*** RUINA ZAMKU KSI*犴EGO W 名IECIU ***


.

STRONA G紟NA

ZA GRANIC

GALERIA

MAPY

KONTAKT

SHIRO & BASIA

名IECIE

ruina zamku ksi捫璚ego

RUINA ZAMKU G紑NEGO W 名IECIU, WIDOK OD WSCHODU

DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

ZWIEDZANIE


M

uro­wa­ny za­mek w 安ie­ciu zbu­do­wa­ny zos­ta przy­pusz­czal­nie w pierw­szym kwar­ta­le XIV wie­ku z fun­da­cji ksi­cia Ber­nar­da 安id­nic­kie­go. Wzmian­ko­wa­ny w 1325 ro­ku ja­ko Sve­te zes­p馧 wa­row­ny na­le­瘸 do sys­te­mu ob­ron­ne­go o­kr­gu Kwi­sy za­bez­pie­cza­j­ce­go szlak han­dlo­wy pro­wa­dz­cy ze 奸御­ka do ㄆ­篡c. W dru­giej po­這­wie XIV stu­le­cia 安ie­cie zna­laz­這 si w r­kach czes­kich i wraz z prze­su­ni­ciem gra­nic kr­les­twa Czech na p馧­noc stra­ci­這 zna­cze­nie stra­te­gicz­ne, pe­ni帷 w la­tach 1385-1592 funk­cj sie­dzi­by len­nej ro­dzi­ny von Uech­tritz. W ro­ku 1527 na zam­ku wy­buch po­瘸r, kt­ry da im­puls do je­go prze­bu­do­wy na styl re­ne­san­so­wy.IMPONUJ。E POZOSTAΜ列I ZAMKU G紑NEGO (WIE玆 MIESZKALNEJ) WIDZIANE OD P茛NOCY

K

o­lej­ny wiel­ki og­ie do­wiad­czy bu­dow­li w pierw­szych la­tach XVIII wie­ku zmu­sza­j帷 po raz dru­gi gos­po­da­rzy do pod­j­cia wy­si­ku fi­nan­so­we­go w ce­lu na­pra­wy pow­sta­造ch znisz­cze. W jej wy­ni­ku o­bok re­kon­struk­cji stra­wio­nych przez p這­mie­nie de­ta­li, wn皻rz i ich wy­po­sa­瞠­nia do­ko­na­li oni wte­dy roz­bu­do­wy ist­nie­j­ce­go zes­po­逝 o usy­tu­o­wa­ny we wschod­niej cz窷­ci pa­豉c, co ra­dy­kal­nie zmie­ni­這 cha­rak­ter ca­貫j bry­造 zam­ko­wej. Od­no­wio­ny gmach nie­d逝­go jed­nak cie­szy si za­in­te­re­so­wa­niem swych w豉­ci­cie­li, bo­wiem ju w 1760 ro­ku zde­cy­do­wa­li oni, 瞠 ten nie spe­nia stan­dar­du w豉­ci­we­go dla cza­s闚, w ja­kich 篡­li, i pod­j­li de­cyz­j o je­go o­pusz­cze­niu. Daw­na sie­dzi­ba ksi­輳­ca za­cz­豉 chy­li si ku u­pad­ko­wi, a jej stan znacz­nie po­gor­szy si po ro­ku 1827, gdy wznie­co­ny w wy­ni­ku ude­rze­nia pio­ru­na po­瘸r stra­wi pu­sta­we ju wn­trza. Ru­i­ny wa­row­ni "o篡­造" jesz­cze na kr鏒­ki czas w okre­sie mi­dzy­wo­jen­nym, kie­dy we wschod­niej jej cz­軼i zor­ga­ni­zo­wa­no gos­po­d o­raz nie­wiel­ki za­jazd. Po 1945 ro­ku mu­r闚 nie za­bez­pie­cza­no i od­t康 przez po­nad p馧 wie­ku u­le­ga­造 o­ne sys­te­ma­tycz­nej de­ka­pi­ta­li­za­cji.
PRZED ZAMKIEM 名IECIE, FOTOGRAFIE Z PIERWSZEJ I DRUGIEJ DEKADY XX WIEKU


