STRONA G紟NA

ZA GRANIC

MINIGALERIA

MAPKI

KSI癿A GO列I

LITERATURA

KONTAKT
BARAN紟 SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO 印﹖KIE

B…OWA G紑A

BESIEKIERY

B犵ZIN

BIERUT紟

BIESTRZYK紟

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLK紟

BORYSxWICE ZAMKOWE

BROCH紟

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KΜDZKA

CH犴INY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHAN紟

CIESZ紟

CIESZYN

CZARNY B紑

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZ邘TOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

D、ROWA

D、R紟NO

DRZEWICA

DZIAΑOWO

DZIERZGO

FREDROPOL (KORMANICE)

GDA垶K

GI玆CKO

GLIWICE

GΜG紟

GNIEW

GNIEWOSZ紟 Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZY

GOx哸Z

GOLCZEWO

GOΣCH紟

GO列ISZ紟

G紑A

GRODZIEC

GR笈EK

GRUDZI.Z

GRZ犵Y

GRZMI。A z.ROGOWIEC

INOW笈Z

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZ紟

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO G紑ECKIE

KAMIENIEC Z、KOWICKI

KAMIENNA G紑A

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

K邛RZYN

K邛RZYN - KO列I茛

KIELCE

KLICZK紟

KΜDZKO

KOΜ

KONARY

KONIN-GOSxWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KO映IN WLKP.

K紑NIK

KRAK紟

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTM邛

KRASICZYN

KR襾CEWO

KRUSZWICA

KRZY烤A G紑A

KRZY狼OP紑

KSI* WIELKI

KUROZW艼I

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMI垶KI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

xG紟

犴ZYCA

ΜWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAx NIESZAWKA

MI犵ZYLESIE

MI犵ZYRZECZ

MIR紟

MOKRSKO

MOSZNA

MST紟

MUSZYNA

MY印ENICE

NAMYS紟

NIDZICA

NIEDZICA

NIEMCZA

NIEMODLIN

NIEPOΜMICE

NOWY S。Z

NOWY WI吉ICZ

ODRZYKO

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJC紟

OLE吉ICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OxWA

OΑRZYCHOWICE KΜDZKIE

OPOCZNO

OPOLE G紑KA

OPOLE OSTR紟EK

OPOR紟

OSSOLIN

OSTR坒NIK

OSTR笈A

OSTR紟 LEDNICKI

OTMUCH紟

PABIANICE

PANK紟

PASTUCH紟

PIESKOWA SKAx

PIOTRK紟 TRYBUNALSKI

PIOTRK紟-BYKI

PIOTROWICE 名IDNICKIE

PxKOWICE

PΜCK

PΜNINA

PΜTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POzZYN-ZDR粑

POZNA

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZ紟KA z.GRYF

PRZEMY印

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACI*EK

RAD紟KA

RADOM

RADZIKI DU浩

RADZY CHEΚI垶KI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROG紟 OPOLSKI

RO烤紟 ZAMEK DOLNY

RO烤紟 ZAMEK G紑NY

RYBNICA

RYBNICA LE吉A

RYCZ紟

RYDZYNA

RYTWIANY

RZ﹖INY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDL犴IN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAK紟

