STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

KONTAKT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

ZAMEK W BOBOLICACHamek w Bo­bo­li­cach zbu­do­wa­ny zo­stał w po­ło­wie XIV wie­ku z ini­cja­ty­wy Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go jako ko­lej­na wa­row­nia strze­gą­ca po­łu­dnio­wej gra­ni­cy Pań­stwa Pol­skie­go. W roku 1370 z oka­zji swej ko­ro­na­cji Lu­dwik An­de­ga­weń­ski nadał ją księ­ciu Wła­dy­sła­wo­wi Opol­czy­ko­wi w za­mian za po­pie­ra­nie jego za­mia­rów dy­na­stycz­nych, ten z ko­lei prze­ka­zał Bo­bo­li­ce w rę­ce Wę­gra, An­drze­ja Scho­eny z Bar­la­bas. Dzier­żaw­cy twier­dzy, spi­sku­jąc na boku z Za­ko­nem Krzy­żac­kim, oka­za­li się nie­lo­jal­ni wo­bec pol­skiej ko­ro­ny, co spro­wo­ko­wa­ło Wła­dy­sła­wa Ja­gieł­łę, któ­ry w 1396 na­je­chał zie­mie Opol­czy­ka i zbroj­nie za­gar­nął za­mek wraz z oko­licz­ny­mi wło­ścia­mi. Pod ko­niec XIV i w XV wie­ku za­rzą­dza­li nim m.in. Sza­frań­co­wie, Trest­ko­wie, Kre­zo­wie, a póź­niej rów­nież Cho­da­kow­scy, Mę­ciń­scy o­raz Mysz­kow­scy. Nie za­wsze dzie­dzi­cze­nie zam­ku od­by­wa­ło się ła­god­nie. Cie­ka­wy przy­pa­dek miał tu­taj miej­sce w roku 1427, po śmier­ci Anny, cór­ki pierw­sze­go pry­wat­ne­go wła­ści­cie­la Bo­bo­lic - An­drze­ja Scho­eny. Wów­czas to ma­jąt­kiem po­dzie­li­li się Sta­ni­sław Sza­fra­niec z Mło­dzie­jo­wic her­bu Sta­ry­koń, syn Anny z pierw­sze­go mał­żeń­stwa, oraz dru­gi jej mał­żo­nek — Mści­wój z Wierz­cho­wi­ska her­bu Lis wraz z dzieć­mi: Mści­wo­jem, An­drze­jem, Do­ro­tą, An­ną, Elż­bie­tą i Ka­ta­rzy­ną. Oby­dwie stro­ny zo­bo­wią­za­ły się po­dzie­lić zam­kiem po po­ło­wie, z cza­sem do­szło jed­nak do go­rą­cych spo­rów. We­wnątrz bu­dow­li wła­sność obu stron kon­flik­tu wy­zna­cza­ły ja­kieś za­po­ry, któ­re w 1441 syn Mści­wo­ja, An­drzej z Wierz­cho­wi­ska - z po­mo­cą trzy­dzie­stu szlach­ty oraz set­ką po­moc­ni­ków mier­niej­szej kon­dy­cji - wy­ła­mał, ra­bu­jąc by­dło i zbo­że z czę­ści przy­na­leż­nej przy­rod­nie­mu bra­tu.


