Opisano 205 zamków. Ostatnia zmiana: TORUŃ DYBÓW 23.05.2020

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

ZA GRANICĄ

KONTAKT

SHIRO & BASIA


KSIĄŻ


MUSZYNA


SIEDLĘCIN


TORUŃ


TORUŃ DYBÓW

BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


amki. Per­ły Śre­dnio­wie­cza. Her­me­tycz­ni świad­ko­wie prze­szło­ści, ro­man­tycz­ne i peł­ne ta­jem­nic, od da­wien daw­na przy­cią­ga­ły ludz­ki wzrok i roz­bu­dza­ły emo­cje. Nie­za­leż­nie od tego, czy wzno­si­ły się na nie­do­stęp­nych wzgó­rzach, czy też ry­so­wa­ły na ni­zin­nych łą­kach wśród błot lub roz­le­wisk rzecz­nych, nie­zmien­nie od­dzia­ły­wa­ły na ludz­ką wy­obraź­nię. Jed­nych wpro­wa­dza­ły w świat ir­ra­cjo­nal­ny, tak od­mien­ny od co­dzien­ne­go i upo­rząd­ko­wa­ne­go ży­cia zwy­czaj­nych lu­dzi. In­nym na­su­wa­ły wspo­mnie­nia świet­no­ści zwa­lo­nych mu­rów i gma­chów zam­ko­wych, któ­re by­ły on­giś czy to po­tęż­ny­mi twier­dza­mi kró­lew­ski­mi, czy też sie­dzi­ba­mi zna­ko­mi­tych ro­dów ry­cer­skich hi­sto­rycz­nej Pol­ski.

ziś bu­dow­le te sta­no­wią ma­te­rial­ną spu­ści­znę ar­chi­tek­tu­ry, do­wód bo­gac­twa cza­sów daw­nych, po­wód do wiel­kiej dumy. Nie­rzad­ko zruj­no­wa­ne, opusz­czo­ne, funk­cjo­nal­nie nie­przy­dat­ne peł­nią obec­nie ro­lę nie­kwe­stio­no­wa­nych wy­róż­ni­ków kra­jo­bra­zu kul­tu­ro­we­go, ko­twic pa­mię­ci umac­nia­ją­cych po­czu­cie toż­sa­mo­ści lo­kal­nej, re­gio­nal­nej, na­ro­do­wej. Nie­któ­re z owych wspa­nia­łych pa­mią­tek prze­szło­ści ob­ję­te zo­sta­ły tro­skli­wą opie­ką Pań­stwa Pol­skie­go lub jego oby­wa­te­li, nie­któ­re ży­wo ist­nie­ją w świa­do­mo­ści mi­lio­nów, sta­ją się ce­lem wy­cie­czek ty­się­cy i sym­bo­lem, bez któ­re­go trud­no by­ło­by wy­obra­zić so­bie hi­sto­rycz­ny ob­raz na­sze­go kra­ju. Inne mia­ły mniej szczę­ścia. Po­zba­wio­ne opie­ki, wsty­dli­wie ukry­te wśród zie­le­ni sta­rych za­ło­żeń par­ko­wych i ogro­dów sto­ją znisz­czo­ne i za­po­mnia­ne, za­zdro­śnie strze­gąc ta­jem­nic, któ­rych nie­wie­lu z nas mia­ło oka­zję po­znać.

Serwis zamkipolskie.pl służy temu, aby starać się to zmienić.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


oga­ty w li­te­ra­tu­rę zam­ko­wą ry­nek wy­daw­ni­czy oraz po­ja­wia­ją­ce się w sie­ci jak grzy­by po desz­czu licz­ne stro­ny in­ter­ne­to­we i pu­bli­ka­cje świad­czą o du­żym za­in­te­re­so­wa­niu spo­łecz­nym tego typu te­ma­ty­ką. Nie dzi­wi mnie to. Zam­ki i ich ru­iny prze­sta­ły już być do­me­ną hi­sto­ry­ków ar­chi­tek­tu­ry czy grup­ki nie­po­praw­nych za­pa­leń­ców. Dzi­siaj zaj­mu­ją eks­po­no­wa­ne miej­sca na ma­pach i w prze­wod­ni­kach, sta­jąc się ce­lem piel­grzy­mek co­raz licz­niej­szej rze­szy tu­ry­stów od­kry­wa­ją­cych na nowo uro­ki pięk­nych pol­skich kra­jo­bra­zów.

