Opisano 196 obiektów. Ostatnia zmiana: KRZYŻNA GÓRA 8.12.2018

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

ZA GRANICĄ

KONTAKT

SHIRO


WROCŁAW


GOŁUCHÓW


SZAMOTUŁY


STRZELCE OPOLSKIE


KRZYŻNA GÓRA

BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PACZKÓW

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


amki. Per­ły Śre­dnio­wie­cza. Her­me­tycz­ni świad­ko­wie prze­szło­ści, ro­man­tycz­ne i peł­ne ta­jem­nic, od da­wien daw­na przy­cią­ga­ły ludz­ki wzrok i roz­bu­dza­ły emo­cje. Nie­za­leż­nie od tego, czy wzno­si­ły się na nie­do­stęp­nych wzgó­rzach, czy też ry­so­wa­ły na ni­zin­nych łą­kach wśród błot lub roz­le­wisk rzecz­nych, nie­zmien­nie od­dzia­ły­wa­ły na ludz­ką wy­obraź­nię. Jed­nych wpro­wa­dza­ły w świat ir­ra­cjo­nal­ny, tak od­mien­ny od co­dzien­ne­go i upo­rząd­ko­wa­ne­go ży­cia zwy­czaj­nych lu­dzi. In­nym na­su­wa­ły wspo­mnie­nia świet­no­ści zwa­lo­nych mu­rów i gma­chów zam­ko­wych, któ­re by­ły on­giś czy to po­tęż­ny­mi twier­dza­mi kró­lew­ski­mi, czy też sie­dzi­ba­mi zna­ko­mi­tych ro­dów ry­cer­skich hi­sto­rycz­nej Pol­ski.

ziś bu­dow­le te sta­no­wią ma­te­rial­ną spu­ści­znę ar­chi­tek­tu­ry, do­wód bo­gac­twa cza­sów daw­nych, po­wód do wiel­kiej dumy. Nie­rzad­ko zruj­no­wa­ne, opusz­czo­ne, funk­cjo­nal­nie nie­przy­dat­ne peł­nią obec­nie ro­lę nie­kwe­stio­no­wa­nych wy­róż­ni­ków kra­jo­bra­zu kul­tu­ro­we­go, ko­twic pa­mię­ci umac­nia­ją­cych po­czu­cie toż­sa­mo­ści lo­kal­nej, re­gio­nal­nej, na­ro­do­wej. Nie­któ­re z owych wspa­nia­łych pa­mią­tek prze­szło­ści ob­ję­te zo­sta­ły tro­skli­wą opie­ką Pań­stwa Pol­skie­go lub jego oby­wa­te­li, nie­któ­re ży­wo ist­nie­ją w świa­do­mo­ści mi­lio­nów, sta­ją się ce­lem wy­cie­czek ty­się­cy i sym­bo­lem, bez któ­re­go trud­no by­ło­by wy­obra­zić so­bie hi­sto­rycz­ny ob­raz na­sze­go kra­ju. Inne mia­ły mniej szczę­ścia. Po­zba­wio­ne opie­ki, wsty­dli­wie ukry­te wśród zie­le­ni sta­rych za­ło­żeń par­ko­wych i ogro­dów sto­ją znisz­czo­ne i za­po­mnia­ne, za­zdro­śnie strze­gąc ta­jem­nic, któ­rych nie­wie­lu z nas mia­ło oka­zję po­znać.

Serwis zamkipolskie.pl służy temu, aby starać się to zmienić.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


oga­ty w li­te­ra­tu­rę zam­ko­wą ry­nek wy­daw­ni­czy oraz po­ja­wia­ją­ce się w sie­ci jak grzy­by po desz­czu licz­ne stro­ny in­ter­ne­to­we i pu­bli­ka­cje świad­czą o du­żym za­in­te­re­so­wa­niu spo­łecz­nym tego typu te­ma­ty­ką. Nie dzi­wi mnie to. Zam­ki i ich ru­iny prze­sta­ły już być do­me­ną hi­sto­ry­ków ar­chi­tek­tu­ry czy grup­ki nie­po­praw­nych za­pa­leń­ców. Dzi­siaj zaj­mu­ją eks­po­no­wa­ne miej­sca na ma­pach i w prze­wod­ni­kach, sta­jąc się ce­lem piel­grzy­mek co­raz licz­niej­szej rze­szy tu­ry­stów od­kry­wa­ją­cych na nowo uro­ki pięk­nych pol­skich kra­jo­bra­zów.

