*** ZAMEK KR粌EWSKI W NAMYSΜWIE ***


.

STRONA G紟NA

ZA GRANIC

GALERIA

MAPY

KONTAKT

SHIRO & BASIA

NAMYS紟

zamek kr鏊ewski

ZAMEK W NAMYSΜWIE, WIDOK OD WSCHODU

DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

STAN OBECNY


W

a­row­ny za­mek w Na­mys­這­wie zbu­do­wa­ny zos­ta o­ko­這 1360 ro­ku na po­le­ce­nie kr­la Czech Ka­ro­la IV Luk­sem­bur­skie­go. Pow­sta on w miej­scu wcze­niej­sze­go gro­du, o kt­rym g這­no by­這 z ra­cji po­li­tycz­nej ro­li, ja­k gr鏚 ten o­de­gra w ro­ku 1348 - b­d­ce w pol­skim zas­ta­wie mias­to go­ci­這 w闚­czas wspom­nia­ne­go Ka­ro­la i je­go ad­wer­sa­rza w oso­bie pol­skie­go kr­la Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go, uk豉­da­j­cych si po trwa­j­cej trzy la­ta woj­nie mi­dzy Ko­ro­n a Pa­stwem Czes­kim. Pos­ta­no­wie­nia po­ko­jo­we by­造 dla nas nie­ko­rzys­tne i na wie­le lat u­za­le­ni­造 奸御k z po­這­穎­nym w je­go gra­ni­cach Na­my­s這­wem naj­pierw od Cze­ch闚, a p騧­niej od Niem­c闚. Sta­no­wi­ca cz瘰­ty cel od­wie­dzin Ka­ro­la wa­row­nia nie po­sia­da zbyt ob­szer­nej li­te­ra­tu­ry. Do lat trzy­dzies­tych XVI stu­le­cia przed­sta­wia­豉 w豉s­no嗆 kr­lew­sk, z nie­wiel­kim in­ter­wa­貫m na po­cz徠­ku wie­ku XV, kie­dy to Na­mys­堯w przez pe­wien ok­res na­le­瘸 do tak zwa­ne­go zwi您­ku ksi­輳­ce­go u­two­rzo­ne­go w ce­lu ob­ro­ny wsp鏊­nych in­te­re­s闚 郵御­kich. W ro­ku 1404 na zam­ku go­ci kr鏊 W豉­dys­豉w Ja­gie­這, na­to­miast w 1439 za­war­to tu­taj u­go­d po­mi­dzy kan­dy­da­ta­mi do tro­nu czes­kie­go: 13-let­nim kr­le­wi­czem Ka­zi­mie­rzem Ja­giel­lo­czy­kiem i Al­brech­tem Hab­sbur­giem. Kil­ka lat wcze­niej wa­row­ni pr­bo­wa­li za­gar­n望 hu­sy­ci, ale te­go ce­lu nie uda­這 im si zre­ali­zo­wa.PLAN MIASTA NA RYCINIE F.B. WERNHERA, TOPOGRAFIA 印﹖KA 1744-1768, ZAMEK PO PRAWEJ STRONIE OZNACZONY CYFR 6