pra­co­wu­jąc ma­te­ria­ły dla tej stro­ny pra­gną­łem wyjść na­prze­ciw ich ocze­ki­wa­niom. Nie chcę jed­nak po­wie­lać roz­wią­zań już ist­nie­ją­cych — zry­wa­jąc z po­wszech­nym sche­ma­tem trak­tu­ją­cym te­mat w spo­sób en­cy­klo­pe­dycz­ny i wy­ma­ga­ją­cym od czy­tel­ni­ka przy­go­to­wa­nia z da­nej dzie­dzi­ny chcę po­łą­czyć dba­łość o za­cho­wa­nie praw­dy hi­sto­rycz­nej z nie­zmier­nie waż­ną dla zro­zu­mie­nia ze stro­ny sze­ro­kiej gru­py od­bior­ców funk­cjo­nal­no­ścią, by pu­bli­ko­wa­na tu­taj ma­te­ria po­zwo­li­ła speł­nić ocze­ki­wa­nia czy­tel­ni­ka w róż­nym wie­ku, nie­za­leż­nie od jego wie­dzy i wy­kształ­ce­nia. Two­rząc ten ser­wis po­nie­kąd czu­ję się od­po­wie­dzial­ny za kształ­to­wa­nie po­staw i roz­wój świa­do­mo­ści hi­sto­rycz­nej.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


apew­niam, że nie znaj­dziesz tu, dro­gi użyt­kow­ni­ku, bez­myśl­nie sko­pio­wa­nych ksią­żek. Z li­te­ra­tu­ry oczy­wi­ście ko­rzy­sta­łem, bez niej ta stro­na ni­gdy by nie po­wsta­ła, za­war­te w wie­lu pu­bli­ka­cjach tre­ści sta­ra­łem się jed­nak wzbo­ga­cić na­by­tą do­świad­cze­niem in­for­ma­cją. Obok fak­tów hi­sto­rycz­nych, krót­kich bio­gra­fii i pod­staw z za­kre­su sze­ro­ko po­ję­tej ar­chi­tek­tu­ry zde­cy­do­wa­łem się rów­nież z lep­szym lub nie­co gor­szym skut­kiem przed­sta­wić sy­tu­ację obec­ną zam­ków, stan praw­ny, moż­li­wo­ści ich zwie­dza­nia, cie­ka­wost­ki, le­gen­dy i do­dat­ko­we atrak­cje lub ich brak, a tak­że skró­to­wy opis do­tar­cia na miej­sce. Każ­dy z uję­tych na tej stro­nie zam­ków od­wie­dzi­łem oso­bi­ście przy­naj­mniej je­den raz, co po­win­no gwa­ran­to­wać za­do­wa­la­ją­cy po­ziom wia­ry­god­no­ści, choć oczy­wi­ście nikt nie jest nie­omyl­ny. Gdy tra­fisz na błąd lub prze­kła­ma­nie, pro­szę o ludz­ką wy­ro­zu­mia­łość — ja rów­nież mam pra­wo się po­my­lić.

a ko­niec chciał­bym wy­raź­nie zaz­na­czyć, że wszyst­kie o­pi­sy za­miesz­czo­ne na stro­nie zam­ki­pol­skie.pl przed­sta­wio­ne zo­sta­ły w spo­sób su­biek­tyw­ny i ab­so­lut­nie w żad­nym wy­pad­ku nie ma­ją cha­rak­te­ru na­uko­we­go. Nie je­stem hi­sto­ry­kiem, w szko­le z hi­sto­rii mia­łem za­le­d­wie tró­ję i nie za­mie­rzam uda­wać au­to­ry­te­tu. Ce­lem tej pu­bli­ka­cji jest za­in­te­re­so­wa­nie Was te­ma­ty­ką, za­chę­ce­nie do zam­ko­wej tu­ry­sty­ki oraz — nie ma co tego ukry­wać — za­spo­ko­je­nie wła­sne­go ego. Tym­cza­sem ser­decz­nie za­pra­szam do lek­tu­ry. Kon­struk­tyw­ną kry­ty­kę po­sta­ram się znieść po mę­sku.


Jacek Bednarek - autor


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

23.05.2020 ... zamek Dybów w Toruniu

Zwycięstwo zjednoczonych sił polsko-li­tew­skich w bit­wie pod Grun­wal­dem na trwa­łe za­ha­mo­wa­ło eks­pan­sję te­ry­to­rial­ną Za­ko­nu Krzy­żac­kie­go. Nie osła­bi­ło ono jed­nak a­gre­syw­nej po­li­ty­ki ry­ce­rzy za­kon­nych, któ­rzy czu­jąc się bar­dzo pew­nie w swych zam­kach do­ko­ny­wa­li licz­nych krót­ko­trwa­łych na­jaz­dów, wy­raź­nie u­ni­ka­jąc starć w otwar­tym po­lu. Jed­nym z ta­kich miejsc, sta­no­wią­cych "ba­zę wy­pa­do­wą" Krzy­ża­ków na zie­mię ku­jaw­ską, by­ła po­ło­żo­na na le­wym brze­gu Wi­sły wa­row­nia w Nie­sza­wie. Na mo­cy po­sta­no­wień po­ko­ju meł­neń­skie­go z wrze­śnia 1422 ro­ku Wła­dy­sław Ja­gieł­ło od­zys­kał zie­mie po le­wej stro­nie rze­ki... więcej

