STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

KONTAKT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

ZAMEK RADOSNO, POZOSTAŁOŚCI WIEŻY OSTATNIEJ OBRONYie ma pew­noś­ci co do cza­su pow­sta­nia o­raz fun­da­to­ra ka­mien­ne­go za­ło­że­nia ob­ron­ne­go w Ryb­ni­cy Leś­nej. Pow­szech­nie in­wes­ty­cję tę łą­czy się z oso­bą księ­cia świd­nic­ko-ja­wor­skie­go Bol­ka I (+1301), choć w opi­nii częś­ci his­to­ry­ków ten re­gion Su­de­tów w pierw­szej po­ło­wie XIV wie­ku na­le­żał do władz­twa Luk­sem­bur­gów, a wa­ro­wnię zbu­do­wa­li Cze­si ja­ko prze­ciw­wa­gę dla na­le­żą­cej do księs­twa śląs­kie­go po­blis­kiej twier­dzy Ro­go­wiec. W ro­ku 1350 za­mek wzmian­ko­wa­ny ja­ko Vre­din­berg das Haus stał się wraz z przy­na­leż­ny­mi do­bra­mi: Mie­ro­szo­wem, Unis­ła­wem, Go­liń­skiem, Ró­ża­ną, Ko­wa­lo­wą i So­ko­łow­skiem len­nem ry­cer­skim u­żyt­ko­wa­nym przez Mer­ti­na von Schwenk­feld. Po nim – w 1355 ro­ku na­le­żał do Reyncza, Han­no­sa i Je­ri­sla­wa von Schwenk­feld, któ­rym nie­któ­re źród­ła przy­pi­su­ją dzia­łal­ność rau­brit­ter­skąRaubritter – niem. rycerz rozbójnik. Określenie raubritter, które pojawiło się dopiero w XVIII-wiecznych niemieckich romansach rycerskich, oznacza rycerzy lub osoby z rycerskiego rodu, trudniące się napadami, szczególnie na przejeżdżających w pobliżu ich zamku kupców i podróżnych. W Polsce przyjęło się na równi z polską nazwą rycerz rozbójnik, wskutek powszechnej opinii, że zwłaszcza średniowieczne Niemcy dotknięte były tą plagą. , w kon­sek­wen­cji cze­go wa­row­nia mia­ła być im ode­bra­na przez woj­ska kró­lew­skie. Już w ro­ku nas­tęp­nym ja­ko dzie­dzicz­ne len­no wy­ku­pił ją za kwo­tę 2300 kóp gro­szy pras­kich Her­sco de Roz­dia­lo­wicz, jed­nak czas je­go pa­no­wa­nia na zam­ku nie mógł być dłu­gi, bo­wiem już w 1359 oma­wia­ne te­ry­to­rium włą­czo­ne zos­ta­ło do księs­twa świd­nic­kie­go Bol­ka II Ma­łe­go, a po śmier­ci te­go wład­cy w roku 1369 – wdo­wy po nim Agniesz­ki (+1392). W tym cza­sie bur­gra­bią Ra­dos­na był już bis­kup wroc­ław­ski Precz­law von Po­ga­rell (+1376). W 1388 właś­ci­cie­lem len­na wraz z Fes­ten Frew­den­berg zos­tał Hein­rich von Re­chen­berg, któ­ry pla­no­wał roz­bu­do­wę zam­ku, a być mo­że na­wet do­ko­nał jej re­a­li­za­cji, o czym świad­czą za­pi­sy gwa­ran­tu­ją­ce przez Agniesz­kę zwrot po­nie­sio­nych kosz­tów, bę­dą­ce za­pew­ne wy­ni­kiem szcze­gól­nych za­sług tej ro­dzi­ny o­raz tros­ki księż­nej o stan wa­row­ni pań­stwo­wych.


