STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

KONTAKT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

ZAMEK W KRAPKOWICACH, WIDOK Z WSCHODNIEGO BRZEGU ODRYie znamy fun­da­to­ra zam­ku w Krap­ko­wi­cach ani da­ty je­go pow­sta­nia. Przyj­mu­je się, że pier­wsza go­tyc­ka wa­row­nia wznie­sio­na zos­ta­ła jesz­cze przed na­da­niem o­sa­dzie praw miej­skich, czy­li przed ro­kiem 1294. Miej­sco­wa le­gen­da przy­pi­su­je jej bu­do­wę ini­cja­ty­wie za­ko­nu tem­pla­riu­szy, co wpraw­dzie brzmi bar­dzo ro­man­tycz­nie, ale w świe­tle fak­tów his­to­rycz­nych wy­da­je się ma­ło praw­do­po­dob­ne. Nie­zna­ne więc są lo­sy zam­ku i je­go miesz­kań­ców w po­cząt­kach je­go funk­cjo­no­wa­nia, lecz cza­sy te naj­wy­raź­niej mu­sia­ły być bu­rzli­we, sko­ro współ­cześ­ni pi­sa­li o po­ja­wia­ją­cej się w je­go kom­na­tach bia­łej da­mie. Do 1532 Krap­ko­wi­ce sta­no­wi­ły włas­ność pias­tow­skich ksią­żąt o­pol­sko-ra­ci­bor­skich, aby po śmier­ci ostat­nie­go z przed­sta­wi­cie­li ro­du Ja­na Do­bre­go przejść w po­sia­da­nie ce­sa­rza Fer­dy­nan­da I. Ten nie­dłu­go po­tem od­dał ją w za­staw wraz z mia­stem Jo­achi­mo­wi Buch­cie z Otmę­tu za kwo­tę 6,500 ta­la­rów, czy­li cał­kiem nie­dro­go, co świad­czyć mo­gło o de­ter­mi­na­cji Hab­sbur­ga w zdo­by­wa­niu środ­ków na spła­tę dłu­gu za­ciąg­nię­te­go na po­czet wy­nisz­cza­ją­cej woj­ny z Tur­cją.XVIII-WIECZNE WIDOKI MIASTA I ZAMKU NA RYCINACH F.B. WERHNERA, TOPOGRAFIA ŚLĄSKA 1744-68