* * * * *

19.04.2020 ... zamek w Toruniu

Historię o tym, że w 1228 roku Kon­rad Ma­zo­wie­cki spro­wa­dził za zie­mie pol­skie Za­kon Szpi­ta­la Naj­święt­szej Ma­rii Pan­ny Do­mu Nie­miec­kie­go sły­sza­ło chy­ba każ­de dzie­­cko. Nie­wie­lu jed­nak wie, że od­dział krzy­ża­cki, któ­ry wów­czas przy­był, aby za­sie­dlić pu­sto­szo­ną przez Pru­sów zie­mię cheł­miń­ską, li­czył za­le­dwie dwóch ry­ce­rzy i nie­wiel­ki za­stęp knech­tów! Ta skro­mna gru­pa pod do­wódz­twem Fi­li­pa von Hal­le i Hen­ry­ka Bö­hme o­sie­dli­ła się na o­trzy­ma­nym od Kon­ra­da gród­ku na le­wym brze­gu Wi­sły, któ­ry na­zwa­ła Vo­gel­sang. Dwa la­ta póź­niej przy­stą­pił do nich od­dział pię­ciu za­kon­ni­ków do­wo­dzo­nych przez Her­man­na von Balk... więcej

* * * * *

2.04.2020 ... wieża w Siedlęcinie

Masywna sylweta gotyckiej wieży w nie­wiel­kim Sie­dlę­ci­nie na sta­łe już wpi­sa­ła się w kra­jo­braz ar­chi­te­ktu­ry o­bron­nej Su­de­tów Za­cho­dnich. Do­sko­na­ły stan za­cho­wa­nia i uni­kal­ny cha­ra­kter zdo­bią­cych jej wnę­trza ma­lo­wi­deł ścien­nych spra­wi­ły, że o­be­cnie na­le­ży ona do gro­na naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych e­le­men­tów spu­ści­zny his­to­ry­cznej o­ko­lic Je­le­niej Gó­ry i naj­wa­żniej­szych a­tra­kcji tu­ry­sty­cznych te­go re­gio­nu. Po­mi­mo u­do­wo­dnio­ne­go zwią­zku z ksią­żę­ta­mi świd­ni­cko-ja­wor­ski­mi ten don­żo­no­wy za­mek czę­sto wy­stę­pu­je w opi­sach ja­ko ini­cja­ty­wa bu­do­wla­na ro­dów ry­cer­skich, co nie jest zgo­dne z pra­wdą... więcej

* * * * *

21.03.2020 ... zamek w Muszynie (nowy)

Historycy i badacze architektury okresu śre­dnio­wie­cza ró­żnie in­ter­pre­tu­ją po­cząt­ki bu­dow­ni­ctwa o­bron­ne­go w Mu­szy­nie. Wed­ług tra­dy­cji, w tej jed­nej z naj­star­szych o­sad Pod­kar­pa­cia wa­row­ny za­mek wznie­sio­ny zo­stał przez księ­cia Wła­dy­sła­wa Ło­kiet­ka lub do­pie­ro z fun­da­cji kró­lew­skiej Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go. W świe­tle no­wszych ba­dań do­mi­nu­je jed­nak sta­no­wi­sko, że zna­cznie wcze­śniej na jed­nym z dwóch prze­wyż­szeń ist­niał tu­taj nie­wiel­ki stoż­ko­wy gró­dek ry­cer­ski, po­ło­żo­ny nie­co wy­żej od zam­ku mu­ro­wa­ne­go, od­da­lo­ny od nie­go w li­nii pro­stej o oko­ło 100 met­rów... więcej

* * * * *

11.03.2020 ... zamek Książ

Według z jednej z wielu barwnych legend odno­szą­cych się do dzie­jów pia­sto­wskie­go za­mku Książ na Dol­nym Ślą­sku pier­wszą wa­row­nię w tym mie­jscu wzniósł w po­ło­wie X wieku ry­cerz o imie­niu Fun­ken­stein. Je­szcze ja­ko mło­dy chło­pak w 933 ro­ku miał on po­da­ro­wać księ­ciu Sa­ksoń­skie­mu Hen­ry­ko­wi Pta­szni­ko­wi wo­rek wy­ko­pa­ne­go w le­sie wę­gla, co u­cie­szy­ło wła­dcę do te­go sto­pnia, że w na­gro­dę na­dał mu god­ność szla­che­cką wraz z przy­dom­kiem Te­go Któ­ry Przy­no­si Ka­mie­nie Da­ją­ce Iskry. Na­ka­zał mu rów­nież po­wró­cić na Do­lny Śląsk, od­na­leźć cen­ne mie­jsce i zbu­do­wać w je­go są­sie­dztwie o­bron­ny gród... więcej

