA


Z

a­mek usy­tu­o­wa­ny zo­stał w miej­scu stra­te­gicz­nym na przes­my­ku mię­dzy je­zio­ra­mi Mam­ry o­raz Nie­go­cin. E­le­men­tem do­mi­nu­ją­cym był za­cho­wa­ny do cza­sów o­bec­nych pod­piw­ni­czo­ny, trzy­pięt­ro­wy dom, wznie­sio­ny z ce­gły na pla­nie pros­to­ką­ta o wy­mia­rach o­ko­ło 14,5x22 met­ry. Bu­dy­nek głów­ny i przy­le­ga­ją­cy do nie­go wew­nętrz­ny dzie­dzi­niec o­ta­cza­ły kur­ty­no­we ob­wa­ro­wa­nia o­raz na­wod­nio­na fo­sa. Za­mek śred­nio­wiecz­ny za­pew­ne nig­dy nie miał wie­ży.


FASADA FRONOTWA BUDYNKU MIESZKALNEGO, POCZTÓWKA Z LAT 30. XX WIEKU


STAN OBECNY


D

o cza­sów współ­czes­nych za­cho­wał się XIV-wiecz­ny dom głów­ny z przy­po­ra­mi i re­ne­san­so­wy­mi szczy­ta­mi, któ­rych pow­sta­nie da­tu­je się na 2. po­ło­wę XVI stu­le­cia. Po wie­lu la­tach za­nie­dbań, gdy za­by­tek stał pu­sty w fa­tal­nej kon­dy­cji tech­nicz­nej, prze­ję­ła go pry­wat­na spół­ka i pięk­nie od­res­tau­ro­wa­ła z przez­na­cze­niem na ho­tel o wy­so­kim stan­dar­dzie.ZAMEK W GIŻYCKU, STAN PRZED ODBUDOWĄ


STAN PO ODBUDOWIE


DOJAZD


Z

a­mek stoi w po­łud­nio­wej częś­ci mias­ta, przy ul. Mo­niusz­ki pro­wa­dzą­cej z cen­trum do za­byt­ko­wej twier­dzy Bo­yen. Wschod­nia część daw­nej fo­sy peł­ni dziś funk­cję ka­na­łu łą­czą­ce­go dwa są­sia­du­ją­ce je­zio­ra. Na ka­na­le tym, w bez­poś­red­niej blis­koś­ci zam­ku po­nad 100 lat te­mu zbu­do­wa­no na­pę­dza­ny si­łą mięś­ni ludz­kich o­bro­to­wy most, któ­ry ja­ko je­dy­ny w Pol­sce pra­cu­je do dziś we­dług dzien­ne­go roz­kła­du - ce­re­mo­niał je­go ot­war­cia przy­cią­ga w se­zo­nie nie­zmien­nie tłu­my tu­rys­tów.
LITERATURA


1. M. Haftka: Zamki krzyżackie w Polsce, 1999
2. I. T. Kaczyńscy: Zamki w Polsce północnej i środkowej, Muza SA 1999
3. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001
4. P. Zaniewski: Szlakami zamków krzyżackich, Muza SA 2005FOT. M. TARŁOWSKI, 2020


W pobliżu:
Ryn - zamek komturów krzyżackich XIVw., przebudowany w XIXw., 23 km
Węgorzewo - zamek krzyżacki XIVw., przebudowany, 25 km
Kętrzyn - zamek prokuratorów krzyżackich XIVw., 32 km
Kętrzyn - inkastelowany kościół św. Jerzego XIV-XVIw., 32 km
STRONA GŁÓWNA

tekst: 2013
fotografie: 2007, 2019, 2020
© Jacek Bednarek