1582 roku ce­sarz Ru­dolf II Hab­sburg sprze­dał Krap­ko­wi­ce Han­so­wi von Re­dern z Roz­ko­cho­wa. Von Re­der­no­wie w miej­scu sta­rej śred­nio­wiecz­nej bu­do­wli wznie­śli czte­ro­skrzy­dło­wą, trzy­kon­dy­gna­cyj­ną ba­ro­ko­wą re­zy­den­cję, któ­ra od­tąd peł­ni­ła fun­kcję głów­ne­go gnia­zda ro­do­we­go właś­ci­cie­li mia­sta. Pra­ce bu­do­wla­ne u­koń­czo­no w ro­ku 1678, co upa­mięt­nio­ne zo­sta­ło da­tą u­miesz­czo­ną na bra­mie zam­ko­wej. Za pa­no­wa­nia hra­biów von Re­dern wy­god­ny, oka­za­ły gmach prze­ży­wał o­kres swej naj­więk­szej świet­noś­ci i stan ten trwał aż do 1722 ro­ku, kie­dy w wy­ni­ku gwał­tow­ne­go po­ża­ru spło­nę­ła znacz­na część za­bu­do­wy mia­sta, w tym za­mek. Spa­lo­ną re­zy­den­cję od­bu­do­wa­no tyl­ko do po­zio­mu dru­giej kon­dyg­na­cji; znisz­cze­nia na naj­wyż­szym pię­trze by­ły bo­wiem tak roz­le­głe, że pod­ję­to de­cy­zję o je­go roz­biór­ce. W sier­pniu 1759 ro­ku zmarł ostat­ni mę­ski po­to­mek ro­du li­nii krap­ko­wic­kiej hra­bia Hen­ryk Adolf von Re­dern, po­zo­sta­wia­jąc ca­ły ma­ją­tek cór­ce Hen­riet­tcie, któ­ra o­de­szła wkró­tce po oj­cu w wie­ku za­led­wie dzie­wię­ciu lat. Spa­dek wraz z zam­kiem przy­padł więc jej mat­ce Re­na­cie von Re­dern, ta zaś w 1775 ro­ku sprze­da­ła re­zy­den­cję za su­mę 18,000 ta­la­rów Ka­ro­lo­wi Wil­hel­mo­wi von Haug­wit­zo­wi. No­wi właś­ci­cie­le ro­do­wą sie­dzi­bę mie­li w po­blis­kim Ro­go­wie O­pol­skim i nie przy­kła­da­li więk­szej u­wa­gi do kon­dy­cji krap­ko­wic­kie­go pa­ła­cu, prze­zna­cza­jąc go z cza­sem na po­trze­by gos­po­dar­cze i umiesz­cza­jąc w je­go wnęt­rzach ma­nu­fa­ktu­rę su­kien­ni­czą o­raz war­szta­ty tka­ckie. Do de­wa­sta­cji kom­nat zam­ko­wych przy­czy­ni­ły się też wo­jny na­po­le­oń­skie, a w szcze­gól­noś­ci de­cy­zja o ulo­ko­wa­niu w nich szpi­ta­la woj­sko­we­go dla żoł­nie­rzy fran­cus­kich o­ble­ga­ją­cych w 1806 ro­ku Kę­dzie­rzyn-Koź­le. W la­tach 1834-45 w czę­ści po­miesz­czeń fun­kcjo­no­wa­ła szko­ła, któ­ra dzia­ła­ła tu­taj rów­nież w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym. Du­żych znisz­czeń za­by­tek do­znał od wojsk so­wiec­kich pod­czas walk zi­mą 1945 ro­ku. Od­bu­do­wa­ny wkrót­ce po woj­nie zo­stał za­ada­pto­wa­ny na po­trze­by e­du­ka­cyj­ne i w cha­ra­kte­rze pla­có­wki szkol­nej fun­kcjo­nu­je do dzi­siaj.WIDOK NA ZAMEK OD STRONY WSCHODNIEJ, LATA 1900-10ie zachowały się opisy zam­ku śre­dnio­wiecz­ne­go. Sto­sun­ko­wo ła­two mo­żna so­bie wy­obra­zić na­to­miast, ja­ką fo­rmę i układ prze­strzen­ny po­sia­da­ła zbu­do­wa­na na je­go mu­rach sie­dzi­ba ro­du von Re­dern, po­nie­waż do cza­sów nam współ­czes­nych jej bry­ła nie u­le­gła więk­szym zmia­nom. W dru­giej po­ło­wie XVII wie­ku za­mek przed­sta­wiał się ja­ko roz­le­głe za­ło­że­nie o czte­rech pro­stych skrzy­dłach, z któ­rych ka­żde po­sia­da­ło wy­so­ki par­ter i dwa pię­tra. Wjazd na re­gu­lar­ny, oto­czo­ny kruż­gan­ka­mi dzie­dzi­niec pro­wa­dził przez bra­mę u­two­rzo­ną w kszta­łcie tu­ne­lu prze­bi­ja­ją­ce­go ma­syw bu­do­wli od stro­ny za­chod­niej. Na dzie­dziń­cu za­cho­wa­ła się głę­bo­ka na po­nad 30 me­trów stud­nia, po­cho­dzą­ca przy­pusz­czal­nie jesz­cze z okre­su śre­dnio­wiecz­ne­go. W są­siedz­twie gma­chu u­sta­wio­no o­ran­że­rię z oszklo­ny­mi ścia­na­mi, po­łą­czo­ną bez­poś­red­nio z cie­plar­nią o­raz wyj­ściem do o­gro­du i pa­rku. W dru­giej po­ło­wie XVIII stu­le­cia pod­czas od­bu­do­wy po znisz­cze­niach spo­wo­do­wa­nych po­ża­rem za­mek u­tra­cił trze­cią kon­dyg­na­cję, a w wie­ku XIX zos­tał poz­ba­wio­ny nie­któ­rych cech sty­lo­wych, m.in. za­mu­ro­wa­no ar­ka­dy na pięt­rze, prze­kształ­ca­jąc do­tych­cza­so­we kruż­gan­ki w ko­ry­tarz.