pra­co­wu­jąc ma­te­ria­ły dla tej stro­ny pra­gną­łem wyjść na­prze­ciw ich ocze­ki­wa­niom. Nie chcę jed­nak po­wie­lać roz­wią­zań już ist­nie­ją­cych — zry­wa­jąc z po­wszech­nym sche­ma­tem trak­tu­ją­cym te­mat w spo­sób en­cy­klo­pe­dycz­ny i wy­ma­ga­ją­cym od czy­tel­ni­ka przy­go­to­wa­nia z da­nej dzie­dzi­ny chcę po­łą­czyć dba­łość o za­cho­wa­nie praw­dy hi­sto­rycz­nej z nie­zmier­nie waż­ną dla zro­zu­mie­nia ze stro­ny sze­ro­kiej gru­py od­bior­ców funk­cjo­nal­no­ścią, by pu­bli­ko­wa­na tu­taj ma­te­ria po­zwo­li­ła speł­nić ocze­ki­wa­nia czy­tel­ni­ka w róż­nym wie­ku, nie­za­leż­nie od jego wie­dzy i wy­kształ­ce­nia. Two­rząc ten ser­wis po­nie­kąd czu­ję się od­po­wie­dzial­ny za kształ­to­wa­nie po­staw i roz­wój świa­do­mo­ści hi­sto­rycz­nej.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


apew­niam, że nie znaj­dziesz tu, dro­gi użyt­kow­ni­ku, bez­myśl­nie sko­pio­wa­nych ksią­żek. Z li­te­ra­tu­ry oczy­wi­ście ko­rzy­sta­łem, bez niej ta stro­na ni­gdy by nie po­wsta­ła, za­war­te w wie­lu pu­bli­ka­cjach tre­ści sta­ra­łem się jed­nak wzbo­ga­cić na­by­tą do­świad­cze­niem in­for­ma­cją. Obok fak­tów hi­sto­rycz­nych, krót­kich bio­gra­fii i pod­staw z za­kre­su sze­ro­ko po­ję­tej ar­chi­tek­tu­ry zde­cy­do­wa­łem się rów­nież z lep­szym lub nie­co gor­szym skut­kiem przed­sta­wić sy­tu­ację obec­ną zam­ków, stan praw­ny, moż­li­wo­ści ich zwie­dza­nia, cie­ka­wost­ki, le­gen­dy i do­dat­ko­we atrak­cje lub ich brak, a tak­że skró­to­wy opis do­tar­cia na miej­sce. Każ­dy z uję­tych na tej stro­nie zam­ków od­wie­dzi­łem oso­bi­ście przy­naj­mniej je­den raz, co po­win­no gwa­ran­to­wać za­do­wa­la­ją­cy po­ziom wia­ry­god­no­ści, choć oczy­wi­ście nikt nie jest nie­omyl­ny. Gdy tra­fisz na błąd lub prze­kła­ma­nie, pro­szę o ludz­ką wy­ro­zu­mia­łość — ja rów­nież mam pra­wo się po­my­lić.

a ko­niec chciał­bym wy­raź­nie zaz­na­czyć, że wszyst­kie o­pi­sy za­miesz­czo­ne na stro­nie zam­ki­pol­skie.pl przed­sta­wio­ne zo­sta­ły w spo­sób su­biek­tyw­ny i ab­so­lut­nie w żad­nym wy­pad­ku nie ma­ją cha­rak­te­ru na­uko­we­go. Nie je­stem hi­sto­ry­kiem, w szko­le z hi­sto­rii mia­łem za­le­d­wie tró­ję i nie za­mie­rzam uda­wać au­to­ry­te­tu. Ce­lem tej pu­bli­ka­cji jest za­in­te­re­so­wa­nie Was te­ma­ty­ką, za­chę­ce­nie do zam­ko­wej tu­ry­sty­ki oraz — nie ma co tego ukry­wać — za­spo­ko­je­nie wła­sne­go ego. Tym­cza­sem ser­decz­nie za­pra­szam do lek­tu­ry. Kon­struk­tyw­ną kry­ty­kę po­sta­ram się znieść po mę­sku.