* * * * *

19.02.2020 ... wieże w Rakowicach Wielkich

W niewielkiej dolnośląskiej wsi fun­kcjo­no­wa­ły od póź­ne­go śre­dnio­wie­cza co naj­mniej dwa fol­war­ki - kró­lew­ski i miej­ski, z sie­dzi­ba­mi ich za­rząd­ców w nie­wiel­kich wie­żach mie­szkal­nych. Star­sza z tych bu­do­wli, zwa­na w li­te­ra­tu­rze wie­żą mie­jską, zbu­do­wa­na zo­sta­ła przy­pusz­czal­nie po 1491 ro­ku przez Ge­or­ga von Zed­litz, któ­re­mu w spa­dku po Nic­ke­lu Młod­szym von Zed­litz przy­pa­dła zna­czna część mie­jsco­wo­ści. W ro­ku 1535 bra­cia Ni­co­las i Georg von Zed­litz zrze­kli się praw do tu­tej­sze­go fol­war­ku prze­ka­zu­jąc go na rzecz mia­sta Lwów­ka. W po­sia­da­niu Ra­dy Mie­jskiej był on do XVII wie­ku, kie­dy prze­szedł w rę­ce pry­wat­ne... więcej

* * * * *

8.02.2020 ... zamek w Bobrownikach (nowy)

W pobliżu wsi Bobrowniki praw­do­po­do­bnie już w pier­wszej po­ło­wie XIV stu­le­cia fun­kcjo­no­wa­ło bli­żej nie­zna­ne dre­wnia­ne za­ło­że­nie o­bron­ne, cze­go do­wo­dzić ma­ją pis­ma wy­sta­wia­ne tu­taj przez księ­cia do­brzyc­kie­go i łę­czyc­kie­go Wła­dy­sła­wa Sie­mo­wi­to­wi­ca zwa­ne­go Gar­ba­czem, wśród nich a­kta lo­ka­cyj­ne dla miast Ry­pin o­raz Lip­no. Do cza­sów współ­czes­nych za­cho­wa­ło się kil­ka­naś­cie do­ku­men­tów syg­no­wa­nych w tej lo­ka­li­za­cji, co mo­że wska­zy­wać, że na prze­ło­mie czwar­tej i pią­tej de­ka­dy XIV stulecia w Bo­bro­wni­kach mie­ści­ło się cen­trum a­dmi­nis­tra­cyj­ne re­gio­nu... więcej

* * * * *

2.02.2020 ... zamek w Kowalewie Pomorskim

Pierwszą warownię w Ko­wa­le­wie wznie­śli Krzy­ża­cy praw­do­po­do­bnie wkró­tce po otrzy­ma­niu tych ziem z rąk bis­ku­pa mi­syj­ne­go Chris­tia­na z Oli­wy, co na­stą­pi­ło w 1231 ro­ku. W ro­ku 1269 ta do­mnie­ma­na drew­nia­no-zie­mna straż­ni­ca po­wstrzy­ma­ła jesz­cze o­blę­że­nie prus­kie­go ple­mie­nia Bar­tów, lecz ar­cha­icz­ność kon­struk­cji o­par­tej na nie­trwa­łych ma­te­ria­łach bu­do­wla­nych nie by­ła w sta­nie w przy­szło­ści za­gwa­ran­to­wać bez­pie­czeń­stwa ich o­broń­com, o czym za­kon prze­ko­nał się za­led­wie trzy la­ta póź­niej, gdy po­gań­scy Jać­wę­go­wie pod wo­dzą Sko­man­da na­je­cha­li, a na­stę­pnie spa­li­li krzy­ża­cki przy­czó­łek... więcej

* * * * *

26.01.2020 ... zamek w Malborku

Budowę naj­wię­ksze­go na świe­cie go­tyc­kie­go za­mku, z uwa­gi na bu­du­lec zwa­ne­go ta­kże prze­wro­tnie naj­wię­kszą ku­pą bło­ta, roz­po­czę­to w 1274 ro­ku z ini­cja­ty­wy kom­tu­ra dzierz­goń­skie­go Her­man­na Scho­en­ber­ga i mi­strza kra­jo­we­go Te­odo­ry­ka Ga­tirs­le­be. Wa­ro­wnia, któ­ra o­trzy­ma­ła na­zwę Sanct Ma­rien­burch, już w swo­im po­czą­tko­wym za­ło­że­niu mia­ła być je­dną z naj­wspa­nial­szych, ja­kie wi­dzia­ła ów­cze­sna Eu­ro­pa, go­dnie re­ali­zu­jąc fun­kcję sie­dzi­by mi­strza kra­jo­we­go Prus, błą­ka­ją­ce­go się do­tąd po in­nych, mniej­szych o­środ­kach jak Zan­tyr i Sta­ro­gród... więcej

