STRONA G紟NA

ZA GRANIC

MINIGALERIA

MAPKI

KSI癿A GO列I

LITERATURA

KONTAKT
BARAN紟 SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO 印﹖KIE

B…OWA G紑A

BESIEKIERY

B犵ZIN

BIERUT紟

BIESTRZYK紟

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLK紟

BORYSxWICE ZAMKOWE

BROCH紟

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KΜDZKA

CH犴INY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHAN紟

CIESZ紟

CIESZYN

CZARNY B紑

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZ邘TOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

D、R紟NO

DRZEWICA

DZIAΑOWO

DZIERZGO

FREDROPOL (KORMANICE)

GDA垶K

GI玆CKO

GLIWICE

GΜG紟

GNIEW

GNIEWOSZ紟 Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZY

GOx哸Z

GOLCZEWO

GOΣCH紟

GO列ISZ紟

G紑A

GRODZIEC

GR笈EK

GRUDZI.Z

GRZ犵Y

GRZMI。A z.ROGOWIEC

INOW笈Z

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZ紟

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO G紑ECKIE

KAMIENIEC Z、KOWICKI

KAMIENNA G紑A

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

K邛RZYN

K邛RZYN - KO列I茛

KIELCE

KLICZK紟

KΜDZKO

KOΜ

KONARY

KONIN-GOSxWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KO映IN WLKP.

K紑NIK

KRAK紟

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTM邛

KRASICZYN

KR襾CEWO

KRUSZWICA

KRZY烤A G紑A

KRZY狼OP紑

KSI* WIELKI

KUROZW艼I

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMI垶KI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

xG紟

犴ZYCA

ΜWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAx NIESZAWKA

MI犵ZYLESIE

MI犵ZYRZECZ

MIR紟

MOKRSKO

MOSZNA

MST紟

MUSZYNA

MY印ENICE

NAMYS紟

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEPOΜMICE

NOWY S。Z

NOWY WI吉ICZ

ODRZYKO

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJC紟

OLE吉ICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OxWA

OΑRZYCHOWICE KΜDZKIE

OPOCZNO

OPOLE G紑KA

OPOLE OSTR紟EK

OPOR紟

OSSOLIN

OSTR坒NIK

OSTR笈A

OSTR紟 LEDNICKI

OTMUCH紟

PABIANICE

PANK紟

PASTUCH紟

PIESKOWA SKAx

PIOTRK紟 TRYBUNALSKI

PIOTRK紟-BYKI

PIOTROWICE 名IDNICKIE

PxKOWICE

PΜCK

PΜNINA

PΜTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POzZYN-ZDR粑

POZNA

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZ紟KA z.GRYF

PRZEMY印

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACI*EK

RAD紟KA

RADOM

RADZIKI DU浩

RADZY CHEΚI垶KI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROG紟 OPOLSKI

RO烤紟 ZAMEK DOLNY

RO烤紟 ZAMEK G紑NY

RYBNICA

RYBNICA LE吉A

RYCZ紟

RYDZYNA

RYTWIANY

RZ﹖INY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDL犴IN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAK紟

SIEWIERZ

SMOLE

SOBK紟

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA G紑A

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY S。Z

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJ紟

SZAMOTUΧ

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYD紟

SZYMBARK

列INAWKA G紑NA

名IDWIN

名IEBODZIN

名IECIE n.WISㄐ

名IECIE k.LE吉EJ

名INY

TORU

TORU z.DYB紟

TUCZNO

TYNIEC

UD紑Z

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZY狼OP紑

UNIEJ紟

URAZ

WAyRZYCH z.KSI*

WAyRZYCH z.STARY KSI*

WAyRZYCH z.NOWY DW紑

WARSZAWA z.KR粌EWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

W、RZE昧O

WENECJA

W癿IERKA

W癿ORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIE

WIERZBNA

WITK紟

WLE

WOJNOWICE

WOJSxWICE

WROCxW

WROCxW LE吉ICA

WYSZYNA

ZAG紑Z

ZAG紑ZE 印﹖KIE

ZAΣ

Z、KOWICE 印﹖KIE

ZB﹖ZY

ZΜTORIA k.TORUNIA

昱笈x

涉GA

涉RY

浩LAZNO

烘IGR笈


IMG BORDER=1 style=

ZAMEK W PΜTACH, WIDOK OD P茛NOCYocz徠­ki bu­dow­nic­twa ob­ron­ne­go w P這­tach si­ga­j XII wie­ku i zwi­za­ne s z pow­sta­niem w tym miej­scu drew­nia­ne­go gro­du za­bez­pie­cza­j­ce­go br鏚 na rze­ce Re­ga. W ro­ku 1277 ry­cerz z przy­bocz­nej dru­篡­ny ksi­cia Bar­ni­ma I, Do­bies­豉w Wo­tuch, do­ko­na lo­ka­cji mias­ta i wzni鏀 no­w, usy­tu­o­wa­n na po­逝d­nio­wym skra­ju o­sied­la sie­dzi­b, kt­ra z cza­sem prze­j­豉 funk­cje star­sze­go o­rod­ka. Bu­dow­la ta po­sia­da­豉 cha­rak­ter wie­篡 miesz­kal­nej u­sy­tu­o­wa­nej na plat­for­mie o wy­mia­rach 28x36 met­r闚, zaj­mu­j­cej od­ci­ty fo­s od stro­ny mias­ta nie­wiel­ki cy­pel. Wznie­sio­na w dol­nych par­tiach z ka­mie­nia, a wy­瞠j z ce­g造, czte­ro­kon­dyg­na­cyj­na wie­瘸 mia­豉 rzut pros­to­k­ta o bo­kach 12,7x17 met­r闚 i przy­pusz­czal­nie o­to­czo­na by­豉 cz­sto­ko­貫m z prze­jaz­dem od p馧­no­cy.MIASTO I ZAMEK NA LITOGRAFII E. SANNE''A Z 1846 ROKU