LEGENDA

Daw­no te­mu w ro­dzi­nie za­mo­ne­go, ale sta­re­go ju kup­ca u­ro­dzi­豉 si dziew­czyn­ka. Szcz窷­li­wi ro­dzi­ce da­li jej imi 安iet­逝sz­ka i w ca­貫j swej ra­do­ci o­bie­ca­li so­bie, 瞠 zro­bi wszyst­ko, aby dziec­ku w przysz­這­ci ni­cze­go nie bra­ko­wa­這. Dziew­czyn­ka ros­豉, m­drza­豉, og鏊­nie za­po­wia­da­豉 si in­te­re­su­j­co, cz瘰­to jed­nak cho­ro­wa­豉. Ra­zu jed­ne­go dos­ta­豉 bar­dzo wy­so­kiej go­r帷z­ki. Wys­tra­szo­ny oj­ciec spro­wa­dzi naj­dro­szych me­dy­k闚, lecz kie­dy Ci bez­rad­nie roz­k豉­dali r­ce, zdes­pe­ro­wa­ny po­sta­no­wi szu­ka ra­tun­ku na sa­mej g­rze. Uda si wi璚 do ka­pli­cy i pro­sz帷 o zdro­wie dla swo­jej 安iet­逝sz­ki o­bie­ca od­da j do klasz­to­ru. Jak to zaz­wy­czaj w le­gen­dach by­wa, mo­dlit­wa pos­kut­ko­wa­豉, a oj­ciec zgod­nie z o­biet­ni­c za­bra c­recz­k do si鏀tr. Po ja­kim cza­sie dziew­czy­na o­si庵­n­豉 w豉­ci­wy wiek, przy­bra­豉 od­po­wied­nie kszta­ty, a o jej z這­cis­tych w這­sach i uwo­dzi­ciel­skim spoj­rze­niu plot­ko­wa­豉 ca­豉 o­ko­­li­ca. Dos­ta­豉 tak­瞠 no­we imi - Swe­ta. Zgod­nie z od­wiecz­nym pra­wem na­tu­ry cwa­貫m, truch­tem, dusz­kiem po­ja­wi­li si w jej or­bi­cie kan­dy­da­ci do skosz­to­wa­nia wdzi­k闚 pi瘯­nej pan­ny, a w鈔鏚 nich ten je­den je­dy­ny - ry­cerz o ory­gi­nal­nym, acz­kol­wiek nie­co pre­ten­sjo­nal­nym imie­niu Mi­這sz. Roz­po­cz­造 si po­ta­jem­ne spot­ka­nia, ro­man­tycz­ne wie­czo­ry, wsp鏊­ne pla­ny, a wresz­cie przysz­豉 po­ra na o­wiad­czy­ny. I tu­taj po­ja­wi si pro­blem: oj­ciec Swe­ty nie chcia bo­wiem z豉­ma o­biet­ni­cy, ja­k kil­ka lat wcze­niej z這­篡 Bo­gu i ku wiel­kiej roz­pa­czy ko­chan­k闚 ka­te­go­rycz­nie od­m­wi po­b這­gos­豉­wie­nia te­go zwi您­ku.


Nie znie­ch­ci­這 to jed­nak m這­dych, kt­rzy wo­bec za­ist­nia­貫j sy­tu­a­cji pod­j­li ry­zy­ko 篡­cia na ko­ci 豉­p. Swe­ta da­豉 no­g z po­nu­re­go klasz­to­ru, nie­d逝­go po­tem z豉­pa­造 j jed­nak ta­kie wy­rzu­ty su­mie­nia, ta­ki 瘸l i po­czu­cie wsty­du, i w ak­cie skru­chy za­de­cy­do­wa­豉, 瞠 zos­ta­nie pus­tel­ni­c. Mi­這sz po­s逝sz­nie u­sza­no­wa jej wo­l (!?), pr璠­ko wy­bu­do­wa drew­nia­ny do­mek dla u­ko­cha­nej i co­dzien­nie j od­wie­dza. Pew­ne­go dnia, gdy Swe­ta u­rz­dza­豉 ma­貫 pra­nie nad brze­giem rzeki, w po­bli­簑 po­ja­wil­i si ha­豉­li­wi my­li­wi. S造­sz帷 ob­ce g這­sy dziew­czy­na wys­tra­szy­豉 si i nas­t瘼­ne­go dnia ka­za­豉 swo­je­mu ch這­pa­ko­wi wznie嗆 wa­row­ny, ka­mien­ny sto逍 (wie­輳), aby w bez­piecz­nej izo­la­cji dotr­wa do ko­ca swych dni. Mi­這sz nie poz­wo­li ni­ko­mu bu­do­wa si w bez­po­red­nim s­siedz­twie sto­pu - wszyst­kich o­sad­ni­k闚 wy­sy­豉 do miej­sca, gdzie po wie­lu la­tach pow­sta­豉 wie zwa­na Mi­這­sz闚­k. A ra­zu jed­ne­go pod­czas ru­ty­no­wej wi­zy­ty nie uj­rza swej u­ko­cha­nej w okien­ku, nie re­a­go­wa­豉 te na je­go wo­豉­nie. Prze­ra­穎­ny w po­pie­chu roz­trzas­ka wej­軼ie i nie m鏬 wprost u­wie­rzy w to, co zo­ba­czy. Dziew­czy­ny nigd­zie nie by­這, prze­pad­豉, a na pod­這­dze le­瘸 tyl­ko ha­bit i krzy. Za­豉­ma­ny ry­cerz d逝­go roz­pa­cza, a w ko­cu pod­j掖 de­cyz­j, 瞠 um­rze dla Swe­ty i z na­dzie­j, 瞠 naj­szyb­ciej spot­ka j na dru­gim 鈍ie­cie, sam si 篡w­cem za­mu­ru­je - co te wkr鏒­ce uczy­ni.

