*** RELIKTY ZAMKU KLUCZWODA ***


.

STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

GALERIA

MAPY

KONTAKT

SHIRO & BASIA

WIELKA WIEŚ

relikty zamku rycerskiego

POZOSTAŁOŚCI ZAMKU KLUCZWODA W OKOLICACH WIELKIEJ WSI

DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

ZWIEDZANIE


N

iez­na­na jest ge­ne­za pow­sta­nia zam­ku Klucz­wo­da ko­ło Wiel­kiej Wsi, czy jak kto wo­li, nie­o­po­dal Bia­łe­go Koś­cio­ła. O­biekt nie był wzmian­ko­wa­ny w żad­nych za­cho­wa­nych do cza­sów współ­czes­nych źród­łach i je­go his­to­rię łą­czy się z his­tor­ią wspom­nia­nych wy­żej wsi. Pierw­szym poś­wiad­czo­nym dzie­dzi­cem o­sa­dy Bia­ły Koś­ciół był Zak­li­ka z Ja­now­ca her­bu Sy­ro­kom­la. Mia­ło to miej­sce w ro­ku 1389 i być mo­że za­mek już wów­czas nie ist­niał. Przyj­mu­je się bo­wiem, że bu­dow­lę wznieś­li w pierw­szym kwar­ta­le XIV stu­le­cia przod­ko­wie wy­mie­nio­ne­go Za­kli­ki i po­rzu­ci­li ją pół wie­ku póź­niej, prze­no­sząc się do świe­żo wy­bu­do­wa­nej re­zy­den­cji w Korzk­wi. Ist­nie­je hi­po­te­za, iż przy­czy­ną tak krót­kie­go o­kre­su funk­cjo­no­wa­nia wa­row­ni by­ła ka­tas­tro­fa bu­do­wla­na, w wy­ni­ku któ­rej o­su­nię­ciu u­leg­ły jej za­chod­nie i pół­noc­ne par­tie.HIPOTETYCZNY WYGLĄD ZAMKU NA REKONSTRUKCJI J. BOGDANOWSKIEGO


DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

ZWIEDZANIE


Z

a­mek zbu­do­wa­ny zos­tał z wa­pie­nia na szczy­cie skal­ne­go wzgó­rza, nad do­li­ną rze­ki Klucz­wo­da. Ota­czał go mur ob­wo­do­wy o gru­boś­ci ok. 1,3 met­ra bieg­ną­cy po kra­wę­dziach wierz­choł­ka. Bra­mę usy­tu­o­wa­no w środ­ko­wej częś­ci wschod­nie­go od­cin­ka mu­ru. Bu­dyn­kiem do­mi­nu­ją­cym wew­nątrz ob­wo­du ob­ron­ne­go był dwu lub trzy­kon­dyg­na­cyj­ny don­żon o wy­mia­rach wew­nętrz­nych 3x4 me­try. Ko­mu­ni­ka­cję po­mię­dzy niż­szą, po­łud­nio­wą częś­cią wa­row­ni, a jej wy­żej po­ło­żo­ną częś­cią pół­noc­ną u­moż­li­wia­ły ka­mien­ne scho­dy. Ca­łość o­to­czo­no wa­łem ziem­nym o­raz fo­są.
PLAN ZAMKU WG S. KOŁODZIEJSKIEGO


DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

ZWIEDZANIE


D

o cza­sów współ­czes­nych za­cho­wa­ły się je­dy­nie sła­bo wi­docz­ne po­zos­ta­łoś­ci mu­rów w pół­noc­nej częś­ci za­ło­że­nia. U­sy­tu­o­­wa­ne są o­ne na wy­so­kiej ska­le gó­ru­ją­cej nad ma­low­ni­czą do­li­ną Klucz­wo­dy (wdzięcz­ny punkt wi­do­ko­wy). Wstęp wol­ny.DOJAZD


R

e­lik­ty zam­ku znaj­du­ją się po le­wej, po­łud­nio­wej stro­nie dro­gi pro­wa­dzą­cej z Wiel­kiej Wsi do Bia­łe­go Koś­cio­ła (z Kra­ko­wa do Ol­ku­sza). Je­go od­na­le­zie­nie mo­że być pro­ble­ma­tycz­ne, po­nie­waż dość częs­to po­mi­ja­ny jest na do­kład­nych na­wet ma­pach, a na­wi­ga­cja tro­chę się gu­bi. Do­god­nie jest pod­je­chać ko­mu­ni­ka­cją PKS do Bia­łe­go Ko­ścio­ła, stam­tąd przejść o­ko­ło 1 km wzdłuż szo­sy w kie­run­ku po­łud­nio­wym, a na­stęp­nie skrę­cić na pd. za­chód w ście­żkę - nie­bies­ki szlak pro­wa­dzą­cy wprost pod Zam­ko­wą Ska­łę. Do­jazd sa­mo­cho­dem jest mo­żli­wy.

LITERATURA


1. J. Bogdanowski: Nauka i kultura w krajobrazie Jury, 1993
2. I. T. Kaczyńscy: Zamki w Polsce południowej, Muza SA 1999
3. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001
4. R. Sypek: Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko-Częstochowskiej


POZOSTAŁOŚCI ZAMKU KLUCZWODA W OKOLICACH WIELKIEJ WSI


W pobliżu:
Korzkiew - zamek rycerski z XIV/XV w., 7 km
Ojców - ruina zamku królewskiego z XIV w., 7 km (pieszo), 17 km (samochodem)
Pieskowa Skała - zamek królewski z XIV w., 14 km (pieszo), 24 km (samochodem)
Kraków - zamek królewski na Wawelu, 17 km
POWRÓT

STRONA GŁÓWNA

tekst: 2001
fotografie: 2001
© Jacek Bednarek