SIEWIERZ

SMOLE

SOBK紟

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA G紑A

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY S。Z

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJ紟

SZAMOTUΧ

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYD紟

SZYMBARK

列INAWKA G紑NA

名IDWIN

名IEBODZIN

名IECIE n.WISㄐ

名IECIE k.LE吉EJ

名INY

TORU

TORU z.DYB紟

TUCZNO

TYNIEC

UD紑Z

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZY狼OP紑

UNIEJ紟

URAZ

WAyRZYCH z.KSI*

WAyRZYCH z.STARY KSI*

WAyRZYCH z.NOWY DW紑

WARSZAWA z.KR粌EWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

W、RZE昧O

WENECJA

W癿IERKA

W癿ORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIE

WIERZBNA

WITK紟

WLE

WOJNOWICE

WOJSxWICE

WROCxW

WROCxW LE吉ICA

WYSZYNA

ZAG紑Z

ZAG紑ZE 印﹖KIE

ZAΣ

Z、KOWICE 印﹖KIE

ZB﹖ZY

ZΜTORIA k.TORUNIA

昱笈x

涉GA

涉RY

浩LAZNO

烘IGR笈


IMG BORDER=1 style=

RUINA ZAMKU G紑NEGO W 名IECIU, WIDOK OD WSCHODUuro­wa­ny za­mek w 安ie­ciu zbu­do­wa­ny zos­ta przy­pusz­czal­nie w pierw­szym kwar­ta­le XIV wie­ku z fun­da­cji ksi­cia Ber­nar­da 安id­nic­kie­go. Wzmian­ko­wa­ny w 1325 ro­ku ja­ko Sve­te zes­p馧 wa­row­ny na­le­瘸 do sys­te­mu ob­ron­ne­go o­kr­gu Kwi­sy za­bez­pie­cza­j­ce­go szlak han­dlo­wy pro­wa­dz­cy ze 奸御­ka do ㄆ­篡c. W dru­giej po­這­wie XIV stu­le­cia 安ie­cie zna­laz­這 si w r­kach czes­kich i wraz z prze­su­ni­ciem gra­nic kr­les­twa Czech na p馧­noc stra­ci­這 zna­cze­nie stra­te­gicz­ne, pe­ni帷 w la­tach 1385-1592 funk­cj sie­dzi­by len­nej ro­dzi­ny von Uech­tritz. W ro­ku 1527 na zam­ku wy­buch po­瘸r, kt­ry da im­puls do je­go prze­bu­do­wy na styl re­ne­san­so­wy. Ko­lej­ny wiel­ki og­ie do­wiad­czy bu­dow­li w pierw­szych la­tach XVIII wie­ku zmu­sza­j帷 po raz dru­gi gos­po­da­rzy do pod­j­cia wy­si­ku fi­nan­so­we­go w ce­lu na­pra­wy pow­sta­造ch znisz­cze - w jej wy­ni­ku o­bok re­kon­struk­cji stra­wio­nych przez p這­mie­nie de­ta­li, wn皻rz i ich wy­po­sa­瞠­nia do­ko­na­li oni wte­dy roz­bu­do­wy ist­nie­j­ce­go zes­po­逝 o usy­tu­o­wa­ny we wschod­niej cz窷­ci pa­豉c, co ra­dy­kal­nie zmie­ni­這 cha­rak­ter ca­貫j bry­造 zam­ko­wej. Od­no­wio­ny gmach nie­d逝­go jed­nak cie­szy si za­in­te­re­so­wa­niem swych w豉­ci­cie­li, bo­wiem ju w 1760 ro­ku zde­cy­do­wa­li oni, 瞠 ten nie spe­nia ju stan­dar­du w豉­ci­we­go dla cza­s闚, w ja­kich 篡­li, i pod­j­li de­cyz­j o je­go o­pusz­cze­niu. Za­nied­ba­na daw­na sie­dzi­ba ksi­輳­ca chy­li­豉 si od­t康 ku u­pad­ko­wi, a jej stan znacz­nie po­gor­szy si po ro­ku 1827, kie­dy wznie­co­ny w re­zul­ta­cie u­de­rze­nia pio­ru­na po­瘸r stra­wi pus­ta­we ju wn皻­rza. Ru­i­ny wa­row­ni "o篡­造" jesz­cze na kr鏒­ki czas w o­kre­sie mi­dzy­wo­jen­nym, kie­dy we wschod­niej jej cz窷­ci zor­ga­ni­zo­wa­no gos­po­d o­raz nie­wiel­ki za­jazd. Po 1945 ro­ku mu­r闚 nie za­bez­pie­cza­no i od­t康 przez po­nad p馧 wie­ku u­le­ga­造 o­ne sys­te­ma­tycz­nej de­ka­pi­ta­li­za­cji.


