STRONA G紟NA

ZA GRANIC

MINIGALERIA

MAPKI

KSI癿A GO列I

LITERATURA

KONTAKT
BARAN紟 SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO 印﹖KIE

B…OWA G紑A

BESIEKIERY

B犵ZIN

BIERUT紟

BIESTRZYK紟

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLK紟

BORYSxWICE ZAMKOWE

BROCH紟

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KΜDZKA

CH犴INY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHAN紟

CIESZ紟

CIESZYN

CZARNY B紑

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZ邘TOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

D、R紟NO

DRZEWICA

DZIAΑOWO

DZIERZGO

FREDROPOL (KORMANICE)

GDA垶K

GI玆CKO

GLIWICE

GΜG紟

GNIEW

GNIEWOSZ紟 Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZY

GOx哸Z

GOLCZEWO

GOΣCH紟

GO列ISZ紟

G紑A

GRODZIEC

GR笈EK

GRUDZI.Z

GRZ犵Y

GRZMI。A z.ROGOWIEC

INOW笈Z

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZ紟

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO G紑ECKIE

KAMIENIEC Z、KOWICKI

KAMIENNA G紑A

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

K邛RZYN

K邛RZYN - KO列I茛

KIELCE

KLICZK紟

KΜDZKO

KOΜ

KONARY

KONIN-GOSxWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KO映IN WLKP.

K紑NIK

KRAK紟

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTM邛

KRASICZYN

KR襾CEWO

KRUSZWICA

KRZY烤A G紑A

KRZY狼OP紑

KSI* WIELKI

KUROZW艼I

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMI垶KI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

xG紟

犴ZYCA

ΜWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAx NIESZAWKA

MI犵ZYLESIE

MI犵ZYRZECZ

MIR紟

MOKRSKO

MOSZNA

MST紟

MUSZYNA

MY印ENICE

NAMYS紟

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEPOΜMICE

NOWY S。Z

NOWY WI吉ICZ

ODRZYKO

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJC紟

OLE吉ICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OxWA

OΑRZYCHOWICE KΜDZKIE

OPOCZNO

OPOLE G紑KA

OPOLE OSTR紟EK

OPOR紟

OSSOLIN

OSTR坒NIK

OSTR笈A

OSTR紟 LEDNICKI

OTMUCH紟

PABIANICE

PANK紟

PASTUCH紟

PIESKOWA SKAx

PIOTRK紟 TRYBUNALSKI

PIOTRK紟-BYKI

PIOTROWICE 名IDNICKIE

PxKOWICE

PΜCK

PΜNINA

PΜTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POzZYN-ZDR粑

POZNA

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZ紟KA z.GRYF

PRZEMY印

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACI*EK

RAD紟KA

RADOM

RADZIKI DU浩

RADZY CHEΚI垶KI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROG紟 OPOLSKI

RO烤紟 ZAMEK DOLNY

RO烤紟 ZAMEK G紑NY

RYBNICA

RYBNICA LE吉A

RYCZ紟

RYDZYNA

RYTWIANY

RZ﹖INY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDL犴IN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAK紟

