STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

KONTAKT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

WIDOK ZAMKU OD POŁUDNIOWEGO ZACHODUedług tra­dy­cji wieś Ro­gów (daw. Ro­gau) w cza­sach pias­tow­skich na­le­ża­ła do ry­cer­skie­go za­ko­nu tem­pla­riu­szy, któ­rzy mie­li zbu­do­wać tu­taj za­mek po­łą­czo­ny pod­ziem­ny­mi tu­ne­la­mi z wa­row­nia­mi w Krap­ko­wi­cach i po­ło­żo­nym na dru­gim brze­gu Od­ry Ot­mę­cie. In­for­ma­cje o rze­ko­mych ko­ry­ta­rzach moż­na o­czy­wiś­cie wło­żyć mię­dzy baj­ki, nie ma tak­że żad­nych do­ku­men­tów pot­wier­dza­ją­cych funk­cjo­no­wa­nie w tym miej­scu za­kon­nej ko­man­do­rii. Wia­do­mo na­to­miast, że w 1305 ro­ku miej­sco­wość sta­no­wi­ła włas­ność czyn­szo­wą bis­kup­stwa wroc­ław­skie­go, a w po­ło­wie XIV stu­le­cia na­le­ża­ła do ry­ce­rzy: Cu­na­do de Ro­gow (1339) i Wer­co­ni­sa de Ro­gau (1351). W za­cho­wa­nym ak­cie kup­na-sprze­da­ży z ro­ku 1393, wy­mie­nia­ją­cym no­wych właś­ci­cie­li Ro­go­wa - bra­ci Ja­na i Ada­ma Bess, ist­nie­je wzmian­ka o ja­kieś bu­dow­li ob­ron­nej, jest ona jed­nak la­ko­nicz­na. Oko­ło 1490 roku jej gos­po­da­rza­mi zos­ta­li hra­bio­wie Ro­goy­sky z Ro­goź­ni­ka na Mo­ra­wach.