RUINA NA RYCINIE KOSTRZEWSKIEGO Z POŁOWY XIX WIEKU


nte­gral­ność wa­row­ni przy­wró­co­na zo­sta­ła czte­ry lata po tym przy­krym in­cy­den­cie, kie­dy pod­ko­mo­rzy kra­kow­ski Piotr Sza­fra­niec wy­ku­pił od Li­sów z Wierz­cho­wi­ska pra­wa do za­miesz­ka­nej przez nich po­ło­wy i dóbr w naj­bliż­szym oto­cze­niu. Szyb­kie po­zby­cie się przez Sza­frań­ców zam­ku oraz czę­ste w dru­giej po­ło­wie XV stu­le­ciu zmia­ny wła­ści­cie­li nie spo­wo­do­wa­ły już wię­cej po­dzia­łów skal­nej twier­dzy. Po­cząt­ki jej upad­ku da­tu­je się na 1587 rok, w któ­rym na­je­chał i zdo­był ją pre­ten­dent do pol­skie­go tro­nu Mak­sy­mi­lian Habs­burg. O wie­le go­rzej z zam­kiem obe­szli się żoł­nie­rze szwedz­cy, zaj­mu­jąc go i pa­ląc w roku 1657 Od tego cza­su na­stę­po­wa­ła szyb­ka de­gra­da­cja kró­lew­skie­go gma­chu. W roku 1683 jego stan był już tak zły, że cią­gną­cy ze swy­mi woj­ska­mi pod Wie­deń Jan III So­bie­ski pod­czas po­sto­ju w Bo­bo­li­cach wo­lał spę­dzić noc pod na­mio­tem, niż ry­zy­ko­wać noc­leg w bar­dzo znisz­czo­nym już bu­dyn­ku. W XVIII wie­ku zruj­no­wa­ny za­mek ku­pi­li Mę­ciń­scy z za­mia­rem (jak się póź­niej oka­za­ło nie zre­ali­zo­wa­nej) od­bu­do­wy. W 1882 zie­mię, na któ­rej sta­łe opusz­czo­ne już mury, w wy­ni­ku par­ce­la­cji otrzy­ma­ła miej­sco­wa chłop­ska ro­dzi­na Ba­ry­łów. Ich spad­ko­bier­cy po dłu­gich spo­rach są­do­wych w 1999 od­sprze­da­li ru­i­nę by­łe­mu se­na­to­ro­wi RP Ja­ro­sła­wo­wi La­sec­kie­mu, któ­ry pod­jął się peł­nej jej re­kon­struk­cji.


RYCINA NAPOLEONA ORDY Z XIX WIEKUPrzed wie­lu laty po­ło­żo­ne po są­siedz­ku Bo­bo­li­ce i Mi­rów by­ły wła­sno­ścią dwóch bra­ci. Bra­cia byli tak do sie­bie po­dob­ni, że na­wet naj­bliż­sza służ­ba mia­ła pro­ble­my z od­róż­nie­niem jed­ne­go od dru­gie­go. Ży­li obaj do­stat­nio, gro­ma­dząc w łą­czą­cym zam­ki pod­ziem­nym tu­ne­lu skar­by przy­wie­zio­ne z wy­praw wo­jen­nych. Tych skar­bów strze­gła sta­ra okrut­na cza­row­ni­ca o czer­wo­nych śle­piach a z nią zły duch wcie­lo­ny w wiel­kie­go ber­nar­dy­na. Bra­cia do­sko­na­le się ro­zu­mie­li i go­to­wi byli zro­bić dla sie­bie wszyst­ko. Do cza­su. Ich wiel­ka przy­jaźń zo­sta­ła wy­sta­wio­na na pró­bę, gdy je­den z nich przy­wiózł z wy­pra­wy wo­jen­nej pięk­ną dziew­czy­nę Agniesz­kę. Cud­na Agniesz­ka szyb­ko wy­lą­do­wa­ła w pod­zie­miach obok skar­bu, po­nie­waż za­zdro­sny chło­pak chciał mieć ją tyl­ko dla sie­bie, a za­uwa­żył, że bra­ci­szek zbyt gor­li­wie in­te­re­su­je się jej oso­bą. I jak się oka­za­ło, prze­czu­cia miał nie­zwy­kle traf­ne. Pew­ne­go razu bo­wiem, pod nie­obec­ność cza­row­ni­cy, któ­ra uda­ła się na sa­bat na Ły­sej Gó­rze, na­krył pa­rę ko­chan­ków w sy­tu­acji nie­dwu­znacz­nej. Roz­gnie­wa­ny za­mor­do­wał bra­ta, a dziew­czy­nę za­mu­ro­wał w lo­chach zam­ku­.