Jacek Bednarek - autor


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

8.12.2018 zamek Sokolec na Krzyżnej Górze

u­ro­wa­ny za­mek zbu­do­wa­ny zos­tał na miej­scu wczes­no­śred­nio­wiecz­ne­go drew­nia­ne­go gro­du z ini­cja­ty­wy księ­cia wroc­ław­skie­go Hen­ry­ka Bro­da­te­go (+1238). Je­go po­cząt­ki da­to­wa­ne są na pierw­szą po­ło­wę XIII wie­ku, a naz­wa praw­do­po­dob­nie ma swo­ją ety­mo­lo­gię w za­miesz­ku­ją­cych o­ko­licz­ne ska­ły so­ko­łach. Pierw­szym pot­wier­dzo­nym źród­ło­wo bur­gra­bią So­kol­ca był Cle­ri­cus Bol­cze, we­dług tra­dy­cji bu­dow­ni­czy po­blis­kiej twier­dzy Bol­czów. W ro­ku 1372 wdo­wa po księ­ciu świd­nic­kim Bol­ku II Ag­niesz­ka Hab­sbur­żan­ka (+1392) od­da­ła wa­row­nię w dzier­ża­wę ry­ce­rzo­wi Hen­ry­ko­wi von Tschirn... więcej

* * * * *

2.12.2018 zamek w Strzelcach Opolskich (nowy)

W Strzel­cach O­pol­skich, naj­mniej­szym w o­kre­sie śred­nio­wie­cza mieś­cie księs­twa o­pol­skie­go, stoi ru­ina zam­ku pias­tow­skie­go znisz­czo­ne­go przez woj­ska so­wiec­kie pod­czas dzia­łań wo­jen­nych wios­ną 1945 ro­ku. Jesz­cze przed lo­ka­cją mias­ta i bu­do­wą ksią­żę­cej wa­row­ni ist­nia­ła tu­taj drew­nia­na sie­dzi­ba ob­ron­na strzel­ców ksią­żę­cych, któ­rzy po­lo­wa­li i strze­gli bez­pie­czeń­stwa kup­ców po­dró­żu­ją­cych po­blis­kim szla­kiem hand­lo­wym z Kra­ko­wa przez Wroc­ław do Drez­na. Gród ten przy­pusz­czal­nie zos­tał spa­lo­ny przez księ­cia Bo­les­ła­wa Wstyd­li­we­go w 1273 ro­ku... więcej

* * * * *

12.11.2018 zamek w Szamotułach

Pow­szech­nie przyj­mu­je się, że mu­ro­wa­ny za­mek w pół­noc­nej częś­ci mias­ta wzniósł w dru­giej po­ło­wie XV wie­ku we­te­ran wo­jen pol­sko-krzy­żac­kich i sta­ros­ta ge­ne­ral­ny wiel­ko­pol­ski Piotr z Sza­mo­tuł her­bu Na­łęcz, choć po­gląd ten nie zos­tał u­do­wod­nio­ny i o­pie­ra się głów­nie na wy­so­kiej po­zy­cji spo­łecz­nej dom­nie­ma­ne­go fun­da­to­ra o­raz na je­go o­grom­nym ma­jąt­ku, któ­ry u­mo­żli­wiał ta­ką re­a­li­za­cję. Być mo­że jed­nak już wcześ­niej funk­cjo­no­wał w Sza­mo­tu­łach in­ny, u­sy­tu­o­wa­ny na po­łud­nie od lo­ka­cyj­ne­go mias­ta mniej­szy zes­pół wa­row­ny bę­dą­cy ob­ron­ną re­zy­den­cją Świd­wów... więcej

* * * * *

21.10.2018 zamek w Gołuchowie

Po­cząt­ki ar­chi­tek­tu­ry ob­ron­nej w Go­łu­cho­wie się­ga­ją praw­do­po­dob­nie ro­ku 1560, kie­dy to wo­je­wo­da ku­jaw­sko-brzes­ki, a tak­że sta­ros­ta ra­dzie­jow­ski, kasz­te­lan śrem­ski i re­li­gi­jny re­for­ma­tor Ra­fał IV Lesz­czyń­ski wzniósł mu­ro­wa­ny dwór ob­ron­ny. Dwór ten pre­zen­to­wał for­mę czte­ro­kon­dyg­na­cyj­nej wie­ży, pos­ta­wio­nej na pla­nie pros­to­ką­ta o bo­kach 12,5x19 me­trów i o­pa­sa­nej na na­ro­żach oś­mio­bocz­ny­mi basz­ta­mi, przy czym basz­ta po­łud­nio­wo-wschod­nia gó­ro­wa­ła nad resz­tą o co naj­mniej jed­ną kon­dyg­na­cję. Zwień­cze­nie bu­do­wli nie jest zna­ne... więcej