WIEŻA NA RYCINIE T. BLATTENBAUERA Z OKOŁO 1885 ROKU


o śmier­ci Ag­niesz­ki w 1392 ro­ku za­mek wraz z ca­łym księs­twem świd­nic­ko-ja­wor­skim prze­szedł w po­sia­da­nie wład­ców czes­kich i od te­go cza­su jesz­cze kil­ku­krot­nie zmie­niał właś­ci­cie­li. Pod­czas wo­jen hu­syc­kichWojny husyckie – wojny religijne toczone pomiędzy husytami a katolickimi Luksemburgami w Królestwie Czech w latach 1419–1436. Były one prowadzone przez czeskich husytów (głównie taborytów i sierotki) przeciwko krucjatom organizowanym przez cesarza Zygmunta Luksemburskiego przy poparciu papiestwa. Początkiem wojen husyckich stało się powstanie przeciwko obwinionemu za śmierć Jana Husa Zygmuntowi Luksemburskiemu, który po Wacławie IV odziedziczył tron czeski. Wojny husyckie osłabiły pozycję Kościoła katolickiego i feudałów niemieckich w Czechach, przygotowały grunt dla idei reformacji w Europie. był oble­ga­ny co naj­mniej dwu­krot­nie (1427, 1434), lecz nie wia­do­mo, czy ata­ku­ją­cym u­da­ło się go zdo­być. W wy­ni­ku pa­nu­ją­ce­go na Śląs­ku cha­o­su po­li­tycz­ne­go i osła­bie­nia wła­dzy cen­tral­nej spo­wo­do­wa­nej wy­nisz­cza­ją­cy­mi kon­flik­ta­mi re­li­gij­ny­mi właś­ci­cie­le Ra­dos­na, po­dob­nie jak za­rząd­cy wie­lu in­nych su­dec­kich wa­row­ni, wesz­li na dro­gę przes­tęp­czą u­trzy­mu­jąc się z na­pa­dów na kup­ców i oko­licz­ną lud­ność. Ich dzia­łal­ność nie po­zos­ta­ła bez od­po­wie­dzi i już w 1443 ro­ku jed­na z wy­praw od­we­to­wych zor­ga­ni­zo­wa­nych przez miesz­czan wroc­ław­skich zdo­by­ła za­mek, a nas­tęp­nie częś­cio­wo go zbu­rzy­ła. Zos­tał on jed­nak od­bu­do­wa­ny przed 1466 przez bra­ci Han­sa o­raz Ni­ko­lau­sa von Schel­len­dorf, któ­rzy z po­ło­żo­nej w gó­rach twier­dzy kon­ty­nu­o­wa­li ‘tra­dy­cje’ rau­brit­ter­skie po­przed­nich miesz­kań­ców. Os­ta­tecz­nie w ro­ku 1497 z roz­ka­zu kró­la czes­kie­go Wła­dys­ła­wa Ja­giel­loń­czy­ka (+1516) nad­sta­ros­ta Georg von Stein (+1497) na­je­chał wa­row­nię, zdo­był ją, po czym na­ka­zał roz­biór­kę zam­ko­wych mu­rów. Od­tąd Ra­dos­no po­zo­sta­je w ru­i­nie.ARCHIWALNE FOTOGRAFIE ZAMKU RADOSNO, W GÓRNYM RZĘDZIE PAMIĄTKOWA POCZTÓWKA Z 1902 I FOTOGRAFIA Z 1920 ROKU
