STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

KONTAKT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

POROŚNIĘTE RUINY ZAMKU VON ZEDLITZÓW W RADŁÓWCEierw­szym poś­wiad­czo­nym właś­ci­cie­lem wzmian­ko­wa­nej już w dru­giej de­ka­dzie XIII stu­le­cia wsi by­ła ro­dzi­na Lan­ge, któ­ra trzy­ma­ła ją w po­sia­da­niu na prze­ło­mie XIV i XV wie­ku. W póź­niej­szym o­kre­sie miej­sco­wość na­le­ża­ła do ro­du Raus-Sen­dorf (1421) oraz do ra­dy miej­skiej Lwów­ka, skąd w ro­ku 1500 wy­ku­pił ją Sieg­mund von Zed­litz. On też w pierw­szym kwar­ta­le XVI stu­le­cia wzniósł na miej­scu wcześ­niej­szych u­moc­nień re­gu­lar­ny, ni­zin­ny za­mek. Bu­dow­la za­miesz­ki­wa­na by­ła do po­ło­wy XVIII wie­ku. Znisz­czo­na pod­czas woj­ny trzy­dzies­to­let­niej i os­ta­tecz­nie o­pusz­czo­na sto lat póź­niej, z cza­sem po­pad­ła w ru­inę.znie­sio­ny z ka­mien­nych cio­sów za­mek u­sy­tu­o­wa­no na nie­wiel­kim kwa­dra­to­wym na­sy­pie o bo­ku 40 met­rów, a je­go za­­rys o­par­to na pla­nie nie­wiel­kie­go czwo­ro­bo­ku o wy­mia­rach 24x27 met­rów. W skład za­ło­że­nia wcho­dzi­ły trzy skrzyd­ła miesz­kal­ne, przy­pusz­czal­nie dwu­kon­dyg­na­cyj­ne, oraz zam­knię­ty po­je­dyn­czym mu­rem dzie­dzi­niec z bra­mą od stro­ny po­łud­nio­wo-za­chod­niej. Ca­łość za­bu­do­wy o­to­czo­no ziem­nym wa­łem i pod­wój­ną fo­są, przy czym fo­sa zew­nętrz­na wy­peł­nio­na by­ła bło­tem, co da­ło bu­dow­li przy­do­mek zam­ku błot­ne­go.PLAN RUIN ZAMKU WG M. CHOROWSKIEJo cza­sów współ­czes­nych przetr­wa­ły znacz­ne par­tie mu­rów ob­wo­do­wych do wy­so­koś­ci dru­giej kon­dyg­na­cji o­raz dob­rze czy­tel­ne o­byd­wie fo­sy. La­tem obiekt jest sil­nie po­roś­nię­ty zie­le­nią, któ­ra sku­tecz­nie o­gra­ni­cza dos­tęp do je­go wnęt­rza; do bliż­szych o­glę­dzin znie­chę­ca też błot­nis­ta, grząs­ka fo­sa, a tak­że ta­blicz­ka in­for­mu­ją­ca o za­ka­zie wstę­pu (te­ren pry­wat­ny). Sam obiekt z pew­nej od­leg­łoś­ci wy­glą­da nie­po­zor­nie - re­gu­lar­nie u­kształ­to­wa­ny i zbu­do­wa­ny z rzad­ko spo­ty­ka­nych na zie­miach pol­skich ka­mien­nych cio­sów spra­wia wra­że­nie cał­kiem współ­czes­nej, nie­u­koń­czo­nej in­wes­ty­cji z su­po­re­xu.


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

ZAMEK W RADŁÓWCE - FRAGMENT MURU POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO
adłów­ka jest nie­wiel­ką wsią po­ło­żo­ną 2 km na za­chód od Lwów­ka Śląs­kie­go, przy dro­dze pro­wa­dzą­cej do Ni­wnic. Ru­ina znaj­du­je się w jej pół­noc­no-wschod­niej częś­ci. Kur­su­ją tu­taj au­to­bu­sy PKS; od­leg­łość od mias­ta jest jed­nak na ty­le niez­nacz­na, że z Lwów­ka spo­koj­nie do­trzeć moż­na na pie­cho­tę. (ma­pa zam­ków)W pobliżu:
Rakowice Wielkie - wieże mieszkalno-obronne XV-XVIw., 2 km
Płakowice - zamek szlachecki XVIw., 7 km
Gościszów - ruina zamku książęcego XIII/XVIIw., 10 km
Rząsiny - relikty zamku Podskale XIIIw., 13 km

STRONA GŁÓWNA

tekst: 2004
fotografie: 2004
© Jacek Bednarek