* * * * *

12.01.2020 ... zamek w Łagowie

Położony na wąskim prze­smy­ku mię­dzy dwo­ma je­zio­ra­mi Ła­gów od da­wien da­wna peł­nił fun­kcje stra­te­gi­czne na sty­ku gra­nic Wiel­ko­pol­ski, Po­mo­rza, Bran­den­bur­gii i Ślą­ska. W X wieku wraz z Zie­mią Lu­bus­ką obszar ten na­le­żał do Pol­ski, na­stęp­nie wcho­dził w skład dziel­ni­cy śląs­kiej, by w po­ło­wie XIII stu­le­cia przejść w rę­ce mar­gra­biów nie­miec­kich. Pier­wsza za­cho­wa­na wzmian­ka na te­mat dre­wnia­ne­go gro­du cas­trum La­go­we po­cho­dzi z ro­ku 1299 in­for­mu­jąc o prze­ka­za­niu go przez mar­gra­biów Ot­to­na, Kon­ra­da i Hen­ry­ka dei gra­tia Bran­den­bur­gen­ses et de Lan­de­sber­ge Mar­chio­nes w len­no... więcej

* * * * *

28.12.2019 ... dwór w Ścinawce Górnej (nowy)

Już w okresie śred­nio­wiecz­nym w gór­nej czę­ści wsi zwa­nej Ober-Stei­ne funk­cjo­no­wa­ło nie­wiel­kie za­ło­że­nie o­bron­ne, praw­do­po­do­bnie wznie­sio­na przez za­moż­ne ry­cer­stwo wie­ża miesz­kal­na, jed­nak ze wzglę­du na brak czy­tel­nych po­zo­sta­łoś­ci tej bu­do­wli i de­fi­cyt prze­ka­zów źród­ło­wych dziś wia­do­mo o niej bar­dzo nie­wie­le. Nie­wy­klu­czo­ne, że relikty tej go­tyckiej wa­row­ni kry­ją się w piw­ni­cach póź­niej­sze­go pa­ła­cu o­raz przy­zie­miach bu­dyn­ku bram­ne­go, choć ni­gdy nie pro­wa­dzo­no tu­taj ba­dań mo­gą­cych po­twier­dzić ta­kie przy­pusz­cze­nie... więcej

* * * * *

18.12.2019 ... zamek w Ząbkowicach Śląskich

Najstarsza za­cho­wa­na do cza­sów współ­czes­nych wzmian­ka o zam­ku wa­row­nym w mieś­cie Fran­kin­stein po­cho­dzi z ro­ku 1321, z okre­su, kie­dy księs­twem rzą­dził Ber­nard zwa­ny Sta­tecz­nym, pan na Ja­wo­rze, Świd­ni­cy i Zię­bi­cach. Naj­częś­ciej więc te­mu właś­nie wład­cy przy­pi­sy­wa­na jest ini­cja­ty­wa bu­do­wy go­tyc­kie­go zes­po­łu o­bron­ne­go, któ­re­go o­kres po­wsta­nia da­to­wa­ny jest na pier­wszą kwar­tę XIV stu­le­cia, choć część his­to­ry­ków wska­zu­je na wcześ­niej­szą je­go chro­no­lo­gię u­zna­jąc za fun­da­to­ra oj­ca Ber­nar­da – księ­cia Bol­ka I Su­ro­we­go... więcej

* * * * *

24.11.2019 ... zamek w Niepołomicach

W okresie pa­no­wa­nia Wła­dy­sła­wa Ło­kie­tka Nie­po­ło­mi­ce we­szły w skład kom­ple­ksu dóbr kró­lew­skich zwa­nych wiel­ko­rzą­da­mi, po­łą­czo­ne­go z ma­ją­tków ma­ło­pol­skich - pod­rządztw - w ce­lu u­two­rze­nia wspól­nej e­ko­no­mii nad­zo­ro­wa­nej przez wiel­ko­rząd­cę kra­kow­skie­go. Ta nie­wiel­ka po­cząt­ko­wo o­sa­da sta­ła się w cza­sach Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go jed­nym z ulu­bio­nych miejsc wy­po­czyn­ku wła­­dcy, któ­ry wzniósł tu­taj za­mek wa­ro­wny chro­nią­cy sto­łe­czny Kra­ków przed za­gro­że­niem ze wscho­du, a je­dno­cze­śnie pe­łnią­cy fun­kcję ad­mi­nis­tra­cyj­ną dla kró­la i je­go dwo­ru... więcej

* * * * *

26.10.2019 ... zamek w Radzikach Dużych

Muro­wa­ny za­mek w Ra­dzi­kach po­wstał przy­pusz­czal­nie w la­tach 1380-84 z ini­cja­ty­wy ka­szte­la­na do­brzyń­skie­go An­drze­ja Ogoń­czy­ka, lub – jak po­da­ją star­sze o­pra­co­wa­nia hi­sto­rycz­ne - do­pie­ro po ro­ku 1413, kie­dy w spad­ku po oj­cu Mi­ko­ła­ju z Ku­tna wieś wraz z przy­le­gły­mi do­bra­mi o­trzy­mał cho­rą­ży Ja­kusz O­goń­czyk. W rę­kach ro­du, któ­ry z cza­sem za­czął u­ży­wać na­zwis­ka Ra­dzi­kow­ski, wa­row­nia znaj­do­wa­ła się do po­ło­wy XVI stu­le­cia, do­świad­cza­jąc znisz­czeń po­czy­nio­nych przez od­dzia­ły krzy­żac­kie w tra­kcie dzia­łań zbroj­nych woj­ny trzy­na­sto­let­niej... więcej