WIDOK NAMYSΜWA Z XVIII WIEKU, 昱笈Μ J.W., ZAMEK WIDOCZNY W LEWYM G紑NYM ROGU

W

1533 ro­ku za­mek tra­fi dro­g zas­ta­wu w r­ce Ra­dy Mias­ta Wroc­豉­wia. Nie­d逝­go po­tem z ini­cja­ty­wy raj­c闚 miej­skich roz­bu­do­wa­no go o zew­n皻­rzny dzie­dzi­niec i do­dat­ko­w przest­rze miesz­kal­n. W XVII i XVIII stu­le­ciu pro­wa­dzo­no dal­sze in­we­sty­cje, m.in. po po­瘸­rze w ro­ku 1658 i znisz­cze­niach spo­wo­do­wa­nych przez od­dzia­造 prus­kie pod­czas woj­ny prus­ko-ce­sar­skiej w 1741, kie­dy to pod­czas 3-dnio­we­go ob­l­瞠­nia po­wa­nie u­cier­pia­造 mu­ry p馧­noc­ne i wschod­nie. Nie­co wcze­niej, bo w ro­ku 1703 za­mek wy­ku­pi z r彗 ce­sar­skich za­kon krzy­瘸c­ki, a nas­t瘼­nie za­a­dap­to­wa je­go wn皻­rza na sie­dzi­b lo­kal­nej ko­man­do­rii. Po ka­sa­cji za­ko­nu (w Pru­sach) w 1810 ro­ku gmach sta si w豉s­no­ci skar­bu pa­stwa i po­przez li­cy­ta­cj pu­blicz­n wszed w po­sia­da­nie pry­wat­ne­go w豉­ci­cie­la. W 1895 za­byt­ko­wy dom zam­ko­wy wraz z po­這­穎­nym w je­go s­siedz­twie bro­wa­rem tra­fi w r­ce nie­miec­kie­go pi­wo­wa­ra Au­gus­ty­na Ha­sel­ba­cha (bro­war Ha­sel­bach) i po­mi­mo p騧­niej­szych przek­szta­ce w豉s­no­cio­wych do dzi zwi­za­ny jest on z fun­kcjo­nu­j­cym pod zmie­nio­n ju naz­w za­k豉­dem (ob. Gru­pa 砰­wiec S.A.).DZIEDZINIEC ZAMKOWY NA POCZT紟CE Z DRUGIEJ DEKADY XX WIEKU

WIDOK ZAMKU Z LOTU PTAKA - NA PIERWSZYM PLANIE BRAMA WJAZDOWA NA DZIEDZINIEC, FOTOGRAFIA POWOJENNA

SKRZYDΜ ZACHODNIE, FOTOGRAFIA POWOJENNA


DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

STAN OBECNY


M

u­ro­wa­ny 鈔ed­nio­wiecz­ny za­mek po­sia­da nie­re­gu­lar­ny, owal­ny za­rys, na­wi­zu­j­cy za­pew­ne do sta­rych wa­堯w drew­nia­no-ziem­nych. Zaj­mo­wa on po­wierz­chni o­ko­這 1500 met­r闚 kwa­dra­to­wych i sk豉­da si z ce­gla­nych, w dol­nych par­tiach ka­mien­nych mu­r闚 ob­ron­nych i przys­ta­wio­ne­go do nich od p馧­no­cy jed­no­trak­to­we­go, pi皻­ro­we­go pa­豉­cu miesz­kal­ne­go. 字od­ko­w o te­go bu­dyn­ku pod­kre­la dwu­pi皻­ro­wy ry­za­lit z par­te­ro­wym por­ty­kiem wej­軼io­wym i usy­tu­o­wa­n na pi皻­rze ka­pli­c. Za­mek praw­do­po­dob­nie nig­dy nie po­sia­da wie­篡. W la­tach 1533-40 miesz­cza­nie wro­c豉w­scy dos­ta­wi­li od za­cho­du w御­ki bu­dy­nek miesz­kal­ny, a za­my­ka­j­ce tra­pe­zo­i­dal­ny dzie­dzi­niec wew­n皻­rzny od po­逝d­nia skrzy­d這 po­逝d­nio­we wznie­sio­ne zos­ta­這 przez jo­an­ni­t闚 po 1770 ro­ku. W okre­sie p騧­niej­szym ro­ze­bra­no wschod­ni od­ci­nek mu­r闚 trwa­le 陰­cz帷 g堯w­ny dzie­dzi­niec z dzie­dzi­cem wschod­nim.
PLAN ZAMKU W NAMYSΜWIE W XVIII WIEKU, KURT BIMLER: DIE SCHLESISCHEN MASSIVEN WEHRBAUTEN 1940

NIECO WYIDEALIZOWANY WIDOK WSP茛CZESNY ZAMKU NA RYCINIE HENRYKA OSTROWSKIEGO


DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

STAN OBECNY


D

o cza­s闚 wsp馧­czes­nych za­mek za­cho­wa si we wzgl璠­nie do­brym sta­nie, cho bio­r帷 pod u­wa­g fakt, 瞠 na­le­篡 on do za­mo­ne­go w豉­ci­cie­la (kon­cern Hei­ne­ken), je­go kon­dyc­ja po­zos­ta­wia wie­le do 篡­cze­nia. Bu­dow­la stoi na te­re­nie bro­wa­ru i do­st瘼 do niej jest moc­no o­gra­ni­czo­ny - prak­tycz­nie po­dej嗆 mo­na tyl­ko od wscho­du, gdzie przez fur­t bram­n pro­wa­dzi wej­軼ie na o­pusz­czo­ny i za­nied­ba­ny dzie­dzi­niec. Wej­軼ie to od lat po­zo­sta­je za­kra­to­wa­ne, ale po­zwa­la przy­naj­mniej rzu­ci okiem na za­bu­do­w we­wn皻rz­n. Na dzie­dzi­cu opr鏂z moc­no o­dra­pa­nych ju ele­wa­cji uwa­g przy­ci­ga p騧­no­re­ne­san­so­wa, oz­do­bio­na ma­szka­ro­na­mi, g這­wa­mi lw闚 i mo­ty­wa­mi ro­lin­ny­mi stud­nia z 1600 ro­ku oraz za­byt­ko­wy ry­za­lit z nad­bu­do­wa­n XIV-wiecz­n ka­pli­c.ZAMEK W NAMYSΜWIE: SKRZYDΜ P茛NOCNE