Po tej zbrod­ni nie mógł jed­nak za­głu­szyć wy­rzu­tów su­mie­nia — bra­to­bój­stwo cią­ży­ło na nim jak prze­kleń­stwo. Z cza­sem po­padł w al­ko­ho­lizm i razu pew­ne­go, gdy to­pił zmar­twie­nia w wi­nie, roz­sza­la­ła się bu­rza, a je­dy­ny pio­run, jaki wte­dy wy­rwał się ze skłę­bio­nych chmur, po­ra­ził go i za­bił. Nie­wier­na bran­ka po­zo­sta­ła w lo­chach, gdzie na­dal strze­że jej cza­row­ni­ca od­stra­sza­ją­ca każ­de­go śmiał­ka, któ­ry chciał­by uwol­nić nie­szczę­sną dziew­czy­nę.
ZAMEK PRZED ODBUDOWĄ NA POCZTÓWKACH Z LAT 60. XX WIEKU
ZWALISKA ZAMKU W BOBOLICACH


Po­mię­dzy Le­lo­wem a Żar­ka­mi, w Ol­ku­skiem, znaj­du­je się ma­ła wio­ska pry­wat­na Bo­bo­li­ce, szczy­cą­ca się ślicz­ny­mi ru­ina­mi nie­wiel­kie­go za­mecz­ku, któ­ry na ster­czą­cej zbu­do­wa­ny ska­le, się­ga cza­sów Każ­mi­rza Wiel­kie­go. Był on nie­gdyś sil­nie ob­wa­ro­wa­ny, i jako taki w roku 1370 nada­ny zo­stał len­nem pra­wem przez kró­la Lu­dwi­ka Wła­dy­sła­wo­wi księ­ciu opol­skie­mu, wraz z in­ne­mi gro­da­mi. Lecz gdy ten­że na­jeż­dżał mia­sta i kup­ców z to­wa­ru ob­dzie­rał, Wła­dy­sław Ja­gieł­ło wy­pra­wił prze­ciw nie­mu woj­sko w roku 1396, a za­jąw­szy, przez pod­da­nie się za­ło­gi, za­mek bo­bo­lic­ki, przy­łą­czył go do ma­jęt­no­ści ko­ron­nych. Od­tąd wa­row­nia ta, wraz z na­le­żą­ce­mi do niej wło­ścia­mi, sta­no­wi­ła osob­ne sta­ro­stwo, któ­re z cza­sem prze­szedł­szy na wła­sność pry­wat­ną, by­ło dzie­dzic­twem naj­przód Mysz­kow­skich, mar­gra­biów na Mi­ro­wie, a w koń­cu Mę­ciń­skich.

Ma­leń­ki to był za­me­czek, z wiel­ką ato­li smia­ło­ścią na wierz­choł­ku nie­do­stęp­nej ska­ły wznie­sio­ny. Kształt miał nie­fo­rem­ny, sto­sow­nie do tego, jak grzbiet gó­ry po­zwa­lał; miał dwie basz­ty pół­okrą­głe, jed­ną w na­roż­ni­ku, dru­gą przy ścia­nie pół­noc­nej i dzie­dzi­niec ma­ły, ale sil­nie za­my­ka­ją­cy się bra­mą. Dro­ga do nie­go pro­wa­dzi­ła po po­chy­ło­ści ska­ły od stro­ny po­łu­dnio­wej, a sam wjazd był od za­cho­du. Za­mek ten w roku 1661 prze­stał być miesz­kal­nym i wsku­tek tego ob­ró­cił się w ru­inę, któ­ra prze­cież jest ozdo­bą ca­łej oko­li­cy i sta­no­wi je­den z naj­pięk­niej­szych na­szych kra­jo­bra­zów. Ze szczy­tów bo­wiem mu­rów bo­bo­lic­kie­go zam­ku cza­ru­ją­cy wi­dok na pa­sma skał, któ­re za­czy­na­jąc od Olsz­ty­na, cią­gną się ku Pi­li­cy do Kra­ko­wa, wska­zu­jąc dro­gę do sta­ro­żyt­nej sto­li­cy daw­nej Pol­ski.