* * * * *

18.10.2019 ... zamek w Kórniku

W otocze­niu za­byt­ko­we­go par­ku wzno­si się ro­man­ty­czna, skro­jo­na na styl ne­ogo­ty­cki re­zy­den­cja, zbu­do­wa­na na ko­rze­niu pó­źno­śre­dnio­wiecz­nej wa­ro­wni ry­cer­skiej. Pierw­szy za­mek o­bron­ny w Kór­ni­ku po­wstał pra­wdo­po­do­bnie w czwa­rtym kwar­ta­le XIV wie­ku z fun­da­cji Wy­szo­ty her­bu Ło­dzia, bra­ta bi­sku­pa poz­nań­skie­go Mi­ko­ła­ja i za­pe­wne przy je­go fi­nan­so­wej po­mo­cy. Po­cząt­ko­wo by­ło to ce­gla­ne za­ło­że­nie po­sta­wio­ne na ka­mien­nych fun­da­men­tach i usy­tu­owa­ne na od­se­pa­ro­wa­nym fo­są zie­mnym ko­pcu. Mia­ło ono for­mę nie­re­gu­lar­ne­go czwo­ro­bo­ku z cy­lin­dry­czną wie­żą głów­ną... więcej

* * * * *

25.09.2019 ... zamek w Wierzbnej

Pier­wsza za­cho­wa­na wzmian­ka o wsi po­cho­dzi z do­ku­men­tu Hen­ry­ka Bro­da­te­go wy­sta­wio­ne­go w 1209 ro­ku dla o­pa­ta Wi­to­sła­wa, prze­ło­żo­ne­go klasz­to­ru Pan­ny Ma­rii na wro­cław­skim Pia­sku. Wy­mie­nie­ni są w nim naj­star­si zna­ni nam współ­cześ­nie właś­ci­cie­le o­sa­dy co­mes Ste­pha­nus de Wir­bna o­raz je­go ku­zy­ni co­mes Jo­han­nes de Wir­bno et fra­ter e­ius Ni­co­laus. Przy­pusz­czal­nie sie­dzi­ba ro­do­wa po­wsta­ła w tym miej­scu za pa­no­wa­nia Bo­le­sła­wa Wy­so­kie­go po na­da­niach ksią­żę­cych dla eli­ty mo­żno­wład­czej ów­czes­ne­go Śląs­ka, do któ­rych Wierz­bno­wie z pew­noś­cią za­li­cza­li się.... więcej

* * * * *

10.09.2019 ... zamek w Szymbarku

Budowę za­mku roz­po­czął przy­pusz­czal­nie w la­tach sie­dem­dzie­sią­tych XIV wie­ku pro­boszcz ka­pi­tu­ły po­me­zań­skiej Hen­ryk ze Skar­li­na. O fun­da­to­rze tej pię­knej ce­gla­nej wa­row­ni o­raz da­cie zam­knię­cia bra­mą in­for­mo­wa­ła nieg­dyś u­miesz­czo­na po­nad wjaz­dem na dzie­dzi­niec in­skryp­cja w for­mie gla­zu­ro­wa­nych ce­ra­mi­cznych pły­tek: HEC POR­TA CON­STRUC­TA EST AN­NO DO­MI­NI MCCCLXXXVI TEM­PO­RE FRAT­RIS HEN­RI­CI DE SKAR­LIN PRE­PO­ZI­TI, co mo­żna prze­tłu­ma­czyć ja­ko: Bra­ma wznie­sio­na zo­sta­ła ro­ku pań­skie­go 1386 za cza­sów bra­ta Hen­ry­ka ze Skar­li­na - pre­po­zy­ta... więcej

* * * * *

29.08.2019 ... zamek w Starej Kamienicy

Wśród his­to­ry­ków i ba­da­czy przesz­łoś­ci Dol­ne­go Śląs­ka funk­cjo­nu­je po­gląd, że w miej­scu, gdzie współ­cześ­nie znaj­du­ją się pod­no­szo­ne z ruin po­zos­ta­łoś­ci sta­rej ka­mien­nej wa­row­ni już w XI lub XII wie­ku mógł ist­nieć je­den z gro­dów bro­nią­cych gra­ni­cy śląs­ko-czes­kiej lub czes­ko-sas­kiej. Przy­pusz­czal­nie na po­cząt­ku XIII stu­le­cia gród ten zos­tał przek­ształ­co­ny w drew­nia­no-ziem­ny za­mek na pot­rze­by księ­cia Hen­ry­ka Po­boż­ne­go, a nas­tęp­nie prze­ka­za­ny przez Bo­les­ła­wa II Ro­gat­kę ja­ko dzie­dzicz­ne len­no wraz z wsią Chem­ni­ce i sied­mio­ma ła­na­mi zie­mi kasz­te­la­no­wi Si­bot­ho Schof... więcej