SIEWIERZ

SMOLE

SOBK紟

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA G紑A

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY S。Z

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJ紟

SZAMOTUΧ

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYD紟

SZYMBARK

列INAWKA G紑NA

名IDWIN

名IEBODZIN

名IECIE n.WISㄐ

名IECIE k.LE吉EJ

名INY

TORU

TORU z.DYB紟

TUCZNO

TYNIEC

UD紑Z

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZY狼OP紑

UNIEJ紟

URAZ

WAyRZYCH z.KSI*

WAyRZYCH z.STARY KSI*

WAyRZYCH z.NOWY DW紑

WARSZAWA z.KR粌EWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

W、RZE昧O

WENECJA

W癿IERKA

W癿ORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIE

WIERZBNA

WITK紟

WLE

WOJNOWICE

WOJSxWICE

WROCxW

WROCxW LE吉ICA

WYSZYNA

ZAG紑Z

ZAG紑ZE 印﹖KIE

ZAΣ

Z、KOWICE 印﹖KIE

ZB﹖ZY

ZΜTORIA k.TORUNIA

昱笈x

涉GA

涉RY

浩LAZNO

烘IGR笈


IMG BORDER=1 style=

DW紑 W PIOTROWICACH 名IDNICKICH, WIDOK OD ZACHODUto­j­cy na skra­ju wsi dw鏎 o cha­rak­te­rze ob­ron­nym, zwa­ny te przez nie­kt­rych zam­kiem, ufun­do­wa w la­tach 1590-99 Ja­cob von Zed­litz z P這­ni­ny, za­pew­ne przy u­dzia­le w這s­kich ar­chi­tek­t闚 i bu­dow­ni­czych. Od 1606 ro­ku gos­po­da­rzem lo­kal­nych w這­ci by Abra­ham von Zed­litz, kt­ry - do cza­su u­zys­ka­nia pe­no­let­no­ci przez m這­de­go dzie­dzi­ca Chris­top­ha von Zed­litz - spra­wo­wa r闚­nie ku­ra­te­l nad zwi­za­nym z ro­do­wy­mi do­br­ami ma­j徠­kiem w ζ­瘸­nach. Po wy­bu­chu woj­ny 30-let­niej n­ka­ni przez zbroj­ne na­jaz­dy von Zed­­lit­zo­wie prze­nie­li si na sta­貫 do wspo­mnia­nych wcze­niej ζ­瘸n, pio­tro­wic­ki dw鏎 za pe­ni od­t康 funk­cje gos­po­dar­cze, by te miesz­ka­niem dla za­rz康­cy ma­j徠­ku i pra­cow­ni­k闚 fol­war­ku. Nie uchro­ni­這 go to jed­nak przed znisz­cze­nia­mi b­d­cy­mi skut­kiem za­wie­ru­chy wo­jen­nej - spl­dro­wa­ny przez uz­bro­jo­ne ban­dy i oko­licz­nych ch這­p闚 po­pad w cz窷­cio­w ru­i­n. Re­mon­tu za­這­瞠­nia i je­go nie­wiel­kiej prze­bu­do­wy w la­tach 1698-99 pod­j掖 si Si­gis­mund Ot­to von Nos­titz, od 1694 ro­ku pan na do­brach Laa­san i Pe­ter­witz. Gdy Si­gis­mund zmar, w ro­ku 1716 wie Pio­tro­wi­ce prze­j掖 po swym oj­cu Carl Got­tlieb von Nos­titz, a po je­go bez­po­tom­nej 鄉ier­ci - wdo­wa po nim Be­a­te Abi­gail z do­mu von Sieg­roth-Schlaw­kau. By mo­瞠 z mi­這­ci, a by mo­瞠 je­dy­nie dla ra­to­wa­nia po­wa­nie za­d逝­穎­ne­go ma­j徠­ku ba­ro­no­wa von Nos­titz kil­ka lat p騧­niej wysz­豉 po­now­nie za m捫. Jej wy­b鏎 pad na ge­ne­ra­豉 Wil­hel­ma Die­tri­cha von Bud­den­brock, kt­ry za­s逝­篡 si ja­ko do­w鏚­ca w I Woj­nie 奸御­kiej, co poz­wo­li­這 mu zdo­by 豉s­k kr­la Fry­de­ry­ka II oraz zwi­za­ne z ni ty­tu­造 i du­瞠 pie­ni­dze.


