*** ZAMEK GÓRNY W OPOLU ***


.

STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

GALERIA

MAPY

KONTAKT

SHIRO & BASIA

OPOLE

pozostałości zamku górnego

GOTYCKA WIEŻA TO NAJLEPIEJ ZACHOWANY FRAGMENT DAWNEGO ZAMKU KSIĄŻĘCEGO, PO LEWEJ KOŚCIÓŁ ŚW. WOJCIECHA

DZIEJE ZAMKU

ZWIEDZANIE


W

daw­nym Opo­lu w nie­wiel­kiej od­leg­łoś­ci od sie­bie przez kil­ka stu­le­ci funk­cjo­no­wa­ły rów­no­leg­le dwie ksią­żę­ce wa­row­nie: dos­ko­na­le zna­ny ze strze­lis­tej wie­ży za­mek na Os­trów­ku i nie­mal już za­pom­nia­ny młod­szy o­biekt, po­sta­wio­ny na naj­wyż­szym wznie­sie­niu w oko­li­cy, gdzie dla od­róż­nie­nia od star­szej bu­dow­li u­kłu­to dla nie­go naz­wę za­mek na Gór­ce lub zamek górny. Po­wstał on praw­do­po­dob­nie w la­tach 1382-87 na miej­scu drew­nia­ne­go dwo­ru kasz­te­lań­skie­go z fun­da­cji Wła­dys­ła­wa O­pol­czy­ka, za­ło­ży­cie­la Jas­nej Gó­ry i kan­dy­da­ta do pol­skie­go tro­nu, któ­ry za na­wo­ły­wa­nie krzy­ża­ków do roz­bio­ru Pol­ski zos­tał przez swe­go chrześ­nia­ka Wła­dys­ła­wa Ja­gieł­łę prze­go­nio­ny z zie­mi częs­to­chow­skiej i częś­ci o­pol­szczyz­ny. Oprócz nad­zo­ru nad mias­tem i wzmoc­nie­nia je­go ob­ron­noś­ci od stro­ny wschod­niej za­mek peł­nił funk­cję sie­dzi­by ksią­żę­cej - na sta­łe prze­by­wał w nim Opol­czyk, pod­czas gdy na Os­trów­ku w tym sa­mym cza­sie miesz­kał je­go bra­ta­nek Bol­ko IV.PRZED WEJŚCIEM DO WIEŻY, Z PRAWEJ GMACH SZKOŁY ZAWODOWEJ

P

o śmier­ci księ­cia o­pol­skie­go (1401) przez kil­ka­naś­cie lat na Gór­ce re­zy­do­wa­ła wdo­wa po nim Eu­fe­mia Ma­zo­wiec­ka, a gdy zmar­ła, gmach po­dzie­lo­no mię­dzy dwóch sy­nów je­go bra­ta Bol­ka III: Bo­les­ła­wa IV z Os­trów­ka oraz bis­ku­pa ku­jaw­skie­go i za­u­fa­ne­go dwo­rza­ni­na Ja­gieł­ły Ja­na zwa­ne­go Kro­pid­łem. Choć nie za­cho­wa­ły się żad­ne śred­nio­wiecz­ne o­pi­sy bu­dow­li, przy­pusz­cza się, że skła­da­ła się o­na z czwo­ro­ką­ta mu­rów z co naj­mniej jed­ną (ist­nie­ją­cą do dziś) kwa­dra­to­wą w pla­nie wie­żą, któ­ra pier­wot­nie mia­ła trzy kon­dyg­na­cje na­ziem­ne i by­ła pod­piw­ni­czo­na. Bar­dzo skrom­na do­ku­men­ta­cja nie poz­wa­la też poz­nać do­brze no­wo­żyt­nej his­to­rii zam­ku. Wia­do­mo je­dy­nie, że z upły­wem cza­su je­go ran­ga sys­te­­ma­tycz­nie spa­da­ła i pod ko­niec XVI stu­le­cia część po­miesz­czeń a­dap­to­wa­no na wię­zie­nie.WIDOK NIEISTNIEJĄCEGO JUŻ KOMPLEKSU KLASZTORNEGO JEZUITÓW NA RYCINIE F. B. WERNHERA Z 2. POŁOWY XVIII WIEKU,
POZOSTAŁOŚĆ PO ROZEBRANYM PRZEZ ZAKONNIKÓW ZAMKU STANOWI SAMOTNA BASZTA WIDOCZNA W CENTRALNEJ CZĘSCI RYCINY

