STRONA G紟NA

ZA GRANIC

MINIGALERIA

MAPKI

KSI癿A GO列I

LITERATURA

KONTAKT
BARAN紟 SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO 印﹖KIE

B…OWA G紑A

BESIEKIERY

B犵ZIN

BIERUT紟

BIESTRZYK紟

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLK紟

BORYSxWICE ZAMKOWE

BROCH紟

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KΜDZKA

CH犴INY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHAN紟

CIESZ紟

CIESZYN

CZARNY B紑

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZ邘TOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

D、R紟NO

DRZEWICA

DZIAΑOWO

DZIERZGO

FREDROPOL (KORMANICE)

GDA垶K

GI玆CKO

GLIWICE

GΜG紟

GNIEW

GNIEWOSZ紟 Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZY

GOx哸Z

GOLCZEWO

GOΣCH紟

GO列ISZ紟

G紑A

GRODZIEC

GR笈EK

GRUDZI.Z

GRZ犵Y

GRZMI。A z.ROGOWIEC

INOW笈Z

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZ紟

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO G紑ECKIE

KAMIENIEC Z、KOWICKI

KAMIENNA G紑A

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

K邛RZYN

K邛RZYN - KO列I茛

KIELCE

KLICZK紟

KΜDZKO

KOΜ

KONARY

KONIN-GOSxWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KO映IN WLKP.

K紑NIK

KRAK紟

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTM邛

KRASICZYN

KR襾CEWO

KRUSZWICA

KRZY烤A G紑A

KRZY狼OP紑

KSI* WIELKI

KUROZW艼I

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMI垶KI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

xG紟

犴ZYCA

ΜWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAx NIESZAWKA

MI犵ZYLESIE

MI犵ZYRZECZ

MIR紟

MOKRSKO

MOSZNA

MST紟

MUSZYNA

MY印ENICE

NAMYS紟

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEPOΜMICE

NOWY S。Z

NOWY WI吉ICZ

ODRZYKO

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJC紟

OLE吉ICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OxWA

OΑRZYCHOWICE KΜDZKIE

OPOCZNO

OPOLE G紑KA

OPOLE OSTR紟EK

OPOR紟

OSSOLIN

OSTR坒NIK

OSTR笈A

OSTR紟 LEDNICKI

OTMUCH紟

PABIANICE

PANK紟

PASTUCH紟

PIESKOWA SKAx

PIOTRK紟 TRYBUNALSKI

PIOTRK紟-BYKI

PIOTROWICE 名IDNICKIE

PxKOWICE

PΜCK

PΜNINA

PΜTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POzZYN-ZDR粑

POZNA

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZ紟KA z.GRYF

PRZEMY印

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACI*EK

RAD紟KA

RADOM

RADZIKI DU浩

RADZY CHEΚI垶KI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROG紟 OPOLSKI

RO烤紟 ZAMEK DOLNY

RO烤紟 ZAMEK G紑NY

RYBNICA

RYBNICA LE吉A

RYCZ紟

RYDZYNA

RYTWIANY

RZ﹖INY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDL犴IN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAK紟