DW紑 NA RYSUNKU T. BLATTERBAUERA, 1880


o 鄉ier­ci Be­a­te von Bud­den­brock ma­j­tek, po­dob­no w dro­dze lo­so­wa­nia, otrzy­ma jej da­le­ki krew­ny hra­bia Nik­las Her­mann Frie­drich von Burg­hauss, kr­lew­ski szam­be­lan, dy­rek­tor to­wa­rzys­twa Ziem­stwa 奸御­kie­go i dzie­dzicz­ny cz這­nek prus­kiej Iz­by Pa­n闚, a za­ra­zem cz這­wiek o wiel­kim ser­cu wy­da­j­cy znacz­ne su­my na ce­le cha­ry­ta­tyw­ne i na­u­ko­we - fun­da­tor mi­dzy in­ny­mi do­mu o­pie­ki dla star­c闚 i szpi­tal, a tak­瞠 ini­cja­tor bu­do­wy pierw­sze­go na kon­ty­nen­cie eu­ro­pej­skim 瞠­laz­ne­go mos­tu (na rzecz­ce Strze­gom­ce). Po je­go bez­dziet­nej 鄉ier­ci Pio­tro­wi­ce przesz­造 w r­ce sios­trze­ca Kar­la Fried­ri­cha hra­bie­go von Pfeil und Klein-El­lguth, kt­ry na pod­sta­wie ce­sar­skie­go zez­wo­le­nia w 1889 przy­j掖 naz­wis­ko von Pfeil-Burgh­auss. Kie­dy hra­bia spad niesz­cz窷­li­wie z ko­nia i umar, fol­wark jesz­cze kil­ka­krot­nie zmie­nia w豉­ci­cie­li, b­d帷 za­rz­dza­nym przez na­jem­nych dzier­瘸w­c闚. W 1894 ro­ku moc­no ju za­nied­ba­ny dw鏎 pod­da­ny zos­ta res­tau­ra­cji - prze­bu­do­wa­no wte­dy grun­tow­nie je­go g鏎­ne pi皻­ro, a wie­瞠 za­o­pat­rzo­no w kry­te bla­ch szczy­ty. Tu po woj­nie za spra­w sta­cjo­nu­j­cych tu 穎­nie­rzy so­wiec­kich i nie bez udzia­逝 miej­sco­wej lud­no­ci gmach bar­dzo szyb­ko u­leg de­was­ta­cji. Po­tem prze­ka­za­no go do u篡t­ko­wa­nia za­k豉­dom ma­te­ria­堯w o­gnio­trwa­造ch w Ja­ro­szo­wie, a nas­t瘼­nie pod o­pie­k ko­cho­zu ζ­瘸­ny, kt­ry do­ko­na pew­nych in­wes­ty­cji ma­j­cych na ce­lu za­bez­pie­cze­nie za­byt­ko­wej sub­stan­cji: sko­twio­no sp­ka­ne mu­ry, od­no­wio­no dach, wy­ko­na­no no­w wi篥­b da­cho­w, za­mu­ro­wa­no ot­wo­ry o­kien­ne i drzwi. Miesz­ka­cy wsi opo­wia­da­j, 瞠 w la­tach 80. we wn皻­rzach zam­ku zas­trze­lo­ny zos­ta z zim­n krwi przez so­wiec­k 瘸n­dar­me­ri u­kry­wa­j­cy si tu­taj ro­syj­ski de­zer­ter z jed­nos­tki woj­sko­wej w 安id­ni­cy.