Tygodnik Ilustrowany, 1861IMG BORDER=1 style=

IMG BORDER=1 style=

PANORAMA ZAMKU OD POŁUDNIA, STĄD DOSKONALE WIDOCZNY TARAS WIDOKOWY W BASTEI POŁUDNIOWEJarow­ny za­mek wznie­sio­no z bia­łe­go miej­sco­we­go wa­pie­nia na ska­li­stym wzgó­rzu o wy­so­ko­ści 360 m n. p. m. Pier­wot­nie zaj­mo­wał on tyl­ko cen­tral­ną część wznie­sie­nia. Na naj­wyż­szym, pół­noc­nym cy­plu sta­ła cy­lin­drycz­na wie­ża, obok niej - bu­dy­nek miesz­kal­ny. Przy­pusz­czal­nie w XV wie­ku sys­tem obron­ny wzmoc­ni­ły pół­ko­li­ste basz­ty. Do zam­ku wy­so­kie­go przy­le­ga­ło od po­łud­nia i od za­cho­du przed­zam­cze, do któ­re­go wjazd pro­wa­dził wschod­nim sto­kiem wzgó­rza. Przed­zam­cze to opa­sa­no mu­rem obron­nym, ca­łość zaś ota­cza­ła su­cha fosa, nad któ­rą za­pew­ne prze­rzu­co­no zwo­dzo­ny most pro­wa­dzą­cy do pię­tro­wej wie­ży bram­nej. Za­sad­ni­czym ce­lem XVI­-wiecz­nej prze­bu­do­wy by­ła li­kwi­da­cja go­tyc­kiej wie­ży, miej­sce któ­rej za­jął co naj­mniej dwu­kon­dy­gna­cyj­ny bu­dy­nek miesz­kal­ny. W przy­zie­miach po­miesz­czo­no kuch­nię, pie­kar­nię, spi­żar­nię i skar­biec, a pię­tra prze­zna­czo­no na izby miesz­kal­ne i re­pre­zen­ta­cyj­ne kom­na­ty. Pod­czas pró­by od­bu­do­wy wa­row­ni w XVIII wie­ku roz­ku­to go­tyc­kie otwo­ry okien­ne, co w znacz­nym stop­niu za­tar­ło jej śre­dnio­wiecz­ny cha­rak­ter.PLAN ZAMKU W BOBOLICACH: 1. WIEŻA, 2. DOM MIESZKALNY, 3. BASTEJA, 4. DZIEDZINIEC, 5. BRAMA, 6. MUR OBWODOWYREKONSTRUKCJA WAROWNI WG J. GUMOWSKIEGO, LATA 30. XX WIEKUo nie­daw­na po­stać oka­za­łej przed la­ty wa­row­ni okre­śla­ły je­dy­nie nie­wiel­kie frag­men­ty zam­ku gór­ne­go [1] [2], wśród nich naj­le­piej za­cho­wa­na ścia­na wschod­nia, a tak­że skrom­ne po­zo­sta­ło­ści ze­wnętrz­nych mu­rów ob­wo­do­wych. Po od­sprze­da­ży ruin w rę­ce p. La­sec­kie­go nowy wła­ści­ciel pod­jął kon­tro­wer­syj­ną pró­bę ich ra­to­wa­nia. W roku 2001 pod kie­run­kiem kra­kow­skich ar­che­olo­gów roz­po­czę­to pra­ce [1] [2] [3] ma­ją­ce na celu re­kon­struk­cję bu­dow­li po­łą­czo­ną z ba­da­nia­mi w grun­cie, pod­czas któ­rych od­two­rzo­no prze­bieg pier­wot­nych mu­rów i cha­rak­ter póź­niej­szych prze­bu­dów zam­ku, a tak­że wy­do­by­to wie­le zna­le­zisk w po­sta­ci mo­net, fra­gmen­tów kaf­li pie­co­wych, na­czyń szkla­nych o­raz e­le­men­tów me­ta­lo­wych, wśród nich praw­do­po­dob­nie część skob­la daw­ne­go... pa­sa cno­ty. Pra­ce te za­koń­czo­no dzie­sięć lat póź­niej, w roku 2011.


IMG BORDER=1 style= IMG BORDER=1 style=

IMG BORDER=1 style= IMG BORDER=1 style=

ZREKONSTRUOWANE WNĘTRZA ZAMKU W BOBOLICACH


od­bu­do­wa­nym zam­ku zlo­ka­li­zo­wa­no cen­trum kon­fe­ren­cyj­ne i punkt ob­słu­gi tu­ry­stycz­nej. W u­dos­tęp­nio­nych do zwie­dza­nia niż­szych kon­dyg­nac­jach wa­row­ni o­bej­rzeć moż­na sta­ran­nie zre­konst­ru­o­wa­ne kom­na­ty, a w jed­nej z baszt - nie­wiel­kie mu­zeum. Bi­le­ty wstę­pu dro­gie.