SIEWIERZ

SMOLE

SOBK紟

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA G紑A

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY S。Z

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJ紟

SZAMOTUΧ

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYD紟

SZYMBARK

列INAWKA G紑NA

名IDWIN

名IEBODZIN

名IECIE n.WISㄐ

名IECIE k.LE吉EJ

名INY

TORU

TORU z.DYB紟

TUCZNO

TYNIEC

UD紑Z

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZY狼OP紑

UNIEJ紟

URAZ

WAyRZYCH z.KSI*

WAyRZYCH z.STARY KSI*

WAyRZYCH z.NOWY DW紑

WARSZAWA z.KR粌EWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

W、RZE昧O

WENECJA

W癿IERKA

W癿ORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIE

WIERZBNA

WITK紟

WLE

WOJNOWICE

WOJSxWICE

WROCxW

WROCxW LE吉ICA

WYSZYNA

ZAG紑Z

ZAG紑ZE 印﹖KIE

ZAΣ

Z、KOWICE 印﹖KIE

ZB﹖ZY

ZΜTORIA k.TORUNIA

昱笈x

涉GA

涉RY

浩LAZNO

烘IGR笈


IMG BORDER=1 style=

ZAMEK W NAMYSΜWIE, WIDOK OD WSCHODUa­row­ny za­mek w Na­mys­這­wie zbu­do­wa­ny zos­ta o­ko­這 1360 ro­ku na po­le­ce­nie kr­la Czech Ka­ro­la IV Luk­sem­bur­skie­go. Pow­sta on w miej­scu wcze­niej­sze­go gro­du, o kt­rym g這­no by­這 z ra­cji po­li­tycz­nej ro­li, ja­k gr鏚 ten o­de­gra w ro­ku 1348 - b­d­ce w pol­skim zas­ta­wie mias­to go­ci­這 w闚­czas wspom­nia­ne­go Ka­ro­la i je­go ad­wer­sa­rza w oso­bie pol­skie­go kr­la Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go, uk豉­da­j­cych si po trwa­j­cej trzy la­ta woj­nie mi­dzy Ko­ro­n a Pa­stwem Czes­kim. Pos­ta­no­wie­nia po­ko­jo­we by­造 dla nas nie­ko­rzys­tne i na wie­le lat u­za­le­ni­造 奸御k z po­這­穎­nym w je­go gra­ni­cach Na­my­s這­wem naj­pierw od Cze­ch闚, a p騧­niej od Niem­c闚. Sta­no­wi­ca cz瘰­ty cel od­wie­dzin Ka­ro­la wa­row­nia nie po­sia­da zbyt ob­szer­nej li­te­ra­tu­ry. Do lat trzy­dzies­tych XVI stu­le­cia przed­sta­wia­豉 w豉s­no嗆 kr­lew­sk, z nie­wiel­kim in­ter­wa­貫m na po­cz徠­ku wie­ku XV, kie­dy to Na­mys­堯w przez pe­wien ok­res na­le­瘸 do tak zwa­ne­go zwi您­ku ksi­輳­ce­go u­two­rzo­ne­go w ce­lu ob­ro­ny wsp鏊­nych in­te­re­s闚 郵御­kich. W ro­ku 1404 na zam­ku go­ci kr鏊 W豉­dys­豉w Ja­gie­這, na­to­miast w 1439 za­war­to tu­taj u­go­d po­mi­dzy kan­dy­da­ta­mi do tro­nu czes­kie­go: 13-let­nim kr­le­wi­czem Ka­zi­mie­rzem Ja­giel­lo­czy­kiem i Al­brech­tem Hab­sbur­giem. Kil­ka lat wcze­niej wa­row­ni pr­bo­wa­li za­gar­n望 hu­sy­ci, ale nie po­wiod­這 im si.


PLAN MIASTA NA RYCINIE F.B. WERNHERA, TOPOGRAFIA 印﹖KA 1744-1768, ZAMEK PO PRAWEJ STRONIE OZNACZONY CYFR 6


WIDOK NAMYSΜWA Z XVIII WIEKU, 昱笈Μ jw., ZAMEK WIDOCZNY W LEWYM G紑NYM ROGU


1533 ro­ku za­mek tra­fi dro­g zas­ta­wu w r­ce Ra­dy Mias­ta Wroc­豉­wia i nie­d逝­go po­tem z ini­cja­ty­wy raj­c闚 miej­skich roz­bu­do­wa­no go o zew­n皻­rzny dzie­dzi­niec oraz do­dat­ko­w przest­rze miesz­kal­n. W XVII i XVIII stu­le­ciu pro­wa­dzo­no dal­sze czyn­no­ci re­mon­to­we, szcze­g鏊­nie in­ten­syw­ne po po­瘸­rze w ro­ku 1658 i znisz­cze­niach spo­wo­do­wa­nych przez od­dzia­造 prus­kie pod­czas woj­ny prus­ko-ce­sar­skiej w 1741, kie­dy to pod­czas 3-dnio­we­go ob­l­瞠­nia po­wa­nie u­cier­pia­造 mu­ry p馧­noc­ne i wschod­nie. Nie­co wcze­niej, bo w ro­ku 1703 za­mek wy­ku­pi z r彗 ce­sar­skich za­kon krzy­瘸c­ki, a nas­t瘼­nie za­a­dap­to­wa je­go wn皻­rza na sie­dzi­b lo­kal­nej ko­man­do­rii. Po ka­sa­cji za­ko­nu w 1810 ro­ku gmach sta si w豉s­no­ci skar­bu pa­stwa i po­przez li­cy­ta­cj pu­blicz­n wszed w po­sia­da­nie pry­wat­ne­go w豉­ci­cie­la. W 1895 za­byt­ko­wy dom zam­ko­wy wraz z po­這­穎­nym w je­go s­siedz­twie bro­wa­rem tra­fi w r­ce nie­miec­kie­go pi­wo­wa­ra Au­gus­ty­na Ha­sel­ba­cha (bro­war Ha­sel­bach) i po­mi­mo p騧­niej­szych przek­szta­ce w豉s­no­cio­wych do dzi zwi­za­ny jest on z fun­kcjo­nu­j­cym pod zmie­nio­n ju naz­w za­k豉­dem.