WIDOK OD WSCHODU NA FOTOGRAFII Z LAT 30. XX WIEKUa­mek zos­ta zbu­do­wa­ny na pla­nie pros­to­k­ta o bo­kach 27,4x29 met­r闚, z czte­re­ma o­kr庵­造­mi wie­瘸­mi w na­ro­ni­kach, na­kry­ty­mi po­now­nie w XIX wie­ku wys­muk­造­mi da­cha­mi sto­ko­wy­mi. Gmach jest mu­ro­wa­ny z 豉­ma­ne­go ka­mie­nia, cza­sem u­zu­pe­nia­ne­go ce­g陰, i otyn­ko­wa­ny, cho miej­sca­mi nie­wie­le ju dzi z te­go tyn­ku po­zos­ta­這. Je­go ku­ba­tu­ra prze­kra­cza 13.000 me­tr闚 sze­cien­nych, a ca­ko­wi­ta po­wierz­chnia za­bu­do­wy wy­no­si o­ko­這 680 met­r闚 kwa­dra­to­wych. Ele­wa­cje bocz­ne dwo­ru s dwu­kon­dyg­na­cyj­ne, pi­cio­okien­ne, na­to­miast stro­na fron­to­wa i tyl­na jest czte­ro­kon­dyg­na­cyj­na, z sied­mio­ma ok­na­mi na ka­dej ze stron na trzech ni­szych po­zio­mach i z czte­re­ma na pod­da­szu. Za­r闚­no wie­瞠 jak i ele­wa­cja fron­to­wa dzie­lo­ne by­造 gzym­sa­mi i ude­ko­ro­wa­ne fry­za­mi ty­pu sgraf­fi­to, ok­na za o­bra­mo­wa­no pros­t ka­mie­niar­k u­trzy­ma­n w sty­lu re­ne­san­so­wym. Ca­這嗆 zos­ta­豉 na­kry­ta ol­brzy­mim da­chem siod­這­wym, pro­sto­pad­造m do e­le­wa­cji fron­to­wej, pier­wot­nie wy­ko­na­nym z tak zwa­nych da­ch­wek 逝p­ko­wych. G堯w­ne wej­軼ie wiod­這 od stro­ny po­逝d­nio­wo-wschod­niej przez u­sy­tu­o­wa­ny na osi 鈔od­ko­wej mis­ter­nie zdo­bio­ny por­tal z pias­kow­ca (kt­ry w 2002 ro­ku niez­na­ni spraw­cy od­r­ba­li i wy­wie­li). Nad por­ta­lem po­wie­szo­no dwa rz­dy szes­nas­tu her­b闚 ro­do­wych zwie­czo­nych u­j­tym mi­dzy dwa gry­fy or­貫m. Do wej­軼ia pro­wa­dzi pi­cio­prz瘰­這­wy ce­gla­ny most nad o­ka­la­j­c za­mek fo­s.
DW紑 W PIOTROWICACH 名IDNICKICH, PLAN PARTERU


n皻­rza bu­dyn­ku s trzy­trak­to­we, nie­kt­re z nich za­cho­wa­造 skle­pie­nia ko­leb­ko­we z lu­ne­ta­mi. Na par­te­rze 鈔od­ko­wy trakt sta­no­wi sze­ro­ka skle­pio­na sie, prze­bie­ga­j­ca przez ca­陰 d逝­go嗆 gma­chu i zaj­mu­j­ca 1/3 je­go sze­ro­ko­ci. Po le­wej stro­nie sie­ni u­lo­ko­wa­no a­par­ta­men­ty miesz­kal­ne, na­to­miast po pra­wej naj­praw­do­po­dob­niej znaj­do­wa­豉 si ja­dal­nia o­raz kuch­nia. Cen­tral­ne miej­sce na pierw­szym pi皻­rze zaj­mo­wa ob­szer­ny, skle­pio­ny hall, sk康 przez ka­mien­ne por­ta­le pro­wa­dzi­造 wej­軼ia do posz­cze­g鏊­nych sal. Scho­dy 陰­cz­ce pi皻­ra u­這­穎­no jed­nym d逝­gim bie­giem wzd逝 mu­ru sie­ni. Obok sta­re­go dwo­ru w sk豉d za­bu­do­wy fol­war­ku wcho­dzi­造 r闚­nie: XVIII-wiecz­na sto­do­豉, staj­nie, a tak­瞠 bu­dy­nek szpi­ta­la z po­這­wy XIX stu­le­cia. Wo­k馧 wa­堯w ziem­nych, po stro­nie p馧­noc­nej i p馧­noc­no-wschod­niej roz­ci­ga si park z gru­p sta­rych lip i d­b闚.