W

ro­ku 1615 na zam­ku wy­buchł po­żar i od te­go cza­su gmach ten nie był już re­mon­to­wa­ny. Przed znisz­cze­nia­mi uch­ro­ni­ły się je­dy­nie staj­nie o­raz wie­ża, w któ­rej u­rzą­dzo­no spich­lerz. W 1622 ro­ku pa­nu­ją­cy przez krót­ki czas w Opo­lu ksią­żę sied­mio­grodz­ki Bet­hlen Ga­bor od­dał jed­ną z izb zam­ko­wych pro­tes­tan­tom na świą­ty­nię, a w 1637 we­wnętrz­ny dzie­dzi­niec za­ję­li miej­scy garn­ca­rze sta­wia­jąc na nim pry­wat­ne do­mos­twa. Po od­zys­ka­niu księs­twa o­pol­skie­go przez Hab­sbur­gów roz­po­czę­li oni sil­ną ak­cję re­ka­to­li­cy­za­cyj­ną, któr­ej kon­sek­wen­cją by­ło m.in. prze­ka­za­nie w 1669 ro­ku moc­no zde­was­to­wa­nej już wa­row­ni je­zu­i­tom. De­cyz­ją zgro­ma­dze­nia ro­ze­bra­no wów­czas więk­szość mu­rów zam­ku, po­zos­ta­wia­jąc je­dy­nie basz­tę. Już po ka­sa­cie za­ko­nu, w la­tach 70. XIX wie­ku basz­tę tę pod­wyż­szo­no o jed­ną kon­dyg­na­cję i zwień­czo­no pseu­do­go­tyc­kim kre­ne­la­żem. W okre­sie póź­niej­szym wchło­nę­ły ją za­bu­do­wa­nia szkol­ne. Po ich ko­ry­ta­rzach je­sie­nią 1881 prze­cha­dzał się mło­dy Jan Kas­pro­wicz, wy­da­lo­ny stąd po za­led­wie trzech mie­sią­cach na­u­ki. Usu­nię­cie ze szko­ły by­ło ka­rą za pu­blicz­ne po­słu­gi­wa­nie się ję­zy­kiem pol­skim.1858, RYSUNEK GMACHU OPOLSKIEGO GIMNAZJUM Z WIEŻĄ ZAMKU (ZWANĄ TEŻ WIEŻĄ KASZTELAŃSKĄ)

ZAMEK GÓRNY NA FOTOGRAFII Z OKOŁO 1900 ROKU


DZIEJE ZAMKU

ZWIEDZANIE


P

o daw­nym gim­naz­jum po­zos­ta­ła je­dy­nie pa­miąt­ko­wa ta­bli­ca - dzi­siaj mieś­ci się tu­taj Zes­pół Szkół Za­wo­do­wych. Wkom­po­no­wa­na w je­go bez­sty­lo­wą ar­chi­tek­tu­rę sta­ra wie­ża za­cho­wa­ła się w do­brym sta­nie. Choć póź­niej­sze przek­ształ­ce­nia w znacz­nym stop­niu za­tar­ły jej pier­wot­ną for­mę, dos­trzec moż­na za­mu­ro­wa­ny os­tro­łu­ko­wy por­tal na wy­so­koś­ci pierw­szej kon­dyg­na­cji i umiesz­czo­ne po je­go bo­kach blen­dy, bę­dą­ce przy­pusz­czal­nie po­zos­ta­łoś­cią po bra­mie wjaz­do­wej. Od wscho­du do basz­ty przy­le­ga krót­ki od­ci­nek go­tyc­kie­go mu­ru ob­ron­ne­go z na­roż­ną wie­życz­ką. Po re­wi­ta­li­za­cji, ja­kiej w la­tach 2017-18 pod­da­no wie­żę i jej naj­bliż­sze oto­cze­nie, wnę­trza tej hi­sto­rycz­nej bu­do­wli udo­stęp­nio­no dla zwie­dza­ją­cych.Aby zwiedzić wieżę, należy ku­pić bi­let wstę­pu. Zwie­dza­nie od­by­wa się w to­wa­rzy­stwie prze­wod­ni­ka.