DZIEDZINIEC ZAMKOWY NA POCZT紟CE Z 2. DEKADY XX WIEKU


WIDOK ZAMKU Z LOTU PTAKA, NA PIERWSZYM PLANIE USYTUOWANA OD WSCHODU BRAMA WJAZDOWA NA DZIEDZINIEC, FOTOGRAFIA POWOJENNA


SKRZYDΜ ZACHODNIE, FOTOGRAFIA POWOJENNAu­ro­wa­ny 鈔ed­nio­wiecz­ny za­mek po­sia­da nie­re­gu­lar­ny, owal­ny za­rys, na­wi­zu­j­cy za­pew­ne do sta­rych wa­堯w drew­nia­no-ziem­nych. Zaj­mo­wa on po­wierz­chni o­ko­這 1500 met­r闚 kwa­dra­to­wych i sk豉­da si z ce­gla­nych, w dol­nych par­tiach ka­mien­nych mu­r闚 ob­ron­nych i przys­ta­wio­ne­go do nich od p馧­no­cy jed­no­trak­to­we­go, pi皻­ro­we­go pa­豉­cu miesz­kal­ne­go. 字od­ko­w o te­go bu­dyn­ku pod­kre­la dwu­pi皻­ro­wy ry­za­lit z par­te­ro­wym por­ty­kiem wej­軼io­wym i usy­tu­o­wa­n na pi皻­rze ka­pli­c. Za­mek praw­do­po­dob­nie nig­dy nie po­sia­da wie­篡. W la­tach 1533-40 miesz­cza­nie wroc­豉w­scy dos­ta­wi­li od za­cho­du w御­ki bu­dy­nek miesz­kal­ny, a za­my­ka­j­ce tra­pe­zo­i­dal­ny dzie­dzi­niec wew­n皻­rzny od po­逝d­nia skrzy­d這 po­逝d­nio­we wznie­sio­ne zos­ta­這 przez jo­an­ni­t闚 po 1770 ro­ku. W okre­sie p騧­niej­szym ro­ze­bra­no wschod­ni od­ci­nek mu­r闚 trwa­le 陰­cz帷 g堯w­ny dzie­dzi­niec z dzie­dzi­cem wschod­nim.


PLAN ZAMKU W NAMYSΜWIE W XVIII WIEKUo cza­s闚 wsp馧­czes­nych za­mek za­cho­wa si we wzgl璠­nie do­brym sta­nie, cho bio­r帷 pod u­wa­g fakt, 瞠 na­le­篡 on do za­mo­ne­go w豉­ci­cie­la (bro­war), je­go kon­dyc­ja po­zos­ta­wia wie­le do 篡­cze­nia. Ze wzgl­du na fakt, 瞠 bu­dow­la stoi na te­re­nie za­k豉­du, dos­t瘼 do niej jest moc­no o­gra­ni­czo­ny - prak­tycz­nie po­dej嗆 mo­na tyl­ko od wscho­du, gdzie przez fur­t bram­n pro­wa­dzi wej­軼ie na o­pusz­czo­ny i za­nied­ba­ny dzie­dzi­niec. Na dzie­dzi­cu opr鏂z moc­no o­dra­pa­nych ju e­le­wa­cji u­wa­g przy­ci­ga p騧­no­re­ne­san­so­wa, oz­do­bio­na masz­ka­ro­na­mi, g這­wa­mi lw闚 i mo­ty­wa­mi ro­lin­ny­mi stud­nia z 1600 ro­ku o­raz za­byt­ko­wy ry­za­lit z nad­bu­do­wa­n XIV-wiecz­n ka­pli­c. Uwa­ga - dos­t瘼 na dzie­dzi­niec r闚­nie mo­瞠 by o­gra­ni­czo­ny.