ZAMEK W 名IECIU NA GRAFICE Z PRZEΜMU XIX I XX WIEKULEGENDA

Daw­no te­mu w ro­dzi­nie za­mo­ne­go, ale sta­re­go ju kup­ca u­ro­dzi­豉 si dziew­czyn­ka. Szcz窷­li­wi ro­dzi­ce da­li jej imi 安iet­逝sz­ka - ro­ba­czek 鈍i­to­ja­ski i w ca­貫j swej ra­do­ci o­bie­ca­li so­bie, 瞠 zro­bi wszyst­ko, aby dziec­ku w przysz­這­ci ni­cze­go nie bra­ko­wa­這. Dziew­czyn­ka ros­豉, m­drza­豉, og鏊­nie za­po­wia­da­豉 si in­te­re­su­j­co, cz瘰­to jed­nak cho­ro­wa­豉. Ra­zu jed­ne­go dos­ta­豉 bar­dzo wy­so­kiej go­r帷z­ki. Wys­tra­szo­ny oj­ciec spro­wa­dzi naj­dro­szych me­dy­k闚, lecz kie­dy Ci bez­rad­nie roz­k豉­dali r­ce, zdes­pe­ro­wa­ny pos­ta­no­wi szu­ka ra­tun­ku na sa­mej g­rze. Uda si wi璚 do ka­pli­cy i pro­sz帷 o zdro­wie dla swo­jej 安iet­逝sz­ki o­bie­ca od­da j do klasz­to­ru. Jak to zaz­wy­czaj w le­gen­dach by­wa, mo­dlit­wa pos­kut­ko­wa­豉, a oj­ciec zgod­nie z o­biet­ni­c za­bra c­recz­k do si鏀tr. Po ja­kim cza­sie dziew­czy­na o­si庵­n­豉 w豉­ci­wy wiek, przy­bra­豉 od­po­wied­nie kszta­ty, a o jej z這­cis­tych w這­sach i uwo­dzi­ciel­skim spoj­rze­niu plot­ko­wa­豉 ca­豉 o­ko­­li­ca. Dos­ta­豉 tak­瞠 no­we imi - Swe­ta. Zgod­nie z od­wiecz­nym pra­wem na­tu­ry cwa­貫m, truch­tem, dusz­kiem po­ja­wi­li si w jej or­bi­cie kan­dy­da­ci do skosz­to­wa­nia wdzi­k闚 pi瘯­nej pan­ny, a w鈔鏚 nich ten je­den je­dy­ny - ry­cerz o ory­gi­nal­nym, acz­kol­wiek nie­co pre­ten­sjo­nal­nym imie­niu Mi­這sz. Roz­po­cz­造 si po­ta­jem­ne spot­ka­nia, ro­man­tycz­ne wie­czo­ry, wsp鏊­ne pla­ny, a wresz­cie przysz­豉 po­ra na o­wiad­czy­ny. I tu­taj po­ja­wi si pro­blem: oj­ciec Swe­ty nie chcia bo­wiem z豉­ma o­biet­ni­cy, ja­k kil­ka lat wcze­niej z這­篡 Bo­gu i ku wiel­kiej roz­pa­czy ko­chan­k闚 ka­te­go­rycz­nie od­m­wi po­b這­gos­豉­wie­nia te­go zwi您­ku.

Nie znie­ch­ci­這 to jed­nak m這­dych, kt­rzy wo­bec za­ist­nia­貫j sy­tu­a­cji pod­j­li ry­zy­ko 篡­cia na ko­ci 豉­p. Swe­ta da­豉 no­g z po­nu­re­go klasz­to­ru, nie­d逝­go po­tem z豉­pa­造 j jed­nak ta­kie wy­rzu­ty su­mie­nia, ta­ki 瘸l i po­czu­cie wsty­du, i w ak­cie skru­chy za­de­cy­do­wa­豉, 瞠 zos­ta­nie pus­tel­ni­c. Mi­這sz po­s逝sz­nie u­sza­no­wa jej wo­l (!?), pr璠­ko wy­bu­do­wa drew­nia­ny do­mek dla u­ko­cha­nej i co­dzien­nie j od­wie­dza. Pew­ne­go dnia, gdy Swe­ta u­rz­dza­豉 ma­貫 pran­ko nad brze­giem rzeki, w po­bli­簑 po­ja­wil­i si ha­豉­li­wi my­li­wi. S造­sz帷 ob­ce g這­sy dziew­czy­na wys­tra­szy­豉 si i nas­t瘼­ne­go dnia ka­za­豉 swo­je­mu ch這­pa­ko­wi wznie嗆 wa­row­ny, ka­mien­ny sto逍 (wie­輳), aby w bez­piecz­nej izo­la­cji dotr­wa do ko­ca swych dni. Mi­這sz nie poz­wo­li ni­ko­mu bu­do­wa si w bez­po­red­nim s­siedz­twie sto­pu - wszyst­kich o­sad­ni­k闚 wy­sy­豉 do miej­sca, gdzie po wie­lu la­tach pow­sta­豉 wie zwa­na Mi­這­sz闚­k. A ra­zu jed­ne­go pod­czas ru­ty­no­wej wi­zy­ty nie uj­rza swej u­ko­cha­nej w okien­ku, nie re­a­go­wa­豉 te na je­go wo­豉­nie. Prze­ra­穎­ny w po­pie­chu roz­trzas­ka wej­軼ie i nie m鏬 wprost u­wie­rzy w to, co zo­ba­czy. Dziew­czy­ny nigd­zie nie by­這, prze­pad­豉, a na pod­這­dze le­瘸 tyl­ko ha­bit i krzy. Za­豉­ma­ny ry­cerz d逝­go roz­pa­cza, a w ko­cu pod­j掖 de­cyz­j, 瞠 um­rze dla Swe­ty i z na­dzie­j, 瞠 naj­szyb­ciej spot­ka j na dru­gim 鈍ie­cie, sam si 篡w­cem za­mu­ru­je - co te nie­roz­wa­nie u­czy­ni.