NA DOLE ZDJĘCIE Z LAT 30. XX WIEKU ORAZ WIDOK ZIMOWY PRZEDSTAWIAJĄCY STAN WIEŻY W LATACH 60. UBIEGŁEGO STULECIApraw­dzie za­mek wzmian­ko­wa­no po raz pierw­szy do­pie­ro w po­łow­ie XIV stulecia, to wy­da­je się wy­so­ce praw­do­po­dob­ne, że je­go naj­star­sza część pow­sta­ła o­ko­ło 1300 ro­ku lub na­wet wcześ­niej. Pier­wot­ne za­ło­że­nie ob­ron­ne skła­da­ło się z oto­czo­nej drew­nia­no-ziem­ny­mi u­moc­nie­nia­mi cy­lin­drycz­nej wie­ży o śred­ni­cy 8 met­rów i niez­na­nej wy­so­koś­ci, z wej­ściem u­sy­tu­o­wa­nym na pu­ła­pie 4 met­rów po­nad po­ziom grun­tu. Wznie­sio­na z miej­sco­we­go me­la­fi­ru bu­dow­la zaj­mo­wa­ła naj­wyż­szy, po­łud­nio­wo-wschod­ni ob­szar wzgó­rza, na któ­rym w XIV wie­ku zbu­do­wa­no dom miesz­kal­ny na pla­nie pros­to­ką­ta o bo­kach 9,5x10,5 met­ra i mu­ry ob­ron­ne two­rzą­ce ob­wód wa­row­ny o wy­mia­rach 30x17 met­rów z dzie­dziń­cem o po­wierz­chni o­ko­ło 300 me­trów kwa­dra­to­wych. Do­stę­pu do nie­go bro­ni­ła wie­ża bram­na po­sta­wio­na na pla­nie kwa­dra­tu o bo­ku 6 me­trów, wkom­po­no­wa­na w pół­noc­no-za­chod­ni od­ci­nek mu­rów, a tak­że wy­ku­te w ska­le fo­sy o sze­ro­koś­ci 3,5 do 7 i głę­bo­koś­ci się­ga­ją­cej 4 me­trów. Funk­cje gos­po­dar­cze zam­ku re­a­li­zo­wa­ło po­ło­żo­ne w po­łud­nio­wej częś­ci pla­te­au sto­sun­ko­wo nie­wiel­kie pod­zam­cze, któ­re­go po­wierz­chnia nie prze­kra­cza­ła 250 me­trów kwa­dra­to­wych.
PLAN ZAMKU W ŚREDNIOWIECZU WG R. MRUCZKA: 1. CYLINDRYCZNA WIEŻA, 2. BUDYNEK MIESZKALNY, 3. BASZTA BRAMNAREKONSTRUKCJA ZAMKU Z XIV WIEKU WG R. MRUCZKAo cza­sów współ­czes­nych za­cho­wa­ła się ru­i­na wie­ży o wy­so­koś­ci oko­ło 12 met­rów, a tak­że od­sło­nię­te nie­daw­no skrom­ne po­zos­ta­łoś­ci fun­da­men­tów bu­dyn­ku miesz­kal­ne­go w pół­noc­no-za­chod­niej częś­ci da­wne­go zes­po­łu o­bron­ne­go. Do­stęp do zam­ku jest nie­o­gra­ni­czo­ny bez wzglę­du na po­rę dnia i ro­ku. Z uwa­gi jed­nak na sy­ste­ma­tycz­nie po­gar­sza­ją­cy się stan poz­ba­wio­nej o­pie­ki ru­i­ny na­le­ży za­cho­wać naj­wyż­szą os­troż­ność przy zbli­ża­niu się do wie­ży, ist­nie­je bo­wiem ry­zy­ko zra­nie­nia spo­wo­do­wa­ne­go przez spa­da­ją­ce z niej od­łam­ki skal­ne. War­to też za­ło­żyć na no­gi wy­so­­kie obuwie, po­nie­waż na oko­lic­znych łą­kach spot­kać moż­na żmi­ję zyg­za­ko­wa­tą.