* * * * *

11.10.2018 zamki wrocławskie

Głów­ną re­zy­den­cją Pias­tów po pow­ro­cie z wyg­na­nia Bo­les­ła­wa Wy­so­kie­go był gród na Os­tro­wie Tum­skim we Wroc­ła­wiu. Pow­stał on przy­pusz­czal­nie jesz­cze w X stu­le­ciu po­cząt­ko­wo ja­ko kon­struk­cja drew­nia­na, o­to­czo­na drew­nia­no-ziem­nym wa­łem z mu­ro­wa­ną ka­pli­cą pa­ła­co­wą św. Mar­ci­na, da­to­wa­ną na prze­łom ty­siąc­le­cia i łą­czo­ną z ini­cja­ty­wą o­pac­twa be­ne­dyk­tów na Oł­bi­nie. Ksią­żę Bo­les­ław o­siadł na Śląs­ku w ro­ku 1163 wy­bie­ra­jąc Os­trów na swo­ją sie­dzi­bę i naj­wcześ­niej w 1177 ro­ku roz­po­czął zas­tę­po­wa­nie do­tych­cza­so­wej drew­nia­nej za­bu­do­wy mu­ro­wa­ną... więcej

* * * * *

29.09.2018 pałac w Bukowcu (nowy)

Po­mi­mo, że Bu­ko­wiec na­le­ży do gro­na naj­star­szych wsi w Kot­li­nie Je­le­nio­gór­skiej, to je­go naz­wa ściś­le ko­ja­rzy się prze­de wszyst­kim z o­so­bą hra­bie­go ven Re­den i je­go zna­ko­mi­tą in­wes­ty­cją w ce­nio­ne w ca­ły­ch Pru­sach ro­man­tycz­ne za­ło­że­nie par­ko­we. Tym­cza­sem miej­sco­wość wzmian­ko­wa­na by­ła ja­ko Buch­walth już w ro­ku 1303, a w dru­giej po­ło­wie XIV wie­ku źród­ła pi­sa­ne wska­zu­ją na o­siad­łe­go w Bu­kow­cu Hein­ko von Zed­litz z Ma­cie­jo­wej, łow­cze­go księ­cia Bol­ka II Świd­nic­kie­go. Ro­dzi­na von Zed­litz pa­no­wa­ła na do­brach Bu­ko­wiec­kich do po­ło­wy XVI stu­le­cia... więcej

* * * * *

30.07.2018 pałac w Leśnicy

Pierw­szy, za­pew­ne mu­ro­wa­ny jesz­cze dwór w Leś­ni­cy zbu­do­wa­ny zos­tał w la­tach 30. XII stu­le­cia z i­ni­cja­ty­wy Pias­tów wroc­ław­skich. Przy­pusz­czal­nie właś­nie tu­taj w grud­niu 1201 ro­ku zmarł Bo­les­ław Wy­so­ki, ksią­żę śląs­ki, pro­to­plas­ta li­nii ksią­żąt wroc­ław­skich pa­nu­ją­cych na tych zie­miach do ro­ku 1335. Zgod­nie z de­cyz­ją księ­cia Bo­les­ła­wa wieś wraz z dwo­rem tra­fić mia­ła po je­go śmier­ci na włas­ność za­ko­nu cys­ter­skie­go z Lu­bią­ża, jed­nak­że syn je­go Hen­ryk Bro­da­ty zdo­łał zmie­nić tes­ta­ment oj­ca, za­trzy­mu­jąc Leś­ni­cę dla sie­bie i o­fe­ru­jąc cys­ter­som w za­mian wieś Pul­cher Cam­pus. .... więcej