WIDOK ZAMKU W 1888 ROKU, SCHLIESEN EINE SCHILDERUNG DES SCHLIESERLANDESWSPÓŁCZESNY PLAN ZAMKUasadnicza, czte­ro­skrzy­dło­wa fo­rma bu­do­wli prze­trwa­ła do cza­sów o­bec­nych, poz­ba­wio­no jej jed­nak wie­lu e­le­men­tów de­ko­ra­cyj­nych cha­rak­te­rys­tycz­nych dla mi­nio­nych cza­sów. Z daw­ne­go wy­stro­ju za­cho­wa­ły się ar­ka­do­we przej­ścia w czę­ści par­te­ro­wej skrzy­deł zam­ko­wych na dzie­dziń­cu, a we wnęt­rzach - ba­ro­ko­we kin­kie­ty o­zdo­bio­ne po­sta­cia­mi tłus­tych che­ru­bin­ków za­wie­szo­nych nad ka­mien­ny­mi scho­da­mi pro­wa­dzą­cy­mi do sa­li ba­lo­wej, kil­ka bo­ga­to zdo­bio­nych pie­ców ka­flo­wych, a tak­że za­byt­ko­wa dę­bo­wa bo­a­ze­ria z po­miesz­cze­nia­mi kre­den­so­wy­mi w sa­li ja­dal­nej. Współ­cześ­nie gmach nie za­chwy­ca u­ro­dą - ubra­ny w sza­ro­bu­re ba­rwy jest ta­ki...zwy­czaj­ny, znacz­nie cie­ka­wiej przy tym pre­zen­tu­je się od stro­ny ska­rpy rzecz­nej, na któ­rej stoi. W zam­ku sie­dzi­bę ma Zes­pół Szkół Za­wo­do­wych.


Zespół Szkół Zawodowych
im. Piastów Opolskich w Krapkowicach
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice
tel. (077) 466 13 38
szkola(at)zamek.krapkowice.plIMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

ARKADOWE KRUŻGANKI NA DZIEDZIŃCU / NA GÓRZE PO PRAWEJ TARAS WIDOKOWY PRZED SKRZYDŁEM WSCHODNIMamek stoi we wschod­niej czę­ści mia­sta, przy ul. Zam­ko­wej, nie­o­po­dal mo­stu na Od­rze łą­czą­ce­go Krap­ko­wi­ce z Ot­mę­tem. Ja­dąc od stro­ny Ot­mętu (zjazd z au­to­stra­dy) je­go przy­sa­dzis­ta syl­we­ta wi­docz­na jest już z da­le­ka. Do Krap­ko­wic do­je­chać mo­żna PKS-em al­bo ko­mu­ni­ka­cją miej­ską z Go­go­li­na, gdzie za­trzy­mu­ją się po­cią­gi. Sa­mo­chód par­ku­je­my pod zam­kiem, na par­kin­gu przy ul. Przy­brzeż­nej, al­bo na Ryn­ku.
IMG BORDER=1 style=

NA DZIEDZIŃCU


W pobliżu:
Krapkowice Otmęt - ruina zamku rycerskiego XIVw., 3 km
Rogów Opolski - renesansowy zamek Rogoyskich XVI/XVIIw., 7 km
Głogówek - zamek Oppersdorffów XVIw., 17 km
Moszna - pałac eklektyczny XIXw., 18 km
Prószków - zamek szlachecki XVIw., 19 km
Chrzelice - zamek joannitów XIIIw., przebudowany, 23 km
Kędzierzyn-Koźle - pozostałości zamku Piastów kozielskich XIVw., 24 km
Strzelce Opolskie - ruina zamku książąt piastowskich XIVw., 25 km
Opole - pozostałości zamku książęcego XIIIw., 27 km
Opole Górka - relikty zamku książęcego XIVw., 27 kmSTRONA GŁÓWNA

tekst: 2013
fotografie: 2006
© Jacek Bednarek