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

ZAMEK RADOSNO: PO LEWEJ PERSPEKTYWA WSCHODNIA, Z PRAWEJ WIDK OD STRONY ZACHODNIEJ Z POZOSTAŁOŚCIAMI ZABUDOWAŃ NA PIERWSZYM PLANIE


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

RELIKTY BUDYNKU MIESZKALNEGO I BASZTY BRAMNEJ W ZACHODNIEJ CZĘŚCI WZGÓRZA


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

ZAJRZEĆ MOŻNA RÓWNIEŻ DO WIEŻY, CHOĆ NIE JEST TO ZBYT BEZPIECZNE...a­mek Ra­dos­no stoi w naj­da­lej wy­su­nię­tej na za­chód częś­ci bez­im­ien­ne­go wznie­sie­nia, na wy­so­koś­ci o­ko­ło 770 m n.p.m. Od po­ło­żo­ne­go nie­o­po­dal schro­nis­ka An­drze­jów­ka dzie­li go nies­peł­na ki­lo­metr. Aby się tam dos­tać, ze schro­nis­ka na­le­ży kie­ro­wać się zie­lo­nym szla­kiem na za­chód, by po kil­ku­set me­trach zmie­nić szlak na żół­ty. Da­lej dro­ga pro­wa­dzi co­raz wyż­szą gra­nią pros­to do zam­ku. Oso­by po­dró­żu­ją­ce ko­le­ją po­win­ny wy­siąść na dwor­cu PKP Wał­brzych Głów­ny, skąd cze­ka ich dłu­gi 10-ki­lo­me­tro­wy spa­cer. Al­ter­na­ty­wą dla tej naj­zdrow­szej for­my tran­spor­tu po­zo­sta­ją au­to­bu­sy ko­mu­ni­ka­cji miej­skiej li­nii 12 kur­su­ją­ce kil­ka ra­zy dzien­nie z Wał­brzy­cha wprost do An­drze­jów­ki. Do schro­nis­ka dos­tać się moż­na rów­nież sa­mo­cho­dem pry­wat­nym, przy czym ze wzglę­du na ko­niecz­ność prze­jaz­du przez te­ren ka­mie­nio­ło­mu w okre­ślo­nych go­dzi­nach dro­ga mo­że być zam­knię­ta, co po­dyk­to­wa­ne zos­ta­ło wzglę­da­mi bez­pie­czeń­stwa. (ma­pa zam­ków)

1. M. Chorowska: Rezydencje średniowieczne na Śląsku, OFPWW 2003
2. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001
3. R. Łuczyński: Chronologia dziejów Dolnego Śląska, Atut 2006


IMG BORDER=1 style=

WIDOK RUIN Z ZIELONEGO SZLAKU PROWADZĄCEGO DO SOKOŁOWSKA


W pobliżu:
Grzmiąca - ruina zamku książęcego Rogowiec XIIIw., 4 km
Wałbrzych - pozostałości zamku Nowy Dwór XIVw., 9 km
Zagórze Śląskie - ruina zamku książęcego Grodno XIV/XVIw., 18 km
Grzędy - pozostałości zamku książęcego Konradów XIVw., 20 km
Czarny Bór - ruina zamku książęcego XIVw., 20 kmWarto zobaczyć również:


Roz­cią­ga­ją­ce się łu­kiem mię­dzy Kar­ko­no­sza­mi na za­cho­dzie, Gó­ra­mi Wał­brzys­ki­mi na pół­no­cy i Gó­ra­mi So­wi­mi na wscho­dzie Gó­ry Ka­mien­ne z naj­więk­szą i naj­pięk­niej­szą ich częś­cią zwa­ną Gó­ra­mi Su­chy­mi, w ser­cu któ­rych stoi za­mek Ra­dos­no. Pas­mo to zwa­ne jest cza­sa­mi Su­dec­ki­mi Tat­ra­mi ze wzglę­du na stro­mo i gwał­tow­nie uksz­tał­to­wa­ne zbo­cza o­raz os­tro za­koń­czo­ne szczy­ty, co zna­laz­ło swo­je od­bi­cie w nie­któ­rych ich naz­wach (Sto­żek Wiel­ki, Ro­go­wiec, Ru­prech­tic­ki Szpi­czak). Naj­wyż­szym szczy­tem Gór Su­chych jest poz­ba­wio­na szla­ków tu­rys­tycz­nych Wa­li­gó­ra (934-936 m n.p.m.) wzno­szą­ca się po­nad ma­low­ni­czą Prze­łę­czą Trzech Do­lin z wy­bu­do­wa­nym na niej przed­wo­jen­nym schro­nis­kiem An­drze­jów­ka. Więk­szość ich po­wierz­chni zaj­mu­ją sztu­cznie na­sa­dzo­ne la­sy świer­ko­we za­miesz­ki­wa­ne m.in. przez mu­flo­ny, któ­re sam mia­łem tu­taj przy­jem­ność spot­kać. W za­chod­niej częś­ci te­go łań­cu­cha gór­skie­go przy­cup­nę­ła ma­low­ni­cza miej­sco­wość So­ko­łow­sko (niem. Gor­ber­sdorf), cie­szą­ca się w XIX wie­ku wiel­ką sła­wą pierw­sze­go na świe­cie sa­na­to­rium prze­ciw­gruź­licz­ne­go, w któ­rej wy­bu­do­wa­no skocz­nię nar­ciar­ską, i któ­rą nie przy­pad­kiem na­zy­wa­no śląs­kim Da­vos. Gdzie goś­cił Ty­tus Cha­łu­biń­ski, a dzie­ciń­stwo spę­dził Krzys­ztof Kieś­low­ski. Dziś nie­wie­le zos­ta­ło już z te­go splen­do­ru i choć mias­tecz­ko współ­cześ­nie wy­glą­da jak wpół-wy­mar­łe, miej­sca­mi wręcz od­py­cha­ją­ce zde­was­to­wa­ną ar­chi­tek­tu­rą daw­nych pa­wi­lo­nów, za­nied­ba­nym par­kiem zdro­jo­wym i pow­szech­ną atmos­fe­rą PRL-ow­skiej pro­le­ta­ry­za­cji w naj­gor­szym wy­da­niu, to jed­nak trud­no o­przeć się cza­ro­wi So­ko­łow­ska, któ­re wciąż da­je na­dzie­ję, że je­go u­pa­dek nie jest de­fi­ni­tyw­ny. Roz­wa­ża­jąc o za­byt­kach war­to wspom­nieć rów­nież o sto­ją­cej w Ryb­ni­cy Leś­nej jed­nej z naj­star­szych w Su­de­tach drew­nia­nych świą­tyń, XVI-wiecz­nym koś­cie­le pw. Św Jad­wi­gi Śląs­kiej. To­wa­rzy­szy mu 400-let­nia drew­nia­na dzwon­ni­ca, a ca­łość jest dos­ko­na­le wi­docz­na z dro­gi pro­wa­dzą­cej do An­drze­jów­ki.


IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG


Na fotografiach od góry i od lewej: 1. Fragment zielonego szlaku w drodze do Sokołowska, 2. Wi­dok z zie­lo­ne­go szla­ku na cer­kiew św. Mi­cha­ła Ar­cha­nio­ła w So­ko­łow­sku, 3. Pa­no­ra­ma So­ko­łow­ska, 4. Zie­lo­ny szlak z An­drze­jów­ki do zam­ku Ra­dos­no, 5. An­drze­jów­ka na Prze­łę­czy Trzech Do­lin, 6. Szlak żół­ty w dro­dze do ruin zam­ku (na fo­to­gra­fii au­tor), 7. Koś­ciół pw. św. Jad­wi­gi Śląs­kiej w Ryb­ni­cy Leś­nej, 8. Cer­kiew św. Mi­cha­ła Ar­cha­nio­ła w So­ko­łow­­sku, 9. Frag­ment za­bu­do­wy So­ko­łow­ska

STRONA GŁÓWNA

tekst: 2019
fotografie: 2012, 2014
© Jacek Bednarek