* * * * *

17.12.2017 zamek Czocha

W miej­scu, gdzie sto­i dziś słyn­ny jak Pol­ska dłu­ga i sze­ro­ka go­tyc­ki za­mek wa­row­ny, we wczes­nym śred­nio­wie­czu ist­niał gród ob­ron­ny o drew­nia­nej kon­struk­cji i ka­mien­no-ziem­nych u­moc­nie­niach. Pierw­sza za­cho­wa­na wzmian­ka o tym miej­scu po­cho­dzi z ro­ku 1241, o­kreś­la­jąc je mia­nem Mons Ty­zow i wska­zu­jąc ja­ko punkt gra­nicz­ny. Hi­sto­ria mu­ro­wa­nej twier­dzy roz­po­czy­na się w po­ło­wie XIII wie­ku, za­pew­ne za spra­wą kró­la czes­kie­go Wa­cła­wa I Prze­myś­li­dy lub je­go sy­na Prze­mys­ła II Ot­to­ka­ra, choć nie bra­ku­je gło­sów, że jej fun­da­to­rem mógł rów­nież być je­den z ksią­żąt świd­nic­ko-ja­wor­skich... więcej

* * * * *

28.10.2017 zamek w Czersku

Po­łud­nio­we wzgó­rze skar­py wiś­la­nej, na któ­rym wzno­szą się dos­toj­nie ceg­la­ne po­zo­sta­łoś­ci zam­ku Pias­tów ma­zo­wiec­kich, praw­do­po­dob­nie zos­ta­ło za­miesz­ka­ne już w VI lub VII wie­ku, z te­go bo­wiem o­kre­su za­cho­wa­ły się śla­dy luź­nej za­bu­do­wy skła­da­ją­cej się z nie­wiel­kiej licz­by do­mostw. O­sad­nic­two to in­ten­syw­nie roz­wi­nę­ło się w prze­cią­gu kil­ku ko­lej­nych stu­le­ci, by u schył­ku XI wie­ku re­pre­zen­to­wać na ty­le doj­rza­łą for­mę, że de­cyz­ją księ­cia Bo­les­ła­wa Śmia­łe­go lub Wła­dys­ła­wa Her­man­a zbu­do­wa­ny zos­tał tu­taj drew­nia­ny gród wa­row­ny... więcej

* * * * *

24.09.2017 dwór w Czernej (nowy)

Naj­star­sze wzmian­ki o wsi Schyr­ni­no, współ­cześ­nie Czer­na, po­cho­dzą z XIV wie­ku, z któ­re­go za­cho­wa­ło się kil­ka prze­ka­zów o tej przy­na­leż­nej do księs­twa gło­gow­skie­go nie­wiel­kiej miej­sco­woś­ci. Pierw­szym zna­nym z naz­wis­ka właś­ci­cie­lem wsi był Mel­chior von Glau­bitz wy­mie­nio­ny w pis­mach z 1485 ro­ku i uz­na­wa­ny współ­cześ­nie za pre­kur­so­ra ga­łę­zi ro­do­wej za­miesz­ku­ją­cej tu­taj przez wie­le po­ko­leń. Wnuk Mel­chio­ra Wolf­gang Glau­bitz roz­po­czął w dru­giej po­ło­wie XVI stu­le­cia bu­do­wę re­ne­san­so­we­go dwo­ru o cha­ra­kte­rze ob­ron­nym... więcej

* * * * *

17.09.2017 zamek w Cieszynie (nowy)

Po­cząt­ków Cie­szy­na i zam­ku cie­szyń­skie­go na­le­ży szu­kać w u­sy­tu­o­wa­nej kil­ka ki­lo­me­trów na za­chód od mias­ta czes­kiej wsi Cho­te­buz, gdzie wzno­si się zre­kon­stru­o­wa­ny nie­daw­no wczes­no­śred­nio­wiecz­ny gród sło­wiań­ski bę­dący za­­ląż­kiem zor­ga­ni­zo­wa­ne­go o­sad­nic­twa sło­wiań­skie­go na tych te­re­nach. Przy­pusz­czal­nie w dru­giej po­ło­wie X wie­ku na prze­ciw­leg­łym brze­gu Olzy, w miej­scu dzi­siej­sze­go wzgó­rza zam­ko­we­go, wy­rósł no­wy oś­ro­dek sta­no­wią­cy u­zu­peł­nie­nie lub kon­ty­nu­a­cję wcześ­niej wy­mie­nio­ne­go gro­du zwa­ne­go współ­cześ­nie Sta­rym Cie­szy­nem bądź Cie­szyń­skiem... więcej