WIDOK OD POΣDNIA, FOTOGRAFIA Z LAT 30. XX WIEKU


IMG BORDER=1 style=

TA SAMA PERSPEKTYWA W ROKU 2005o la­tach za­nied­ba i po­zor­nych dzia­豉 na rzecz u­ra­to­wa­nia nisz­cze­j­cej bu­dow­li nas­ta­造 wresz­cie jas­ne dni dla te­go pi瘯­ne­go, uni­ka­to­we­go w ska­li kra­ju za­byt­ku. Od nie­daw­na na­le­篡 on bo­wiem do Fun­da­cji Och­ro­ny Dzie­dzic­twa Prze­mys­這­we­go 奸御­ka, kt­ra ak­tu­al­nie pro­wa­dzi tu­taj pra­ce a­dap­ta­cyj­ne na po­trze­by po­wo­豉­ne­go do 篡­cia Mu­ze­um Tech­ni­ki Rol­ni­czej. Obiekt ten u­dos­t瘼­nia­ny jest in­cy­den­tal­nie przy o­ka­zji or­ga­ni­za­cji wy­da­rze ple­ne­ro­wych. Fo­to­gra­fie za­miesz­czo­ne na tej stro­nie wy­ko­na­ne zos­ta­造 latem 2005 ro­ku, nie od­da­j wi璚 wsp馧­czes­ne­go wy­gl­du kom­ple­ksu zam­ko­we­go.


IMG BORDER=1 style=

HISTORYCZNY JU WIDOK ZAMKU, ELEWACJA POΣDNIOWO-ZACHODNIAie Pio­tro­wi­ce 安id­nic­kie po­這­穎­na jest w p馧­noc­nej cz窷­ci R闚­ni­ny 安id­nic­kiej, oko­這 15 km na p馧­noc od 安id­ni­cy i kil­ka km na wsch鏚 od Strze­go­mia, nie­co na p馧­noc od dro­gi kra­jo­wej 陰­cz­cej o­byd­wa te mias­ta. Przez po­逝d­nio­wo-wschod­ni kra­niec miej­sco­wo­ci bieg­nie li­nia ko­le­jo­wa z Wro­c豉­wia do Wa­brzy­cha - ja­d帷 po­ci­giem w tym kie­run­ku dw鏎 jest do­sko­na­le wi­docz­ny po pra­wej stro­nie. Stoi on na p馧­noc­nym skra­ju Pio­tro­wic, przy dro­dze wy­lo­to­wej do Pas­tu­cho­wa. (ma­pa zam­k闚 wo­je­w鏚z­twa)

1. J. Lamparska: Loteria spadkobierc闚, S這wo Polskie, 9 maj 2003
2. R.M. ㄆczy雟ki: Zamki i pa豉ce Dolnego 奸御ka, OWPW 1997
3. R.M. ㄆczy雟ki: Dw鏎 w odbudowie, Sudety, nr 4/2005


IMG BORDER=1 style=

WIDOK Z LOKALNEJ DROGI PROWADZ。EJ Z PASTUCHOWA


W pobli簑:
Pastuch闚 - wie瘸 mieszkalno-obronna XV/XVIw., 2 km
Wierzbna - dw鏎 obronny XVw., rozbudowany w za這瞠nie pa豉cowe, w ruinie, 8 km
Bagieniec - zamek renesansowy XVIw., przebudowany, 10 km
Pank闚 - zamek szlachecki XVw., przebudowany, 10 km
Pielaszkowice - ruina pa豉cu o charakterze obronnym, 15 km
Domanice - zamek renesansowy XVIw., przebudowany, 17 km
安idnica - relikty zamku ksi捫璚ego XIIIw. w murach ko軼io豉, 15 km
Krask闚 - zamek rycerski XIVw., przebudowany w za這瞠nie pa豉cowe, 17 km

STRONA G紟NA

tekst: 2005 (2019)
fotografie: 2005
© Jacek Bednarek