Z opo­wie­ci tej na­ro­dzi­豉 si le­gen­da o za­kon­ni­cy, kt­ra z mi­這­ci do m篹­czyz­ny wy­bra­豉 tak strasz­n po­ku­t. Naz­w o­sa­dy Mi­這­sz闚­ka zmie­nio­no za po la­tach na Sve­te.NA DZIEDZI哸U ZAMKOWYM


DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

ZWIEDZANIE


W

arow­nia o­trzy­ma­豉 plan zbli­穎­ny do sp豉sz­czo­ne­go o­wa­lu, usy­tu­o­wa­ne­go wzd逝 osi wsch鏚-za­ch鏚, od­po­wia­da­j­ce­go na­ry­so­wi wzg­rza, na kt­rym stoi. Ele­men­tem do­mi­nu­j­cym zam­ku jest ka­mien­na, zbu­do­wa­na z gnej­sow­ych blo­k闚 wie­瘸 miesz­kal­na mie­rz­ca oko­這 27 met­r闚 d逝­go­軼i i oko­這 11 met­r闚 sze­ro­ko­軼i. W cza­sach no­wo­篡t­nych we wschod­niej cz­軼i za­這­瞠­nia pow­sta no­wy bu­dy­nek miesz­kal­ny, praw­do­po­dob­nie wy­ko­rzys­tu­j­cy frag­men­ty star­szej ka­pli­cy, kt­ra 陰­czy­豉 si z wie­膨. Ca­造 zes­p馧 ob­ron­ny oto­czo­ny by przez wy­so­ki mur z usy­tu­o­wa­n od za­cho­du bra­m, oraz przez wy­pe­nio­n wo­d fo­s.WIDOK RUIN OD ZACHODU, M. CHOROWSKA "REZYDENCJE 吐EDNIOWIECZNE NA 印﹖KU"PLAN RUIN ZAMKU WG J. SAWI垶KIEGO


DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

ZWIEDZANIE


S

tan ruin po­zwa­la jesz­cze od­czy­ta roz­pla­no­wa­nie 鈔ed­nio­wiecz­nej wa­row­ni. Oca­la­豉 bo­wiem zna­ko­mi­ta cz窷 go­tyc­kich mu­r闚 ob­wo­do­wych, nie­mal pe­nej wy­so­ko­ci wie­瘸 go­tyc­ka, zde­was­to­wa­ny no­wo­篡t­ny dom miesz­kal­ny, ka­pli­ca i re­lik­ty bu­dyn­k闚 gos­po­dar­czych. Kom­pleks zam­ko­wy do ko­ca XX wie­ku poz­ba­wio­ny by opie­ki i nisz­cza; obec­nie je­go mu­ry suk­ce­syw­nie za­bez­pie­cza­ne s przez pry­wat­nych w豉­ci­cie­li, kt­rzy z w豉s­nych 鈔od­k闚 sta­ra­j si u­ra­to­wa za­by­tek przed pos­t­pu­j­c de­gra­da­cj. Za­mek u­dos­t瘼­nio­ny jest do zwie­dza­nia za nie­wiel­k o­p豉­t.W PIWNICACH WIE玆 MIESZKALNEJ...


...ORAZ W JEJ RUINACH


DOJAZD


Z

amek stoi tu przy dro­dze nr 358 陰­cz­cej Le­n ze 安ie­ra­do­wem, oko­這 5 km na po­逝d­nie od Le­nej. Przez wie kur­su­j au­to­bu­sy PKS - przy­sta­nek znaj­du­je si nie­o­po­dal ruin. Sa­mo­ch鏚 mo­積a za­par­ko­wa przy dro­dze, vis-a-vis bra­my zam­kow­ej. (ma­pa zam­k闚 wo­je­w鏚z­twa)

LITERATURA


1. M. Chorowska: Rezydencje 鈔edniowieczne na 奸御ku, OFPWW 2003
2. I. T. Kaczy雟cy: Zamki w Polsce po逝dniowej, Muza SA 1999
3. L. Kajzer, J. Salm, S. Ko這dziejski: Leksykon zamk闚 w Polsce, Arkady 2001
4. M. 安ie篡: Zamki, twierdze, warownie, Foto Art 2002


RUINA WIE玆 MIESZKALNEJ WIDZIANA Z DROGI PROWADZ。EJ DO 名IERADOWA-ZDROJU

WIDOK Z WIE玆 NA WIE 名IECIEW pobli簑:
Le郾a - zamek Czocha z XIII/XIV w., 9 km
Zapusta - zamek Rajsko z XIII w., przebudowany, 9 km
Prosz闚ka - ruina zamku piastowskiego Gryf z XIII w., 15 km
Rz御iny - relikty zamku Podskale z XIII w., 20 km


POWR紘

STRONA G紟NA

tekst: 2004
fotografie: 2013
© Jacek Bednarek