STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

KONTAKT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

RUINA STRAŻNICY W RYCZOWIE, WIDOK OD ZACHODUa­row­nia w Ry­czo­wie zbu­do­wa­na zos­ta­ła naj­praw­do­po­dob­niej z ini­cja­ty­wy Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go ja­ko og­ni­wo w łań­cu­chu straż­nic kró­lew­skich strze­gą­cych bez­pie­czeń­stwa po­łu­dnio­wej gra­ni­cy Rze­czy­pos­po­li­tej. Ta nie­po­zor­na twier­dza u­zu­peł­nia­ła lu­kę po­mię­dzy od­da­lo­ny­mi od sie­bie o za­led­wie kil­ka ki­lo­me­trów zam­ka­mi: Woł­ków w Pod­zam­czu, ro­do­wą sie­dzi­bą Pi­lec­kich w Smo­le­niu o­raz nie­co mniej­szym od nich za­ło­że­niem ob­ron­nym w Byd­li­nie. Przy tak gęs­tej sie­ci o­biek­tów wa­row­nych prze­ni­ka­nie du­żych grup wro­ga nie mo­gło po­zos­tać nie­za­u­wa­żo­ne. Przy­pusz­czal­nie im­puls do or­ga­ni­za­cji szczel­ne­go łań­cu­cha u­moc­nień da­ło na­si­la­ją­ce się od po­cząt­ku XIV stu­le­cia za­gro­że­nie ze stro­ny czes­kiej - w od­leg­łoś­ci za­led­wie dnia mar­szu od Ry­czo­wa prze­bie­ga­ła bo­wiem gra­ni­ca z za­leż­nym od Czech księs­twem sie­wier­skim i by­tom­skim. Po­wią­za­nie ist­nie­nia wa­row­ni z de­cyz­ją Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go po­zo­sta­je jed­nak kwes­tią je­dy­nie do­mys­łów, po­nie­waż nie za­cho­wa­ły się żad­ne do­wo­dy ani źród­ła pi­sa­ne iden­ty­fi­ku­ją­ce o­so­bę jej fun­da­to­ra. O Ry­czo­wie wspo­mi­na­ją do­pie­ro do­ku­men­ty z 1416 ro­ku, gdzie przy­wo­ła­no Ja­na z Kwaś­nio­wa ja­ko pa­na trzy­ma­ją­ce­go tę wieś w zas­ta­wie, lecz brak w nich ja­kiej­kol­wiek ad­no­ta­cji o zam­ku. Nie­za­leż­nie jed­nak, kto obiekt u­żyt­ko­wał, nie czy­nił te­go zbyt dłu­go, bo już w XV stu­le­ciu straż­ni­ca zos­ta­ła o­pusz­czo­na i szyb­ko po­pad­ła w ru­i­nę. W okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym część ska­ły ob­su­nę­ła się, a wraz z nią pół­noc­no-wschod­ni frag­ment zam­ku. Ko­lej­nych znisz­czeń do­ko­na­li miesz­kań­cy Ry­czo­wa, któ­rzy wy­sa­dzi­li frag­ment wa­pien­ne­go os­tań­ca ce­lem po­zys­ka­nia su­row­ca do bu­do­wy do­mu miesz­kal­ne­go. Mu­ry za­bez­pie­czo­no w la­tach 60. XX wie­ku.


REKONSTRUKCJA WAROWNI WG B. DREJEWICZ, ŹRÓDŁO: ZAMKI I OBIEKTY WAROWNE JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJtraż­ni­cę zbu­do­wa­no na nie­dos­tęp­nej wa­pien­nej ska­le na wy­pięt­rze­niu w jej naj­wyż­szej, wschod­niej częś­ci. Cen­tral­ną część te­go za­ło­że­nia sta­no­wił nie­wiel­ki 2- lub 3-pięt­ro­wy, wzmoc­nio­ny przy­po­ra­mi gmach w for­mie wie­ży miesz­kal­nej wznie­sio­nej na pla­nie czwo­ro­bo­ku zbli­żo­ne­go do tra­pe­zu o wy­mia­rach 16x11x12,5x10 me­trów. Praw­do­po­dob­nie poz­ba­wio­ny był on kla­sycz­ne­go wej­ścia, a je­dy­na dro­ga do środ­ka pro­wa­dzi­ła po dra­bi­nie lub za poś­red­nic­twem drew­nia­ne­go po­mos­tu. U do­łu do pod­nó­ża ska­ły przy­le­gał od pół­no­cy nie­wiel­ki dzie­dzi­niec o wy­mia­rach 15x25 met­rów, na któ­rym sku­pio­ne by­ły bu­dyn­ki dla stra­ży i drew­nia­na za­bu­do­wa gos­po­dar­cza. Ca­łość za­ło­że­nia o­ta­czał sys­tem for­ty­fi­ka­cyj­ny w pos­ta­ci fo­sy o sze­ro­koś­ci 7-10 met­rów, wy­so­kie­go na o­ko­ło 1,5 met­ra drew­nia­no-ziem­ne­go wa­łu i wew­nętrz­ne­go wa­łu z drew­nia­nym czę­sto­ko­łem.

PLAN RUIN ZAMKU W RYCZOWIEa­cho­wa­ły się skrom­ne frag­men­ty mu­rów ma­gis­tral­nych o­raz o­ta­cza­ją­cy ska­łę wy­so­ki na 1,5 met­ra ziem­ny wał. Na te­ren straż­ni­cy wstęp jest wol­ny, ale bez sprzę­tu do wspi­nacz­ki zdo­by­cie jej mo­że być trud­ne, a co naj­mniej ry­zy­kow­ne.


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

RYCZÓW, POZOSTAŁOŚCI STRAŻNICY KRÓLEWSKIEJu­i­na po­ło­żo­na jest we wschod­niej części wsi, na skra­ju la­su przy ul. Basz­to­wej . Pro­wa­dzą do niej szla­ki: żół­ty z kie­run­ku Byd­li­na, czar­ny z Udo­rza o­raz nie­bies­ki z Pod­zam­cza i Smo­le­nia. (ma­pa zam­ków)

1. B. Guerquin: Zamki w Polsce, Arkady 1984
2. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001
3. R. Sypek: Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko-Częstochowskiej


IMG BORDER=1 style=

SAMOTNY WAPIENNY OSTANIEC Z RELIKTAMI STRAŻNICY ZNAJDUJE SIĘ NA WIELKIEJ POLANIE NA WSCHÓD OD ZABUDOWAŃ MIESZKALNYCH


W pobliżu:
Podzamcze - ruina zamku Ogrodzieniec XIV/XVIw., 4 km
Bydlin - ruina zamku rycerskiego XIII/XIVw., 6 km
Smoleń - ruina zamku rycerskiego XIVw., 6 km
Pilica - zamek rycerski XIVw., przebudowany na dwór obronny XVIIw., 7 km
Rabsztyn - ruina zamku królewskiego XIVw., 15 km
Udórz - pozostałości zamku rycerskiego XIV/XVw., 15 km szlakiem lub 23 km samochodem
Morsko - ruina zamku XIVw., 20 kmSTRONA GŁÓWNA

tekst: 2001
fotografie: 2009
© Jacek Bednarek