Z opo­wie­ci tej na­ro­dzi­豉 si le­gen­da o za­kon­ni­cy, kt­ra z mi­這­ci do m篹­czyz­ny wy­bra­豉 tak strasz­n po­ku­t. Naz­w o­sa­dy Mi­這­sz闚­ka zmie­nio­no za po la­tach na Sve­te.
RUINA NA POCZT紟KACH Z 3. I 4. DEKADY XX WIEKUarow­nia o­trzy­ma­豉 plan zbli­穎­ny do sp豉sz­czo­ne­go o­wa­lu, usy­tu­o­wa­ne­go wzd逝 osi wsch鏚-za­ch鏚, od­po­wia­da­j­ce­go na­ry­so­wi wzg­rza, na kt­rym stoi. Ele­men­tem do­mi­nu­j­cym zam­ku jest ka­mien­na, zbu­do­wa­na z gnej­sow­ych blo­k闚 wie­瘸 miesz­kal­na li­cz­ca o­ko­這 27 met­r闚 d逝­go­ci i oko­這 11 met­r闚 sze­ro­ko­ci. W cza­sach no­wo­篡t­nych we wschod­niej cz窷­ci za­這­瞠­nia pow­sta no­wy bu­dy­nek miesz­kal­ny, praw­do­po­dob­nie wy­ko­rzys­tu­j­cy frag­men­ty star­szej ka­pli­cy, kt­ra 陰­czy­豉 si z wie­膨. Ca­造 zes­p馧 ob­ron­ny o­to­czo­ny by przez wy­so­ki mur z usy­tu­o­wa­n od za­cho­du bra­m o­raz przez wy­pe­nio­n wo­d fo­s.


PLAN RUIN ZAMKU WG J. SAWI垶KIEGO


RZUT RUIN OD ZACHODU, M. CHOROWSKA REZYDENCJE 吐EDNIOIECZNE NA 印﹖KUtan ruin poz­wa­la jesz­cze od­czy­ta roz­pla­no­wa­nie 鈔ed­nio­wiecz­nej wa­row­ni. Oca­la­豉 bo­wiem zna­ko­mi­ta cz窷 go­tyc­kich mu­r闚 ob­wo­do­wych, nie­mal pe­nej wy­so­ko­ci wie­瘸 go­tyc­ka, zde­was­to­wa­ny no­wo­篡t­ny dom miesz­kal­ny, ka­pli­ca i re­lik­ty bu­dyn­k闚 gos­po­dar­czych. Kom­pleks zam­ko­wy do ko­ca XX wie­ku poz­ba­wio­ny by opie­ki i nisz­cza; obec­nie je­go mu­ry suk­ce­syw­nie za­bez­pie­cza­ne s przez pry­wat­nych w豉­ci­cie­li, kt­rzy z w豉s­nych 鈔od­k闚 sta­ra­j si u­ra­to­wa za­by­tek przed pos­t­pu­j­c de­gra­da­cj. Za­mek u­dos­t瘼­nio­ny jest do zwie­dza­nia za nie­wiel­k o­p豉­t.


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

NA DZIEDZI哸U ZAMKOWYM, W G牞I POZOSTAΜ列I KAPLICY / WEWN﹗RZ WIE玆


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

WIDOK NA DZIEDZINIEC OD WSCHODU, PO PRAWEJ ZREKONSTRUOWANY P茛NOCNY MUR OBWODOWY


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

RELIKTY XVIII-WIECZNEGO PAxCU


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

W PIWNICACH GOTYCKIEJ WIE玆amek stoi tu przy dro­dze nr 358 陰­cz­cej Le­n ze 安ie­ra­do­wem, oko­這 5 km na po­逝d­nie od Le­nej. Przez wie kur­su­j au­to­bu­sy PKS - przy­sta­nek znaj­du­je si nie­o­po­dal ruin. Sa­mo­ch鏚 mo­na za­par­ko­wa przy dro­dze vis-a-vis bra­my zam­kow­ej al­bo pod u­sy­tu­o­wa­nym nie­o­po­dal skle­pem. (ma­pa zam­k闚 wo­je­w鏚z­twa)
1. M. Chorowska: Rezydencje 鈔edniowieczne na 奸御ku, OFPWW 2003
2. B. Guerquin: Zamki w Polsce, Arkady 1984
3. I. T. Kaczy雟cy: Zamki w Polsce po逝dniowej, Muza SA 1999
4. L. Kajzer, J. Salm, S. Ko這dziejski: Leksykon zamk闚 w Polsce, Arkady 2001
5. M. 安ie篡: Zamki, twierdze, warownie, Foto Art 2002


IMG BORDER=1 style=

WIDOK RUIN OD STRONY P茛NOCNEJ


W pobli簑:
Le郾a - zamek Czocha XIII/XIVw., 9 km
Zapusta - zamek Rajsko XIIIw., przebudowany, 9 km
Prosz闚ka - ruina zamku piastowskiego Gryf XIIIw., 15 km
Rz御iny - relikty zamku Podskale XIIIw., 20 kmSTRONA G紟NA

tekst: 2004
fotografie: 2013
© Jacek Bednarek