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

ZAMEK W NAMYSΜWIE: SKRZYDΜ P茛NOCNE


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

SKRZYDΜ POΣDNIOWE, Z PRAWEJ DZIEDZINIEC Z WIDOCZNYM PO PRAWEJ STRONIE PORTYKIEM MIESZCZ。YM WEJ列IE DO SKRZYDx P茛NOCNEGOa­mys­堯w po­這­穎­ny jest o­ko­這 50 km na wsch鏚 od Wroc­豉­wia, przy dro­dze 39 陰­cz­cej K瘼­no z Brze­giem. Cz瘰­to za­trzy­mu­j si tu­taj po­ci­gi z Wroc­豉­wia i Klucz­bor­ka. Po wyj­軼iu z dwor­ca PKP lub po­這­穎­ne­go nie­o­po­dal dwor­ca au­to­bu­so­we­go na­le­篡 skr­ci w le­wo w uli­c Pod­wa­le i nas­t瘼­nie i嗆 wzd逝 miej­skich mu­r闚 ob­ron­nych. Po kil­ku­set met­rach na ho­ry­zon­cie wi­da ju za­mek. Dos­t­pu do nie­go bro­ni jed­nak szla­ban i bud­ka stra­ni­cza, trze­ba wi璚 przy bud­ce skr­ci w pra­wo, a po ko­lej­nych stu met­rach w le­wo, w skwer im. kar­dy­na­豉 Wy­szy­skie­go, i na ko­cu skwe­ru jesz­cze raz w le­wo. Da­lej dro­ga pro­wa­dzi w御­k u­licz­k mi­dzy za­k豉­do­wy­mi za­sie­ka­mi a zruj­no­wa­ny­mi og­r鏚­ka­mi dzia­ko­wy­mi bez­po­red­nio do zam­ko­wej bra­my.

1. B. Guerquin: Zamki w Polsce, Arkady 1984
2. I. T. Kaczy雟cy: Zamki w Polsce po逝dniowej, Muza SA 1999
3. L. Kajzer, J. Salm, S. Ko這dziejski: Leksykon zamk闚 w Polsce, Arkady 2001


IMG BORDER=1 style=

ZAMEK W NAMYSΜWIE, WSCHODNI SZCZYT SKRZYDx P茛NOCNEGO Z PRZEJAZDEM BRAMNYM NA DZIEDZINIEC


W pobli簑:
Bierut闚 - zamek ksi捫徠 ole郾ickich XIIIw., przebudowany, 13 km
Kar這wice - zamek rycerski XIVw., przebudowany, 28 km
Ole郾ica - zamek ksi捫徠 ole郾ickich XIV-XVIw., 30 km
Brzeg - zamek ksi捫徠 brzeskich XIV-XVIw., 33 km
Jelcz-Laskowice - ruina zamku ksi捫璚ego XIV-XVIw., 36 km
O豉wa - zamek ksi捫璚y XIVw., przebudowany, 40 kmWarto zobaczy r闚nie


Ob­szer­ne frag­men­ty mu­r闚 ob­ron­nych, z kt­rych naj­star­sze po­sia­da­j me­try­k XIV-wiecz­n. Ten za­my­ka­j­cy mias­to ok­r庵 u­moc­nie o­ry­gi­nal­nie u­bez­pie­cza­這 czter­dzie­ci baszt i trzy bra­my: Wroc­豉w­ska, Kra­kow­ska i Wod­na. Do dzi za­cho­wa­豉 si bra­ma Kra­kow­ska - od­res­tau­ro­wa­na jest punk­tem wi­do­ko­wym i jed­n z at­rak­cji tu­rys­tycz­nych Na­mys­這­wa. Cie­ka­wos­tk po­zo­sta­j dwa ar­ka­do­we prze­pus­ty w mu­rze, przez kt­re prze­p造­wa od­no­ga rze­ki Wi­da­wy two­rz帷 tzw. Wys­p M造­sk.


IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

IMGSTRONA G紟NA

tekst: 2006
fotografie: 2011
© Jacek Bednarek