STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

KONTAKT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBROWA

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIDZICA

NIEDZICA

NIEMCZA

NIEMODLIN

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

RELIKTY ZAMKU RYCERSKIEGO W UDORZUier­wot­nie w miej­scu zwa­nym dziś Zam­czys­kiem funk­cjo­no­wa­ła ob­ron­na o­sa­da wznie­sio­na praw­do­po­dob­nie przez lud­ność kul­tu­ry łu­życ­kiej. W ro­ku 1365 bę­dą­cy właś­ci­cie­lem wsi za­kon bo­żo­grob­ców prze­ka­zał ją w rę­ce pry­wat­ne. Przy­pusz­cza się, że mu­ro­wa­ny za­mek pow­stał na prze­ło­mie XIV i XV stu­le­cia, a za je­go fun­da­to­ra uz­na­je się ów­czes­ne­go dzie­dzi­ca Udo­rza Iwo z Obie­cho­wa her­bu Wie­nia­wa, spra­wu­ją­ce­go w la­tach 1398-1400 urząd wiel­ko­rząd­cy kra­kow­skie­go, póź­niej sta­ros­ty rus­kie­go (1411-21). Wy­ni­ki no­wo­żyt­nych ba­dań ar­che­o­lo­gicz­nych, pod­czas któ­rych nie od­na­le­zio­no pra­wie żad­nych śla­dów o­sad­nic­twa i dzia­łal­noś­ci gos­po­dar­czej lub ob­ron­nej, su­ge­ru­ją że in­wes­ty­cja nig­dy nie zos­ta­ła u­koń­czo­na, a obiekt za­miesz­ka­ny. Tłu­ma­czy to rów­nież nie­mal cał­ko­wi­ty brak his­to­rycz­nych wzmia­nek na te­mat wa­row­ni - właś­ci­wie wia­do­mo je­dy­nie, iż po ro­ku 1581 na­le­żą­cy do Mi­ko­ła­ja Dłu­go­sza o­biekt prze­szedł w rę­ce An­drze­ja Ko­ry­ciń­skie­go, a o śla­dach ruin za­mecz­ku wspo­mi­na­ją o­pisy pa­ra­fial­ne z koń­ca XVIII stu­le­cia.


IMG BORDER=1 style=

POZOSTAŁOŚCI ZAMKU SKRYWAJĄ SIĘ W GĘSTYM LESIEom­nie­ma­ne przy­czy­ny przer­wa­nia prac bu­dow­la­nych nie zos­ta­ły przez pro­wa­dzą­cych eks­plo­ra­cję wy­jaś­nio­ne, stwier­dzo­no na­to­miast, iż przy­le­ga­ją­ce od wscho­du u­moc­nie­nia ziem­ne zos­ta­ły naj­praw­do­po­dob­niej wznie­sio­ne znacz­nie wcześ­niej przez lud­ność kul­tu­ry łu­życ­kiej o­kre­su hal­sztac­kie­go (około 700-400 p.n.e.). Ka­mien­ny za­mek zbu­do­wa­ny zos­tał na pół­noc­nym sto­ku wzgó­rza nad rzecz­ką Udor­ką. Za­ło­że­nie to mia­ło kształt nie­re­gu­lar­ne­go pię­cio­ką­ta o wy­mia­rach 30x11x31x19x20m. W je­go skład mógł wcho­dzić du­ży bu­dy­nek miesz­kal­ny zło­żo­ny z przy­le­ga­ją­cych do sie­bie mniej­szych za­bu­do­wań.


PLAN ZAŁOŻENIA OBRONNEGO W UDORZU: 1. MURY ZAMKU, 2. WAŁY ZIEMNE, 3. DROGA DO WSIacho­wa­ły się ka­mien­ne fun­da­men­ty i nie­wiel­kie frag­men­ty mu­rów ob­wo­do­wych. Mi­mo nie­wiel­kiej war­toś­ci his­to­rycz­nej sa­mej bu­do­wli war­to od­wie­dzić to miej­sce szcze­gól­nie ze wzglę­du na nie­sa­mo­wi­ty kli­mat, ja­ki tu­taj pa­nu­je. Wy­lud­nio­ny, gó­rzys­ty ob­szar po­kry­ty la­sem z gęs­tym drze­wos­ta­nem dos­ko­na­le od­da­je nas­trój ro­dem z tam­tej e­po­ki. Wstęp wol­ny.


IMG BORDER=1 style=e­lik­ty zam­ku znaj­du­ją się na te­re­nie La­su Klesz­czow­skie­go, oko­ło pół­to­ra ki­lo­me­tra na po­łud­nio­wy za­chód od os­tat­nich za­bu­do­wań wsi Udórz. Pro­wa­dzi tu­taj ma­low­ni­cza dro­ga oznaczona czar­nym szlakiem tu­rys­tycz­nym. Do­jazd sa­mo­cho­dem jest moż­li­wy. (ma­pa zam­ków wo­je­wódz­twa)
W pobliżu:
Smoleń - ruina zamku rycerskiego XIVw., 7 km szlakiem żółtym lub 15 km samochodem
Bydlin - ruina zamku rycerskiego XIVw., 12 km szlakiem turystycznym lub 20 km samochodem
Pilica - zamek Toporczyków, XIVw., przebudowany, 12 km
Ryczów - ruina strażnicy królewskiej XIVw., 15 km szlakiem turystycznym lub 23 km samochodem
Krzelów - relikty zamku możnowładczego XIIIw., 22 km
Podzamcze - ruina zamku Ogrodzieniec XIV-XVIw., 22 kmSTRONA GŁÓWNA

tekst: 2003
fotografie: 2002
© Jacek Bednarek