Do wieży nie wolno wprowadzać ani wnosić zwierząt.


Zamek Górny w Opolu
ul. Osmańczyka 22
tel. 609 648 509
e-mail: zamekgorny@mosir.opole.pl

Godziny otwarcia / Ceny biletów


BASZTA KASZTELAŃSKA ZAMKU GÓRNEGO W OPOLU, PO LEWEJ ŚW. KRZYSZTOF Z DZIECIĄTKIEJ JEZUS AUTORSTWA J. KERNA
STAN PRZED REWITALIZACJĄDOJAZD


W

ie­ża stoi przy ul. Plac Ko­per­nika (wła­ści­wy ad­res to rów­nież ul. Osmań­czy­ka lub ul. Wła­dy­sła­wa Opol­czy­ka), vis-a-vis roz­leg­łe­go kom­plek­su han­dlo­we­go So­la­ris Cen­ter. Znaj­du­je się ona nie da­lej niż 300 me­trów od Ra­tu­sza i 600 metrów od wie­ży zam­ku na Os­trów­ku. Po wyj­ściu z Ryn­ku na­le­ży iść ul. Os­mań­czy­ka w kie­run­ku pół­noc­no-wschod­nim i za Ze­spo­łem Szkół Za­wo­do­wych skrę­cić w pra­wo. Doj­ście z dwor­ca PKP w kie­run­ku pół­noc­nym ul. Koł­łą­ta­ja i Pod­gór­ną nie zaj­mie oko­ło niż 15 mi­nut. Sa­mo­chód za­par­ko­wać moż­na przy cen­trum hand­lo­wym (Plac Ko­per­ni­ka).

LITERATURA


1. B. Guerquin: Zamki w Polsce, Arkady 1984
2. I. T. Kaczyńscy: Zamki w Polsce południowej, Muza SA 1999
3. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001
ZALEDWIE 100 METRÓW NA WSCHÓD OD ZAMKU, NA WZGÓRZU UNIWERSYTECKIM
ZNAJDUJE SIĘ ZESPÓŁ FIGUR UPAMIĘTNIAJĄCYCH SŁYNNE POSTACIE ZE ŚWIATA POLSKIEJ KULTURY I ROZRYWKI,
OD GÓRY: AGNIESZKA OSIECKA, JEREMI PRZYBORA Z JERZYM WASOWSKIM ORAZ MAREK GRECHUTAW pobliżu:
Opole - wieża piastowska na Ostrówku z XIII w., 600 m
Prószków - zamek szlachecki z XVI w., 12 km
Zimnice Małe - spichlerz folwarczny na murach zamku z XVI w., 15 km
Rogów Opolski - zamek renesansowy z XVI w., 22 km
Niemodlin - zamek książęcy z XV/XVII w., 26 km
Krapkowice - zamek szlachecki Redernów z XVII w., 27 km
Krapkowice Otmęt - zamek rycerski z XIV/XVI w., 27 km
Kantorowice - zamek myśliwski z XVI/XVII w., 30 km
POWRÓT

STRONA GŁÓWNA

tekst: 2005
fotografie: 2012, 2020
© Jacek Bednarek