*** ZAMEK W RADŁÓWCE (W RUINIE) ***


.

STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

GALERIA

MAPY

KONTAKT

SHIRO & BASIA

RADŁÓWKA

ruina zamku szlacheckiego

UKRYTE POŚRÓD ZIELENI RUINY ZAMKU VON ZEDLITZÓW W RADŁÓWCE

DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

STAN OBECNY


P

ierw­szym poś­wiad­czo­nym właś­ci­cie­lem wzmian­ko­wa­nej już w dru­giej de­ka­dzie XIII stu­le­cia wsi by­ła ro­dzi­na Lan­ge, któ­ra trzy­ma­ła ją w po­sia­da­niu na prze­ło­mie XIV i XV wie­ku. W póź­niej­szym o­kre­sie miej­sco­wość na­le­ża­ła do ro­du Raus-Sen­dorf (1421) oraz do ra­dy miej­skiej Lwów­ka, skąd w ro­ku 1500 wy­ku­pił ją Sieg­mund von Zed­litz. On też w pierw­szym kwar­ta­le XVI stu­le­cia wzniósł na miej­scu wcześ­niej­szych u­moc­nień re­gu­lar­ny, ni­zin­ny za­mek. Bu­dow­la za­miesz­ki­wa­na by­ła do po­ło­wy XVIII wie­ku. Znisz­czo­na pod­czas woj­ny trzy­dzies­to­let­niej i os­ta­tecz­nie o­pusz­czo­na sto lat póź­niej, z cza­sem po­pad­ła w ru­inę.TAK RUINA WYGLĄDAŁA KILKANAŚCIE LAT TEMU; Z ROKU NA ROK CORAZ BARDZIEJ PORASTA JĄ DZIKA ROŚLINNOŚĆ


DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

STAN OBECNY


W

znie­sio­ny z ka­mien­nych cio­sów za­mek u­sy­tu­o­wa­no na nie­wiel­kim kwa­dra­to­wym na­sy­pie o bo­ku 40 met­rów, a je­go za­­rys o­par­to na pla­nie nie­wiel­kie­go czwo­ro­bo­ku o wy­mia­rach 24x27 me­trów. W skład za­ło­że­nia wcho­dzi­ły trzy skrzyd­ła miesz­kal­ne, przy­pusz­czal­nie dwu­kon­dyg­na­cyj­ne, oraz zam­knię­ty po­je­dyn­czym mu­rem dzie­dzi­niec z bra­mą od stro­ny po­łud­nio­wo-za­chod­niej. Ca­łość za­bu­do­wy o­to­czo­no ziem­nym wa­łem i pod­wój­ną fo­są, przy czym fo­sa zew­nętrz­na wy­peł­nio­na by­ła bło­tem, co da­ło bu­dow­li przy­do­mek zam­ku błot­ne­go.PLAN RUIN ZAMKU WG M. CHOROWSKIEJ


DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

STAN OBECNY


D

o cza­sów współ­czes­nych przetr­wa­ły znacz­ne par­tie mu­rów ob­wo­do­wych do wy­so­koś­ci dru­giej kon­dyg­na­cji o­raz dob­rze czy­tel­ne o­byd­wie fo­sy. La­tem obiekt jest sil­nie po­roś­nię­ty zie­le­nią, któ­ra sku­tecz­nie o­gra­ni­cza dos­tęp do je­go wnęt­rza; do bliż­szych o­glę­dzin znie­chę­ca też błot­nis­ta, grząs­ka fo­sa, a tak­że ta­blicz­ka in­for­mu­ją­ca o za­ka­zie wstę­pu (te­ren pry­wat­ny). Sam obiekt z pew­nej od­leg­łoś­ci wy­glą­da nie­po­zor­nie - re­gu­lar­nie u­kształ­to­wa­ny i zbu­do­wa­ny z rzad­ko spo­ty­ka­nych na zie­miach pol­skich ka­mien­nych cio­sów spra­wia wra­że­nie cał­kiem współ­czes­nej, nie­u­koń­czo­nej in­wes­ty­cji z su­po­re­xu.MIEJSCA NA SAMOCHÓD JEST AKURAT TYLE, ŻE DA SIĘ ZAPARKOWAĆ JESZCZE PRZED NIEGOŚCINNĄ TABLICZKĄ


DOJAZD


R

adłów­ka jest nie­wiel­ką wsią po­ło­żo­ną 2 km na za­chód od Lwów­ka Śląs­kie­go, przy dro­dze pro­wa­dzą­cej do Ni­wnic. Ru­ina znaj­du­je się w jej pół­noc­no-wschod­niej częś­ci. Kur­su­ją tu­taj au­to­bu­sy PKS; od­leg­łość od mias­ta jest jed­nak na ty­le niez­nacz­na, że z Lwów­ka spo­koj­nie do­trzeć moż­na na pie­cho­tę. (ma­pa zam­ków)

W pobliżu:
Rakowice Wielkie - wieże mieszkalno-obronne z XV-XVI w., 2 km
Płakowice - zamek szlachecki z XVI w., 7 km
Gościszów - ruina zamku książęcego z XIII/XVII w., 10 km
Rząsiny - relikty zamku Podskale z XIII w., 13 km


POWRÓT

STRONA GŁÓWNA

tekst: 2004
fotografie: 2004, 2019
© Jacek Bednarek