SKRZYDΜ POΣDNIOWE ZAMKU

WIDOK WSCHODNI NA DZIEDZINIEC


DOJAZD


N

a­mys­堯w po­這­穎­ny jest o­ko­這 50 km na wsch鏚 od Wroc­豉­wia, przy dro­dze 39 陰­cz­cej K瘼­no z Brze­giem. Cz瘰­to za­trzy­mu­j si tu­taj po­ci­gi z Wroc­豉­wia i Klucz­bor­ka. Po wyj­軼iu z dwor­ca PKP lub po­這­穎­ne­go nie­o­po­dal dwor­ca au­to­bu­so­we­go na­le­篡 skr­ci w le­wo w uli­c Pod­wa­le i nas­t瘼­nie i嗆 wzd逝 miej­skich mu­r闚 ob­ron­nych. Po kil­ku­set met­rach na ho­ry­zon­cie wi­da ju za­mek. Dos­t­pu do nie­go bro­ni jed­nak szla­ban i bud­ka stra­ni­cza, trze­ba wi璚 przy bud­ce skr­ci w pra­wo, a po ko­lej­nych stu met­rach w le­wo, w skwer im. kar­dy­na­豉 Wy­szy­skie­go, i na ko­cu skwe­ru jesz­cze raz w le­wo. Da­lej dro­ga pro­wa­dzi w御­k u­licz­k wprost do zam­ko­wej bra­my.
LITERATURA


1. B. Guerquin: Zamki w Polsce, Arkady 1984
2. I. T. Kaczy雟cy: Zamki w Polsce po逝dniowej, Muza SA 1999
3. L. Kajzer, J. Salm, S. Ko這dziejski: Leksykon zamk闚 w Polsce, Arkady 2001


ZAMEK W NAMYSΜWIE, WSCHODNI SZCZYT SKRZYDx P茛NOCNEGO Z BRAMW pobli簑:
Bierut闚 - zamek ksi捫徠 ole郾ickich z XIII w., przebudowany, 13 km
Kar這wice - zamek rycerski z XIV w., przebudowany, 28 km
Ole郾ica - zamek ksi捫徠 ole郾ickich z XIV-XVI w., 30 km
Brzeg - zamek ksi捫徠 brzeskich z XIV-XVI w., 33 km
Jelcz-Laskowice - ruina zamku ksi捫璚ego z XIV-XVI w., 36 km
O豉wa - zamek ksi捫璚y z XIV w., przebudowany, 40 km
WARTO ZOBACZY:Ob­szer­ne frag­men­ty mu­r闚 ob­ron­nych, z kt­rych naj­star­sze po­sia­da­j me­try­k XIV-wiecz­n. Ten za­my­ka­j­cy mias­to ci庵 u­moc­nie daw­niej u­bez­pie­cza­這 czter­dzie­ci baszt i trzy bra­my: Wroc­豉w­ska, Kra­kow­ska i Wod­na. Do dzi za­cho­wa­豉 si bra­ma Kra­kow­ska - od­res­tau­ro­wa­na jest punk­tem wi­do­ko­wym i jed­n z at­rak­cji tu­rys­tycz­nych Na­mys­這­wa. Cie­ka­wos­tk po­zo­sta­j dwa ar­ka­do­we prze­pus­ty w mu­rze, przez kt­re prze­p造­wa od­no­ga rze­ki Wi­da­wy two­rz帷 tzw. Wys­p M造­sk.


013.jpg 015.jpg 017.jpg
016.jpg 014.jpg 018.jpgPOWR紘

STRONA G紟NA

tekst: 2006
fotografie: 2011
© Jacek Bednarek