* * * * *

20.08.2019 ... zamek w Lipie

Śred­nio­wiecz­ny za­mek w Li­pie w swej pier­wot­nej, go­tyc­kiej for­mie wznie­sio­ny zos­tał praw­do­po­dob­nie na prze­ło­mie XIV i XV wie­ku, choć ba­da­cze są w tej kwes­tii po­dzie­le­ni da­tu­jąc czas je­go bu­do­wy od koń­ca XIII aż do po­cząt­ków XV stu­le­cia. Nie zna­my fun­da­to­ra te­go za­ło­że­nia - przyj­mu­je się, że pow­sta­ło o­no z ini­cja­ty­wy przed­sta­wi­cie­la jed­ne­go ze śląs­kich ro­dów ry­cer­skich - nie­któ­rzy jed­nak chcą, aby je­go ge­ne­a­lo­gię wią­zać z dzia­łal­noś­cią za­ko­nu tem­pla­riu­szy, któ­rzy po u­pad­ku Kró­les­twa Je­ro­zo­li­my przy­węd­ro­wa­li do Eu­ro­py, w tym mię­dzy in­ny­mi na Śląsk... więcej

* * * * *

7.08.2019 ... zamek w Gołańczy

Pierw­sze wzmian­ki o lo­ka­cji Go­lanch po­cho­dzą z 1222 ro­ku, kie­dy w do­ku­men­tach pi­sa­nych po­ja­wi­ła się ona ja­ko wieś ksią­żę­ca pła­cą­ca dzie­się­ci­nę klasz­to­ro­wi cys­ter­sów w Łek­nie. W XIV stu­le­ciu o­sa­da na­le­ża­ła do moż­ne­go w cza­sach pa­no­wa­nia Wła­dys­ła­wa Ło­kiet­ka ro­du Pa­łu­ków i praw­do­po­dob­nie je­den z je­go przed­sta­wi­cie­li roz­po­czął bu­do­wę u brze­gów je­zio­ra Smo­la­ry nie­wiel­kie­go za­ło­że­nia ob­ron­ne­go. Fun­da­cję tę his­to­ry­cy naj­częś­ciej przy­pi­su­ją o­so­bie bis­ku­pa włoc­ław­skie­go Ma­cie­ja Pa­łu­ki, choć nie moż­na tak­że wy­klu­czyć za­an­ga­żo­wa­nia bra­tan­ka te­goż dos­toj­ni­ka... więcej

* * * * *

21.07.2019 ... zamek w Radzyniu Chełmińskim

We wczes­nym śred­nio­wie­czu przy szla­ku han­dlo­wym z Gru­dzią­dza do Go­lu­bia ist­niał w oko­li­cach współ­czes­ne­go Ra­dzy­nia nie­du­ży gród drew­nia­no-ziem­ny za­miesz­ka­ły przy­pusz­czal­nie przez po­gań­skich Pru­sów z ple­mie­nia Po­me­za­nów. Wed­ług 'Rocz­ni­ków' Ja­na Dłu­go­sza w ro­ku 1015 miał tę­dy prze­jeż­dżać ksią­żę pol­ski Bo­les­ław Chrob­ry, zdą­ża­ją­cy nad Osę, w któ­rej ko­ry­to wbi­ja­no po­noć drew­nia­ne pa­le dla wy­ty­cze­nia gra­nic zie­mi cheł­miń­skiej. W XII stu­le­ciu funk­cjo­no­wa­ła w tym miej­scu o­sa­da Ra­sin, a przy niej gród na­le­żą­cy do wo­je­wo­dy ma­zo­wiec­kie­go Krys­ty­na... więcej

* * * * *

13.07.2019 ... zamek w Prochowicach

Według jed­nych źró­deł bu­dow­ni­czym i pierw­szym miesz­kań­cem wa­row­ne­go zam­ku w Pro­cho­wi­cach był Iko von Parch­witz, dwo­rza­nim księ­cia Bo­les­ła­wa Ro­gat­ki i je­go wie­lo­let­ni to­wa­rzysz. In­ne his­to­rycz­ne o­pra­co­wa­nia su­ge­ru­ją jed­nak, że wspom­nia­ny za­mek był wów­czas je­dy­nie nie­wiel­kim drew­nia­nym gród­kiem o­bron­nym i właś­ci­wym fun­da­to­rem mu­ro­wa­ne­go zes­po­łu o­kreś­la­ją o­sobę Ste­fa­na von Parch­witz - wnu­ka przy­wo­ła­ne­go Iko, któ­ry w la­tach 1305-42 za­rzą­dzał dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cym się mias­tem. Syn Ste­fa­na, Piotr von Parch­witz w 1383 sprze­dał ro­do­we do­bra... więcej