RYCINA Z LAT 20. XX WIEKU, HEIMATKALENDER FUR DEN KREIS OPPELN


amek no­wo­żyt­ny w for­mie zbli­żo­nej do współ­czes­nej zbu­do­wa­ny zos­tał pod ko­niec XVI wie­ku lub do­pie­ro o­ko­ło ro­ku 1620 z fun­da­cji wspom­nia­nych wcześ­niej Ro­goy­skich. Wznie­sio­no wte­dy dwa re­ne­san­so­we skrzyd­ła miesz­kal­ne wraz z na­roż­ną basz­tą, dos­ta­wio­ne do ist­nie­ją­cej pros­to­kąt­nej wie­ży. De­ko­ra­cyj­ne kruż­gan­ki na dzie­dziń­cu pow­sta­ły w ok­re­sie póź­niej­szym. W ro­ku 1612, po śmier­ci os­tat­nie­go z ro­du - Ste­fa­na Ro­goy­sky, ma­ją­tek prze­szedł na włas­ność ro­dzi­ny Wrbsky. Słu­żył jej przez blis­ko sto pięć­dzie­siąt lat, w koń­cu jed­nak nie­właś­ci­wie gos­po­da­ro­wa­ny, za­nied­ba­ny i za­dłu­żo­ny sprze­da­ny zos­tał w 1757 ro­ku na li­cy­ta­cji hra­bie­mu Hen­ry­ko­wi Adol­fo­wi von Ro­e­dern z Krap­ko­wic. Kil­ka lat póź­niej Hen­ryk zmarł, a je­go spad­ko­bier­cy szyb­ko poz­by­li się przy­byt­ku, od­sprze­da­jąc go hra­bie­mu Ka­ro­lo­wi Wil­hel­mo­wi von Haug­witz, przed­sta­wi­cie­lo­wi ro­du, któ­ry gos­po­da­ro­wał w Ro­go­wie i są­sied­nich włoś­ciach aż do koń­ca II woj­ny świa­to­wej, przek­ształ­ca­jąc pod­u­pad­ły za­mek w re­pre­zen­ta­cyj­ną sie­dzi­bę szla­chec­ką. Syn Ka­ro­la, Hen­ryk Kurt von Haug­witz, pre­mier Prus, roz­bu­do­wał ją dos­ta­wia­jąc do do­tych­cza­so­wej za­bu­do­wy kla­sy­cys­tycz­ne skrzyd­ło pół­noc­ne; za­ło­żył też mod­ny na owe cza­sy kra­jo­bra­zo­wy park w sty­lu an­giel­skim. Po śmier­ci os­tat­nie­go nie­miec­kie­go właś­ci­cie­la Hein­ri­cha von Haug­witz (zm. 1932) Ro­gów na­le­żał jesz­cze do przed­sta­wi­cie­li duń­skiej li­nii ro­du słu­żąc im spo­ra­dycz­nie ja­ko let­nia re­zy­den­cja. Po 1945 ro­ku prze­szedł na włas­ność pań­stwa, peł­niąc po­cząt­ko­wo funk­cję przed­szko­la, nas­tęp­nie ma­ga­zy­nu zbo­ża przy miej­sco­wym PGR-rze, co na­tu­ral­nie do­pro­wa­dzi­ło go do ru­iny. W 1965 za­by­tek prze­ka­za­ny zos­tał Wo­je­wódz­kiej Bib­lio­te­ce Pu­blicz­nej w Opo­lu i po trwa­ją­cej przesz­ło dzie­sięć lat od­bu­do­wie zos­tał od­da­ny do u­żyt­ku ja­ko fil­ia tej­że z cen­ny­mi sta­ro­dru­ka­mi i zbio­ra­mi spec­jal­ny­mi.ZAMEK NA PRZEDWOJENNYCH FOTOGRAFIACH, NA PIERWSZYM PLANIE STARORZECZE ODRYRo­dzi­na von Haug­witz przy­by­ła na Śląsk oko­ło 1289 ro­ku z Miś­ni przez Łu­ży­ce. Jej za­ło­ży­cie­lem był Ru­di­ger de Hu­ge­wicz, któ­ry stał przy księ­ciu Bol­ku świd­nic­ko-ja­wor­skim i dzię­ki te­mu zgro­ma­dził do­bra w tym właś­nie księs­twie. Ru­di­ger miał bra­ci Jo­han­na i Mer­bo­ta - wszys­cy oni ut­wo­rzy­li trzy li­nie Hau­gwit­zów. Naj­wyż­sze u­rzę­dy o­siąg­nę­li w księs­twie zię­bic­kim, cho­ciaż naj­bar­dziej roz­wi­nę­ła się li­nia świd­nic­ka Ru­di­ge­ra, od któ­rej z ko­lei w po­ło­wie XIV stu­le­cia wysz­ła li­nia kłodz­ka. W XVIII wie­ku kil­ku przed­sta­wi­cie­li ro­dzi­ny o­trzy­ma­ło ty­tu­ły a­rys­to­kra­tycz­ne. W dniu 4. paź­dzier­ni­ka 1723 bra­cia Ge­org Karl i Hein­rich Wil­helm z Bie­lic o­trzy­ma­li czes­kie ty­tu­ły ba­ro­nów, a 1. wrześ­nia 1733 pierw­szy z wy­mie­nio­nych, za­ło­ży­ciel fi­dei­ko­mi­su Krap­ko­wi­ce, pod­nie­sio­ny zos­tał do sta­nu hra­biow­skie­go. Karl Wil­helm, dzie­dzic czes­kie­go Ná­mest nad Os­la­vou, zos­tał hra­bią Rze­szy 7. grud­nia 1779, Jo­hann Franz von Haug­witz z Pisz­ko­wic w Kłodz­kiem o­trzy­mał prus­ki ty­tuł hra­biow­ski 21. stycz­nia 1780, a Chris­tian Hein­rich Curt - 15. paź­dzier­ni­ka ro­ku 1786. Ten os­tat­ni peł­nił funk­cję mi­nis­tra sta­nu.