* * * * *

2.09.2017 zamek Cisy

Pierw­sza za­cho­wa­na wzmian­ka o za­ło­że­niu ob­ron­nym Ci­sy po­cho­dzi z ro­ku 1243, przy­pusz­czal­nie i­den­ty­fi­ku­jąc ja­kiś gród, za­pew­ne drew­nia­nej kon­stru­kcji, któ­ry mógł w tym miej­scu funk­cjo­no­wać ja­ko pier­wot­na sie­dzi­ba ry­cer­ska. We­dług hi­sto­ry­ków zes­pół mu­ro­wa­ny zbu­do­wa­ny zos­tał na prze­ło­mie XIII i XIV stu­le­cia, nie póź­niej jed­nak niż w ro­ku 1327, przy­pusz­czal­nie z i­ni­cja­ty­wy Bol­ka II Ma­łe­go. Za­mek po­sa­do­wio­ny na ur­wis­tym zbo­czu do­li­ny, do te­go o­to­czo­ny fo­są, sta­no­wił dos­ko­na­ły punkt ob­ron­ny na gra­ni­cy księs­twa świd­nic­kie­go strze­gąc rów­no­cześ­nie trak­tów han­dlo­wych z Czech do Świd­ni­cy i do Wro­cła­wia... więcej

* * * * *

14.08.2017 zamek Chojnik

Po­cząt­ki ma­low­ni­cze­go zam­ku na gó­rze Choj­nik zwią­za­ne są z dzia­łal­noś­cią o­sad­ni­czą pias­tow­skich ksią­żąt świd­nic­ko-ja­wor­skich. Pod ko­niec XIII stu­lec­ia, być mo­że na zglisz­czach wczes­no­śred­nio­wiecz­ne­go gro­du ple­mien­ne­go Bob­rzan, ksią­żę Bo­les­ław Ro­gat­ka wzniósł drew­nia­ny dwór ob­ron­ny słu­żą­cy prze­de wszys­tkim ce­lom ło­wiec­kim i w toż­sa­mym cha­rak­te­rze fun­kcjo­nu­ją­cy tu przez nas­tęp­ne kil­ka­dzie­siąt lat. Ka­mien­ną wa­row­nię w ta­kim kształ­cie, w ja­kim zna­na jest nam współ­cześ­nie, zbu­do­wał jed­nak do­pie­ro wnuk Wła­dys­ła­wa Ło­kiet­ka Bol­ko II, a mia­ło to miej­sce praw­do­po­dob­nie w la­tach 1353-1364... więcej

* * * * *

24.05.2017 zamek w Bydlinie

Ro­do­wód nie­wiel­kiej straż­ni­cy w Byd­li­nie z u­wa­gi na nie­dos­tęp­ność źró­deł gi­nie w mro­kach dzie­jów, trud­no więc o jed­no­znacz­ne ok­reś­le­nie, kto i kie­dy ją zbu­do­wał. Ist­nie­je na­wet o­pi­nia, że bu­dow­la ta nig­dy nie by­ła zam­kiem i od po­cząt­ku do koń­ca peł­ni­ła prze­de wszyst­kim funk­cje sak­ral­ne. Po raz pierw­szy cas­trum w Byd­li­nie wzmian­ko­wa­no w do­ku­men­tach z 1398 ro­ku - w tym cza­sie sta­no­wi­ło o­no waż­ne og­ni­wo w sys­te­mie ob­ron­nym na pog­ra­ni­czu pol­sko-śląs­kim. Je­go właś­ci­cie­la­mi by­li Peł­ka i Nie­mie­rza, bra­tan­ko­wie Nie­mie­rzy her­bu Śmia­ra, któ­re­mu cza­sa­mi przy­pi­su­je się fun­da­cję mu­ro­wa­ne­go za­ło­że­nia.... więcej

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie jako swoje własne
materiałów autorskich zamieszczonych na tej stronie bez wcześniejszej zgody zabronione.
Podstawa: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.


We listopadzie 2018 liczba odsłon - 52 488; w 2018 roku - 686 279


PENSJONAT VILLA GRETA
DOLNY ŚLĄSK, SUDETY