* * * * *

11.07.2019 ... zamek w Jaworze

W dru­giej po­ło­wie XIII wieku Ja­wor stał się jed­nym z no­wo wy­kre­o­wa­nych oś­rod­ków wła­dzy na sil­nie roz­par­ce­lo­wa­nym Dol­nym Śląs­ku, awan­su­jąc w 1274 ro­ku na sto­li­cę od­ręb­ne­go księs­twa, któ­re z łas­ki Bo­les­ła­wa Ro­gat­ki ob­jął je­go syn Hen­ryk V zwa­ny Brzu­cha­tym. W ro­ku 1280 sche­dę po bra­cie prze­jął Bol­ko I Sro­gi i je­mu to właś­nie ba­da­cze przy­pi­su­ją pod­ję­cie tru­du bu­do­wy no­wej sie­dzi­by ob­ron­nej, wznie­sio­nej w miej­scu nie­wiel­kiej wie­ży miesz­kal­nej pow­sta­łej w la­tach 20. XIII wie­ku, być mo­że jesz­cze z fun­da­cji księ­cia Hen­ry­ka Bro­da­te­go... więcej

* * * * *

2.07.2019 ... zamek Rogowiec

Po­cząt­ki zam­ku Ro­go­wiec się­ga­ją przy­pusz­czal­nie os­tat­nich dwóch de­kad XIII stu­le­cia i w pow­szech­nej o­pi­nii ko­ja­rzo­ne są z fun­da­cją Bol­ka I Su­ro­we­go, wład­cy księs­twa świd­nic­ko-ja­wor­skie­go. Usy­tu­o­wa­ne wy­so­ko w gó­rach na trud­no dos­tęp­nej ska­le za­ło­że­nie o­bron­ne słu­żyć mia­ło utr­wa­la­niu wła­dzy zwierz­chniej na bar­dzo sła­bo za­lud­nio­nych te­re­nach gór­skich, wraz z wa­row­nia­mi Grod­no, No­wy Dwór, a być może Ra­dos­no, two­rzy­ło też li­nię u­moc­nień wzdłuż po­łud­nio­wej, umow­nej jesz­cze wte­dy, gra­ni­cy księs­twa. War­to do­dać, że w po­bli­żu zam­ku, do­li­ną rze­ki Ryb­nej pro­wa­dził w śred­nio­wie­czu szlak han­dlo­wy... więcej

* * * * *

20.06.2019 ... zamek w Rybnicy Leśnej

Nie ma pew­noś­ci co do cza­su pow­sta­nia o­raz fun­da­to­ra ka­mien­ne­go za­ło­że­nia ob­ron­ne­go w Ryb­ni­cy Leś­nej. Pow­szech­nie in­wes­ty­cję tę łą­czy się z oso­bą księ­cia świd­nic­ko-ja­wor­skie­go, choć w opi­nii częś­ci his­to­ry­ków ten re­gion Su­de­tów w pierw­szej po­ło­wie XIV wie­ku na­le­żał do władz­twa Luk­sem­bur­gów, a wa­ro­wnię zbu­do­wa­li Cze­si ja­ko prze­ciw­wa­gę dla na­le­żą­cej do księs­twa śląs­kie­go po­blis­kiej twier­dzy Ro­go­wiec. W ro­ku 1350 za­mek stał się wraz z przy­na­leż­ny­mi do­bra­mi: Mie­ro­szo­wem, Unis­ła­wem, Go­liń­skiem, Ró­ża­ną, Ko­wa­lo­wą i So­ko­łow­skiem len­nem ry­cer­skim u­żyt­ko­wa­nym przez Mer­ti­na von Schwenk­feld... więcej

* * * * *

12.06.2019 ... zamek w Poznaniu

W pierw­szych wie­kach na­szej pań­stwo­woś­ci mias­to Poz­nań roz­wi­ja­ło się pier­wot­nie na pra­wym brze­gu rze­ki War­ty, wo­kół wa­row­nej sie­dzi­by księ­cia cas­trum pos­na­nie­se pow­sta­łej o­ko­ło po­ło­wy X stu­le­cia w pół­noc­no-za­chod­niej częś­ci Os­tro­wa Tum­skie­go. Ten naj­star­szy, drew­nia­ny jesz­cze za­mek, był wie­lo­krot­nie nisz­czo­ny i od­bu­do­wy­wa­ny, a je­go kres nas­tą­pił praw­do­po­dob­nie w 2. po­ło­wie XIII wie­ku i był kon­sek­wen­cją zmian w po­li­tycz­no-ad­mi­nis­tra­cyj­nej or­ga­ni­za­cji re­gio­nu, w wy­ni­ku któ­rej do­mi­nu­ją­cą ro­lę prze­ję­ła le­wo­brzeż­na część mias­ta... więcej

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie jako swoje własne
materiałów autorskich zamieszczonych na tej stronie bez wcześniejszej zgody zabronione.
Podstawa: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.


W kwietniu 2020 liczba odsłon - 55 252, w 2020 roku - 253 460, całkowita liczba odwiedzin na stronie - 12 574 150 (Statystyki strony)