Zamek Bobolice, 42-320 Niegowa
e-mail: office(at)hotelzamekbobolice.pl

Godziny otwarcia zamku / CennikIMG BORDER=1 style= IMG BORDER=1 style=

ZAMYKAJĄCY OBYDWA DZIEDZIŃCE MUR POŁUDNIOWY Z BASZTĄ BRAMNĄ


IMG BORDER=1 style= IMG BORDER=1 style=

NIEZALEŻNIE OD WIELU KONTROWERSJI ZWIĄZANYCH Z CELOWOŚCIĄ I METODAMI JEGO ODBUDOWY ZAMEK PREZENTUJE SIĘ WYŚMIENICIE,
WZNIESIONY NA NIEWIELKIM WZGÓRZU DOSKONALE WKOMPONOWAŁ SIĘ W MALOWNICZY KRAJOBRAZ JURYLi­czą­cy 164 ki­lo­me­try dłu­go­ści czer­wo­ny Sz­lak Or­lich Gniaz­d to je­den z naj­star­szych w Pol­sce wy­zna­czo­nych szla­ków tu­ry­stycz­nych. Utwo­rzył go w 1950 roku Ka­zi­mierz So­snow­ski ozna­cza­jąc nu­me­rem 1 w ogól­no­pol­skim re­je­strze zna­ko­wa­nych szla­ków pie­szych. Szlak ten bie­gnie z pół­no­cy na po­łu­dnie, z Czę­sto­cho­wy do Kra­ko­wa, a cha­rak­te­ry­zu­ją go wy­mie­nio­ne w jego na­zwie Orle Gniaz­da - bu­do­wa­ne na szczy­tach wznie­sień, po­śród trud­no do­stęp­nych skał wa­pien­nych, śre­dnio­wiecz­ne zam­ki i straż­ni­ce: Ol­sztyn, Os­tręż­nik, Mi­rów, Bo­bo­li­ce, Mor­sko, Bi­rów, O­gro­dzie­niec, Pilica, Smo­leń, Byd­lin, Rab­sztyn, Pies­ko­wa Ska­ła, Oj­ców i Korz­kiew.IMG BORDER=1 style= IMG BORDER=1 style=

WIDOK NA ZAMEK OD STRONY WSCHODNIEJ...


IMG BORDER=1 style= IMG BORDER=1 style=

...I OD POŁUDNIA, Z DROGI PROWADZĄCEJ NA USYTUOWANY U STÓP WZNIESIENIA PARKINGobo­li­ce po­ło­żo­ne są w pół­noc­nej czę­ści Jury Kra­kow­sko­-Czę­sto­chow­skiej, 1,5 km na wschód od cza­ru­ją­ce­go Mi­ro­wa. Sa­mo­cho­dem pod­je­chać moż­na bez­po­śred­nio pod wzgó­rze zam­ko­we, gdzie znajduje się ob­szer­ny płat­ny par­king. Utrud­nio­ny jest do­jazd ko­mu­ni­ka­cją pu­blicz­ną - au­to­bu­sa­mi PKS moż­na do­stać się tyl­ko do Nie­go­wej, skąd na­le­ży iść 4 km żół­tym szla­kiem na po­łu­dnie. Więk­sze miej­sco­wo­ści, do któ­rych au­to­bu­sy kur­su­ją znacz­nie czę­ściej, to Kro­czy­ce i Żar­ki, oby­dwie od­da­lo­ne od wsi o około 9 km. (ma­pa zam­ków)

1. M. Antoniewicz: Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej...
2. B. Guerquin: Zamki w Polsce, Arkady 1984
3. I. T. Kaczyńscy: Zamki w Polsce południowej, Muza SA 1999
4. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001
5. R. Sypek: Zamki i obiekty warowne Jury Karkowsko-Częstochowskiej


IMG BORDER=1 style=

NA SZLAKU Z MIROWAMirów - ruina zamku rycerskiego XIVw., 1,5 km
Łutowiec - pozostałości strażnicy królewskiej XIVw., 4 km
Morsko - ruina zamku XIVw., 8 km
Przewodziszowice - pozostałości strażnicy królewskiej XIVw., 8 km
Ostrężnik - pozostałości zamku królewskiego XIVw., 11 km
Suliszowice - pozostałości strażnicy królewskiej XIVw., 13 kmSTRONA GŁÓWNA

tekst: 2015
fotografie: 2014
© Jacek Bednarek