Z ro­dzi­ną von Haug­witz zwią­za­ne są m.in. nas­tę­pu­ją­ce ma­jąt­ki na Śląs­ku: za­mek Grod­no, gdzie w 1329 ro­ku od­no­to­wa­ny był Kil­ian von Haug­witz jako bur­gra­bia, Klu­czo­wa, Ko­ry­tów, Książ, Chróst­nik, Pisz­ko­wi­ce, Ro­gów O­pol­ski o­raz Wleń. We­dług le­gen­dy ro­dzi­na o­trzy­ma­ła herb już w o­kre­sie, gdy ple­mio­na Mar­ko­ma­nów na­pie­ra­ły na pół­noc­ne pro­win­cje rzym­skie, czy­li w II w. n.e. Ich ro­do­wy herb przed­sta­wia w po­lu czer­wo­nym czar­ną ba­ra­nią gło­wę ze zło­ty­mi ro­ga­mi.IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

SKRZYDŁO POŁUDNIOWE ZAMKU, MOST ZAMKOWYpe­ru­ją­cy jako fil­ia bib­lio­te­ki o­pol­skiej gmach gro­ma­dzi ob­szer­ną ko­lek­cję daw­nych rę­ko­pi­sów, dru­ków, map, lis­tów o­raz gra­fik, m.in. wy­da­nej w 1625 Kro­ni­ki Śląs­kiej Ja­ku­ba Schick­fu­sa, ma­py drze­wo­ry­to­wej Śląs­ka z ro­ku 1545, czy lis­tu lor­da Ge­or­ga By­ro­na ad­re­so­wa­ne­go do hra­bie­go Haug­wit­za. We wnę­trzach zam­ku u­rzą­dzo­no wys­ta­wę u­ka­zu­ją­cą roz­wój książ­ki: od pa­pi­ru­su po­przez ta­blicz­ki gli­nia­ne do księ­gi z XVIII wie­ku. Znaj­du­je się tu­taj tak­że eks­po­zy­cja ar­che­o­lo­gicz­na pre­zen­tu­ją­ca śred­nio­wiecz­ne sko­ru­py, gro­ty strzał i ele­men­ty wys­tro­ju wnętrz. Obok funk­cji kul­tu­ral­nych Ro­gów peł­ni rów­nież ro­lę oś­rod­ka o cha­rak­te­rze kon­fe­ren­cyj­no-biz­ne­so­wym z ho­te­lem w przys­tęp­nych - jak na te­go ty­pu o­biekt - ce­nach. Pięk­nie od­res­tau­ro­wa­ny, po­ma­lo­wa­ny na wy­ra­zis­ty żół­ty ko­lor gmach kon­tras­tu­je z po­ło­żo­nym po są­siedz­ku ma­low­ni­czym par­kiem, w któ­rym spot­kać moż­na wie­le rzad­kich w Pol­sce ga­tun­ków drzew, m.in.: mi­ło­rząb ja­poń­ski i tu­li­pa­now­ca.


Zamek Rogów Opolski
ul. Parkowa 36-38, Rogów Opolski
47-300 Krapkowice
tel. 77 467 21 08
e-mail: zamek.rogow(at)wbp.opole.pl

Godziny otwarcia


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

MAŁA ARCHITEKTURA W PARKU ZAMKOWYMogów Opol­ski po­ło­żo­ny jest kil­ka ki­lo­met­rów na pół­noc od Krap­ko­wic, przy le­wym brze­gu Od­ry, nie­co na po­łud­nie od au­to­stra­dy A4. Do­jazd z Krap­ko­wic ko­mu­ni­ka­cją PKS. Za­mek stoi w po­łud­nio­wej częś­ci wsi, przy ul. Par­ko­wej.
1. T. Kudyba: Rogów Opolski - posiadłość w rogu Odry
2. M. Niemczyk: Z badań [...] zamku w Rogowie Opolskim, PW 1974


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

DO CELU PROWADZI ZIELONY SZLAK I 'STYLOWY' DROGOWSKAZ, A PRZY ZAMKU TAKA OTO KATASTROFA


W pobliżu:
Krapkowice - zamek szlachecki Redernów XVIIw., 7 km
Krapkowice Otmęt - zamek rycerski XIV/XVIw., 10 km
Prószków - zamek szlachecki XVIw., 12 km
Opole - pozostałości zamku książęcego XIIIw., 22 km
Opole Górka - relikty zamku książęcego XIVw., 22 km
Głogówek - zamek Oppersdorffów XVIw., 23 km
Moszna - pałac eklektyczny (zwany zamkiem) XIXw., 24 km
Chrzelice - zamek joannitów XIIIw., przebudowany, 25 kmSTRONA GŁÓWNA

tekst: 2006
fotografie: 2006
© Jacek Bednarek