ko­cu XIII wieku za­mek prze­szed w r­ce Wed­l闚 i w tym cza­sie - za­pew­ne mi­dzy 1284 a 1295 - drew­nia­ne for­ty­fi­ka­cje za­cz­to za­st­po­wa ce­gla­nym mu­rem ob­wo­do­wym. Po Wed­lach w豉­ci­cie­la­mi P這­t闚 zos­ta­li Hey­de­bre­ko­wie, kt­rzy od­su­n­li mur w kie­run­ku za­chod­nim po­wi瘯­sza­j帷 w ten spo­s鏏 dzie­dzi­niec do roz­mia­r闚 28x45 met­r闚. P騧­niej sto­su­nek w豉s­no­cio­wy zam­ku u­le­ga cz瘰­tym zmia­nom, przy czym naj­d逝­瞠j miesz­ka­li w nim von der Os­te­no­wie. Przyj­mu­je si, 瞠 to oni naj­pierw pod­wy­szy­li mu­ry ob­wo­do­we do 6 met­r闚, a po spa­le­niu wa­row­ni przez ko­這­brzes­kich miesz­czan w 1465 ro­ku pod­nie­li j z ruin i roz­bu­do­wa­li o no­wy, trzy­kon­dyg­na­cyj­ny bu­dy­nek w na­ro­ni­ku po­逝d­nio­wo-wschod­nim. W ro­ku 1577 po­siad­這嗆 ku­pi­li Blu­che­ro­wie, kt­rzy go­tyc­k wie­輳 przek­szta­ci­li w wy­god­n re­ne­san­so­w re­zy­den­cj. W p馧­noc­nej jej cz窷­ci wy­bu­do­wa­no w闚­czas klat­k scho­do­w, a cz窷 po­逝d­nio­w ob­ni­穎­no i os­ta­tecz­nie u schy­ku XVIII wie­ku - ro­ze­bra­no. W kon­sek­­wen­cji tych zmian i p騧­niej­szych mo­der­ni­za­cji za­這­瞠­nie stra­ci­這 pier­wot­ne wa­lo­ry o­bron­ne i w po­這­wie XIX stu­le­cia w nie­wiel­kim ju stop­niu na­wi­zy­wa­這 do 鈔ed­nio­wiecz­nej for­my. Gdy w 1860 stra­wi je po­瘸r, za­mie­ni si w ru­i­n. Po woj­nie gmach od­bu­do­wa­no z przez­na­cze­niem na sie­dzi­b in­sty­tu­cji u­篡­tecz­no­ci pu­blicz­nej.


FOTOGRAFIA ZAMKU Z OKRESU 1. WOJNY 名IATOWEJ


WIDOK OD POΣDNIA, 1938dres­tau­ro­wa­ny w la­tach 1959-67 za­by­tek znaj­du­je si w po­逝d­nio­wej cz窷­ci mias­ta nie­o­po­dal skrzy­穎­wa­nia dro­gi kra­jo­wej 6 z wo­je­w鏚z­k 152, przy wy­lo­cie na Szcze­cin. Stoi on na wy­so­kiej skar­pie i oto­czo­ny jest przez drze­wa, co spra­wia, 瞠 wios­n i la­tem mo­瞠 by s豉­bo wi­docz­ny. Z okre­su 鈔ed­nio­wiecz­ne­go w pier­wot­nym sta­nie przetr­wa­造 do dzi dol­ne kon­dyg­na­cje wie­篡 i du­篡 frag­ment ka­miennego muru ob­wo­do­we­go. Obec­nie w zam­ku mie­ci si blib­lio­te­ka.


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

ZAMEK W PΜTACH, POZOSTAΜ列I MURU OBRONNEGO W POΣDNIOWO-ZACHODNIEJ CZ呇CI ZAΜ浩NIA


W pobli簑:
Resko - relikty zamku rycerskiego XIIIw., 11 km
Golczewo - pozosta這軼i (wie瘸) zamku biskupiego XIVw., 22 km
Buk - relikty zamku rycerskiego XIVw., 27 km
Korytowo - relikty zamku rycerskiego XIII/XIVw., 28 km
Dobra - ruina zamku rycerskiego XIVw., 29 km
Strzmiele - dw鏎 obronny XVIw., 29 km
安idwin - zamek rycerski/krzy瘸cki XIII-XVw., 36 kmSTRONA G紟NA

tekst: 2004
fotografie: 2004
© Jacek Bednarek