STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

KONTAKT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

ZAMEK W POŁCZYNIE, WIDOK OD POŁUDNIAoczątki swe­go ist­nie­nia Poł­czyn wią­że z ro­dem Gry­fi­tów, któ­rzy przy­pusz­czal­nie w XII wie­ku zbu­do­wa­li tu­taj drew­nia­no-ziem­ny zes­pół ob­ron­ny, umoc­nio­ny w koń­cu XIII stu­le­cia przez księ­cia Bo­gus­ła­wa IV. Gród sta­no­wił po­siad­łość ksią­żę­cą do po­cząt­ku lat XIV wie­ku, wte­dy bo­wiem ksią­żę War­cis­ław IV prze­ka­zał wa­row­nię Has­so­wi z ry­cer­skiej ro­dzi­ny Wed­lów. Wy­ko­rzys­tu­jąc sta­re za­ło­że­nie Wed­lo­wie wznieś­li na je­go miej­scu no­wy za­mek; mu­sie­li się jed­nak z nie­go dość szyb­ko wy­pro­wa­dzić, po­nie­waż już w 1389 Poł­czyn po­wró­cił (zbroj­nie?) w rę­ce Gry­fi­tów, któ­rzy nas­tęp­nie od­da­li go ro­dzi­nie Man­teuf­fel. W tym cza­sie za­ło­że­nie ob­ron­ne kształ­to­wa­ła bli­żej nie­o­kreś­lo­na licz­ba bu­dyn­ków wpię­tych w pię­cio­bocz­ny za­rys mu­rów ob­wo­do­wych i usy­tu­o­wa­ne na pół­noc od częś­ci cen­tral­nej pod­zam­cze. W ro­ku 1500 gmach spło­nął, zos­tał jed­nak wkrót­ce od­bu­do­wa­ny przez ów­czes­ne­go właś­ci­cie­la Kur­ta Man­teuf­fel. W la­tach 1515-25 na miej­scu star­szej za­bu­do­wy wznie­sio­no skrzyd­ła po­łud­nio­we i pół­noc­ne, a być mo­że tak­że czwo­ro­bocz­ną wie­żę na pla­nie pros­to­ką­ta o bo­kach 12,1x12,6 met­ra. W ro­ku 1654 za­mek tra­fił w rę­ce ro­dzi­ny von Kroc­kow. Je­den z jej przed­sta­wi­cie­li, ge­ne­rał An­to­ni von Kroc­kow na­ka­zał zbu­rzyć mu­ry sta­rej re­zy­den­cji i na jej miejs­cu po­bu­do­wał w la­tach 1770-72 o­par­ty na śred­nio­wiecz­nych fun­da­men­tach ba­ro­ko­wy pa­łac. Obiekt ten zos­tał w po­ło­wie XIX wie­ku wy­ku­pio­ny przez mias­to i po ko­lej­nych przek­ształ­ce­niach funk­cjo­no­wał ja­ko sie­dzi­ba pocz­ty, a nas­tęp­nie bu­dy­nek miesz­kal­ny. Po znisz­cze­niach II woj­ny świa­to­wej za­by­tek wy­re­mon­to­wa­no z przez­na­cze­niem na sie­dzi­bę pla­có­wek kul­tu­ral­no-oś­wia­to­wych.MIASTO I ZAMEK NA POCZTÓWKACH Z POCZĄTKU XX WIEKUbu­dyn­ku miesz­czą się o­bec­nie pla­ców­ki u­ży­tecz­noś­ci pu­blicz­nej: bib­lio­te­ka, Sa­la Ślu­bów, ga­le­rie. Wstęp na dzie­dzi­niec jest o­gól­nie dos­tęp­ny o każ­dej po­rze dnia.


IMG BORDER=1 style=

'DZIEDZINIEC' ZAMKOWY, Z LEWEJ SKRZYDŁO ZACHODNIEJ, PO PRAWEJ - PÓŁNOCNEawią­zu­ją­cy już je­dy­nie naz­wą do ar­chi­tek­tu­ry ob­ron­nej za­by­tek u­sy­tu­o­wa­ny jest na nie­wiel­kim wzgó­rzu w po­łud­nio­wo-za­chod­niej częś­ci mias­ta, przy ul. Zam­ko­wej, oko­ło 200 met­rów na po­łud­nie od Ryn­ku. Doj­ście z dwor­ca PKS zaj­mu­je o­ko­ło 10 mi­nut. Po­mi­mo oz­na­ko­wa­nia tra­sy szla­kiem żół­tym i nie­bies­kim mo­że być jed­nak dość kło­po­tli­we - war­to wte­dy trzy­mać kurs na po­łud­nio­wy-za­chód.

1. B. Guerquin: Zamki w Polsce, Arkady 1984
2. I. T. Kaczyńscy: Zamki w Polsce północnej i środkowej, Muza SA 1999
3. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001


IMG BORDER=1 style=

WEJŚCIE NA DZIEDZINIEC OD PÓŁNOCY, STAN SPRZED REMONTU ELEWACJI


Stare Dębno - pozostałości zamku rycerskiego XIVw., 15 km
Lipie - pozostałości zamku biskupiego XIVw., 20 km
Stare Drawsko - ruina zamku joannitów XIVw., 24 km
Świdwin - zamek rycerski/krzyżacki XIII-XVw., 24 km
Złocieniec - relikty zamku rycerskiego XIVw., 27 kmSTRONA GŁÓWNA

tekst: 2004
fotografie: 2004
© Jacek Bednarek